Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012

Kazalo

2796. Pravilnik o vpisih v kataster stavb, stran 7273.

Na podlagi 2. točke petega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 8. člena, petega odstavka 64. člena, tretjega odstavka 78. člena, četrtega odstavka 81. člena in petega odstavka 87. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 106/10 – ZDoh-2H in 47/12 – ZUKD-1A) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o vpisih v kataster stavb
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vsebino in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, elaborata spremembe podatkov katastra stavb, elaborata za evidentiranje stavbe in elaborata za evidentiranje sprememb v katastru stavb na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave ter podatke iz zbirke upravnih aktov na področju gradnje in ureja način določanja in evidentiranja površine stavbe in površine dela stavbe, koordinat točk tlorisa stavbe in centroida stavbe ter višine stavbe in etaže v stavbi.
2. SKUPNE DOLOČBE
2.1. Podatki katastra stavb
2. člen
(površina stavbe, površina delov stavbe, površina prostora in uporabna površina dela stavbe)
(1) Površina stavbe je vsota površin delov stavbe.
(2) Površina delov stavbe je vsota površin prostorov, ki pripadajo delu stavbe. Pri izračunu površine dela stavbe se ne upoštevajo površine prostorov, po katerih se hodi samo med vzdrževanjem, kot npr. praznih prostorov med zemljiščem in spodnjo stranjo stavbe, prostorov znotraj prezračevanih streh in nepohodnih podstrešnih prostorov.
(3) Površina prostora je površina med elementi, ki omejujejo prostor. Površina prostora se izračuna iz merjenih stranic prostora in zaokroži na eno decimalno mesto.
(4) V površino prostora niso vključene površine okenskih in vratnih odprtin ter niš v elementih, ki omejujejo prostor. Površine, na katerih se višina etaže v enem talnem nivoju spreminja, se izračunajo posebej in se nato seštejejo. Pri poševnih ploskvah se izračuna površina navpične projekcije ploskve na vodoravno ravnino. Površine prostora, namenjenega komunikaciji med etažami, kot npr. stopnišče ali dvigalo, se izračuna tako, da se seštejejo površine, ki jih ta prostor zavzema v vsaki etaži.
(5) Dolžine stranic prostora se merijo na centimeter (cm) natančno. Stranice se merijo v višini tal, ne upoštevajoč obrobe, pragove in podobno. Dolžine stranic prostorov, ki niso zaprti do polne višine ali so samo delno zaprti in nimajo elementov, ki omejujejo prostor, kot npr. balkon, terasa, se merijo do roba.
(6) Uporabna površina dela stavbe je vsota površin prostorov, ki pripadajo delu stavbe in se uporabljajo za enak namen kot del stavbe. V uporabno površino dela stavbe se šteje le tisti del površine prostora, kjer je višina stropov enaka ali višja od 1,6 metra.
(7) Površina stavbe, površina dela stavbe, površina prostora in uporabna površina dela stavbe se izrazijo v kvadratnih metrih (m²) in zaokrožijo na eno decimalno mesto.
(8) Če ima stavba en del stavbe ali če ima stavba več delov stavbe in je vsak od njih cela etaža ali več celih etaž, se lahko površina stavbe in površina dela stavbe ne glede na določbe tega člena izračuna iz merskih podatkov zemljišča pod stavbo in tlorisa stavbe ob upoštevanju debelin zunanjih zidov stavbe in števila etaž, če naročnik elaborata, ki je podlaga za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, s tem soglaša.
(9) Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) na svojih spletnih straneh objavi:
– vrste prostorov,
– prostore, za katere se v katastru stavb vodi površina,
– prostore, katerih površina se glede na dejansko rabo dela stavbe upošteva pri izračunu uporabne površine.
3. člen
(koordinate točk tlorisa in centroida stavbe)
Koordinate točk tlorisa stavbe in centroida stavbe se določijo v državnem koordinatnem sistemu. Izrazijo se v metrih (m) in zaokrožijo na dve decimalni mesti.
4. člen
(višine stavbe)
(1) Višine stavbe so: višina najnižje točke stavbe, višina najvišje točke stavbe ter karakteristična višina stavbe.
(2) Višine stavbe so določene v državnem koordinatnem sistemu. Izrazijo se v metrih (m) in zaokrožijo na eno decimalno mesto.
(3) Višina najnižje točke stavbe je višina tlaka v prvi etaži. Višina najvišje točke stavbe je najvišja višina strehe ali zidanega dela stavbe. Karakteristična višina stavbe je višina terena praviloma ob vhodu v stavbo in označuje lego stavbe glede na površino zemljišča.
5. člen
(etaže v stavbi)
(1) Število etaž v stavbi je skupno število vseh etaž v stavbi.
(2) Medetaže se štejejo kot etaže.
(3) Pritlična etaža je številka tiste etaže, v kateri je glavni vhod v stavbo, razen v primerih, ko glavni vhod v stavbo ni v višini terena.
6. člen
(podatek o povezavi stavbe z zemljiškim katastrom)
(1) Podatek o povezavi stavbe z zemljiškim katastrom je parcelna številka.
(2) Če je v zemljiškem katastru vpisano zemljišče pod stavbo, je podatek o povezavi stavbe z zemljiškim katastrom parcelna številka ene ali več parcel, na katerih je v zemljiškem katastru evidentirano zemljišče pod to stavbo.
(3) Če se v zemljiškem katastru zemljišče pod stavbo ne evidentira, je podatek o povezavi stavbe z zemljiškim katastrom parcelna številka ene ali več parcel, na kateri oziroma nad ali pod katero stoji stavba. Če stavba stoji na, nad ali pod več parcelami, informacijo katere od teh parcel so povezane s stavbo, poda vlagatelj zahteve za vpis stavbe v kataster stavb ali vpis spremembe podatkov katastra stavb.
7. člen
(podatek o povezavi stavbe in dela stavbe z registrom prostorskih enot)
(1) Podatek o povezavi stavbe z registrom prostorskih enot je občina.
(2) Če je stavbi določena hišna številka, je podatek o povezavi stavbe z registrom prostorskih enot poleg občine tudi naslov stavbe.
(3) Če je stavbi določena hišna številka, se delu stavbe določi povezava z registrom prostorskih enot le, če je del stavbe stanovanje ali poslovni prostor.
(4) Če je stavbi določenih več hišnih številk, se delu stavbe določi ena izmed hišnih številk, ki je določena stavbi. Delu stavbe se določi hišna številka glede na lego oziroma dostop do dela stavbe. Del stavbe ima lahko le eno hišno številko.
8. člen
(podatek o povezavi stavbe in dela stavbe z zemljiško knjigo)
(1) Če je stavba ali del stavbe vpisan v zemljiško knjigo, je podatek o povezavi stavbe in dela stavbe z zemljiško knjigo številka stavbe in številka dela stavbe.
(2) Če stavba ali del stavbe ni vpisan v zemljiško knjigo, je podatek o povezavi stavbe in dela stavbe z zemljiško knjigo parcelna številka iz 6. člena tega pravilnika.
9. člen
(podatki o upravnih aktih, ki se nanašajo na gradnje, in način njihovega vodenja v katastru stavb)
(1) V kataster stavb se iz zbirke upravnih aktov na področju gradnje, ki se vodi v prostorskem informacijskem sistemu v skladu s predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov, vpisujejo identifikacijske številke upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnje.
(2) Podatek o identifikacijski številki upravnega akta, ki se nanaša na gradnjo, se vodi za stavbo ali za del stavbe.
2.2. Elaborat in obrazci
10. člen
(elaborat)
(1) Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, elaborat spremembe podatkov katastra stavb, elaborat za evidentiranje stavbe in elaborat za evidentiranje sprememb v katastru stavb na podlagi sodnih postopkov (v nadaljnjem besedilu: elaborat) vsebujejo podatke, določene s tem pravilnikom za posamezno vrsto elaborata. Elaborat se izdela na obrazcih z vsebino, določeno s tem pravilnikom.
(2) Elaborat se izdela na papirju in v digitalni obliki.
(3) Del elaborata, ki se izdela na papirju, obsega obrazec K-0: ovitek elaborata in zapisnik o obravnavi ali izjavo geodetskega podjetja ali projektanta iz 2. točke prvega odstavka 21. člena tega pravilnika.
(4) Del elaborata, ki se izdela v digitalni obliki, obsega:
– skanograme obrazcev, na katerih se izdela elaborat, in zapisnika o obravnavi ali izjav iz prejšnjega odstavka,
– koordinate točk tlorisa stavbe in centroida stavbe,
– podatke o stavbi: katastrska občina, številka stavbe, višine stavbe, število etaž, številka pritlične etaže, naslov stavbe, če ima stavba določeno hišno številko,
– podatke o delu stavbe: številka dela stavbe, številka stanovanja ali poslovnega prostora, številka etaže, dejanska raba, površina in uporabna površina, vrste in površine prostorov, naslov, če ima stavba določeno hišno številko,
– parcelne številke in
– podatke o lastnikih delov stavb.
(5) Elaborat se v digitalni obliki izdela v izmenjevalnih formatih, ki jih objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh. V izmenjevalnih formatih geodetska uprava določi podatke o kakovosti in druge tehnične podatke za vodenje katastra stavb. Če se izmenjevalni formati spremenijo, se spremembe začnejo uporabljati trideseti dan po njihovi objavi na spletnih straneh geodetske uprave.
(6) Odgovorni geodet ali odgovorni projektant s svojo identifikacijsko številko, žigom in podpisom na prvi strani elaborata, izdelanega na papirju, potrdi, da elaborat izkazuje dejansko stanje na terenu in da je izdelan v skladu s predpisi, standardi in pravili geodetske stroke.
11. člen
(obrazci)
(1) Obrazci, na katerih se izdela elaborat, so:
– obrazec K-0: ovitek elaborata;
– obrazec K-1: podatki o stavbi;
– obrazec K-2: načrt stavbe;
– obrazec K-3: načrt etaže;
– obrazec K-4: podatki o delih stavbe;
– obrazec K-5: prostori in uporabna površina;
– obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe;
– obrazec K-7: preštevilčba.
(2) V glavo obrazca, razen obrazca K-0: ovitek elaborata, se vpiše številka stavbe in datum. V obrazec K-5: prostori in uporabna površina in K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe se v glavo obrazca vpiše še podatek o številki dela stavbe, v obrazec K-3: načrt etaže pa se vpiše še številka etaže.
(3) Na eni strani je lahko več obrazcev. Obrazec: K-2: načrt stavbe in obrazec K-3: načrt etaže morata biti izdelana vsak na svoji strani ali na več straneh.
(4) Obrazec je lahko izdelan na več straneh. Če je izdelan na več straneh, mora biti na vsaki strani ponovljena glava obrazca.
(5) Obrazci iz prvega odstavka tega člena so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
12. člen
(obrazec K-0: ovitek elaborata)
(1) V obrazec K-0: ovitek elaborata se vpišejo podatki o vrsti elaborata, katastrski občini, številki stavbe in podjetju, ki je elaborat izdelalo.
(2) Elaborat se potrdi na obrazcu K-0: ovitek elaborata.
13. člen
(obrazec K-1: podatki o stavbi)
(1) V obrazec K-1: podatki o stavbi se vpišejo podatki o parcelah, naslov stavbe, višine stavbe in podatki o etažah v stavbi.
(2) Za stavbe, ki imajo določenih več hišnih številk, se vpiše podatek o vseh naslovih.
14. člen
(obrazec K-2: načrt stavbe)
(1) Na obrazcu K-2: načrt stavbe se prikaže prerez stavbe in tloris stavbe.
(2) Prerez stavbe je značilen prerez, iz katerega so razvidne lege vseh etaž v stavbi z vpisanimi številkami etaž. Označijo se vhodi v stavbo in točke, na katere se nanašajo višine.
(3) Tloris stavbe je navpična projekcija zunanjih obrisov stavbe nad in pod zemljiščem na vodoravno ravnino. Tloris se izdela v merilu 1:200, 1:500 ali 1:1000 glede na preglednost vsebine. Merilo, v katerem je tloris izdelan, mora biti na obrazcu navedeno. Označi se smer proti severu. Točke na obodu tlorisa se oštevilčijo za vsako stavbo posebej.
15. člen
(obrazec K-3: načrt etaže)
(1) Obrazec K-3: načrt etaže se izdela za vsako etažo posebej. Na obrazcu K-3: načrt etaže se prikaže prerez stavbe in tloris etaže.
(2) V prerezu stavbe se etaža, za katero je izdelan načrt, posebej označi.
(3) Na tlorisu etaže se prikažejo deli stavb in označijo s številkami delov stavb. Na tlorisu etaže mora biti označena smer proti severu in navedeno merilo, v katerem je načrt izdelan. Tloris etaže se izdela v enakih merilih kot tloris stavbe. V načrtu etaž, v katerem so vhodi v stavbo, se ti označijo.
16. člen
(obrazec K-4: podatki o delih stavbe)
V obrazec K-4: podatki o delih stavbe se vpišejo podatki o številki dela stavbe, številki stanovanja ali poslovnega prostora, številki etaže, dejanski rabi dela stavbe, površini in uporabni površini dela stavbe ter o naslovu dela stavbe, če ima stavba določeno hišno številko.
17. člen
(obrazec K-5: prostori in uporabna površina)
(1) V obrazec K-5: prostori in uporabna površina se vpišejo podatki o vrsti in površini prostorov ter skupna površina vseh prostorov dela stavbe ter uporabna površina dela stavbe.
(2) V obrazcu K-5: prostori in uporabna površina morajo biti navedeni vsi prostori dela stavbe in vse vrste prostorov. V obrazcu mora biti posebej navedena površina prostorov, ki se šteje v uporabno površino dela stavbe.
(3) Obrazec K-5: prostori in uporabna površina se lahko izdela tudi kot skica prostorov. V skico prostorov se vpišejo podatki o vrsti in površini prostorov ter posebej označijo prostori, ki se štejejo v uporabno površino. Obrazec K-5: prostori in uporabna površina mora v tem primeru vsebovati tudi podatek o skupni površini vseh prostorov dela stavbe in uporabni površini dela stavbe.
18. člen
(obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe)
V obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe se vpišejo podatki o stavbi: število etaž in številka pritlične etaže ter podatki o delu stavbe: številka etaže in dejanska raba dela stavbe.
19. člen
(obrazec K-7:preštevilčba)
(1) V obrazcu K-7: preštevilčba se prikaže preštevilčba stavb, preštevilčba delov stavb ali preštevilčba številk stanovanj in številk poslovnih prostorov.
(2) Preštevilčba stavb in preštevilčba delov stavb se prikaže tako, da se navedejo številke stavb in številke delov stavb pred in po preštevilčbi. Preštevilčba številk stanovanj in številk poslovnih prostorov se prikaže tako, da se navedejo številke stanovanj in številke poslovnih prostorov pred in po preštevilčbi. Če številk ni, se stanje prikaže z oznako »-«.
2.3. Podatki registra nepremičnin
20. člen
(podatki registra nepremičnin)
(1) Sestavni del elaborata so naslednji podatki registra nepremičnin:
– podatki o lastnostih stavbe in podatki o lastnostih dela stavbe iz uredbe, ki ureja podatke o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, razen podatkov o stavbah in delih stavb, ki se vpisujejo v kataster stavb, in
– podatki o osebah, za katere se ugotovi, da imajo stavbo ali del stavbe v uporabi in so različne od lastnikov, vpisanih v katastru stavb.
(2) Podatki registra nepremičnin iz prejšnjega odstavka so v elaborat lahko vključeni na naslednji način:
– podatki v digitalni obliki so sestavni del elaborata, ki se izdela v digitalni obliki,
– podpisana izjava geodetskega podjetja ali projektanta, da so podatki o stavbi in delih stavb evidentirani v register nepremičnin, ki se napiše na obrazcu K-0: ovitek elaborata ali
– podatki na obrazcu za evidentiranje podatkov v register nepremičnin, ki ga podpiše lastnik ali odgovorni geodet ali odgovorni projektant, so sestavni del elaborata, ki se izdela na papirju.
3. VPIS STAVBE V KATASTER STAVB
21. člen
(elaborat za vpis stavbe v kataster stavb)
(1) Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb mora vsebovati:
1. obrazce:
– obrazec K-0: ovitek elaborata,
– obrazec K-1: podatki o stavbi,
– obrazec K-2: načrt stavbe,
– obrazec K-3: načrt etaže,
– obrazec K-4: podatki o delih stavbe,
– obrazec K-5: prostori in uporabna površina;
2. zapisnik o obravnavi oziroma izjavo geodetskega podjetja ali projektanta, da je v postopku, izvedenem na podlagi 146. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 106/10 – ZDoh-2H in 47/12 – ZUKD-1A), poskrbel za seznanitev;
3. podatke registra nepremičnin iz prejšnjega člena.
(2) Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb lahko vsebuje tudi obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe in obrazec K-7: preštevilčba.
22. člen
(obravnava)
(1) O obravnavi v postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb se vodi zapisnik, ki je sestavni del elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.
(2) Zapisnik o obravnavi iz prejšnjega odstavka mora izkazati soglasje lastnika stavbe oziroma lastnikov vseh delov stavb, da podatki o stavbi, načrt stavbe, načrt etaže, podatkih o delih stavbe in o prostorih ter uporabni površini, ki so navedeni oziroma prikazani v elaboratu za vpis stavbe v kataster stavb, izkazujejo dejansko stanje stavbe in delov stavb v naravi.
(3) Če je posameznik lastnik vseh delov stavbe, se namesto v zapisnik o obravnavi v obrazec K-0: ovitek elaborata vpiše njegova izjava, ki jo mora podpisati, da podatki izkazujejo dejansko stanje stavbe in delov stavb v naravi.
23. člen
(elaborat za evidentiranje stavbe)
Elaborat za evidentiranje stavbe vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo, določene s predpisom, ki ureja sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.
4. SPREMEMBE PODATKOV KATASTRA STAVB
4.1. Spreminjanje podatkov z elaboratom
24. člen
(elaborat spremembe podatkov katastra stavb)
(1) Vsebina elaborata spremembe podatkov katastra stavb je odvisna od podatka, ki se spreminja. Elaborat mora vsebovati obrazce, navedene v tem členu, razen če se ne spremeni noben podatek v navedenem obrazcu.
(2) Elaborat za spremembo številke stavbe, številke dela stavbe ali spremembo številk stanovanja in poslovnega prostora mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata in obrazec K-7: preštevilčba.
(3) Elaborat za spremembo lege in oblike stavbe mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-1: podatki o stavbi, obrazec K-2: načrt stavbe in zapisnik o obravnavi. Če spremembe podatkov vplivajo na evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, mora elaborat za spremembo lege in oblike stavbe vsebovati tudi sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo, določene s predpisom, ki ureja sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru.
(4) Elaborat za spremembo lege in oblike dela stavbe mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-3: načrt etaže, obrazec K-4: podatki o delih stavbe in zapisnik o obravnavi.
(5) Elaborat za spremembo površine dela stavbe mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-4: podatki o delih stavbe, K-5: prostori in uporabna površina in zapisnik o obravnavi. Če se spremeni samo uporabna površina dela stavbe, lahko elaborat za spremembo površine dela stavbe vsebuje obrazec K-0: ovitek elaborata, K-5: uporabna površina in zapisnik o obravnavi.
(6) Elaborat za spremembo površine dela stavbe se uporablja tudi za spremembo površine prostorov, ki pripadajo delu stavbe in prisotnost teh prostorov.
(7) Elaborat za spremembo dejanske rabe dela stavbe mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-4: podatki o delih stavbe in zapisnik o obravnavi.
(8) Elaborat združitve ali delitve stavb in delov stavb, elaborat vpisa novega dela stavbe in elaborat za izbris dela stavbe mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-1: podatki o stavbi, obrazec K-2: načrt stavbe, obrazec K-3: načrt etaže, obrazec K-4: podatki o delih stavbe in zapisnik o obravnavi. Če se spremenijo podatki o prostorih in uporabni površini, pa tudi obrazec K-5: prostori in uporabna površina.
(9) Elaborat za izbris stavbe mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata in zahtevo predlagatelja izbrisa stavbe z navedenim razlogom izbrisa ali uradni zaznamek razloga izbrisa stavbe, če razlog za izbris ugotovi geodetska uprava sama.
(10) Elaborat spremembe podatkov katastra stavb mora vsebovati podatke registra nepremičnin iz 20. člena tega pravilnika.
25. člen
(izpolnjevanje obrazcev pri izdelavi elaborata spremembe podatkov katastra stavb)
(1) Pri izdelavi elaborata spremembe podatkov katastra stavb se obrazci za posamezne spremembe podatkov izpolnijo tako, da se izdela nov obrazec, lahko pa se izpolnijo na kopiji obrazca iz elaborata že vpisane stavbe tako, da je pregledno in nedvoumno razvidno, kateri podatki so se spremenili in kako. Novo stanje se označi z rdečo barvo.
(2) Če obrazec iz elaborata že vpisane stavbe ni izdelan v skladu s tem pravilnikom, je treba obrazec spremembe izdelati na novem obrazcu v skladu s tem pravilnikom.
26. člen
(obravnava)
(1) O obravnavi v postopku izdelave elaborata spremembe podatkov katastra stavb se vodi zapisnik, ki je sestavni del elaborata spremembe podatkov katastra stavb.
(2) Zapisnik o obravnavi iz prejšnjega odstavka mora izkazati soglasje lastnika stavbe oziroma lastnikov delov stavbe, katerih podatki se spreminjajo, da podatki o stavbi, načrt stavbe, načrt etaže, podatki o delih stavbe in prostorih ter uporabni površini, ki so navedeni oziroma prikazani v elaboratu sprememb podatkov katastra stavb, izkazujejo spremenjeno stanje stavbe in delov stavb v naravi.
(3) Za skupne dele stavb, ki so v etažni lastnini, da soglasje iz prejšnjega odstavka upravnik stavbe, če je imenovan. Če upravnik stavbe ni imenovan, soglasje za skupne dele stavb, ki so v etažni lastnini, dajo vsi vsakokratni etažni lastniki.
(4) Če je posameznik lastnik vseh delov stavbe, ki se spreminjajo, se namesto v zapisnik o obravnavi v obrazec K-0: ovitek elaborata vpiše njegova izjava, ki jo mora podpisati, da podatki izkazujejo dejansko stanje stavbe in delov stavb v naravi.
27. člen
(elaborat za evidentiranje sprememb v katastru stavb na podlagi sodnih postopkov)
(1) Elaborat za evidentiranje sprememb podatkov v katastru stavb na podlagi sodnih postopkov vsebuje sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb oziroma sestavine elaborata spremembe podatkov katastra stavb.
(2) Zapisnik o obravnavi nadomesti pravnomočna sodna odločba ali sodna poravnava.
4.2. Poenostavljen način spreminjanja podatkov
28. člen
(poenostavljen način sprememb posameznih podatkov katastra stavb)
(1) Podatek o dejanski rabi dela stavbe, podatek o uporabni površini dela stavbe, podatek o prostorih, ki pripadajo stanovanju, podatek o površini prostorov, podatek o številu etaž, podatek o pritlični etaži ali podatek o številki etaže se lahko spremeni tudi na podlagi vlagateljeve zahteve za spremembo podatka katastra stavb.
(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora biti priložen izpolnjen obrazec K-5: prostori in uporabna površina ali obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe. V primeru spremembe podatka o številu etaž, podatka o številki etaže ali podatka o številki pritlične etaže mora biti zahtevi priložen prerez stavbe z označenimi etažami. V primeru spremembe uporabne površine dela stavbe, podatka o prostorih, ki pripadajo stanovanju, ali podatka o površini prostorov mora biti zahtevi priložen obrazec K-5: prostori in uporabna površina v obliki skice prostorov.
(3) Obrazci iz prejšnjega odstavka se izdelajo na papirju. Vse obrazce mora vlagatelj podpisati. V primeru solastništva posameznega dela stavbe obrazce podpišejo vsi solastniki, za skupne prostore pa upravnik stavbe.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
(državni koordinatni sistem)
Do določitve državnega koordinatnega sistema, ki bo temeljil na evropskem referenčnem sistemu, se v katastru stavb uporablja koordinatni sistem iz 139. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 106/10 – ZDoh-2H in 47/12 – ZUKD-1A).
30. člen
(baza načrtov stavb in načrtov etaž)
Do začetka vodenja grafike stavb o načrtih stavb in načrtih etaž se obrazci, na katerih se izdela elaborat, zapisniki o obravnavi iz 22. člena oziroma 26. člena tega pravilnika ter izjave iz 2. točke prvega odstavka 21. člena tega pravilnika izdelajo tudi na papirju.
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 22/07 in 32/09).
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-310/2012/10
Ljubljana, dne 19. septembra 2012
EVA 2012-2430-0138
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost