Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011

Kazalo

4071. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev, stran 12394.

Na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in 23/07 – popr. 41/07 – popr), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11 – popr), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednje spremembe ter dopolnitve) in 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Poljčane na 9. redni seji dne 2. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pomoč družini na domu (v nadaljevanju besedila Pomoč na domu) obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
2. člen
Pomoč na domu se zagotavlja v okviru javne službe, ki je organizirana kot redna dejavnost.
Javna služba na območju Občine Poljčane se lahko izvaja na dva načina:
– s sklenitvijo pogodbe o izvajanju javne službe z zavodom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje socialno varstvene storitve pomoči na domu ali
– s podelitvijo koncesije.
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa pravni oziroma fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje po zakonu o socialnem varstvu.
Pogoje in postopke za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje službe pomoči na domu se podrobneje opredeli s posebnim aktom, ki ga sprejme lokalna skupnost.
3. člen
Upravičenci do pomoči na domu so osebe, ki imajo na območju Občine Poljčane prijavljeno stalno prebivališče.
II. OBSEG STORITEV
4. člen
Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč.
5. člen
Socialna oskrba na domu:
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini, v drugi organizirani obliki.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci, strokovni sodelavci ter laični delavci.
6. člen
Mobilna pomoč:
Mobilna pomoč je oblika strokovne pomoči na domu, s katero se osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju zagotavlja strokovna obravnava na domu. Odvisna je od potreb obravnavanih oseb, usmerjena pa je tudi na njihove svojce. Obsega opravila in postopke za korekcijo motenj ter za svetovalno in terapevtsko delo. Namenjena je predvsem specialno pedagoški obravnavi, socialni in psihološki obravnavi ter zaposlitvi.
Upravičenci do mobilne pomoči so otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, katerim ta oblika storitve nadomešča vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ali institucionalno varstvo in pri katerih je s to pomočjo možno pričakovati ublažitev stanja oziroma ohranitev pridobljenih znanj in sposobnosti.
Storitev izvajajo strokovni delavci s triletnimi izkušnjami na področju obravnave oseb z motnjami v razvoju.
7. člen
Obseg posameznih vrst storitev glede na specifike koristnikov določi socialna delavka, ki posamezen primer obravnava.
III. CENA IN PLAČILA STORITEV
8. člen
Pomoč družini na domu se financirana iz proračuna Občine Poljčane najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitev in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila.
Občinski svet Občine Poljčane daje, na predlog izvajalca javne službe, soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu, ki mora biti oblikovana skladno z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.
9. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati stroške storitve do višine subvencionirane cene pomoči na domu.
Zavezanec za plačilo je tudi fizična oseba, ki ni družinski član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov.
10. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve pomoč družini na domu lastnik nepremičnine, na kateri nima prijavljenega stalnega prebivališča, lahko Občina Poljčane prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist Občine Poljčane.
Občina Poljčane, zahtevo za prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine pošlje Centru za socialno delo v roku 20 dni od prejema obvestila Centra za socialno delo o tem, da vodi postopek v katerem odloča o oprostitvi plačila storitve pomoči na domu.
IV. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
11. člen
Pravico do oprostitve plačila ima upravičenec in drugi zavezanec, ki ni plačilno sposoben oziroma njegova plačilna sposobnost ne dosega subvencionirane vrednosti storitve. Upravičenec vloži zahtevo za oprostitev plačila stroškov pomoči družini na domu pri Centru za socialno delo Slovenska Bistrica.
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Center za socialno delo Slovenska Bistrica po postopku in na način, kot je to določeno s predpisi o socialnem varstvu.
12. člen
Vsakdo je v celoti upravičen do oprostitve tistega dela storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju pomoči na domu v skladu z zakonom o socialnem varstvu.
Plačila storitve pomoči na domu je v celoti oproščen vsak, ki sklene dogovor o izvajanju storitev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, in če:
– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek ne dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge osebe.
Upravičenec do storitve pomoči na domu, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan del dodatka dodatno prispevati za plačilo storitve. Dodatni prispevek upravičenca znaša en odstotek dodatka za pomoč in postrežbo za vsako uro opravljene storitve, vendar skupno lahko doseže največ polovico celotnega zneska prejetega dodatka.
13. člen
Oprostitev plačila storitve pomoči na domu je odvisna od meril, ki jih določa Vlada Republike Slovenije z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
14. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitve pomoči na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev in ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev plačila storitve pomoči družini na domu.
15. člen
Če upravičenec oziroma zavezanec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi lahko vplivala na višino oprostitve, ali je ne sporoči v roku 15 dni po nastanku spremembe, je dolžan povrniti razliko, ki je nastala zaradi spremenjenih okoliščin, skupaj z zakonskimi obrestmi, od dneva nastanka spremembe.
Če je bila upravičencu oziroma zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanskega stanja, je dolžan povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s priznanjem oprostitve, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neupravičeno priznana.
16. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca evidentirajo mesečno pri izvajalcu pomoči na domu na obrazcu »Evidenca pomoči na domu« in obsega:
– evidenco dogovora;
– delovne naloge socialnih oskrbovalk in oskrbovalcev;
– vsebino pomoči;
– izvajalce storitev;
– evidenco opravljenih poti.
17. člen
Izvajalec storitev je dolžan izvajati službo pomoči na domu strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi standardi in normativi za to področje.
O načinu in vsebini izvajanja službe pomoči na domu ter o porabljenih finančnih sredstvih je izvajalec storitev dolžan občini podati pisno poročilo najmanj dvakrat letno, na zahtevo župana pa tudi večkrat letno.
18. člen
Upravičenci plačujejo storitev pomoči na domu izvajalcu storitve. Sredstva iz naslova plačil upravičencev se uporabijo za pokritje materialnih stroškov izvajanja pomoči na domu, predvsem pa: za potne stroške, delovnih in zaščitnih sredstev izvajalcev, amortizacijo službenih vozil, stroškov organizacije in administrativno tehničnih storitev, vezanih na izvajanje službe pomoči na domu.
19. člen
Občina Poljčane zagotavlja iz vsakoletnega proračuna sredstva, potrebna za izvajanje službe pomoči na domu.
V. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0001/2011(9-T6)
Poljčane, dne 2. novembra 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost