Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2012 z dne 23. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2012 z dne 23. 1. 2012

Kazalo

193. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko, stran 368.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US) in 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) je Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na 10. redni seji dne 15. decembra 2011 sprejel:
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Renče - Vogrsko
1. člen
V sedmem odstavku 2. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Način uporabe in hrambe pečata občine določi župan s svojim aktom.«
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se na koncu črta besedilo »ki je priloga tega statuta«.
V četrtem odstavku 3. člena se na koncu črta besedilo »in s preverjanjem volje občanov v skladu z zakonom«.
3. člen
Tretji odstavek 7. člena se črta. Četrti odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo »kot občinski organ«.
5. člen
Prvi odstavek 15. člena se črta. Drugi odstavek postane prvi odstavek.
6. člen
V tretjem odstavku 17. člena se črta zadnji stavek.
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zakoni, ta statut in poslovnik občinskega sveta določajo način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov ter razloge in postopke za izključitev javnosti. Zakoni, ta statut in poslovnik občinskega sveta določajo tudi način zagotavljanja varstva osebnih podatkov ter dokumentov in gradiv, ki so zasebno pravne ali zaupne narave ali državna, vojaška ali uradna tajnost.«
7. člen
V drugem odstavku 18. člena se črtajo druga, osma in dvanajsta alineja. Tretja do sedma alineja postanejo druga do šesta. Deveta do enajsta alineja postanejo sedma do deveta. Trinajsta do trideseta alineja postanejo deseta do sedemindvajseta alineja. V novi deveti alineji se besedilo »ter izdaja koncesijske akte« nadomesti z besedilom »ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,«. V novi devetnajsti alineji se besedilo »za to lahko z odlokom pooblasti župana« nadomesti z besedilom »kolikor z zakonom, tem statutom ali odlokom ni določeno drugače,«.
8. člen
V Statutu Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09), se v 20., 26., 39., 51., 62., 63., 64., 65. in 88. členu besedilo »tajnik občine« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave« v vseh sklonih.
9. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.
Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.
Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega odstavka tega člena.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.«
10. člen
Drugi odstavek 31. člena se črta. Tretji do osmi odstavek tega člena postanejo drugi do sedmi odstavek.
11. člen
Prvi in drugi odstavek 38. člena se črtata. Tretji do šesti odstavek tega člena postanejo prvi do četrti odstavek.
12. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan. Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je župan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«
Peti odstavek 43. člena se črta.
13. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom.
Razlogi za prenehanje mandata župana se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi župana.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.
Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.«
14. člen
V prvem odstavku 54. člena se beseda »nepristranosti« nadomesti z besedo »nepristranskosti«.
15. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za izločitev javnega uslužbenca, direktorja občinske uprave ali župana v posamezni zadevi se uporablja veljavna zakonodaja.«
16. člen
V prvem odstavku 65. člena se črta zadnji stavek.
17. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi župan oziroma občinski svet na podlagi zakona, s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.«
18. člen
V drugem odstavku 71. člena se črtajo druga, četrta, deseta in osemnajsta alineja. Tretja alineja postane druga alineja. Peta do deveta alineja postanejo tretja do sedma. Enajsta do sedemnajsta alineja postano osma do štirinajsta.
19. člen
V prvem odstavku 72. člena se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– s plačili za storitve«.
20. člen
V prvem odstavku 75. člena se za besedo »župan« doda vejica in beseda »če«.
21. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu in zaključnem računu proračuna občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta. Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.
Predlog za razpis referenduma je treba vložiti, oziroma občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta. Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
22. člen
Tretji odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o pridobitvi in odtujitvi nepremičnega premoženja občine sprejme občinski svet, razen če je s tem statutom določeno drugače. O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja odloča župan v skladu s sprejetimi plani občine.«
23. člen
Drugi odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.«
Tretji odstavek 105. člena se črta.
24. člen
108. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:
– davčne prihodke,
– nedavčne prihodke,
– kapitalske prihodke,
– prejete donacije in
– transferne prihodke.«
25. člen
109. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:
»V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:
– tekoče odhodke,
– tekoče transfere,
– investicijske odhodke in
– investicijske transfere.«
26. člen
110. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.«
27. člen
V prvem odstavku 113. člena se na koncu besedila črta pika in doda besedilo: »v obsegu in skladno s pogoji, ki jih določa odlok o proračunu občine.«
V drugem odstavku 113. člena se črta besedilo »in pridobi soglasje«.
28. člen
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5  % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.«
29. člen
V prvem odstavku 115. člena se besedilo »svoje rezerve, v katere« nadomesti z besedilom »proračunsko rezervo v katero«.
Tretji odstavek 115. člena se črta.
30. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.«
31. člen
Drugi odstavek 117. člena se črta.
V tretjem odstavku 117. člena se besedilo »najkasneje do konca marca tekočega leta« nadomesti z besedilom »v zakonsko določenem roku.«.
Tretji odstavek postane drugi odstavek.
32. člen
130. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnih objavah v občinskem glasilu. Statut, odloki in drugi predpisi občine pričnejo veljati praviloma petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnih objavah v občinskem glasilu se objavijo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.
Statut občine se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-34/2011-1
Bukovica, dne 15. decembra 2011
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.

AAA Zlata odličnost