Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1222. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za severno obvoznico Škofje Loke, stran 2541.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) in v skladu s prvim odstavkom 81. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 12. seji dne 16. februarja 2012 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za severno obvoznico Škofje Loke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za severno obvoznico Škofje Loke na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka skozi Škofjo Loko (Uradni list RS, št. 29/10) (v nadaljnjem besedilu: OPPN severna obvoznica).
Postopek za pripravo OPPN severna obvoznica je bil začet na pobudo, ki jo je podal minister za promet dne 21. 6. 2006. Skladno z Dogovorom o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter strokovnih podlag za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitve dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka skozi Škofjo Loko, katerega so podpisali Ministrstvo za promet, Ministrstvo za okolje in prostor ter Občina Škofja Loka v oktobru 2007, je pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta Občina Škofja Loka.
Odlok je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok se sprejme, ker obstaja utemeljena nevarnost, da bo izvedba prostorske ureditve (severne obvoznice) onemogočena ali močno otežena, oziroma da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega OPPN severna obvoznica je utemeljen v:
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 103/04, popr. 103/05 in 17/06, 64/07, Odl. US: U-I-116/05-21, popr. 28/10);
– Sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka skozi Škofjo Loko (Uradni list RS, št. 29/10).
II. VSEBINA
4. člen
(območje začasnih ukrepov – zavarovano območje)
Zavarovano območje začasnih ukrepov je določeno na podlagi osnutka OPPN za severno obvoznico, ki je pripravljen po potrjeni varianti študije variant trase severne obvoznice in obsega varianto V5 »Kamnitnik«, ki jo je na svoji 24. redni seji, dne 22. oktobra 2009 s sklepom št. 463 potrdil Občinski svet Občine Škofja Loka.
Zavarovano območje obsega naslednje parcele oziroma dele parcel (stanje v zemljiškem katastru december 2011):
k.o. Stara Loka (2027)
*224 (del), *53 (del), 1377/3 (del), 1377/4 (del), 1383 (del), 1406 (del), 1407 (del), 1409/3 (del), 1410/1 (del), 1415/2 (del), 1417/1 (del), 1417/5 (del), 1417/6 (del), 1417/7 (del), 1418/1 (del), 1418/5 (del), 1418/6 (del), 1419 (del), 1420 (del), 1421 (del), 1422/1 (del), 1423/1, 1423/2, 1423/3 (del), 1423/4, 1423/5 (del), 1423/6 (del), 1423/7, 1423/8, 1423/9, 1423/10 (del), 1424/1 (del), 1424/2 (del), 1424/3 (del), 1424/6, 1424/7, 1424/8, 1426 (del), 1427 (del), 1428 (del), 1431/2 (del), 1431/5 (del), 1431/6 (del), 1432/3, 1432/4, 1432/5 (del), 1434/1 (del), 1434/6, 1434/7 (del), 1436 (del), 1441/3 (del), 1505/1 (del), 1514 (del), 1672/27 (del), 1672/29 (del), 1679/1 (del), 1679/8, 1679/9 (del), 1681/3 (del), 1681/4, 1683/3 (del), 1684/5 (del), 1692/2 (del), 1700/1 (del), 1700/2 (del), 1700/4, 1700/5 (del), 1700/6, 1700/7, 272 (del), 275 (del), 282 (del), 284 (del), 291 (del), 292 (del), 297 (del), 300/1 (del), 306 (del), 314 (del), 317 (del), 318 (del), 320 (del), 354 (del), 355 (del), 356 (del), 358 (del), 360 (del), 380 (del), 381, 384 (del), 465/1 (del), 468/1 (del), 469 (del), 472/1 (del), 481 (del), 489 (del), 490 (del), 494/1 (del), 494/3 (del), 494/4 (del), 500/2 (del), 500/5 (del), 500/6 (del), 501/3 (del), 503/11 (del), 503/12 (del), 503/17 (del), 503/18 (del), 503/2 (del), 503/20 (del), 503/21 (del), 503/29 (del), 503/30 (del), 503/31 (del), 517 (del), 518 (del), 520 (del), 529/1 (del), 529/2 (del), 531/1 (del), 531/2 (del), 533/1 (del), 533/2 (del), 534 (del), 535/1 (del), 535/2 (del), 535/3 (del), 536 (del), 558/1 (del), 558/2 (del), 561 (del), 564/1 (del), 565/1 (del), 565/2 (del), 567/1 (del), 568/1 (del), 594/2 (del), 594/3, 595/55 (del), 595/59 (del), 595/60 (del), 676/4 (del), 676/5 (del), 693/11 (del), 697 (del), 699 (del), 984/1 (del), 984/2 (del), 984/3 (del), 984/4 (del), 986/1 (del), 986/6 (del), 986/7 (del)
k.o. Stari Dvor (2029)
1366/2 (del), 205/1 (del), 205/2 (del), 206 (del), 207/1 (del), 207/2 (del), 207/3 (del), 207/4 (del), 207/5 (del), 207/6 (del), 207/7, 219/10 (del), 219/11 (del), 219/12, 219/13, 219/2, 219/4, 219/5 (del), 219/6, 219/7 (del), 219/8, 219/9, 230 (del), 231/7 (del), 231/3 (del), 231/4 (del), 231/6 (del)
k.o. Suha (2030)
1103 (del), 1119 (del), 1132/1 (del), 1132/10, 1132/11, 1132/12, 1132/2 (del), 1132/7 (del), 1132/8 (del), 1132/9 (del), 1133/1 (del), 1133/2 (del), 1139 (del), 1149/2 (del), 1154/2 (del), 1164 (del), 1166 (del), 1169 (del), 1170 (del), 1183 (del), 1184/1 (del), 1185 (del), 1219 (del).
Parcele in deli parcel v zavarovanem območju so razvidni iz grafične priloge odloka.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju je prepovedano:
– parcelacija zemljišč in promet z njimi;
– urejanje trajnih nasadov;
– izvajanje gradenj oziroma izdajanje gradbenih dovoljenj (za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte).
Začasni ukrepi ne veljajo za gradnjo enostavnih objektov skladno z veljavno Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost.
Začasni ukrepi ne vplivajo na izvajanje gradenj, ki so v času uveljavitve odloka že dovoljene z dokončnim gradbenim dovoljenjem.
Na območju začasnih ukrepov so dovoljene tudi gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura ter rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov in za bivanje in delo prebivalcev na teh območjih.
Parcelacija zemljišč, promet z njimi, izvajanje gradenj in izdajanje gradbenih dovoljenj ter geodetska dela se lahko izvajajo izključno za potrebe OPPN severna obvoznica.
Začasni ukrepi ne veljajo na območjih veljavnih izvedbenih prostorskih aktov za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo še eno leto po uveljavitvi OPPN za severno obvoznico, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta za severno obvoznico, vendar največ štiri leta od uveljavitve tega odloka.
7. člen
(zaznamba v zemljiški knjigi)
V 30 dneh od uveljavitve odloka Občina Škofja Loka predlaga zaznambo začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30000-1/2002
Škofja Loka, dne 19. marca 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost