Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2011 z dne 28. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2011 z dne 28. 11. 2011

Kazalo

4144. Odlok o javnem redu in miru v Občini Majšperk, stran 12818.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10, 84/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8), 4. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09 – ZVO-1C), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 11. seji dne 17. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega reda in miru, zagotavljanje varnosti občanov in javnega premoženja, vzdrževanje zdravja in čistoče kraja, varstva okolja in zunanje podobe kraja, varstvo zunanjega videza naselij in zelenic ter ravnanje z zapuščenimi vozili. Določijo se pristojnosti občinskih redarjev in občinskih inšpektorjev pri izvajanju nadzora nad izvrševanjem določb tega odloka in globe za kršitve določb tega odloka.
2. člen
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno mudi na območju Občine Majšperk, se mora obnašati tako, da ne moti, ne vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da skrbi za primeren videz kraja, kjer živi, dela ali se začasno zadržuje in da ne opravlja ali opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana, oziroma, ki ogrožajo splošno varnost ljudi in javno moralo.
3. člen
Za prekrške storjene po tem odloku so odgovorne pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, odgovorne osebe teh subjektov ter posamezniki.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Na območju Občine Majšperk je zaradi varstva javnega reda in miru prepovedano:
1. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, izjav ali na vsiljiv način prodajati artikle ali ponujati storitve razen, ko je to izrecno dovoljeno ali določeno,
2. uživati alkoholne pijače v parkih, na zelenicah, na otroških ali športnih igriščih, pred prodajalnami, na ulici in na drugih javnih površinah ter izven prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač,
3. nepotrebno zadrževanje na območju pokopališč zaradi druženja, zabave, kajenja, počitka, uživanja hrane in pijače. Prav tako je prepovedano naslanjati se na nagrobne spomenike, postavljati na njih razne predmete, ki kazijo njihov videz, onesnaževati spomenike ali hoditi po grobovih ali grobnicah,
4. uporaba naprav na plin v naseljenih sredinah, katerih glavni efekt je pok, če se s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti pri drugih ljudeh,
5. uriniranje ali opravljanje velike potrebe na ulicah, pločnikih, parkiriščih, igriščih, rekreacijskih poteh in drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi ter rekreaciji občanov ali igri otrok,
6. oglaševati in reklamirati izdelke in dogodke z uporabo zvočnih naprav brez odobritve pristojnega organa, če to pri občanih povzroča občutek vznemirjenja ali nelagodja
5. člen
Javni shodi in javne prireditve se morajo organizirati in izvajati v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05 ZJZ-UPB-2, 85/09, 59/10, 39/11).
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
6. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. nameščati kakršnekoli naprave ali ovire na javne površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe pristojnega organa. Določba se ne nanaša na nameščanje naprav ali ovir na javne ceste, kar že ureja prometna zakonodaja,
2. graditi ali puščati ograje, drevesa in žive meje ob javnih poteh v takem stanju in tako visoko ali razvejano, da ogrožajo varnost občanov,
3. na ograje ob javnih poteh postavljati nevarne predmete, ki lahko povzročijo ogrožanje zdravja mimoidočih,
4. z metanjem kamenja ali drugih predmetov ogrožati varnost ljudi in premoženja,
5. namerno ščuvati, dražiti ali plašiti živali,
6. puščati domače živali, da povzročajo škodo na javnih površinah,
7. voditi pse in druge domače živali na zelenice in dvorišča otroških vrtcev in šol ter druga otroška igrišča,
8. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati ljudi ali pročelje stalnih ali začasnih stacionarnih ali premičnih objektov, ki se nahajajo na javni površini,
9. uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline v parkih, javnih nasadih ali na drugih javnih površinah,
10. nepravilno uporabljati igrala na otroških igriščih ali naprave na rekreacijskih poteh, kar ima lahko za posledico poškodbo ali uničenje igrala ali naprave, oziroma ogrožanje zdravja drugih oseb,
11. uporabljati igrala ali naprave iz prejšnje točke osebam, ki kažejo očitne znake vinjenosti,
12. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
13. čuvati psa ali drugo domačo žival na način, da lahko skoči na ali čez ograjo, ki neposredno meji na javno cesto ali pločnik, ter pri mimoidočih povzroča strah in občutek ogroženosti, kar lahko ima za posledico nagonsko umikanje na vozišče,
14. prislanjati kolesa, mopede ali motorna kolesa k stenam objektov, na izložbe, na robnike pločnikov, ali jih puščati tako, da ovirajo gibanje pešcev ali cestni promet.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
7. člen
Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, na javne površine in na druge prostore, ki niso za to določeni,
2. zanemariti čistočo stanovanja, delavnice, gospodarskega poslopja ali dvorišča do te mere, da to moti okolico in obstaja nevarnost ogrožanja zdravja občanov,
3. stepati preproge, ali karkoli izlivati ali metati z balkonov in oken na javno površino,
4. puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah (javnih prometnih površinah, sprehajalnih in rekreacijskih poteh, zelenicah v naseljih, otroških in športnih igriščih in podobno). Vodnik psa mora pri sebi imeti ustrezno vrečko za pobiranje iztrebkov, ki jo mora na zahtevo občinskega redarja ali občinskega inšpektorja pokazati.
V. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA
8. člen
Zaradi varstva okolja in zunanje podobe kraja je prepovedano:
1. trgati cvetje na zelenicah, cvetličnih koritih in gredah ali hoditi po zelenih površinah, tam kjer je to z opozorilno tablo prepovedano,
2. onesnaževati ali zasmetiti javne površine z blatom, zemljo, gnojem, gnojevko, oljem, žagovino, papirjem ali podobnimi snovmi. Določba se ne nanaša na onesnaževanje cestišča javnih cest, kar že ureja prometna zakonodaja,
3. opustiti vzdrževanje, čiščenje in urejanje zgradb, dvorišč in drugih objektov, ki v neurejenem stanju kazijo zunanji videz okolice,
4. odlagati kakršenkoli material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drugi objekt za splošno rabo,
5. odlagati dotrajano stanovanjsko opremo ali kakršnokoli navlako na javnih površinah in v okolici stanovanjskih enot,
6. puščati nepokošeno travo tako, da kazi zunanjo podobo okolice, ob javnih površinah in objektih,
7. puščati kontejnerje in posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali pešce,
8. voziti v naseljenih krajih izven poti in cest namenjenih prometu tovrstnih vozil,
9. postavljati montažne objekte na javnih površinah brez ustreznega soglasja.
9. člen
(1) Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslovnih prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta in dejavnosti, ki se v tem objektu opravlja, so dolžni poskrbeti lastniki ali imetniki pravice uporabe teh prostorov ali lokalov.
(2) Izložbe ali druge reklame, ki služijo namenu v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, morajo biti primerno urejene in ne smejo s svojim videzom kaziti videza lokala ali širše okolice lokala.
VI. ŽIVALI V PROMETU
10. člen
(1) Za jahače, goniče in vodnike živali se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo področje udeležbe živali v prometu.
(2) Prepovedana je ježa konj in uporaba vprežnega vozila na kolesarskih stezah, rekreacijskih poteh, parkih in drugih javnih površinah, razen tam, kjer je to dovoljeno z ustrezno prometno signalizacijo. Prepoved iz tega odstavka ne velja, če se s konji opravljajo naloge policije.
(3) Izjemoma lahko uporabo živali za ježo ali za vleko vprežnega vozila na drugih javnih površinah z odločbo odobri pristojni občinski organ, v kolikor je predvidena uporaba živali pri izvedbi javne prireditve ali zasebne prireditve (razne povorke, poroke z uporabo kočije …).
VII. RAVNANJE Z ZAPUŠČENIMI VOZILI
11. člen
(1) Če občinski inšpektor ali občinski redar najde zapuščeno vozilo, na javni prometni površini ali na cestnem svetu zunaj vozišča, namesti nanj pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
(2) Postopek odstranitve zapuščenega vozila se izvede v skladu s Pravilnikom o odstranitvi zapuščenih vozil na območju Občine Majšperk.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB ODLOKA
12. člen
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka so pristojni občinski inšpektorji in občinski redarji.
(2) Na podlagi tega odloka občinski redar nadzoruje izvajanje določil:
– o varstvu javnega reda in miru, 4. člen,
– o varstvu občanov in premoženja, 6. člen,
– o varstvu zdravja in čistoče, četrte točke 7. člena,
– o varstvu okolja in podobe kraja, prve, druge in osme točke 8. člena tega odloka,
– o živalih v prometu, 10. člen
– o ravnanju z zapuščenimi vozili, prvi in drugi odstavek 11. člena.
(3) Na podlagi tega odloka občinski inšpektor nadzoruje izvajanje določil:
– o varstvu javnega reda in miru, šeste točke 4. člena
– o varstvu občanov in premoženja, prve, druge, tretje, šeste, sedme, devete, dvanajste in trinajste točke 6. člena,
– o varstvu zdravja in čistoče, 7. člen,
– o varstvu okolja in podobe kraja, prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste točke, sedme in devete točke 8. člena, ter prvega in drugega odstavka 9. člena,
– o ravnanju z zapuščenimi vozili, prvi in drugi odstavek 11. člena.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
(1) Z globo 2500 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določila prve točke 7. člena. Z globo 400 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba.
(2) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določila:
– prve, druge, tretje in dvanajste točke 6. člena,
– druge točke 7. člena,
– druge in tretje točke 8. člena
Z globo 200 evrov se kaznuje tudi njihova odgovorna oseba.
(3) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določila:
– prve in šeste točke 4. člena,
– šeste in devete točke 6. člena,
– sedme in devete točke 8. člena,
– 9. člena tega odloka.
Z globo 80 evrov se za isti prekršek kaznuje njihova odgovorna oseba.
14. člen
(1) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik če krši določila:
– prve točke 7. člena,
– druge točke 8. člena.
(2) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:
– prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, devete in dvanajste točke 6. člena,
– druge točke 7. člena,
– tretje, četrte in pete točke 8. člena.
(3) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:
– prve, četrte, pete in šeste točke 4. člena,
– desete in enajste točke 6. člena,
– tretje in četrte, točke 7. člena,
– prve, šeste, sedme in devete točke 8. člena.
(4) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:
– druge in tretje točke 4. člena,
– sedme, osme, in trinajste točke 6. člena,
(5) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:
– štirinajste točke 6. člena
– osme točke 8. člena,
– drugega odstavka 10. člena
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Določbe enajstega člena tega odloka začnejo veljati naslednji dan po sklenitvi pogodbe med Občino Majšperk in izvajalcem storitve odvoza zapuščenega vozila. Izvajalec mora izpolnjevati zakonsko določene pogoje v zvezi z odvozom, hrambo in izdajanjem zapuščenih vozil.
16. člen
Pravilnik, ki določa izvajanje nalog iz dvanajstega člena tega odloka se pripravi do sklenitve pogodbe iz prejšnjega člena tega odloka.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem redu v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 57/05).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Št. 0320-3/2011-3
Majšperk, dne 17. novembra 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost