Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3433. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Mirna v Občini Mirna in Občini Šentrupert, stran 8921.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 31. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11) in 33. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) sta župana Občine Mirna in Občine Šentrupert dne 8. 11. 2012 sprejela
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Mirna v Občini Mirna in Občini Šentrupert
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta)
(1) Gradnja obvoznice Mirna je predvidena z namenom prometne razbremenitve obstoječe regionalne ceste Trebnje–Mokronog skozi naselje Mirna. Območje OPPN leži delno v Občini Mirna, delno v Občini Šentrupert.
(2) Obvoznica je predvidena z veljavnim prostorskim planom (Družbeni plan občine Trebnje za obdobje od leta 1986–2000, Skupščinski dolenjski list, št. 2/1990). Potekala bo vzhodno od naselja, preko obstoječe industrijske cone in v nadaljevanju proti severu preko kmetijskih zemljišč. Z OPPN se površine namenijo prometnim površinam in pripadajočim ureditvam.
(3) Investicijsko namero in pobudo za pripravo OPPN sta podali Občina Mirna in Občina Šentrupert.
(4) S sprejetjem OPPN bodo dani pogoji za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo obvoznice Mirna, v dolžini približno 1.700 m. Obvoznica se od obstoječe regionalne ceste R1-215/1162 odcepi približno v km 5,5, prečka potok Zabrščica, se usmeri proti severovzhodu in poteka po industrijskih površinah ob desnem bregu reke Mirne. Na območju železniškega mostu čez reko Mirno trasa obvoznice prečka reko ter se nadaljuje vzporedno z železniško progo. Na regionalno cesto R1-215/1162 se priključi v km 7,6.
2. člen
(območje urejanja)
(1) Območje urejanja obsega meri približno 8,5 ha. V območje urejanja so vključena zemljišča ali deli zemljišč s parc. št.:
– k.o. Mirna (1410): 54, 57, 91/2, 93/1, 93/2, 109/2, 110/5, 110/8, 110/9, 110/10, 110/11, 110/12, 110/13, 110/14, 110/16, 110/17, 114/2, 114/4, 126/1, 126/4, 126/5, 127, 130/2, 138/2, 190/3, 2345/3, 2345/4, 2345/8, 2345/14, 2348/2, 2425, 2451/1, 2463/, 2465/1, 2465/2;
– k.o. Straža (1400): 1743/1, 1743/3, 1744, 1745/1, 1751/1, 1751/3, 1754/1, 1754/7, 1755/2, 1755/3, 1767/1, 1770/1, 1773/1, 1773/3, 1774/1, 1779/6, 1797/1, 1797/2, 1801, 1802/1, 1802/2, 1806/1, 1806/2, 1806/3, 1807, 1809/1, 1809/2, 1810/1, 1810/3, 1812, 1815/2, 1836/2, 1839/2, 1839/4, 1846/2, 1847/4, 2556/1, 2557/2, 2558/1, 2558/4, 2672/3, 2679, 2682/1, 2682/2 in 2689.
(2) Območje OPPN se lahko tudi zmanjša in/ali poveča na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora (NUP), zahtev pripravljavcev OPPN ali strokovnih podlag, in sicer z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Osnova za izdelavo OPPN je Študija variant obvoznice Mirna (št. proj. IŠ-R6/2006, december 2007), s popravki po recenziji v oktobru 2008.
(2) Ob upoštevanju izdelanih strokovnih podlag se OPPN izdela v skladu s predpisom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
4. člen
(postopek priprave OPPN / roki za pripravo OPPN)
(1) Priprava OPPN za obvoznico Mirna bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava osnutka OPPN
– izdelava osnutka OPPN;
– pridobitev smernic NUP;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežih pripravljavcev in obravnavo na odborih občinskih svetov Občine Mirna in Občine Šentrupert;
– javna razgrnitev in javne obravnave;
– 1. obravnava na odborih občinskih svetov in na seji občinskih svetov Občine Mirna in Občine Šentrupert;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov;
– sprejem stališč do pripomb.
3. Faza: izdelava predloga OPPN
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb;
– pridobitev mnenj NUP;
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga OPPN;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN občinskima svetoma Občine Mirna in Občine Šentrupert in njihovim odborom v 2. obravnavi;
– objava v Uradnem listu RS;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili zakonov o varstvu okolja in prostorskega načrtovanja, posledično se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
3. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
4. Slovenske železnice – infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana;
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
6. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
7. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno;
8. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
9. Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje;
10. Gradbeno obrtno podjetje Mirna d.o.o., Sokolska 1, 8233 Mirna;
11. Dana Mirna d.o.o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna;
12. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
13. Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna;
14. Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt mnenje v 30 dneh od prejema vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
(4) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN za obvoznico Mirna financirata pripravljavca, Občina Mirna in Občina Šentrupert.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Mirna in Občine Šentrupert.
Št. 351-0010/2012-2
Mirna, dne 8. novembra 2012
Župan
Občine Mirna
Dušan Skerbiš l.r.
Št. 35110-0022/2012-2
Šentrupert, dne 8. novembra 2012
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost