Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3632. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja KOCEROD, družbe za ravnanje z odpadki, d.o.o., stran 11080.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 82/94, 20/98 in 84/98 s spremembami), 50. člena v zvezi z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2), 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07), 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07), 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 29/07 – UPB1), 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 1/06), 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006 – popr., 34/2007 in 15/2010), 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006), 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, …, 23/07), 5. in 16. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (MUV, št. 35/2007), 16. člena Statuta MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1 in 53/10) ter 15. člena Statuta Občine Vuzenica (MUV, št. 31/2010) so: Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 7. redni seji dne 6. 7. 2011, Občinski svet Občine Dravograd na 7. redni seji dne 2. 6. 2011, Občinski svet Občine Mežica na 7. redni seji dne 20. 6. 2011, Občinski svet Občine Mislinja na 5. redni seji dne 12. 5. 2011, Občinski svet Občine Muta na 5. redni seji dne 9. 6. 2011, Občinski svet Občine Podvelka na 5. redni seji dne 21. 4. 2011, Občinski svet Občine Prevalje na 6. redni seji dne 9. 6. 2011, Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na 7. redni seji dne 27. 6. 2011, Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 8. redni seji dne 22. 6. 2011, Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju na 7. redni seji dne 9. 6. 2011, Občinski svet MO Slovenj Gradec na 7. redni seji dne 23. 5. 2011 ter, Občinski svet Občine Vuzenica na 8. redni seji dne 16. 6. 2011 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja KOCEROD, družbe za ravnanje z odpadki, d. o. o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S sprejemom tega odloka Mestna občina Slovenj Gradec in občine Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Prevalje, Podvelka, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica ustanovijo javno podjetje KOCEROD, družbo za ravnanje z odpadki, d. o. o., za skupno izvajanje gospodarske javne službe na naslednjih področjih:
– zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
– obdelava ali predelava komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.
V primeru prostih kapacitet v centru za obdelavo odpadkov lahko le-ta opravlja naloge tudi za druge občine v obsegu, da je zagotovljena gospodarna in učinkovita izraba javnih sredstev.
2. člen
Na podlagi tega odloka bo izdelana družbena pogodba o ustanovitvi družbe v skladu z zakonom. Družbena pogodba o ustanovitvi začne veljati, ko jo sprejme skupščina in podpišejo župani vseh občin koroške regije, ki sodelujejo v projektu KOCEROD. Družba se ustanovi za nedoločen čas in lahko preneha z delovanjem v primerih, določenih z zakonom, ter na podlagi sprememb tega odloka.
II. FIRMA IN SEDEŽ
3. člen
Družba posluje z naslednjo firmo: KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o..
Skrajšana firma družbe je: »KOCEROD, d. o. o.«
Sedež in poslovni naslov družbe: Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu.
KOCEROD ima dve organizacijski enoti:
– enota odlagališča »Zmes« v Občini Prevalje, Dolga Brda 5c in
– enota obdelave komunalnih odpadkov v MO Slovenj Gradec, Mislinjska Dobrava 108a.
4. člen
Družba uporablja žig pravokotne oblike z izpisano skrajšano firmo in poslovnim naslovom.
III. DEJAVNOST
5. člen
Družba opravlja naslednje dejavnosti:
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– sortiranje in obdelava ločeno zbranih frakcij za predajo.
6. člen
Zaradi racionalnejšega in ekonomičnega izvajanja gospodarskih javnih služb opravlja družba še naslednje dejavnosti:
– prevoz komunalnih odpadkov in njihovih frakcij,
– izdelava in vzdrževanje opreme za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki,
– strokovno-tehnične in razvojne naloge, ki se nanašajo na izvajanje javne službe ravnanja z odpadki: zbiranje, odvoz, predelava in odlaganje za vse izvajalce javne službe,
– izvajanje inženiringa pri izgradnji objektov ter projektiranje objektov komunalne rabe ravnanja z odpadki,
– druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki.
7. člen
Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanje gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za njeno poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih delavcev.
8. člen
Dejavnosti iz 5., 6. in 7. člena tega odloka se v akt o ustanovitvi vpišejo tudi z navedbo ustrezne šifre in besedila v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti.
IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE
9. člen
Na podlagi sporazuma o stvarnih vložkov solastnic znaša višina osnovnega kapitala družbe KOCEROD, d. o. o., 30.000,00 EUR.
Osnovni vložki, poslovni deleži ustanoviteljic so določeni glede na osnovne vložke v projektu KOCEROD. Občine solastnice imajo na podlagi sporazuma o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij naslednje deleže v osnovnem kapitalu družbe:
+-----------------------------------+--------------------------+
|    Občina - ustanovitelj    | Ustanovitveni kapital v |
|                  |      EUR      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|MO Slovenj Gradec         |           6.900|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Ravne na Koroškem         |           4.800|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Prevalje              |           2.700|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Mežica               |           1.500|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Črna na Koroškem          |           1.500|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Mislinja              |           1.800|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Dravograd             |           3.600|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Muta                |           1.500|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Vuzenica              |           1.200|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Radlje ob Dravi          |           2.700|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Ribnica na Pohorju         |            600|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Podvelka              |           1.200|
+-----------------------------------+--------------------------+
10. člen
Skupščina družbe lahko odloči, da se poveča njen osnovni kapital z dodatnim vložkom solastnic ali z vključitvijo novih družbenikov na podlagi notarsko overjene pogodbe o pridobitvi poslovnega deleža.
V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE
11. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Premoženje družbe je v pravnem prometu.
VI. NAJEM, UPORABA, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TER IZVAJANJE INVESTICIJ V JAVNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
12. člen
Občine – solastnice – se zavežejo dati družbi v najem posest in v uporabo sredstva javne komunalne infrastrukture, ki so bila sofinancirana v projektu KOCEROD; to je objekte in naprave za izvajanje storitev ravnanja z odpadki, odlaganja preostanka odpadkov po obdelavi, za vzdrževanje in opremo za predelavo odpadkov (v nadaljevanju: javna infrastruktura), s katerimi razpolagajo.
Družba mora javno infrastrukturo vzdrževati in uporabljati kot dober gospodar za potrebe izvajanja javne službe.
Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom in uporabo sredstev javne infrastrukture se uredijo s pogodbo o upravljanju sredstev javne infrastrukture KOCEROD. Pri tem velja pravilo enakosti po načelu enotnih kriterijev in pravil pri najemu in uporabi sredstev za vse solastnice javnega podjetja.
Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek občin, ki ga namensko uporabljajo za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi iz prvega odstavka tega člena.
Sredstva za redno in občasno vzdrževanje javne infrastrukture se pokrivajo iz prihodka, doseženega z izvajanjem storitev javne službe.
13. člen
Usklajevanje razvoja in nadzor nad uresničevanjem določb 12. člena tega odloka se izvaja v skladu z zakonom in pogodbo iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka.
VII. UPRAVLJANJE DRUŽBE
14. člen
Družba ima naslednje organe:
– skupščina,
– direktor,
– svet ustanoviteljev.
Skupščina
15. člen
Skupščino sestavljajo predstavniki občin, solastnic, ki imajo skupaj 600 glasov. Vsaka solastnica ima v skupščini en glas na vsakih dopolnjenih 50 € osnovnega kapitala, ki ji pripada v skladu z drugim odstavkom 9. člena tega odloka, in sicer:
+------------------------------------+-------------------------+
|    Občina - ustanovitlj    |     Glasovi     |
+------------------------------------+-------------------------+
|Slovenj Gradec           |           138|
+------------------------------------+-------------------------+
|Ravne na Koroškem          |            96|
+------------------------------------+-------------------------+
|Prevalje              |            54|
+------------------------------------+-------------------------+
|Mežica               |            30|
+------------------------------------+-------------------------+
|Črna na Koroškem          |            30|
+------------------------------------+-------------------------+
|Mislinja              |            36|
+------------------------------------+-------------------------+
|Dravograd              |            72|
+------------------------------------+-------------------------+
|Muta                |            30|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vuzenica              |            24|
+------------------------------------+-------------------------+
|Radlje ob Dravi           |            54|
+------------------------------------+-------------------------+
|Ribnica na Pohorju         |            12|
+------------------------------------+-------------------------+
|Podvelka              |            24|
+------------------------------------+-------------------------+
Skupščina veljavno odloča, če je prisotnih 2/3 družbenikov in hkrati njihova prisotnost predstavlja 60 % vseh glasov, razen če ni s to pogodbo določeno drugače.
16. člen
Skupščina ima naslednje pristojnosti:
– sprejme in odloča o spremembah družbene pogodbe,
– odloča o statusnih spremembah družbe ter o prenehanju družbe,
– odloča o spremembah dejavnosti gospodarske javne službe,
– odloča o ukrepih za povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala družbe,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– potrjuje razvojne programe družbe, letne programe in finančne načrte družbe,
– odloča o širitvi območja delovanja družbe,
– odloča o politiki in elementih oblikovanja cen,
– odloča o sprejetju letnega poročila, uporabi bilančnega dobička ter kritju izgub,
– odloča o imenovanju revizorjev,
– odloča o imenovanju predsednika skupščine,
– opravlja nadzor nad racionalnim poslovanjem družbe,
– imenuje in odpokliče direktorja družbe,
– preverja uspešnost z vidika realizacije ciljev družbe,
– sprejema splošne akte družbe, ki niso v pristojnosti direktorja, in daje mnenje predlogom splošnih aktov, ki jih sprejmejo drugi organi družbe,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, ta odlok ali družbena pogodba.
O vprašanjih iz prvih trinajst alinej odloča skupščina z 2/3 večino članov skupščine, pri čemer mora le-ta predstavljati najmanj 70 % glasov.
Skupščino sestavlja dvanajst članov, vsaka ustanoviteljica imenuje v skladu s svojimi pravili po enega člana za obdobje štirih let. Skupščino vodi predsednik, ki ga imenujejo člani za eno leto po abecednem redu občin izmed članov. Način sklica skupščine in njenega dela ureja družbena pogodba.
Direktor
17. člen
Poslovanje in delo družbe vodi direktor, ki ga po postopku, določenem z družbeno pogodbo, imenuje in odpokliče skupščina družbe.
Direktor vodi posle družbe in jo zastopa. Za odločanje o zadevah, ki se nanašajo na nakup ali prodajo nepremičnin ali če gre za vrednost posla, ki presega vrednost, določeno s poslovnim načrtom, mora pridobiti direktor predhodno soglasje skupščine, ki je pogoj za veljavnost posla.
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja družbe se podrobneje določijo z družbeno pogodbo.
VIII. SVET USTANOVITELJEV
18. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti javnega podjetja ustanovijo občine ustanoviteljice skupni organ – Svet ustanoviteljev javnega podjetja Kocerod, d. o. o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev). Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
Svet ustanoviteljev izvršuje ustanoviteljske pravice in dolžnosti v imenu in za račun občin ustanoviteljic v skladu s tem odlokom ter skrbi za usklajevanje odločitev soustanoviteljic v zvezi z delovanjem javne gospodarske službe.
Svet daje predhodno mnenje o povečanju ali zmanjšanju kapitala, o prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju in o vstopu novih družbenikov v družbo in se seznani z letnim programom dela in letnim poročilom družbe.
Seje sveta sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljev, ki ga izmed sebe izvolijo člani Sveta ustanoviteljev. Podrobnejše naloge Sveta ustanoviteljev, ki niso določene s tem odlokom, njegovo sestavo, organizacijo dela, način odločanja, financiranje in delitev stroškov med občinami se določijo v aktu o ustanovitvi skupnega organa, ki temelji na določbah 61. člena Zakona o lokalni samoupravi.
IX. JAVNA POOBLASTILA
19. člen
Javno podjetje lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje dejavnosti, v obsegu in na način, ki ga določa zakon oziroma občine solastnice s svojimi odloki oziroma drugimi ustreznimi splošnimi akti.
20. člen
Na podlagi tega odloka se družbi z dnem uveljavitve odloka podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe opravlja naslednje naloge:
– vodenje in vzdrževanje katastra javne infrastrukture v skladu s predpisi,
– vodenje operativnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo v skladu s predpisi,
– vzdrževanje (redno in občasno) infrastrukture,
– vodenje obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo, ki se sestoji iz:
– načrtovanja razvoja javne infrastrukture,
– priprave investicijske dokumentacije oziroma načrtov,
– izvajanja javnih naročil,
– izvajanja investicijskih del,
– nadziranja investicij.
Družba mora poleg zgoraj navedenih nalog v zvezi z izvajanjem javne službe tudi zagotoviti:
– vodenje evidenc o opravljenem vzdrževanju,
– svetovanje v zvezi z razvojem javne infrastrukture,
– poročanje o stanju javne infrastrukture.
Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z javnim pooblastilom in nalogami iz tega člena se podrobneje uredijo s posebno pogodbo iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka.
X. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI
21. člen
Dejavnost družbe se financira iz naslednjih virov:
– iz prihodkov, doseženih s prodajo storitev v okviru izvajanja javnih služb,
– iz sredstev državnega proračuna, namenjenih sofinanciranju obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb,
– iz drugih virov, določenih z zakonom in občinskimi predpisi,
– iz prihodkov od opravljanja drugih dejavnosti družbe.
22. člen
Direktor je dolžan pripraviti letni računovodski izkaz, skladno s predpisi, poslovno poročilo in predlog o delitvi dobička oziroma pokrivanju izgube.
Direktor je tudi dolžan zagotoviti revizijo letnega računovodskega izkaza, ki jo opravi revizor, ki ga določi skupščina.
23. člen
Morebitno izgubo družbe pri opravljanju gospodarske javne službe, ki presega dobiček od opravljanja drugih dejavnosti, pokrivajo solastnice v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
O razporejanju morebitnega dobička od opravljanja dejavnosti odločajo solastnice v skladu z družbeno pogodbo. Del morebitnega dobička javnega podjetja se lahko solastnicam tudi izplača.
XI. AKTI DRUŽBE
24. člen
Družbeno pogodbo, v kateri se podrobneje določijo zlasti organizacija in delovanje družbe, delo in odločanje organov upravljanja, pogoji in postopek za imenovanje direktorja ter druga vprašanja, sprejme skupščina.
Skupščina in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge akte.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Skupščina družbe se mora konstituirati najkasneje v petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka.
Družbena pogodba mora biti sprejeta najkasneje v dveh mesecih po konstituiranju skupščine.
26. člen
Do imenovanja direktorja javnega podjetja opravlja naloge v. d. direktorja, ki ga imenujejo družbeniki na ustanovni skupščini.
27. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Uradnem glasilu slovenskih občin ter v Medobčinskem uradnem vestniku. Veljati začne naslednji dan po zadnji objavi v uradnem glasilu posamezne občine.
Št. 007-1/2011
Slovenj Gradec, dne 17. oktobra 2011
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.
 
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
 
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
 
Župan
Občine Mislinja
Franc Šilak l.r.
 
Župan
Občine Muta
Boris Kralj l.r.
 
Župan
Občine Podvelka
Anton Kovše l.r.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.  
Župan
Občine Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik l.r.
 
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
 
Župan
Občine Ribnica na Pohorju
Srečko Geč l.r.
 
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
 
Župan
Občine Vuzenica
Franjo Golob l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina