Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3893. Odlok občinskega podrobnega prostorskega načrta o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem, stran 11799.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 popr., 43/11 – ZKZ-C) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 27. oktobra 2011 sprejel
O D L O K
občinskega podrobnega prostorskega načrta o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt) za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96, 117/04, 32/08), ki je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99) in spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00, 94/02).
(2) Podrobni načrt je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 610/11.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje podrobnega načrta, prostorske ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom, območje in umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Žalec.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet podrobnega načrta)
(1) S podrobnim načrtom se načrtujejo spremembe v delu 1. enote urejanja iz osnovnega ureditvenega načrta, poimenovan 1.a enota, ki predstavlja območje sprememb podrobnega načrta.
(2) S podrobnim načrtom se načrtuje izgradnja dveh objektov: poslovno storitvenega in poslovno skladiščnega objekta z veznimi hodniki.
(3) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom so:
– gradnja novih objektov, odstranitve objektov,
– nadzidava obstoječih objektov,
– rekonstrukcija objektov,
– redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela,
– gradnja gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih zunanjih površin,
– gradnja nezahtevnih objektov (ograje, urbana oprema).
III. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA
4. člen
(območje sprememb podrobnega načrta)
(1) Območje obsega 4.305 m2 veliko zemljišče in naslednje parcele *694, *695, 2042/1, 2042/7, 2042/8, 2042/9, 1943/4 (del) k.o. Žalec in 1731/1 (del) k.o. Gotovlje.
(2) Za izvedbo navezav podrobnega načrta na obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo bodo potrebni tudi posegi na zemljišča izven podrobnega načrta, kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, to izkaže za potrebno.
5. člen
5. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se na koncu prvega stavka številka »6« nadomesti s številko »3« in za prvo alinejo 5. člena doda nova alineja, ki se glasi
»1.a enota: območje med Savinjsko cesto, Aškerčevo ulico in obstoječo pozidavo.«
6. člen
(rušitve)
8. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»V 1.a enoti se odstranita objekta na parc. št. 2042/8 in 2042/9 in eventuelno objekt *695 k.o. Žalec.«
7. člen
(splošne usmeritve glede namembnosti)
10. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»V 1.a enoti, v območju podrobnega prostorskega načrta, je dopustna poslovno storitvena in poslovno skladiščna dejavnost.«
8. člen
(merila in pogoji po posameznih ureditvenih enotah)
21. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»V 1.a enoti, v območju podrobnega prostorskega načrta se predvidi umestitev dveh objektov objekt A in objekt B.
Objekt A (poslovno storitveni objekt) je predviden kot novogradnja, objekt B (poslovno skladiščni objekt) kot rekonstrukcija oziroma nadzidava obstoječega objekta ali kot novogradnja. Objekta sta z obstoječimi objekti povezana z veznimi hodniki v pritličju in nadstropju. Pod previsom objekta B so predvidena parkirna mesta. Južno od objekta A je predvidena dozidava objekta v 2. fazi. Fazi gradnje se lahko združita. Obstoječi objekti, ki se ohranijo, so orientirani v smeri sever–jug, umeščeni pravokotno na glavno trško ulico. Obstoječi objekti znotraj območja se lahko rekonstruirajo. Predvideni objekti povzemajo orientacijo obstoječih objektov in ne presegajo višinskih gabaritov sosednjih objektov. Zahodno od predvidenega objekta A so predvidene parkirne površine, z dvema uvozoma iz Aškerčeve ulice. Obstoječi dovoz z južne strani se ohrani.
Tlorisni gabariti:
– objekt A / I. faza: 14.50 m x 20.88 m + 3.00 m x 20.88 m
           (previs)
– objekt A / II. faza:14.50 m x 10.75 m + 3.00 m x 10.75 m
           (previs)
– objekt B:      10.50 m x 51.70 m + 5.00 m x 51.70 m
           previs)
– vezni hodnik a:   3.15 m x 10.82 m
– vezni hodnik b:   5.45 m x 5.80 m.
Fasada:
– sodobni obložni materiali (omet, fasadni paneli, steklo), poenotena uporaba materialov v barvni lestvici svetlih toplih zemeljskih barv (svetle in pastelne).
Etažnost, oblikovanje strehe:
– maksimalni višinski gabarit za objekt A je pritličje in nadstropje (P+1), za objekt B pritličje in izkoriščeno podstrešje (P+IP),
– maksimalna višina objekta A nad terenom je +8.50 metrov in objekta B nad terenom je +10.30 metrov, merjeno od relativne kote terena +/- 0.00 do najvišje točke objekta,
– streha ravna, nakazana dvokapnica, enokapnica z minimalnim naklonom,
– kritina bakrena (na objektu A in B), naklon strehe do 7 stopinj.«
9. člen
36. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»Za območje 1.a enote se obstoječi dovoz z južne strani ohrani. Obstoječe manipulativne površine na zahodu se preuredijo v parkirne površine z dvema novima priključkoma na lokalno cesto na zahodu (Aškerčeva ulica). Parkirne površine na zahodu predvidevajo ureditev cca 24-ih parkirnih mest (od tega eden za invalide), na vzhodu pod previsom objekta B pa dodatnih cca 18 parkirnih mest. Zelene površine so predvidene ob južnem dovozu na zemljišče in se večinoma ohranijo v obstoječem stanju, ohranijo se tudi drevesa v zelenih pasovih. Parkirne površine na zahodu so s treh strani obdane z ozkimi zelenimi pasovi, kjer je možna ureditev trate in postavitev ograje. V zelenih otokih vzdolž Aškerčeve ulice je predvidena zasaditev obcestne drevnine avtohtonimi listopadnimi drevesi manjše rasti.«
10. člen
(vodovodno omrežje)
46. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»Obstoječi in novi objekti v območju 1.a enote se oskrbujejo z vodo iz javnega vodovoda v izvedbi SAL 80 mm, ki poteka zahodno ob robu cestnega telesa. Za nove objekte na obravnavanem območju se izdela sekundarno vodovodno omrežje in nove hišne priključke ter obnovi skupinski priključek. Za sekundarno vodovodno omrežje se izdela PGD, PZI projektno dokumentacijo na podlagi predvidene porabe vode v posameznih objektih glede na njihovo namembnost. Novo razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnega hidranta. Izvedba vodovodnega priključka od javnega vodovoda do objekta, vključno z vodomernim mestom, se obdela v PGD, PZI projektni dokumentaciji.«
11. člen
(kanalizacijsko omrežje)
47. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»Na območju 1.a enote je izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo. Za novo sekundarno in obstoječo kanalizacijsko omrežje se izdela PZI projektna dokumentacija. Novi in obstoječi objekti na obravnavanem območju se bodo priključili na javni kanal preko revizijskih jaškov. Čiste meteorne vode lahko ponikajo lokalno v podtalje skladno z izsledki geološkega mnenja, onesnažene pa je potrebno pred tem še očistiti preko lovilcev olj in maščob.«
12. člen
(plinovodno omrežje)
48. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»Na območju 1.a enote je izgrajeno obstoječe nizkotlačno distribucijsko omrežje zemeljskega plina (20 mbar) s hišnimi priključki. Plinomeri se postavijo na mesto in na način, ki ga določi predstavnik sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Mesto postavitve plinomerov mora biti vedno dostopno za odčitavanje in nadzor. Distribucijsko omrežje zemeljskega plina, plinovodne priključke in plinske inštalacije v posameznih novih objektih se projektno obdela v skladu s tehničnimi pogoji, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.«
13. člen
(električno omrežje)
49. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»Preko predvidenega parkirišča v območju 1.a enote poteka nizkonapetostni elektroenergetski nadzemni vod, ki napaja obstoječa objekta na parc. št. 2042/9 in *689, k.o. Žalec, katerega se prestavi in kablira. Prestavi se steber javne razsvetljave. Obstoječi objekti v tem območju imajo priključno merilno mesto v transformatorski postaji TP Žalec Kukec izvod Gradnja, Mikropis. Predvideni objekti v območju se bodo napajali za obstoječim odjemom električne energije iz TP Žalec Kukec na obstoječem odjemnem mestu. Interni razvod se izvede iz elektro omare skladno s projektom električnih instalacij.«
14. člen
(komunikacijsko omrežje)
50. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»Na območju 1.a enote potekajo obstoječi TK vodi. Vodi potekajo predvsem po južnem in zahodnem delu obravnavanega območja. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati obstoječe TK omrežje, ki ga je potrebno pred rušenjem objektov odklopiti in zaščititi. Predvideni objekti se priključijo na telekomunikacijsko omrežje. Priključevanje se podrobneje obdela v PGD in PZI dokumentaciji.«
15. člen
(ogrevanje)
51. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»Na območju 1.a enote bo ogrevanje na plin ali na alternativne vire energije.«
16. člen
(ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvo pred požarom)
Za 52. členom se doda novi 52.a člen, ki se glasi:
»52.a člen
(1) Območje 1.a enote se ne nahaja na poplavnem, erozijskem, plazovitem območju glede na Prikaz stanja prostora občine. Geološko – geotehnični elaborat je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte in ureditve skladno s predpisi o graditvi objektov.
Potresna ogroženost
(2) Območje 1.a enote se nahaja na seizmičnem območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju se upošteva potresno varnost v skladu z zakonodajo. Upošteva se podatek projektnega pospeška tal, ki na tem območju znaša 0,150g. Upošteva se ostala določila iz geomehanskega poročila.
Varstvo pred požarom
(3) Požarna varnost objektov v območju 1.a enote je zagotovljena z dovozi za interventna vozila po obstoječih dovoznih cestah. Varen umik je možen na zunanje dovozne, parkirne in zelene površine. Zagotovljeni so ustrezni odmiki od meje parcel ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. Vodovodno in hidrantno omrežje z zagotovljeno zadostno količino vode za gašenje požarov skladno s predpisi, ki opredeljujejo hidrantno omrežje se zagotovi v PGD projektu. Na vodovodnem omrežju se namestijo nadzemni hidranti.
(4) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi objektov v območju 1.a enote upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine bo opredeljen v PGD projektu in bo skladen s predpisi, ki opredeljujejo varstvo pred požarom in požarno varnost v stavbah.
(5) Za preprečitev rušenja novih objektov se ojača prva plošča objekta.«
17. člen
(kulturna dediščina)
Za 53. členom se doda novi 53.a člen, ki se glasi:
» 53.a člen
(1) Območje 1.a enote se delno nahaja v severozahodnem delu vplivnega območja naselbinskega kulturnega spomenika Žalec – Mestno jedro (EŠD 892). Območje zavarovane kulturne dediščine je razglašeno za kulturni spomenik z Odlokom o razglasitvi naselja Braslovče, historičnega jedra naselja Petrovče, naselja Vransko in naselja Žalec za kulturne spomenike, (Uradni list SRS, št. 20/89-1051).
(2) Načrtovani posegi v območju 1.a enote se nahajajo izven samega območja kulturnega spomenika.
(3) Varstveni režim za arheološke ostaline
Na celotnem območju 1.a enote veljajo splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin:
– če predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi,
– ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke,
– v primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
(4) Podrobnejše usmeritve v območju 1.a enote:
– tlorisi objektov naj bodo izrazito podolgovati in postavljeni v prostor tako, da bodo poustvarili historično urbanistično-tlorisno zasnovo naselja;
– novi objekt ob ulici – objekt A naj bo nižji od ostalih dveh, oziroma da se višine objektov stopnjujejo od najnižje ob cesti do višjih v notranjosti – v vzhodnem delu območja;
– priporočljiv je sodoben arhitekturni pristop pri oblikovanju zunanjščine objektov, finalna obdelava fasad mora biti v svetlih, nevtralnih barvnih tonih in v tradicionalnih materialih (les, kamen, steklo);
– oblikovanje streh je lahko moderno – ravno oziroma z minimalnim naklonom ali z nakazano dvokapnico; kritina je lahko prilagojena arhitekturnemu oblikovanju objekta.
– območje parkirišča naj se v čim večji meri zasadi z avtohtonimi listopadnimi drevesi manjše rasti; predlaga se izvedbo parkirnih mest v kombinaciji asfaltnih in travnatih površin – za parkirna mesta betonske tlakovce, katerih oblika omogoča na sredi rast trave ali travnate rešetke, za osrednjo dovozno pot pa uporabo asfalta.«
IV. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
18. člen
Za 54. členom se doda novi 54.a člen, ki se glasi:
»54.a člen
Območje 1.a enote je komunalno opremljeno. Objekti se lahko gradijo fazno, ločeno vsak objekt ali sočasno. Posamezni objekt se mora izgrajevati kot funkcionalno zaključena celota.«
V. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
19. člen
Za 54. členom se doda nov 54.b člen, ki se glasi:
»54.b člen
(1) V območju 1.a enote so pri realizaciji dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih posegajo ta odstopanja.
(3) V območju 1.a enote so dopustna odstopanja:
– dopustna so odstopanja pri tlorisnih dimenzijah objekta +0.50 m navzgor. Dopustno je odstopanje v višinskih gabaritih do 1.00 m navzgor. Objekt je lahko manjših gabaritov. Vezni hodnik se v fazi PGD pozicijsko natančno umesti,
– dopustna je izvedba delne ali cele podkletitve objekta skladno z izhodišči geološkega mnenja,
– dopustna je izvedba ograje do višine 2.00 m,
– določitev kote pritličja se uskladi v načrtu zunanje ureditve.«
VI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
20. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)
Po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta se območju podrobnega načrta določi enota urejanja prostora s podrobnimi določili za posege in urejanje.
VII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Žalec in Upravni enoti Žalec.
22. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
23. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0001/2011
Žalec, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost