Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

880. Odlok o predkupni pravici Občine Prebold, stran 2805.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 4. redni seji dne 10. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Prebold
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Prebold (v nadaljevanju: občina) na nepremičninah na celotnem območju poselitve v občini ter na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
(1) Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, ki so določena s prostorskimi akti občine.
(2) Na območjih iz prejšnjega odstavka lahko občina uveljavlja predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan javni interes.
3. člen
Za javni interes se šteje zlasti, če občina potrebuje nepremičnino za:
– izvedbo prostorskega akta,
– za razvojne potrebe občine,
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture ter objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, raziskovalne dejavnosti, športa in gradnjo pokopališč ter odlagališč,
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj,
– za potrebno prenove in revitalizacije posameznih območij znotraj ali zunaj naselij,
– za druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih programov občine.
4. člen
Izven poselitvenih območij, ki so opredeljena v 2. členu tega odloka, lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, na katerih je že javna infrastruktura in objekti oziroma je gradnja javne infrastrukture in objektov predvidena.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o predkupni pravici Občine Prebold (Uradni list RS, št. 35/03).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350/1/2011
Prebold, dne 10. marca 2011
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.