Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011

Kazalo

3994. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, stran 12245.

Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/1999, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) na 10. seji dne 29. 9. 2011 in Občinski svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) na 9. seji dne 27. 10. 2011 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(ustanovitev javnega podjetja)
S tem odlokom se ustanovi javno podjetje Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju: javno podjetje).
3. člen
(ustanovitev skupnega organa)
S tem odlokom občini ustanoviteljici ustanovita skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju (v nadaljevanju: skupni organ).
4. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljic,
– čas delovanja javnega podjetja in prenehanje,
– firma, skrajšana firma, sedež in dejavnost javnega podjetja,
– osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži občin ustanoviteljic,
– odgovornost za obveznosti javnega podjetja,
– upravljanje javnega podjetja,
– pravice občin ustanoviteljic,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic,
– druge določbe v skladu z zakonom.
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev skupnega organa,
– financiranje dela skupnega organa.
5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz 2. člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
6. člen
(pomen pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
II. IMENA IN SEDEŽI USTANOVITELJIC
7. člen
(ime in sedež ustanoviteljic)
Ustanoviteljici javnega podjetje sta:
1. Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina;
2. Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
III. ČAS DELOVANJA IN PRENEHANJE
8. člen
(čas delovanja javnega podjetja)
Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas.
9. člen
(prenehanje javnega podjetja)
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa javnega podjetja.
IV. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
10. člen
(firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja)
(1) Firma javnega podjetja je: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina.
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: KSD d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je: 5270 Ajdovščina.
(4) Poslovni naslov javnega podjetja je: Goriška cesta 23B.
11. člen
(dejavnost javnega podjetja)
(1) Javno podjetje opravlja na območju občin ustanoviteljic lokalne gospodarske javne službe, ki jih s svojimi akti določita občini ustanoviteljici.
(2) Javno podjetje lahko s soglasjem ustanoviteljic na podlagi koncesije opravlja lokalne gospodarske javne službe za občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(3) Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
01.110   Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
01.130   Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in
      gomoljnic
01.190   Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.250   Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.280   Gojenje začimb, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.300   Razmnoževanje rastlin
01.640   Obdelava semen
02.100   Gojenje gozdnih dobrin in druge gozdne dejavnosti
02.300   Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
32.610   Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
25.110   Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
      delov
25.120   Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
27.400   Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
27.900   Proizvodnja drugih električnih naprav
33.140   Popravila električnih naprav
35.112   Proizvodnja električne energije v
      termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
35.210   Proizvodnja plina
35.220   Distribucija plinastih goric po plinovodni mreži
35.230   Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300   Oskrba s paro in vročo vodo
36.000   Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000   Ravnanje z odplakami
38.110   Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120   Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210   Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220   Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310   Demontaža odpadnih naprav
38.320   Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
      odpadkov
39.000   Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100   Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200   Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110   Gradnja cest
42.120   Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130   Gradnja mostov in predorov
42.210   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
      tekočine in pline
42.220   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
      elektriko in telekomunikacije
42.910   Gradnja vodnih objektov
42.990   Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110   Rušenje objektov
43.120   Zemeljska pripravljalna dela
43.130   Testno vrtanje in sondiranje
43.210   Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220   Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
      naprav
43.290   Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310   Fasaderska in štukaterska dela
43.320   Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330   Oblaganje tal in sten
43.341   Steklarska dela
43.342   Pleskarska dela
43.390   Druga zaključna gradbena dela
43.910   Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990   Druga specializirana gradbena dela
45.200   Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.220   Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
47.410   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
      računalniškimi napravami in programi
47.420   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      telekomunikacijskimi napravami
47.530   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
47.590   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi
      predmeti za gospodinjstvo
47.761   Trgovina na drobno s cvetjem in rastlinami
47.762   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
      vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.781   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
      očali
47.789   Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
      prodajalnah
47.810   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
49.410   Cestni tovorni promet
49.420   Selitvena dejavnost
52.210   Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
      prometu
68.100   Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
68.310   Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti; davčno svetovanje
71.111   Arhitekturno projektiranje
71.112   Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
      projektiranje
71.121   Geo-meritve, kartiranje
71.129   Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.200   Fotografska dejavnost
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
77.320   Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in
      zakup
81.100   Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.290   Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
96.030   Pogrebna dejavnost.
(3) Javno podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
(4) Javno podjetje lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(5) Javno podjetje lahko za ustanoviteljici izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
V. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI USTANOVITELJIC
12. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic)
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 216.908,98 EUR.
(2) Ustanoviteljici sta udeleženci na osnovnem kapitalu z naslednjimi poslovnimi deleži:
+------+----------------+--------------------+------------------+
|   |Občina     |Osnovni vložek v EUR| Poslovni delež v |
|   |        |          |     %    |
+------+----------------+--------------------+------------------+
|1.  |Občina     |178.982,25 EUR   |   82,5149 %  |
|   |Ajdovščina   |          |         |
+------+----------------+--------------------+------------------+
|2.  |Občina Vipava  |37.926,73 EUR    |   17,4851 %  |
+------+----------------+--------------------+------------------+
(3) Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju ni dopustno prenesti na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine.
(4) Za odsvojitev poslovnega deleža javnega podjetja osebam, ki niso družbeniki javnega podjetja je potrebno soglasje obeh občin ustanoviteljic. Soglasje za odsvojitev poslovnega deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj poslovnega deleža občina ali druga samoupravna lokalna skupnost.
(5) Če nobena od ustanoviteljic ni pripravljena kupiti poslovnega deleža, ustanoviteljici pa nista dali soglasja za prodajo poslovnega deleža občini ali drugi samoupravni lokalni skupnosti, ki ni ustanoviteljica javnega podjetja v skladu z določilom iz prejšnjega odstavka, lahko ustanoviteljica izstopi iz javnega podjetja.
VI. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA
13. člen
(odgovornost za obveznosti javnega podjetja)
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanoviteljici za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjata.
VII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
1. Organi javnega podjetja
14. člen
(organi javnega podjetja)
Organa javnega podjetja sta:
– skupščina,
– direktor.
2. Skupščina
15. člen
(odločanje ustanoviteljic)
(1) Ustanoviteljici sprejemata sklepe na skupščini. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Ustanoviteljici na skupščini odločata o:
– sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička,
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– vračanju naknadnih vplačil,
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– imenovanju ali odpoklicu direktorja javnega podjetja,
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja javnega podjetja,
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju, in
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali družbena pogodba.
(3) Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje ustanoviteljici en glas. Za občino ustanoviteljico glasuje pooblaščenec občine ustanoviteljice.
(4) Skupščina sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko ustanoviteljic, da imajo večino glasov. Če ni z zakonom ali tem aktom drugače določeno, odloča skupščina z večino vseh glasov.
3. Direktor javnega podjetja
16. člen
(direktor javnega podjetja)
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja in ga zastopa.
(2) Pristojnosti direktorja so tudi:
– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja,
– izvajanje sklepov skupnega organa iz 3. člena tega odloka in sklepov skupščine, ki so vezani na redno poslovanje javnega podjetja in zahtev iz pogodbe o zaposlitvi,
– sprejem akta o organizaciji dela,
– sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskega načrta in izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja,
– priprava letnega poročila,
– poročanje skupnemu organu iz 3. člena tega odloka o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega podjetja,
– imenovanje vodilnih delavcev,
– sklepanje pogodb z zaposlenimi delavci ter odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerjih do ustanoviteljic ter odločanje o drugih zadevah.
17. člen
(imenovanje ali odpoklic direktorja)
(1) Direktorja javnega podjetja imenuje ali odpokliče skupščina javnega podjetja, pod pogoji, na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
(2) Direktorja se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
18. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in tem odlokom.
(2) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom in posebne pogoje, določene s statutom javnega podjetja, in ima:
– najmanj sedmo stopnjo izobrazbe družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih.
(3) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu skupščine njen predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
19. člen
(razrešitev direktorja)
(1) Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo,
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Razrešitev direktorja lahko predlaga pooblaščenec občine ustanoviteljice na skupščini, župan oziroma občinski svet občine ustanoviteljice.
20. člen
(prenehanje mandata direktorja)
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko skupščina javnega podjetja odpokliče direktorja oziroma, ko ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena.
21. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki jo direktor sklene s predsednikom skupščine.
22. člen
(poročanje direktorja)
Ustanoviteljici imata pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati skupnemu organu iz 3. člena tega odloka na zahtevo, izraženo s sklepom.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
23. člen
(pooblastila javnega podjetja)
Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
24. člen
(financiranje dejavnosti javnega podjetja)
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev ustanoviteljic,
– iz drugih virov.
X. DOBIČEK IN IZGUBA
25. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)
Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja.
XI. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC
1. Ime in sedež skupnega organa
26. člen
(ime in sedež skupnega organa)
(1) Ime skupnega organa iz 3. člena tega odloka je Svet ustanoviteljic javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljic).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljic je v Ajdovščini, Cesta 5. maja 6a.
(3) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljic opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež.
2. Namen ustanovitve
27. člen
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic)
Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega podjetja.
3. Naloge sveta ustanoviteljic
28. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju ima Svet ustanoviteljic naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje gospodarskih javnih služb:
1. določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, v delu, ki ga morata ustanoviteljici urediti enotno za območji obeh občin,
2. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
4. Način odločanja Sveta ustanoviteljic
29. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljic)
(1) Svet ustanoviteljic sestavljata župana občin ustanoviteljic. Župana občin ustanoviteljic opravljata funkcijo predsednika Sveta ustanoviteljic izmenično za mandatno dobo dveh let. Funkcijo prvega predsednika Sveta ustanoviteljic bo opravljal župan Občine Vipava.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljic.
30. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet ustanoviteljic sprejema odločitve soglasno.
31. člen
(poročanje Sveta ustanoviteljic o svojem delu)
(1) Svet ustanoviteljic poroča občinskima svetoma o svojem delu.
(2) Občinska sveta lahko obravnavata vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic in zavzameta do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic pred posameznim občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic.
5. Financiranje Sveta ustanoviteljic
32. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic)
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev krije javno podjetje.
XII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
33. člen
(sklenitev družbene pogodbe)
Družbeno pogodbo skleneta župana v imenu občin ustanoviteljic v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka, v skladu z določili tega odloka.
34. člen
(opravljanje funkcije direktorja in pooblaščencev)
(1) Direktor opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
(2) Pooblaščenca ustanoviteljic nadaljujeta z zastopanjem na skupščini javnega podjetja do izteka časa, za katerega je bilo pooblastilo dano.
35. člen
(objava in začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok objavita župana v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 014-0002/2010
Ajdovščina, dne 2. novembra 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
Št. 007-0011/2011
Vipava, dne 2. novembra 2011
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti