Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3412. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled, stran 8854.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08, 76/08 in 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na 11. redni seji dne 13. 11. 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Bled
1. člen
Črta se šesta alineja 5. točke prvega odstavka 7. člena Statuta Občine Bled.
2. člen
Spremeni se 4. točka drugega odstavka 87. člena Statuta Občine Bled, tako da se glasi:
»– na druge načine, določene z zakonom.«
3. člen
Spremeni se 90. člen Statuta Občine Bled, tako da se glasi:
»Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– zbiranje komunalnih odpadkov, prevoz komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– pogrebno in pokopališko dejavnost,
– urejanje in čiščenja javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču,
– in na drugih področjih, če tako določa zakon ali odlok občine.
4. člen
Spremeni se 124. člen Statuta Občine Bled, tako da se glasi:
»(1) Statut, poslovnik in normativni del odlokov ter drugih predpisov občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi druge odločitve, za katere tako določi občinski svet.
Na spletnih straneh občine se objavi:
– priloge odlokov in drugih predpisov, hkrati z objavo v uradnem glasilu občine,
– prečiščeno besedilo statuta, poslovnika, odlokov in drugih predpisov,
– programi, strategije in drugi dokumenti,
– objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila,
– objave v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem,
– podatki o upravnih storitvah,
– druge informacije javnega značaja v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 034-6/2012-9
Bled, dne 13. novembra 2012
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost