Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1188. Pravilnik o sofinanciranju prireditev na občinskem trgu, stran 2478.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R) in Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11) je Občinski svet Občine Horjul na 7. redni seji dne 5. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju prireditev na občinskem trgu
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji za sofinanciranje javnih prireditev, ki se odvijajo na Občinskem trgu v Horjulu. Sredstva se razdelijo na podlagi meril.
2. člen
Upravičenci do sredstev so društva, zavodi ter drugi izvajalci, ki delujejo na področju kulture, športa, izobraževanja, kmetijstva, humanitarne dejavnosti, turizma in podobnih dejavnosti, ki zadovoljujejo interese občanov s sedežem v in izven Občine Horjul.
3. člen
Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Občine Horjul. Višina sredstev se za vsako leto določi z Odlokom o proračunu Občine Horjul. Na podlagi sprejetega odloka o proračunu se za posamezno leto objavi javni razpis, ki natančneje določa pogoje.
Posamezna prireditev je lahko iz proračuna financirana le enkrat letno.
4. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev se objavi na občinski spletni strani.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
1. naziv in sedež dodeljevalca sredstev;
2. pogoje;
3. način pošiljanja in vsebina vlog;
4. višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
5. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
6. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
7. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in se informirajo o razpisu.
5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev kandidatom poteka po naslednjem zaporedju:
– objava javnega razpisa,
– zbiranje vlog izvajalcev ter vrednotenje prispelih vlog,
– obveščanje vlagateljev o odločitvi ter sklepanje pogodb,
– poročilo o izvedbi,
– nakazilo sredstev.
6. člen
Postopek javnega razpisa obravnava občinska uprava, ki pripravi predlog za dodelitev sredstev, o dodelitvi sredstev odloča župan.
7. člen
Za prejemnike sredstev, ki se v roku 15 dni od prejema pogodbe ne odzovejo, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
8. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemnika sredstev;
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. datum prireditve.
9. člen
Opravičljivi stroški na tem razpisu so stroški priprave, izvedbe in promocije prireditve ter zavarovanje le-te, ter drugi stroški, ki so neposredno dokazljivo vezani na izvedbo prireditve.
10. člen
Občina si pridružuje pravico zavrnitve prireditve.
11. člen
Namenskost porabe sredstev se ugotavlja na podlagi poročila o izvedeni prireditvi. Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen ponovno pridobil finančna sredstva,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more pridobiti sredstev za dobo naslednjih petih let.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0002/2012-1
Horjul, dne 6. aprila 2012
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti