Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1208. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2012, stran 2519.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 10. seji dne 28. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Odranci za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |Bilanca prihodkov in odhodkov       |    v EUR|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 2.015.601,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 1.215.257,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  967.483,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  914.521,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  44.940,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitev   |   8.022,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  247.774,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  40.100,00|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    380,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    600,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  206.694,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  470.400,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    400,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  470.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  329.944,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  92.027,00|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  237.917,00|
|   |proračuna in sredstev proračuna EU    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 3.022.491,98|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  587.532,98|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  124.992,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  20.667,00|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  367.053,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  30.700,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |  44.120,98|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  582.601,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |  18.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  355.950,00|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |  62.910,00|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  145.741,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 1.801.290,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.801.290,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  51.068,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |  12.150,00|
|   |in fizičnim osebam            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  38.918,00|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ         |      –|
|   |(I.-II.)                 | 1.006.890,98|
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |(IV-V.)                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  900.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  900.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  900.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   6.100,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA              |   6.100,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |   6.100,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    | –112.990,98|
|   |RAČUNIH                  |       |
|   |(I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJ (VII. –VIII.)      |  893.900,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             | 1.006.890,98|
|   |(VI+VII-VIII. –IX.)            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12.   |  112.990,98|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Odranci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov,
– prihodki iz EU za investicije,
– drugi namenski prihodki.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe v okviru proračunskega porabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznost, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih pri tekočih odhodkih (konti – 40) in tekočih transferih (konti – 41) ne sme presegati 70 % pravic porabe proračuna za leto 2012.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 4.000 EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključnem računu proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 900.000 EUR.
Občina Odranci za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2012 ne bo dajala poroštev.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2012 ne smejo zadolževati.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) v letu 2012 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 59-10/2012
Odranci, dne 28. marca 2012
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.