Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3543. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brezovica, stran 10836.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 109/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 16., 20. in 95. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 2., 21., 22. in 23. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 109/09, 10/11 – popr.), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 24/96) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 8. redni seji dne 22. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o javni razsvetljavi v Občini Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) Občina Brezovica s tem odlokom zagotavlja na svojem območju izbirno gospodarsko javno službo javne razsvetljave v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
(2) S tem odlokom je določen način in obseg izvajanja gospodarske javne službe urejanja objektov in naprav javne razsvetljave.
(3) Uporabniki storitev javne službe so občani in vsi drugi, ki so na območju Občine Brezovica.
S storitvami iz 3. člena tega odloka se zagotavlja splošna in prometna varnost ter varnejše gibanje uporabnikov v nočnem času. Storitve so namenjene tudi lepšemu videzu kraja osvetlitve.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA UPRAVLJANJA IN IZVAJANJA
2. člen
(1) Z objekti in napravami javne razsvetljave upravlja Občina Brezovica.
(2) Javno službo na celotnem območju občine izvaja Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje (v nadaljevanju: izvajalec).
(3) Naloge, povezane z vzdrževanjem objektov in naprav javne razsvetljave se izvaja na podlagi tega odloka in pogodbe, sklenjene med izvajalcem in Občino Brezovica.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN
3. člen
(vrste storitev)
Storitve javne službe:
– osvetlitev kategoriziranih republiških in občinskih cest v naseljih in izven naselij,
– osvetlitev drugih javnih poti in javnih parkirišč,
– osvetlitev kolesarskih poti, pešpoti, javnih zelenih površin,
– ambientalna osvetlitev pročelij javnih objektov ter objektov naravne in kulturne dediščine (cerkve, kapelice, pokopališča, mostovi ipd.),
– osvetlitev ostalih površin v javnem interesu,
– urejanje prometa s svetlobnimi napravami, semaforji.
4. člen
(obseg, pogoji in varčevalni ukrepi)
(1) Obseg storitev javne službe iz 3. člena tega odloka je določen v letnem planu in v proračunu Občine Brezovica za tekoče leto.
(2) Osvetlitev z javno razsvetljavo je vsakodnevna in je odvisna od dolžine dneva. Osvetlitev se začne oziroma konča pri naravni svetlobi (to je približno 25 luxov). Občinski svet skladno z veljavno zakonodajo (zakoni, uredbe, pravilniki ...) določi ustrezne varčevalne ukrepe na javni razsvetljavi (določi lokacije, objekte in čas izklapljanja svetilk ali zmanjšanja svetilnosti v nočnem času).
(3) Osvetlitev pročelij javnih objektov, cerkva, kapelic in pokopališč je odvisna od obsega osvetlitve in časa trajanja osvetlitve. Občinski svet smiselno določi varčevalne ukrepe (določi objekte, čas izklapljanja svetilk ali zmanjšanja svetilnosti v nočnem času).
(4) Okrasna osvetlitev v času novoletnega in drugega praznovanja je odvisna od obsega osvetlitve in časa trajanja osvetlitve. Občinski svet smiselno določi varčevalne ukrepe.
(5) V občini je dovoljena gradnja nove, zamenjava stare ali rekonstrukcija obstoječe javne razsvetljave z uporabo varčnih svetilk (LED). Vse stare svetilke se postopno menja z varčnimi svetilkami.
(6) V primeru gradnje nekega zaselka, kjer investitor gradnje javne razsvetljave ni občina in to javno razsvetljavo dobi v last po končani gradnji, mora biti zgrajena v skladu s pogoji in soglasjem občine ali izvajalca javne službe.
(7) Vsa novo grajena svetlobna telesa morajo biti skladna z zakonodajo.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
5. člen
Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin – storitev urejanja javne razsvetljave so:
– svetilke javne razsvetljave sestavljene iz droga in svetlobne glave, omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave, objekti in naprave za upravljanje sistema javne razsvetljave – prižigališča, nadzorni center in podobno ter
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca.
V. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV/NAPRAV
6. člen
(objekti in naprave javne razsvetljave)
Objekti in naprave javne razsvetljave so v lasti občine.
(1) Za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo naslednji objekti in naprave, ki služijo osvetljevanju javnih površin in javnih cest:
– omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave (drogovi, energetski kabli)
– objekti in naprave za upravljanje sistema javne razsvetljave (prižigališča, elektro omarice, nadzorni center in podobno)
– svetilke
– drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno delovanje javne razsvetljave.
(2) Za javno razsvetljavo po tem odloku se šteje tudi novoletna svetlobna okrasitev, ki se priključuje na javno razsvetljavo.
(3) Za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo tudi svetlobne naprave za urejanje prometa (semaforji).
7. člen
(upravljanje javne razsvetljave)
(1) Naloge povezane z upravljanjem javne razsvetljave so:
– priprava razvojnih programov, načrtovanje, varčevanje z energijo in pospeševanje javne službe v skladu s programi občine,
– sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumentacije,
– pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj,
– zagotavljanje sredstev za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja ter rednega vzdrževanja,
– vodenje investicij,
– izdajanje smernic in projektnih pogojev,
– izdajanje soglasij in mnenj v skladu s tem odlokom,
– zagotavljanje nadzora nad izvajanjem določil tega odloka ter izvajanjem gospodarske javne službe.
(2) Naloge, določene v tretji, peti, šesti in sedmi alinei prvega odstavka tega člena, lahko Občina Brezovica prenese s pooblastilom na izvajalca.
8. člen
(vzdrževanje javne razsvetljave)
(1) Na javni razsvetljavi se morajo redno opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi:
– zamenjava svetilk in svetlobnih glav,
– zamenjava drogov in drugih naprav,
– popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo,
– čiščenje in redno vzdrževanje svetilk in drugih delov javne razsvetljave,
– intervencije na javni razsvetljavi,
– vodenje katastra javne razsvetljave,
– redno vzdrževanje prižigališč, napeljav in razvodov javne razsvetljave,
– opravljanje nadzora nad stanjem javne razsvetljave,
– nameščanje zastav, druge opreme na drogove svetilk (obešanke, transparenti, novoletne okrasitve in podobno),
– izvajanje kontrolnih meritev,
– pripravljanje razvojnih programov za javno službo,
– izdajanje smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, mnenj k dopolnjenim predlogom prostorskega akta, projektne pogoje in soglasja projektnim rešitvam na podlagi predložene dokumentacije,
– pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj,
– izdajanje strokovnih mnenj pri izdajanju upravnih dovoljenj,
– izvajanje novoletne okrasitve,
– izvajanje druge obveznosti iz tega odloka.
Za pogoje iz dvanajste, trinajste in štirinajste alineje tega člena izvajalec zaračuna materialne stroške v višini, ki jo določi občinski svet.
(2) Druge naloge, ki jih je potrebno redno opravljati v zvezi z vzdrževanjem javne razsvetljave, so:
– priprava letnega plana vzdrževanja v skladu s programi Občine Brezovica,
– izdelava in pošiljanje poročil načrta in obratovalnega monitoringa na pristojno ministrstvo,
– druge storitve, ki jih določa zakonodaja in podzakonski akti.
(3) Izvajalec je dolžan obvestiti javnost o načinu in možnosti javljanja napak na javni razsvetljavi.
(4) Izvajalec je dolžan pristopiti k vzdrževanju najkasneje v enem tednu po prijavi napake in jo odpraviti v najkrajšem možnem času.
9. člen
(letni plan vzdrževanja in razvoja javne razsvetljave)
(1) Vzdrževanje javne razsvetljave poteka na podlagi letnega plana vzdrževanja javne razsvetljave, ki ga izdela izvajalec javne službe vsako leto do konca meseca septembra za naslednje leto ter ga uskladi z Občino Brezovica in krajevnimi skupnostmi.
(2) Letni plan vzdrževanja dokončno potrdi župan po sprejemu proračuna Občine Brezovica.
(3) Letni plan vzdrževanja javne razsvetljave mora vsebovati:
– program izvajanja javne službe (obseg storitev),
– cene storitev,
– navedbo višine potrebnih sredstev, ki bodo namenjena za tekoče opravljanje javne službe (vzdrževanje).
(4) Letni plan razvoja javne razsvetljave mora vsebovati:
– program varčevanja z energijo,
– predlog izgradnje novih objektov in naprav infrastrukture javne razsvetljave razdeljeno po krajevnih skupnostih in
– višino potrebnih sredstev, ki bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje.
Izvajalec mora vsako leto, najkasneje do konca marca, poslati občini poročilo o izvedbi programa za preteklo leto.
10. člen
(vodenje katastra javne razsvetljave)
(1) O objektih in napravah javne razsvetljave se vodi kataster. Kataster v imenu in na račun Občine Brezovica vodi izvajalec.
(2) Kataster vsebuje podatke in tehnične lastnosti javne razsvetljave:
– vrsta in ime objekta/naprave,
– lokacija objekta/naprave,
– tehnične lastnosti objekta/naprave,
– število vseh objektov/naprav,
– lastništvo objektov/naprav.
(3) Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa. Kopijo ažurnih podatkov izvajalec v skladu z veljavno zakonodajo izroča v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture na geodetsko upravo in najmanj enkrat letno (31. december) Občini Brezovica.
(4) V primeru, da se način izvajanja javne službe spremeni, je izvajalec dolžan izročiti kataster Občini Brezovica v celoti.
11. člen
(vodenje opravljenih del na javni razsvetljavi)
Vzdrževalna dela, ki jih opravi izvajalec, morajo biti evidentirana s podatki iz katerih so razvidni vrsta, lokacija, čas in strošek opravljenih del.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
12. člen
(poseganje v objekte in naprave javne razsvetljave)
(1) Kakršnokoli poseganje v javno razsvetljavo je dovoljeno le s soglasjem občine oziroma izvajalca in pod nadzorom izvajalca.
(2) V občini je dovoljena gradnja nove, zamenjava stare ali rekonstrukcija obstoječe javne razsvetljave z uporabo varčnih (LED) svetilk. Vse stare svetilke se postopno menja z varčnimi svetilkami.
(3) V primeru gradnje v novem nepozidanem območju, kjer investitor gradnje javne razsvetljave ni občina, vendar javno razsvetljavo po končani gradnji pridobi v last, mora investitor od javne službe pridobiti ustrezne projektne pogoje in soglasje.
13. člen
(dovoljena/prepovedana dejanja)
(1) Poseganje v objekte/naprave in ostalo infrastrukturo javne razsvetljave je dovoljeno izvajalcu javne službe in njenim podizvajalcem.
(2) Prepovedano je poseganje v objekte/naprave in v ostalo infrastrukturo drugim nepooblaščenim fizičnim ali pravnim osebam.
(3) V primeru škode, ki bi nastala na objektih/napravah in ostali infrastrukturi v sled prometnih in drugih nesreč ali v primeru nepooblaščenega ravnanja drugih fizičnih in pravnih oseb, se ugotovi storilca. Ta je dolžan nastalo škodo povzročeno z svojim dejanjem poravnati na podlagi ocene, ki jo pripravi izvajalec javne službe.
Brez dovoljenja Občine Brezovica oziroma izvajalca javne službe je prepovedano:
– posegati v napeljave javne razsvetljave,
– poškodovati javno razsvetljavo (drogovi svetilk, glave svetilk, svetilke, kabli),
– lepiti plakate ali nameščati kakršnakoli obvestilna/oglaševalna sredstva na drogove javne razsvetljave,
– saditi drevje in grmičevje v neposredni bližini javne razsvetljave,
– onemogočati dostop do javne razsvetljave,
– graditi oziroma postaviti pomožne in druge začasne objekte na objektih/napravah javne razsvetljave ali v njihovi neposredni bližini,
– dopustiti delovanje novoletne svetlobne okrasitve izven obdobja od 15. decembra tekočega leta do 10. januarja naslednjega leta,
– opravljati druga dela, ki bi na kakršenkoli način ogrozila delovanje javne razsvetljave.
14. člen
(pogoji, pod katerimi izvajalec izvaja svojo dejavnost)
Izvajalec izvaja javno službo na podlagi tega odloka in pogodbe sklenjene med njim in Občino Brezovica v svojem imenu in za svoj račun pod naslednjimi pogoji:
– uporabnikom zagotavlja stalno in kvalitetno izvajanje vzdrževanja javne razsvetljave,
– storitve opravlja v skladu s potrjenim letnim planom in cenikom storitev,
– na zahtevo Občine Brezovica oziroma pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela,
– Občini Brezovica in Krajevnim skupnostim zagotavlja strokovno pomoč pri načrtovanju oziroma oblikovanju razvoja javne službe.
15. člen
(vsebina pogodbe)
Pogodba, ki jo skleneta Občina Brezovica in izvajalec vsebuje:
– predmet in območje javne službe,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe za uporabo javnih dobrin, ki se zagotavljajo z javno službo,
– obračun opravljenih storitev in način plačila izvajalcu,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– začetek in čas trajanja pogodbe.
16. člen
(zavarovanje odgovornosti)
(1) Izvajalec mora v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe skleniti zavarovanje civilne odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči Občini Brezovica z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Izvajalec sklene pogodbo o zavarovanju civilne odgovornosti v imenu Občine Brezovica in na svoj račun.
17. člen
(izvajanje javne službe v primeru višje sile)
(1) Izvajalec mora v okviru objektivnih zmožnosti izvajati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru višje sile ima izvajalec ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od Občine Brezovica povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata izvajalec in Občina Brezovica medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju storitev javne službe.
VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
18. člen
(financiranje javne službe)
(1) Javna služna se financira iz proračuna Občine Brezovica in iz drugih virov.
(2) Občina Brezovica zagotovi sredstva izvajalcu za izvajanje storitev javne službe v proračunu občine.
(3) Pri načrtovanju in predvideni porabi sredstev (programa izvajanja javne službe) se upošteva ustrezne standarde in normative ter zahteve iz tega odloka.
VIII. NADZOR
19. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinski inšpektorat in redarstvo.
20. člen
(nadzor nad izvajanjem vzdrževanja)
(1) Nadzor nad izvajanjem vzdrževanja javne razsvetljave opravlja Občina Brezovica. Izvajalec mora občinski upravi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence, ki se nanašajo na izvajanje vzdrževanja javne razsvetljave.
(2) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja vzdrževanja in tretjih oseb, praviloma pa se izvaja v poslovnem času izvajalca.
(3) Pooblaščenec Občine Brezovica ki izvaja nadzor, se izkaže s pooblastilom Občine Brezovica. O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta odgovorna oseba izvajalca in pooblaščenec Občine Brezovica.
(4) Pooblaščenec Občine Brezovica ki izvaja nadzor, je dolžan podatke o poslovanju izvajalca obravnavati kot poslovno tajnost.
(5) Občina Brezovica lahko za nadzor nad izvajanjem javne službe pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
(kaznovanje odgovorne osebe izvajalca)
Z globo od 100 do 2.500 € se kaznuje odgovorna oseba izvajalca, če stori prekršek iz 8., 9.,10., 11., 12. in 13. člena tega odloka, kot sledi:
+---------------------------------------------+----------------+
|Kršitev:                   | Globa v EUR: |
+---------------------------------------------+----------------+
|– izvajalec ne vzdržuje javne razsvetljave  |   2.500   |
|(8. člen )                  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– izvajalec ne pripravi letnega plana    |   2.000   |
|vzdrževanja in razvoja javne razsvetljave  |        |
|(9. člen )                  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– izvajalec ne vodi in ne vzdržuje katastra |   1.000   |
|javne razsvetljave (10. člen )        |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|- izvajalec ne vodi oziroma pomanjkljivo vodi|        |
|opravljanje del na javni razsvetljavi    |        |
|(11. člen)                  |   1.500   |
+---------------------------------------------+----------------+
|– izvajalec dopusti da deluje novoletna   |        |
|svetlobna okrasitev izven obdobja od 15.   |        |
|decembra tekočega leta do 10. januarja    |        |
|naslednjega leta               |   2.500   |
+---------------------------------------------+----------------+
22. člen
(kaznovanje pravne osebe in odgovorne osebe pravne osebe)
(1) Z globo od 100 do 20.000 € se kaznuje pravna oseba, če stori prekršek iz 13. člena tega odloka, kot sledi:
+---------------------------------------------+----------------+
|Kršitev:                   | Globa v EUR: |
+---------------------------------------------+----------------+
|– posega v napeljavo javne razsvetljave   |   20.000   |
+---------------------------------------------+----------------+
|– poškoduje javno razsvetljavo (drogove   |   5.000   |
|svetilk, glave svetilk, svetilke, kable)   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– nalepi plakate ali namesti kakršnakoli   |   2.000   |
|obvestilna/oglaševalna sredstva na drogove  |        |
|javne razsvetljave              |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– sadi drevje in grmičevje v neposredni   |   1.000   |
|bližini javne razsvetljave          |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– onemogoča dostop do javne razsvetljave   |   10.000   |
+---------------------------------------------+----------------+
|– gradi ali postavi pomožne in druge začasne |        |
|objekte na objektih/napravah javne      |        |
|razsvetljave ali v njihovi neposredni    |        |
|bližini                   |   20.000   |
+---------------------------------------------+----------------+
|– opravlja druga dela, ki na kakršenkoli   |        |
|način ogrožajo delovanje javne razsvetljave |   5.000   |
+---------------------------------------------+----------------+
(2) Z globo od 100 do 2.500 € se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 13. člena tega odloka, kot sledi:
+---------------------------------------------+----------------+
|Kršitev:                   | Globa v EUR: |
+---------------------------------------------+----------------+
|– posega v napeljavo javne razsvetljave   |   2.500   |
+---------------------------------------------+----------------+
|– poškoduje javno razsvetljavo (drogove   |   2.500   |
|svetilk, glave svetilk, svetilke, kable)   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– nalepi plakate ali namesti kakršnakoli   |   500    |
|obvestilna/oglaševalna sredstva na drogove  |        |
|javne razsvetljave              |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– sadi drevje in grmičevje v neposredni   |   500    |
|bližini javne razsvetljave          |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– onemogoča dostop do javne razsvetljave   |   1.500   |
+---------------------------------------------+----------------+
|– gradi ali postavi pomožne in druge začasne |   2.500   |
|objekte na objektih/napravah javne      |        |
|razsvetljave ali v njihovi neposredni    |        |
|bližini                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– opravlja druga dela, ki na kakršenkoli   |        |
|način ogrožajo delovanje javne razsvetljave |    500   |
+---------------------------------------------+----------------+
23. člen
(kaznovanje samostojnih podjetnikov)
Z globo od 100 do 15.000 € se kaznuje samostojni podjetnik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz 13. člena tega odloka, kot sledi:
+---------------------------------------------+----------------+
|Kršitev:                   | Globa v EUR: |
+---------------------------------------------+----------------+
|– posega v napeljavo javne razsvetljave   |   10.000   |
+---------------------------------------------+----------------+
|– poškoduje javno razsvetljavo (drogove   |   3.000   |
|svetilk, glave svetilk, svetilke, kable)   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– nalepi plakate ali namesti kakršnakoli   |   1.000   |
|obvestilna/oglaševalna sredstva na drogove  |        |
|javne razsvetljave              |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– sadi drevje in grmičevje v neposredni   |   500    |
|bližini javne razsvetljave          |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– onemogoča dostop do javne razsvetljave   |   2.000   |
+---------------------------------------------+----------------+
|– gradi ali postavi pomožne in druge začasne |   15.000   |
|objekte na objektih/napravah javne      |        |
|razsvetljave ali v njihovi neposredni    |        |
|bližini                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– opravlja druga dela, ki na kakršenkoli   |        |
|način ogrožajo delovanje javne razsvetljave |   2.000   |
+---------------------------------------------+----------------+
24. člen
(kaznovanje fizičnih oseb)
Z globo od 50 do 1.500 € se kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz 13. člena tega odloka, kot sledi:
+---------------------------------------------+----------------+
|Kršitev:                   | Globa v EUR: |
+---------------------------------------------+----------------+
|– posega v napeljavo javne razsvetljave   |   1.500   |
+---------------------------------------------+----------------+
|– poškoduje javno razsvetljavo (drogove   |   200    |
|svetilk, glave svetilk, svetilke, kable)   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– nalepi plakate ali namesti kakršnakoli   |    50    |
|obvestilna/oglaševalna sredstva na drogove  |        |
|javne razsvetljave              |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– sadi drevje in grmičevje v neposredni   |    50    |
|bližini javne razsvetljave          |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– onemogoča dostop do javne razsvetljave   |   100    |
+---------------------------------------------+----------------+
|– gradi ali postavi pomožne in druge začasne |   1.000   |
|objekte na objektih/napravah javne      |        |
|razsvetljave ali v njihovi neposredni    |        |
|bližini                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|– opravlja druga dela, ki na kakršenkoli   |        |
|način ogrožajo delovanje javne razsvetljave |    50    |
+---------------------------------------------+----------------+
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(vzpostavitev katastra)
(1) Izvajalec je skladno z 10. člena tega odloka dolžan vzpostaviti kataster v treh mesecih po objavi v Uradnem listu RS.
(2) Izvajalec je skladno z 10. člena tega odloka dolžan kataster redno in vestno vzdrževati.
26. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01/2011/SK
Brezovica, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti