Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

448. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-A), stran 1102.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 9. februarja 2011.
Št. 003-02-2/2011-24
Ljubljana, dne 17. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI (ZVRK-A)
1. člen
V Zakonu o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 103/07 – ZPolS-D) se na koncu prvega odstavka 3. člena pred piko doda besedilo »ter, kadar Vlada Republike Slovenije tako odloči, pristojna služba Vlade Republike Slovenije«.
2. člen
Šesti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Vlada Republike Slovenije s sklepom nameni sredstva za referendumsko kampanjo Državnemu svetu Republike Slovenije, kadar je ta organizator referendumske kampanje. Državnemu svetu Republike Slovenije se nameni toliko sredstev, kolikor jih zahteva, vendar ne več kot 25% dopustne višine stroškov iz šestega odstavka 23. člena tega zakona. Državni svet Republike Slovenije za izvedbo referendumske kampanje ne sme pridobivati drugih sredstev. Stroški Državnega sveta Republike Slovenije za izvedbo referendumske kampanje ne smejo preseči 25% dopustne višine stroškov iz šestega odstavka 23. člena tega zakona.«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko Vlada Republike Slovenije s sklepom nameni sredstva za referendumsko kampanjo pristojni službi Vlade Republike Slovenije, kadar je ta organizator referendumske kampanje. Sredstva, ki se za referendumsko kampanjo namenijo pristojni službi Vlade Republike Slovenije, ne smejo presegati 25% dopustne višine stroškov iz šestega odstavka 23. člena tega zakona. Pristojna služba Vlade Republike Slovenije za izvedbo referendumske kampanje ne sme pridobivati drugih sredstev. Stroški pristojne službe Vlade Republike Slovenije za izvedbo referendumske kampanje ne smejo preseči 25% dopustne višine stroškov iz šestega odstavka 23. člena tega zakona.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/10-53/35
Ljubljana, dne 9. februarja 2011
EPA 1492-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti