Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1205. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1/2, stran 2507.

Na podlagi 61. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 43/11 – ZKZ-C) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 13. seji dne 29. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1/2
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1/2 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OLN), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1 (Uradni list RS, št. 107/06 in 62/10).
Spremembe in dopolnitve OLN je izdelal Topos, d.o.o., Novo mesto, pod št. 02/11-SD OLN v marcu 2012.
2. člen
Spremembe in dopolnitve OLN se nanašajo na spremembe prostorskih ureditev v coni I.A-jug in obsegajo:
– spremembo lege objektov 1 in 3 ter zunanjih ureditev na stičnem območju poteka hitre ceste 3. razvojne osi, načrtovane z državnim prostorskim načrtom za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (faza: osnutek za javno razgrnitev, februar 2011),
– delne spremembe ostalih lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo objektov v coni (višinskih in tlorisnih gabaritov, kote platojev oziroma pritličij objektov…),
– spremembe internega tekočega in mirujočega prometa,
– fazno priključevanje cone na prometno mrežo Novega mesta, do izgradnje vzhodne obvozne ceste po tem OLN ali hitre ceste 3. razvojne osi po sprejetem državnem prostorskem načrtu,
– delne spremembe poteka infrastrukture v coni, vezano na izvedbo dostopne ceste kot začasne rešitve priključevanja cone na prometno mrežo Novega mesta.
Ostale spremembe se nanašajo na upoštevanje smernic nosilcev urejanja prostora in uskladitev posameznih določb odloka z novo zakonodajo.
Spremembe in dopolnitve OLN sestavlja tekstualni in grafični del ter priloge:
A.    TEKSTUALNI DEL (ODLOK)
B.    GRAFIČNI DEL
1     Pregledna situacija s prikazom območja sprememb in
     dopolnitev OLN (DOF), M 1:5000
2     Območje sprememb in dopolnitev OLN z obstoječim
     parcelnim stanjem (DKN), M 1:1000
3     Ureditvena situacija – spremembe in dopolnitve:
3.1    Ureditvena situacija – spremembe in dopolnitve
     (1. faza), M 1:1000
3.1.1   Prikaz ureditev na stičnem območju južnega in
     vzhodnega dela, M 1:500
3.2    Ureditvena situacija – spremembe in dopolnitve
     (končno stanje), M 1:1000
4     Prikaz ureditev glede poteka omrežij in
     priključevanja objektov na gospodarsko javno
     infrastrukturo ter grajeno javno dobro:
4.1.1   Prometna infrastruktura – spremembe in dopolnitve
     (1. faza), M 1:1000
4.1.2   Prometna infrastruktura – spremembe in dopolnitve
     (končno stanje), M 1:1000
4.1.3.1  Karakteristični prečni prerez vzhodne obvozne ceste,
     M 1:50
4.1.3.2  Karakteristični prečni prerez LZ 299120 od K4
     do K-5, M 1:50
4.1.4.3  Karakteristični prečni prerez LZ 299120 od Šmarješke
     ceste do K5, M 1:50
4.1.5.1  Vzdolžni profil vzhodne obvozne ceste,
     M 1:1000/100
4.1.5.2  Vzdolžni profil lokalne ceste LZ 299120 od K4
     do K-5, M 1:1000/100
4.2.1   Zasnova projektnih rešitev komunalne in energetske
     infrastrukture – spremembe in dopolnitve (1. faza),
     M 1:1000
4.2.2   Zasnova projektnih rešitev komunalne in energetske
     infrastrukture – spremembe in dopolnitve (končno
     stanje), M 1:1000
5     Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja,
     naravnih virov in ohranjanje narave, M 1:1000
6     Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo
     pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
     varstvom pred požarom, M 1:1000
7.1    Načrt gradbenih parcel in tehnični elementi za
     zakoličbo (1. faza), M 1:1000
7.2    Načrt gradbenih parcel in tehnični elementi za
     zakoličbo (končno stanje), M 1:1000
C.    POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA
     PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
D.    PRILOGE
     – Izvleček iz sprejetega prostorskega akta
     – Prikaz stanja prostora
     – Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo
     rešitve prostorskega akta
     – Smernice nosilcev urejanja prostora
     – Mnenja nosilcev urejanja prostora
     – Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev
     OLN
     – Povzetek za javnost
     – Odločba glede CPVO.
III. UREDITVENO OBMOČJE OLN
3. člen
V 5. členu (Ureditveno območje OLN) se:
– v k.o. Bršljin zemljišča s parcelnimi št.: »934 del, 935 del, 936, 1120, 1129 (pot), 1117/3, 1121/11122/7 (pot), 1127/2 (pot), 1293/1 del, 905/2, 905/2, 905/4, 906/13, 906/18, 906/3, 906/4, 906/7, 906/7, 906/7, 906/7, 906/8, 919/1 del, 924/4, 924/4, 927/12 del, 927/8 del, 927/8, 928/4, 932/1 del, 932/2 del, 939/5 del, 943/67, 946/23 del, 946/26 del, 968/13 del, 970/17 del, 970/26, 986/19 in 986/26 nadomestijo s parcelnimi št. (stanje po parcelaciji):
934/2, 935/1, 935/2 del, 936/1, 936/2, 936/3, 936/4, 1120/1 (cesta), 1120/2 (cesta), 1129/1 (pot), 1129/2 (pot), 1129/3 (pot), 1117/6 (pot), 1117/7, 1121/7 (pot), 1121/8 (pot), 1121/9 (pot), 1122/8 (pot), 1122/9 (pot), 1122/10 (pot), 1127/3 (pot), 1127/4 (pot), 905/9, 905/15, 905/15, 905/16, 905/10, 905/11, 905/12, 905/13, 905/14, 906/25, 906/26, 906/27, 906/22, 906/23, 906/24, 906/21, 906/20, 906/36, 906/37, 906/38, 906/39, 906/28, 906/29, 906/30, 906/30, 906/30, 906/30, 906/31, 906/32, 906/33, 906/34, 906/35, 919/3, 919/4, 924/7, 924/8, 924/9, 924/9, 924/10, 924/10, 924/13, 924/14, 927/25, 927/22, 927/23, 927/23, 927/24, 927/24, 928/7, 928/8, 928/9, 928/10, 928/11, 928/12, 932/3 del, 932/4, 932/5, 932/7, 939/9, 943/74 (cesta), 968/14 del, 968/15, 970/31, 970/29, 970/30, 986/29, 986/30 in 986/31.«
– v.k.o. Ždinja vas črta del besedila v oklepaju »coni I.A-jug in«.
4. člen
V 6. členu (Posegi izven območja OLN) se:
– na koncu prve alineje dodajo naslednje parcelne št.: »970/10; 970/25, vse k.o. Bršljin.«
– na koncu četrte alineje dodajo naslednje parcelne št.: »932/3 (drog); 970/10; 970/13; 970/25, vse k.o. Bršljin.«
IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
5. člen
V 10. členu (Definicija gradbene linije) se prvi stavek spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»V območju I.A-jug sta določeni gradbena linija in maksimalna gradbena linija. Gradbena linija objektov je črta, na katero morajo biti z enim robom fasade ali delom fasade postavljeni objekti (osnovni volumen), maksimalna gradbena linija pa je črta, do katere je dovoljen največji razvoj objektov in je pogojena z varovalnim pasom prenosnega plinovoda. Funkcionalni elementi objektov (nadstreški, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi in podobno) lahko presegajo le gradbeno linijo, če je zagotovljen razpoložljiv prostor za nemoteno funkcioniranje objekta.«
6. člen
V 12. členu (Vrste objektov) se zaradi nove Uredbe besedilo prve (1) točke spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(1) V conah I.A-jug in I.B-sever so dovoljene naslednje vrste objektov (povzeto po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 109/11 – v nadaljevanju: Uredba):
– nestanovanjske stavbe:
– gostinske stavbe: gostilne, restavracije, točilnice, druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev;
– poslovne in upravne stavbe: druge poslovne stavbe
– trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij: garažne stavbe;
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture: ceste in poti, parkirišča …,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi – vodovod, plinovod, cevovod za odpadno vodo, hidranti, prenosna in distribucijska komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, trafopostaje ...,
– drugi gradbeni inženirski objekti: – podporni zidovi za utrjevanje brežin;
– nezahtevni in enostavni objekti na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).«
7. člen
V 14. členu (Vrsta dejavnosti) se črta dejavnost pod črko Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO: le 86.2 Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost in 86.9 Druge dejavnosti za zdravje.
8. člen
V 15. členu (Pogoji in usmeritve za nestanovanjske stavbe) se besedilo prve (1) točke spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(1) V coni I.A-jug je predvidena nestanovanjska pozidava z naslednjimi prostostoječimi stavbami:
Objekt 1:
– Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti:
Tlorisni gabarit objekta (osnovnega volumna) je definiran z dolžinami stranic, gradbeno linijo in maksimalno gradbeno linijo. Daljša stranica objekta znaša 86,20, krajši stranici pa 20,70 in 27,70 m. Znotraj teh dimenzij je možno poljubno manjšati in oblikovati tloris objekta, funkcionalni elementi (nadstreški, požarne stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi, rampe in podobno) pa lahko segajo izven teh dimenzij oziroma gradbene linije, do največ 6,00 m, če je zagotovljen razpoložljiv prostor za nemoteno funkcioniranje objekta.
– Vertikalni gabariti:
Višina objekta je največ 12,00 m od kote pritličja do vrha fasade objekta. Objekt je lahko podkleten, vendar mora biti klet v celoti vkopana. Znotraj maksimalnega višinskega gabarita je možno urediti več etaž ali samo eno, pri čemer mora ostati višinski gabarit objekta enoten.
– Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: dovoljene vse vrste konstrukcij.
– Kota pritličja: je na absolutni koti 184,50 m n.v.
– Streha: Streha je ravna. Na strehi je dovoljeno namestiti elemente za rabo obnovljivih virov energije v skladu z oblikovanjem objekta. Vsi tehnološki elementi (strojne in druge instalacije ter elementi glede obnovljivih virov energije) naj bodo postavljeni za fasadne elemente zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo celotnega območja.
– Kritina: skladno s tehnološko rešitvijo konstrukcije ravne strehe.
– Fasada: Fasada naj bo oblikovana enotno, na sodoben način. Oblikovanje fasade naj glede zasteklitve in druge specifične obdelave upošteva poslovni ali upravni značaj objektov. Možna je uporaba širokega spektra barv. Barva fasade, ki je orientirana proti stanovanjski soseski, mora biti umirjenih tonov, na način, da bo izgled objekta na stičnem območju skladen s sosesko. Flouroscentne barve niso dovoljene.
– Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: Objekt se na zahodni strani dotika gradbene linije, na severno stran pa lahko sega največ do maksimalne gradbene linije; prikazani sta v grafičnem delu sprememb in dopolnitev OLN na listu 3.1 in 3.2 (Ureditvena situacija 1. faza in končno stanje – spremembe in dopolnitve).
– Oddaljenost od parcelne meje: Zagotovljena mora biti požarna varnost objektov ter ustrezna površina za normalno vzdrževanje objekta.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: Oddaljenost je določena z lego posameznih objektov, ki je določena v grafičnem delu sprememb in dopolnitev OLN na listu 3.1 in 3.2 (Ureditvena situacija 1. faza in končno stanje – spremembe in dopolnitve).
– Zunanja ureditev:
– Parkirne in manipulativne površine se predvidoma uredijo vzhodno, južno in severno od objekta. Dostopi v objekt so predvideni z vzhodne strani, dostava pa z jugozahodne strani objekta. Glede na potrebe konkretne dejavnosti je možna tudi delna sprememba ureditev, prikazanih v grafičnem delu sprememb in dopolnitev OLN, na listu 3.1 in 3.2 (Ureditvena situacija 1. faza in končno stanje – spremembe in dopolnitve), pri čemer pa morajo spremenjene ureditve omogočati funkcioniranje dejavnosti v objektu in ob njem (zadostno število parkirnih mest ipd.).
Objekt 2:
– Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti:
Tlorisni gabarit objekta (osnovnega volumna) je definiran z dolžinami stranic, gradbeno linijo in maksimalno gradbeno linijo. Objekt je trapezne oblike z dolžinami stranic na zahodu 87,50 m, na vzhodu 70,40 m, na severu 38,10 m in na jugu 34,00 m. Znotraj teh dimenzij je možno poljubno manjšati in oblikovati tloris objekta, funkcionalni elementi (nadstreški, požarne stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi, rampe in podobno) pa lahko segajo izven teh dimenzij oziroma gradbene linije, do največ 4,50 m, če je zagotovljen razpoložljiv prostor za nemoteno funkcioniranje objekta.
– Vertikalni gabariti:
Višina objekta je največ 12,00 m od kote pritličja do vrha fasade objekta. Objekt je lahko podkleten, vendar mora biti klet v celoti vkopana. Znotraj maksimalnega višinskega gabarita je možno urediti več etaž ali samo eno, pri čemer mora ostati višinski gabarit objekta enoten.
– Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: dovoljene so vse vrste konstrukcij.
Kota pritličja: je na absolutni koti 183,50 m n.v.
– Streha: streha je ravna. Na strehi je dovoljeno namestiti elemente za rabo obnovljivih virov energije v skladu z oblikovanjem objekta. Vsi tehnološki elementi (strojne in druge instalacije ter elementi glede obnovljivih virov energije) naj bodo postavljeni za fasadne elemente zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo celotnega območja.
Kritina: skladno s tehnološko rešitvijo konstrukcije ravne strehe.
– Fasada: Fasada naj bo oblikovana enotno, na sodoben način. Glede na neposredno bližino stanovanjske soseske je potrebno ustrezno oblikovati tudi vzhodno fasado, ki ne sme biti oblikovana zgolj kot servisna. Možna je uporaba širokega spektra barv. Barva fasade, ki je orientirana proti stanovanjski soseski, mora biti umirjenih tonov, na način da bo izgled objekta na stičnem območju skladen s sosesko. Flouroscentne barve niso dovoljene. Vzhodna fasada objekta se projektira in izvede brez osvetlitve.
– Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: Objekt se na vzhodni strani dotika gradbene linije, na severno stran pa lahko sega največ do maksimalne gradbene linije; prikazani sta v grafičnem delu sprememb in dopolnitev OLN na listu 3.1 in 3.2 (Ureditvena situacija 1. faza in končno stanje – spremembe in dopolnitve).
– Oddaljenost od parcelne meje: Zagotovljena mora biti požarna varnost objektov ter ustrezna površina za normalno vzdrževanje objekta.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: Oddaljenost je določena z lego posameznih objektov, ki je določena v grafičnem delu sprememb in dopolnitev OLN na listu 3.1 in 3.2 (Ureditvena situacija 1. faza in končno stanje – spremembe in dopolnitve).
– Zunanja ureditev:
– Parkirne in manipulativne površine se predvidoma uredijo zahodno in severno od objekta. Dostopi v objekt so predvideni z zahodne strani, dostava pa z vzhodne strani objekta. Glede na potrebe konkretne dejavnosti je možna tudi delna sprememba ureditev, prikazanih v grafičnem delu sprememb in dopolnitev OLN, na listu 3.1 in 3.2 (Ureditvena situacija 1. faza in končno stanje – spremembe in dopolnitve), pri čemer pa morajo spremenjene ureditve omogočati funkcioniranje dejavnosti v objektu in ob njem (zadostno število parkirnih mest ipd.).
Objekt 3:
– Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti:
Tlorisni gabarit objekta je definiran z dolžinami stranic in gradbeno linijo. Objekt je sestavljen iz dveh volumnov, ki tvorita L obliko in imata naslednje dimenzije: 30,00 m x 59,10 m in 63,20 m x 121,00 m. Znotraj teh dimenzij je možno poljubno manjšati in oblikovati tloris celotnega ali delov objekta, funkcionalni elementi (nadstreški, požarne stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi, rampe in podobno) pa lahko segajo izven teh dimenzij oziroma gradbene linije do največ 4,50 m, če je zagotovljen razpoložljiv prostor za nemoteno funkcioniranje objekta.
– Vertikalni gabariti:
Višina objekta je največ 12,00 m od kote terena do vrha fasade objekta. Objekt je lahko tudi podkleten. Znotraj maksimalnega višinskega gabarita je možno urediti več etaž ali samo eno ter razgibati objekt s poljubno višinsko členitvijo posameznih delov, pri čemer mora ostati višinski gabarit večjega volumna enoten.
– Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: dovoljene so vse vrste konstrukcij.
Kota pritličja: je na absolutni koti 180,80 m n.v.
– Streha: streha je ravna. Na strehi je dovoljeno namestiti elemente za rabo obnovljivih virov energije v skladu z oblikovanjem objekta. Vsi tehnološki elementi (strojne in druge instalacije ter elementi glede obnovljivih virov energije) naj bodo postavljeni za fasadne elemente zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo celotnega območja.
– Kritina: skladno s tehnološko rešitvijo konstrukcije ravne strehe.
– Fasada: Fasada naj bo oblikovana enotno, na sodoben način. Oblikovanje fasade naj glede zasteklitve in druge specifične obdelave upošteva poslovni ali upravni značaj objektov. Glede na neposredno bližino stanovanjske soseske je potrebno ustrezno oblikovati tudi vzhodno fasado, ki ne sme biti oblikovana zgolj kot servisna. Možna je uporaba širokega spektra barv. Barva fasade, ki je orientirana proti stanovanjski soseski, mora biti umirjenih tonov, na način, da bo izgled objekta na stičnem območju skladen s sosesko. Flouroscentne barve niso dovoljene. Vzhodna fasada objekta se projektira in izvede brez osvetlitve.
– Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: Objekt se na vzhodni, južni in zahodni strani dotika gradbene linije, ki je prikazana v grafičnem delu sprememb in dopolnitev OLN na listu 3.1 in 3.2 (Ureditvena situacija 1. faza in končno stanje – spremembe in dopolnitve).
– Oddaljenost od parcelne meje: Zagotovljena mora biti požarna varnost objektov ter ustrezna površina za normalno vzdrževanje objekta.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: Oddaljenost je določena z lego posameznih objektov, ki je določena v grafičnem delu OLN na listu 3.1 in 3.2 (Ureditvena situacija 1. faza in končno stanje – spremembe in dopolnitve).
– Zunanja ureditev:
– Parkirne in manipulativne površine se uredijo južno oziroma jugozahodno od objekta. Dostopi v objekt so predvideni z južne in zahodne strani, dostava pa z vzhodne in severne strani objekta. Glede na potrebe konkretne dejavnosti je možna tudi delna sprememba ureditev, prikazanih v grafičnem delu sprememb in dopolnitev OLN, na listu 3.1 in 3.2 (Ureditvena situacija 1. faza in končno stanje – spremembe in dopolnitve), pri čemer pa morajo spremenjene ureditve omogočati funkcioniranje dejavnosti v objektu in ob njem (zadostno število parkirnih mest ipd.).«
V 15. členu (Pogoji in usmeritve za nestanovanjske stavbe) se besedilo druge (2) točke spremeni tako, da se glasi:
»(2) V coni I.A-jug je faktor zazidave gradbene parcele določen z lego in maksimalnim tlorisnim gabaritom objekta in velikostjo posamezne gradbene parcele, velikost in oblika gradbenih parcel pa je razvidna iz grafičnega dela, list 7, Načrt gradbenih parcel in tehnični elementi za zakoličbo.«
9. člen
V 17. členu (Pogoji za zunanje ureditve) se v prvi (1) točki prva alineja spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»– drevored je treba ob levi strani dostopne ceste (1. faza) zasaditi sočasno z izgradnjo te ceste, ob izvedbi končne prometne povezave (vzhodne obvozne ceste) pa ga je treba ob celotni trasi oblikovati kot mestni drevored. Zasaditev se izvede z avtohtonim drevjem,«
10. člen
V 18. členu (Pogoji za druge gradbeno-inženirske objekte) se za drugo (2) točko doda nova točka, ki se glasi:
»(3) Fasade podpornih zidov in brežin na vzhodnem in južnem robu območja cone I.A-jug morajo biti oblikovani skladno z grafično prilogo, list št. 3.1.1 Prikaz ureditev na stičnem območju južnega in vzhodnega dela.«
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
11. člen
V 20. členu (Pogoji za prometno urejanje) se:
– v prvem odstavku (1) točke črtajo drugi, tretji in četrti stavek.
– v prvi (1) točki drugi in tretji odstavek spremenita in dopolnita tako, da se besedilo glasi:
»Cona I.A-jug se na zahodni strani navezuje v obstoječe krožno križišče na deviaciji 1-11 (G2-105, odsek 0257) preko dostopne ceste z uvozom v cono v križišču K-14a, ki poteka v koridorju vzhodne obvozne ceste Novega mesta. Dostopna cesta (1. faza) ostaja kot začasna rešitev do izvedbe vzhodne obvozne ceste, če ne bi bila realizirana gradnja hitre ceste 3. razvojne osi, načrtovane z državnim prostorskim načrtom za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline. Vzhodna obvozna cesta se naveže na obstoječo lokalno cestno mrežo, in sicer v južnem delu preko nove cestne povezave med krožnim križiščem K4 in lokalno cesto LZ 299120, ki se navezuje na Šmarješko cesto. Lokalna cesta LZ 299120 (ulica Pod Trško goro) se od križišča s Šmarješko cesto do severnega uvoza na gradbeno parcelo Avto Krka obnovi.
Zaradi zagotovitve zmanjšanja prometa na lokalni cesti LZ 299120 (ulici Pod Trško goro) se z ustrezno signalizacijo prepove promet za tovorna vozila, dovoli se le tovorni promet za dostavo in za delovanje gospodarskih subjektov na območju med Šmarješko cesto, ulico Pod Trško goro in ulico Ločna. Za omejitev prometa iz smeri Ločna se predvidi ustrezna prometna signalizacija, ki dovoljuje le lokalni promet z osebnimi vozili, interventnimi vozili in dostavo. Navezava cone 1.A-jug na slepi krak ulice Pod Trško goro ni dovoljena, prepovedana pa je tudi povezava slepega kraka ulice Pod Trško goro z Otoško cesto do krožišča K2a za motorni promet. Navezava cone 1.A-jug v krožišče K2a ni dovoljeno za motorni promet.«
– v prvi (1) točki prvi stavek šestega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Servisni cesti se izvedeta okoli objektov v coni I.A-jug in okoli objekta 4 v coni I.B-sever.«
– v drugi (2) točki črta zadnji stavek prvega odstavka in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Dostopna cesta (1. faza) od krožnega križišča K2 do križišča K-14a z uvozom v cono se izvede v prečnem profilu: vozišče 2 x 3,50 m z zaporno ploskvijo med pasovoma, robni pas 2 x 0,25 m, ločilni zeleni pas 2,50 m in 1,70 m, kolesarska steza s hodnikom za pešce 3,50 m, bankina 0,50 m in 3,50 drevored.«
– v tretji (3) točki karakteristični prečni profil sredinske uvozne ceste v coni I.A-jug spremeni tako, da se druga alineja glasi:
»– sredinske uvozne ceste v coni I.A-jug znaša 12,50 m, to je širina vozišča 2 x 3,00 m, robni pas 2 x 0,25 m, kolesarska steza s hodnikom za pešce 2 x 2,50 m, in bankina 2 x 0,50 m;«
– v četrti (4) točki prvi stavek spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Projektirana računska hitrost vzhodne obvozne ceste znaša 70 km/h, na območju križišč pa je zmanjšana na 40 km/h. Dovoljena hitrost na dostopni cesti (1. faza) znaša 40 km/h.«
– v prvem stavku sedme (7) točke črta besedilo v oklepaju: »(začasni lokalni cesti)«.
– v osmi (8) točki tretji stavek spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»V conah I.A-jug in I.B-sever se poleg zunanjih parkirnih površin ob objektih lahko zagotovi dodatne parkirne površine tudi v kletnih etažah objektov. Parkirišča se po potrebi opremi s polnilci za električne avtomobile.«
12. člen
V 22. členu (Vodovodno omrežje) se v tretjem stavku prve (1) točke in drugem stavku tretje (3) točke črta besedilo v oklepaju: »(začasni lokalni cesti)«.
13. člen
V 23. členu (Kanalizacijsko omrežje) se:
– v drugi (2) točki prvi stavek prvega odstavka dopolni tako, da se glasi: »Fekalno kanalizacijo se preko sekundarnih kanalov, črpališča Mačkovec in obnovljenega tlačnega voda ob Šmarješki cesti priključuje na CČN Ločna.« Drugi in tretji stavek se črta.
– v drugi (2) točki drugi stavek tretjega odstavka dopolni tako, da se glasi: »Kanal je dimenzioniran tudi za enote urejanja prostora NM/12-OPPN-c (Poslovno storitvena cona Mačkovec 2), NM/7-OPPN-b (gravitacijsko območje gospodarske cone Na Brezovici) ter ŽDV/1, ŽDV/2 in ŽDV/3-X (gravitacijsko območje naselja Ždinja vas), ki so določene v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-popravek, 76/10-tehnični popravek, 26/10-obvezna razlaga in 4/12-tehnični popravek).«.
– v šesti (6) točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto Uradni list RS, št. 50/10),«.
14. člen
V 24. členu (Elektroenergetsko omrežje) se:
– v prvi (1) točki zadnji del prvega stavka »podaljška deviacije 1-11 (začasne lokalne ceste)« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »vzhodne obvozne ceste«
– v prvi (1) točki drugi odstavek spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Prestavitev 20 kV daljnovoda, ki poteka preko južnega dela cone I.A-jug, se izvede z navezavo na TP pri skladišču Union. Na območju predvidenega poteka hitre ceste 3. razvojne osi se cevi obbetonirajo ter zaključijo s končnim križnim jaškom.«
– v drugi (2) točki drugi stavek spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»V coni I.A-jug se za objekta 1 in 2 predvidi skupna TP na severnem delu z vzankanjem v kablovod, ki poteka ob regionalni cesti R2 448, odsek 1512 (deviaciji 1-12), objekt 3 pa se na električno omrežje priključuje z lastno TP v TP Avto Krka z izvedbo kabelske kanalizacije do objekta na JV delu območja. Med predvideno TP za objekta 1 in 2 ter TP za objekt 3 se dolgoročno predvidi EKK za kabelsko zankanje 20 kV daljnovoda.«
15. člen
V 25. členu (Telekomunikacijsko omrežje) se v prvem stavku drugega odstavka prve (1) točke črta besedilo v oklepaju: »(začasni lokalni cesti)«.
16. člen
V 28. členu (Ogrevanje) se za zadnjim stavkom prve (1) točke doda naslednji stavek:
»Dopustna je tudi uporaba alternativnih oziroma obnovljivih virov energije.«
17. člen
V 29. členu (Odstranjevanje odpadkov) se:
– v drugem stavku druge (2) točke spremeni poimenovanje Uredbe tako, ki se glasi:
»Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).«
– za besedilom druge (2) točke doda nova, tretja točka z besedilom, ki se glasi:
»(3) Pri ravnanju z odpadki je treba upoštevati Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 39/10).« ter
– besedilo pod tretjo (3) točko ustrezno preštevilči (v četrto točko).
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
18. člen
V 30. členu (Varstvo pred hrupom) se:
– besedilo v oklepaju dopolni tako, da se glasi: » … (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).«
– za tretjo (3) točko doda besedilo, ki se glasi:
»Za zmanjšanje ravni hrupa pri obratovanju objektov v coni I.A-jug v smeri stanovanjske soseske Pod Trško goro se na koti manipulativnih površin to je okoli 178,50 m n.v. izvede postavitev protihrupne bariere na vzhodnem in jugovzhodnem območju urejanja.«
19. člen
V 31. členu (Varstvo zraka) se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: » … (Uradni list RS, št. 23/11)«.
20. člen
V 32. členu (Varstvo voda) se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Odvajanje odpadnih voda z območja urejanja mora biti urejeno v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).«
21. člen
V 35. členu (Varstvo kulturne dediščine) se za četrto (4) točko doda nova, peta točka z besedilom, ki se glasi:
»(5) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je skladno z 31. členom ZVKD-1 treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev ostaline v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.«
VIII. TOLERANCE
22. člen
V 39. členu (Dopustna odstopanja pri pripravi projektne dokumentacije) se:
– v drugi (2) točki prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– v coni I.A-jug so pri objektih 1,2 in 3 možna odstopanja izven osnovnega tlorisnega gabarita za 5 % ob pogoju, da se upoštevajo vse gradbene linije;
– v coni I.A-jug so dovoljenja odstopanja pri višinskih gabaritih le za tehnološke elemente, ki lahko presežejo dovoljen maksimalni višinski gabarit.«
– v tretji (3) točki prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Odstopanja od absolutnih višinskih kot pritličij in posledično ostalih kot posameznih objektov, določenih s tem OLN, so možna +- 0,50 m, če se izkaže pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje, da bo s tem gradnja bolj ekonomična ali bolj funkcionalna, razen v coni I.A jug, kjer so odstopanja dovoljena le v znižanju kot, do kote, ki še omogoča navezavo cone 1.A-jug v krožišče K2.«
IX. NAČRT PARCELACIJE
23. člen
V 40. členu (Prikaz parcelacije) se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Načrt parcelacije v coni I.A-jug je razviden iz lista 7. Načrta gradbenih parcel in tehnični elementi za zakoličbo. Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu in so razvidne iz istega načrta.«
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OLN
24. člen
V 44. členu (Pogoji in zahteve upravljavca državnih cest) se:
– v osmi (8) točki drugi stavek spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Promet na cesti je dolžan odgovorni izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno – prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08 in 64/08) in Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09 in 36/10).«
– v deseti (10) točki črta besedilo v zadnjem oklepaju.
25. člen
V 48. členu (Obveznosti investitorjev in izvajalcev) se:
– v drugi alineji črta del besedila:
»in sicer podaljška deviacije 1-11 (začasne lokalne ceste) od krožišča K2 do krožišča K4, vključno s krožiščem K4 (1. etapa)«
– peta alineja spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Financiranje izgradnje in prestavitev infrastrukture bo potekalo v dogovoru med investitorji, upravljavci in Mestno občino Novo mesto ob upoštevanju določb tega člena in obveznosti investitorjev v skladu z določili tega odloka. Za komunalno opremo, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti, se sklene pogodba o opremljanju na podlagi 78. člena ZPNačrt, v kateri se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih strank. Za ostalo infrastrukturo se investitorji in upravljavci v medsebojnih pogodbah podrobneje dogovorijo o pogojih financiranja.«
– črtata šesta in sedma alineja.
– na koncu besedila dodajo nove alineje, ki se glasijo:
»– Ob dostopni cesti za cono I.A-jug (1. faza) in ob vzhodni obvozni cesti mora investitor na zahodni strani ceste zagotoviti postavitev zaščitne ograje za zavarovanje kmetijskih površin.
– Investitor cone 1.A-jug je dolžan po izvedbi infrastrukture v ulici Pod Trško goro financirati in izvesti obnovo ulice pod Trško goro od Šmarješke ceste do križišča pri Avto Krka vključno s hodniki za pešce in zasaditvijo ter obnovo slepega kraka javne poti JP 799243, ki se od križišča z ulico Pod Trško goro pri Avto Krka nadaljuje proti severu na vzhodu cone 1.A-jug.
– Za zmanjšanje ravni hrupa pri obratovanju objektov v coni I.A-jug v smeri stanovanjske soseske Pod Trško goro je investitor dolžan izvesti postavitev protihrupne bariere na vzhodnem in jugovzhodnem območju urejanja.
– Investitorji oziroma izvajalci del morajo pristojnim službam s področja gospodarske javne infrastrukture ter s področja zaščite in reševanja, varstva okolja in naravnih virov, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine omogočiti spremljanje stanja na terenu oziroma opravljanje strokovnega nadzora v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del.«
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OLN
26. člen
49. člen (Urejanje po prenehanju veljavnosti OLN) se spremeni tako, da se glasi:
»Po prenehanju veljavnosti tega OLN, ko so vsi predvideni objekti zgrajeni in v uporabi, se območje ureja z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto.«
XIII. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKIH UREDITEV IN ZA PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ
27. člen
V 50. členu (Roki za izvedbo prostorskih ureditev) se v prvem stavku črta del besedila, ki se glasi: »1. etape podaljška deviacije 1-11 (začasne lokalne ceste) ter«, pred prvim stavkom pa se doda naslednje besedilo: »Gradnja dostopne ceste, potrebne za funkcioniranje cone 1.A-jug, se mora zgraditi pred pričetkom gradnje objektov v tej coni.«
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev OLN opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto.
29. člen
Spremembe in dopolnitve OLN so stalno na vpogled na Uradu za prostor Mestne občine Novo mesto.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-46/2010
Novo mesto, dne 29. marca 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti