Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

351. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas, stran 923.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) in v povezavi z 42. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 4. redni seji dne 27. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Podlaga za občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena)
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) ter Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in 37/10 – tehn. popr.) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Z OPPN iz prejšnjega odstavka se načrtuje daljnovod 2 x 110 kV od RTP Gotna vas do RTP Bršljin, ki je skupnega državnega in lokalnega pomena. OPPN je pred sprejemom potrdilo ministrstvo, pristojno za prostor.
(3) OPPN je izdelalo podjetje Acer Novo mesto, d.o.o., pod št. S-5/08 decembra 2010.
2. člen
(Vsebina OPPN)
(1) Ta odlok določa prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN, ureditveno območje, funkcionalne, tehnične in oblikovalske rešitve načrtovanih objektov in površin, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje parcelacije, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v OPPN, ki je skupaj s prilogami v analogni obliki na vpogled na Mestni občini Novo mesto.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(Ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje OPPN, ki meri v celoti 60,1 ha, obsega:
– območja koridorja daljnovoda (varovalnega pasu) v dolžini 10,44 km, kar vključuje tudi navezavi do razdelilnih transformatorskih postaj (v nadaljnjem besedilu: RTP) v dolžini 145 m (RTP Cikava) in 364 m (RTP Ločna),
– območja koridorja (varovalnega pasu) kablovoda v dolžini 1,35 km,
– območja dostopnih poti do stebrov daljnovoda in do RTP,
– območji RTP Ločna in RTP Cikava,
– območja 44 stojnih mest stebrov (v nadaljnjem besedilu: SM),
– območja načrtovanih posekov gozda.
(2) Območje OPPN zajema koridorja (varovalna pasova) podzemnega voda in nadzemnega voda v celotni dolžini, območja, ki so potrebna za ureditev RTP in razširitve na nekaterih delih: z območji, potrebnimi za preureditev tangiranih infrastruktur, z območji, potrebnimi za dostopne poti do stojnih mest in RTP in z območji gozdnih posekov, ki segajo iz koridorja daljnovoda.
(3) Območje obsega koridor podzemnega voda, ki poteka od RTP Bršljin, mimo Livade, preko krožišča v Bučni vasi do koridorja obstoječega nadzemnega voda, kjer se nadaljuje kot daljnovod do območja Kmetijske šole Grm Novo mesto v Sevnem, nato pa se odcepi proti jugu, prečka reko Krko pri Žihovem selu in se nadaljuje v smeri proti Smolenji vasi, Malemu Slatniku in naprej skozi Gotenski boršt proti jugu, mimo zaselka Ukrat do Pogancev oziroma do RTP Gotna vas.
4. člen
(Obseg ureditvenega območja)
(1) Območje OPPN obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
1. OBMOČJA KORIDORJA DALJNOVODA:
– k.o. Bršljin: 762/7, 762/8, 762/1, 768/2, 768/5, 768/6, 768/1, 768/3, 768/4, 1143, 766/1, 766/2, 766/3, 767, 1142, 813/2, 806/1, 806/2, 806/3, 807/3, 807/2, 807/1, 811/3, 811/2, 811/1, 1139, 803/6, 808/1, 808/2, 809, 810, 1140, 817/5, 1141, 803/3, 803/4, 825/2, 823/1, 823/2, 823/3, 825/2, 1132/1, 822/4, 822/3, 822/1, 822/6, 822/5, 822/2, 821/4, 821/3, 821/1, 827/3, 827/2, 827/1, 828/4, 828/3, 828/2, 829/2, 829/3, 829/4, 830/1, 830/2, 1113/2, 856/15, 856/10, 856/11, 910/3, 910/4, 1117/5;
– k.o. Ždinja vas: 2541/2, 2548/1, 2548/2, 2548/3, 2549, 2547, 2551/3, 2550/4, 2550/5, 2550/6, 2551/2, 2552/3, 2552/1, 2551/1, 2089/5, 2089/17, 2089/15, 2089/14, 2469/8, 2089/13, 2077/6, 2077/5, 2075/2, 2097/2, 2075/1, 2097/1, 2101/1, 2100, 2469/3, 2092/27, 2092/4, 2092/5, 2468/17, 2092/3, 2092/6, 1742/1, 1739, 1742/3, 2467/7, 1738/2, 2257, 1738/1, 2467/1, 2260, 2261, 2272/2, 2276, 2275, 2274/1, 2277, 2279, 1700/2, 2280/2, 2280/1, 1701, 2465/1, 2281, 1697/1, 1698, 1699, 2410/3, 2410/4, 2520, 2410/2, 2414, 2415, 2416, 2417, 2459/3, 2430/1, 2430/2, 2464/7, 2431/6, 2464/6, 2431/5, 2431/4, 2431/3, 2452/1, 2449, 2448, 2447;
– k.o. Črešnjice: 71, 72, 74, 75, 2841;
– k.o. Smolenja vas: 2196/2, 491, 490, 2192/1, 489, 482/1, 482/2, 485/1, 2189/2, 1168, 481/1, 1175/1, 1175/2, 1180, 1175/3, 1175/9, 1174/1, 1175/4, 1174/2, 1175/5, 1175/6, 1175/7, 1175/11, 1175/8, 1176/1, 1176/2, 2188/1, 1551, 1550, 1549, 1548, 1547, 1546, 1545, 1544, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1441, 1437, 1438, 1439, 1440, 1491, 1453, 1452, 1467, 1469, 2181/12, 2180/1, 2181/6, 2181/5, 2181/4, 2181/3, 2183/1, 2176/37, 2176/35, 2176/34, 2180/2, 2176/33, 2176/32, 2176/31, 2176/30, 2176/29, 2176/28, 2176/27, 2176/26, 2177;
– k.o. Potov Vrh: 1806/2, 1807/1, 1807/2, 1806/6, 1806/9, 1806/8, 1806/5, 1828/1, 1802/11, 1802/2, 1785/2, 1785/1, 1803/1, 1776/5, 1776/6, 1735/1, 1778/2, 1775/1, 1777, 1778/3, 1761/3, 1773, 1761/2, 1772, 1761/5, 1768, 1767, 1766, 1720/28, 1720/29, 1720/30, 1720/31, 1720/11, 1720/18, 1720/17, 1720/10, 1720/4, 1825/1, 1719/10, 1690/10, 1719/11, 1719/6, 1719/7, 1690/11, 1830/1;
– k.o. Stopiče: 1431, 1430, 1429, 1426/8, 1426/5, 1425, 1424, 1423, 1422, 1421, 1420, 1419, 1418, 1417, 1416, 1415, 1414, 1413, 1412, 1411, 1410, 1409, 1408, 1407, 1406, 1389, 1388, 1387/1, 1387/3, 1387/2, 1386, 1385, 2325, 1501, 1500, 2317, 1503/11, 1503/5, 1503/6, 1503/7, 1503/8, 1503/9, 1503/10, 1528/1, 1528/2, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1925/73, 1925/72, 1925/70, 1925/69, 1925/68, 1925/65, 1925/64, 1925/58, 1925/76, 1925/59, 1925/56, 1925/48, 1925/77, 1925/57, 1925/51, 1925/45, 1925/41, 1925/38, 1925/78, 1925/31, 1925/37, 1925/32, 1925/79, 1925/29, 1925/27, 1925/28, 1925/80, 1925/22, 1925/16, 1925/13, 1925/11, 1925/81, 1925/10, 1925/9, 1925/3, 1925/86, 1934;
– k.o. Gotna vas: 395/1, 1175, 395/2, 1172, 396, 397, 1223, 1221/3, 455/9, 549/6, 550/12, 550/6, 550/5, 550/4, 550/2, 550/21, 550/20, 550/22, 549/1, 550/23, 550/27, 550/29, 550/21, 553, 550/4, 550/14, 554/2;
2. OBMOČJA KORIDORJA KABLOVODA:
– k.o. Bršljin: 577/1, 20/8, 20/7, 577/2, 1061/1, 578/42, 578/14, 578/13, 578/10, 578/50, 1071/1, 587/14, 589/3, 587/9, 1163/1, 604/2, 606/4, 768/2;
– k.o. Daljni Vrh: 1111/1, 1114, 1131/1, 1124/3, 1129/2, 1124/2, 1124/4, 1135/9, 886/1, 886/3, 882/3, 882/1, 885/1, 881, 884/1, 880, 879, 878, 884/2, 877/1, 751/7, 751/2, 751/4, 751/3, 748/7, 740, 743, 747, 742, 746, 1148;
3. OBMOČJA DOSTOPNIH POTI:
– k.o. Daljni Vrh: 724/1, 1147/1, 734, 735, 738/2, 739/2, 1148, 739/1, 733, 737, 742;
– k.o. Novo mesto: 1/6, 15/3;
– k.o. Bršljin: 1106, 762/6, 762/7, 762/1, 768/7, 768/9, 765/4, 765/3, 765/1, 768/4,768/2, 1143, 811/1, 1139, 810, 1140, 817/5, 1138/1, 869/7, 869/9, 1138/3, 817/6, 827/1, 828/1, 862/12, 1116/2, 907/3, 908/10, 908/11, 908/18, 1116/4, 856/14, 856/18, 856/17, 856/7, 856/13, 856/6, 829/4, 1113/2, 856/9, 856/11;
– k.o. Ždinja vas: 2097/2, 2101/2, 2102/2, 2101/3, 2469/8, 2117/2, 2092/13, 2092/29, 2092/26, 2468/19, 2092/30, 2220/2, 2240/2, 2247/2, 2235/2, 2250/2, 2467/2, 2234/2, 2251/2, 2252/2, 2256/2, 2092/24, 2092/22, 2092/20, 2092/21, 2092/19, 2092/9, 2092/8, 2092/27, 2467/7, 1738/1, 2467/1, 2257, 2265, 2467/8, 2336/1, 2336/5, 2339/9, 2524, 2339/11, 2339/13, 2341/2, 2465/8, 2465/6, 2346/6, 2346/5, 2465/7, 2465/5, 2346/9, 2393/2, 2315, 2314, 2399, 2398, 2311/1, 2312/14, 2312/3, 2312/4, 2312/13, 2312/1, 2312/12, 2312/7, 2312/11, 2312/8, 2304/1, 2312/9, 2304/2, 2296/2, 2297/2, 2296/1, 2269/3, 2271, 2292, 2278, 2277, 2306, 2289, 1698, 2283, 2282, 2281, 2465/1, 1701, 2280/2, 2525/1, 2346/7, 2346/8, 2346/10, 2525/3, 2393/4, 2392/2, 2401/2, 2402/2, 2408/5, 2408/8, 2520, 2452/1, 2431/3, 2431/4;
– k.o. Črešnjice: 64/6, 2840/12, 2840/14, 2840/13, 67/3, 67/4;
– k.o. Smolenja vas: 419/1, 2192/1, 422/1, 422/2, 419/2, 426, 430, 427/1, 490, 491, 482/1, 489, 487, 485/1, 1144, 1143, 1171, 2189/2, 1172, 1573/2, 1173/2, 1573/1, 1552, 1173/1, 1174/2, 1174/1, 1547, 1548, 1546, 1544, 1543, 1538/1, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1536, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1430/2, 1428/2, 1427, 1535, 1534/1, 1530/1, 1532, 2188/1, 1426, 1427, 1428/1, 1430/2, 1430/1, 1441, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1467, 1452, 1451, 1464/2, 1464/1, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1364, 1316, 1315, 2185/2, 1455, 1361, 1360, 1458, 2183/1, 2131, 2137, 2139, 2138, 2129, 2074, 2073, 2072, 2154, 2141/1, 2141/2, 2140, 2145, 2153, 2150/3, 2150/1, 2149/1, 2152, 2150/4, 2179, 2176/37, 2176/36, 2176/35, 2176/34, 2176/33, 2176/32, 2176/31, 2176/30, 2176/29, 2160/18, 2160/26, 2165/23, 2165/24, 2166/1, 2159/3, 2167, 2168/2, 2176/2, 2176/3, 2178, 2176/4, 2176/9, 2176/5, 2176/10, 2176/6, 2176/11, 2176/7, 2176/12, 2176/8, 2176/13, 2176/14, 2176/15, 2176/16, 2176/17, 2176/18, 2176/19, 2176/20, 2176/21, 2176/25, 2176/38, 2176/1, 2182, 2177;
– k.o. Potov Vrh: 1828/1, 1802/2, 1785/2, 1735/1, 1755/1, 1756/9, 1776/1, 1775/2, 1775/1, 1776/2, 1776/3, 1776/4, 1776/5, 1776/6, 1778/2, 1742/2, 1764/2, 1764/3, 1720/11, 1766, 1767, 1720/31, 1720/10, 1691/1, 1825/1, 1690/10;
– k.o. Stopiče: 2316, 1193, 2320, 1190, 1283/1, 1283/2, 1285/2, 1358, 1290, 2322, 1291, 1354, 2321, 1351, 1352, 1376, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426/7, 1426/6, 1426/5, 1263, 1259/1, 1259/2, 1263, 2317, 1260/1, 1515, 1514/2, 1266/3, 1266/4, 1266/5, 1514/1, 1510/2, 1266/6, 2314, 1505/6, 1269, 1505/1, 1503/1, 2331, 1503/2, 1503/3, 1503/4, 1503/5, 1500, 1385, 2325, 1270, 1533, 1534, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1546/1, 1543, 1544, 1545, 1925/71, 1925/73, 1925/70, 1925/69, 1925/72, 1547, 1925/67, 1925/66, 1925/62, 1925/61, 1925/54, 1709, 1925/77, 1925/53, 1925/51, 1925/45, 1925/41, 1710, 1925/52, 1925/44, 1925/43, 1714, 1925/35, 1925/34, 1925/26, 1925/25, 1715, 1925/15, 2335, 1929/1, 1925/16, 1925/14, 1925/10, 1925/85, 1929/2, 1925/9, 1925/3, 1925/84, 1925/2, 1925/86, 1925/87, 1930/3, 1925/16, 1925/24, 1925/78, 1925/17, 1925/23, 1925/27, 1925/28;
– k.o. Gotna vas: 395/1, 396, 1172, 550/14, 550/4, 550/26, 550/5, 550/2, 550/1, 550/21, 553;
4. OBMOČJA RTP:
– k.o. Bršljin: 816/6, 817/5, 1138/1;
– k.o. Smolenja vas: 2176/37, 2183/1, 2181/4, 2181/3, 2181/2, 2181/1, 2149/1, 2150/4;
5. OBMOČJA STOJNIH MEST:
– k.o. Bršljin: 768/2, 762/8, 768/3, 766/2, 1143, 811/2, 821/3, 827/2, 910/3;
– k.o. Ždinja vas: 2075/1, 2097/1, 2092/5, 1742/1, 2277, 2279, 2280/2, 1701, 2465/1, 2520, 2410/2, 2449, 2448;
– k.o. Smolenja vas: 491, 490, 482/1, 1175/3, 1175/4, 1548, 1549, 1411, 1412, 1491, 1467, 2188/1, 2180/1, 2176/34, 2183/1, 2176/30, 2176/29;
– k.o. Potov Vrh: 1802/2, 1785/2, 1775/1, 1778/2, 1777, 1761/5, 1768, 1720/31, 1720/11, 1719/10, 1719/6;
– k.o. Stopiče: 1430, 1426/8, 1415, 1414, 1385, 1503/11, 2317, 1532, 1533, 1925/64, 1925/65, 1925/22, 1925/16, 1925/3, 1925/86;
– k.o. Gotna vas: 395/1, 1175, 550/5, 550/4, 549/1;
6. OBMOČJA NAČRTOVANIH POSEKOV GOZDA:
– k.o. Daljni Vrh: 747, 746, 1148;
– k.o. Bršljin: 768/2, 762/1, 762/7, 768/6, 768/4, 1143, 765/1, 766/1, 768/1, 766/3, 767, 1142, 806/1, 813/2, 806/3, 807/3, 807/1, 811/3, 811/1, 1139, 810, 1140, 817/5, 809, 808/1, 1141, 803/6, 803/4, 823/1, 825/2, 823/3, 1132/1, 822/4, 822/1, 822/2, 822/6, 821/4, 821/1, 827/1, 827/3, 828/4, 8282/2, 829/2, 829/4, 830/2, 830/1, 856/11, 1113/2, 856/15, 910/3, 910/4;
– k.o. Ždinja vas: 2077/1, 2469/6, 2092/4, 2092/27, 2468/17, 2092/3, 2092/5, 2092/6, 2276, 2275, 2277, 2279;
– k.o. Smolenja vas: 501, 491, 490, 2192/1, 489, 482/1, 485/1, 482/2, 2189/2, 1168, 481/1, 1175/1, 1180, 1174/1, 1175/2, 1175/9, 1175/3, 1175/4, 1174/2, 1175/5, 1175/6, 1175/10, 1175/7, 1175/11, 1175/8, 1551, 1176/1, 1176/2, 1550, 1549, 1548, 1546, 1408, 1409, 2181/12, 2181/13, 2181/6, 2181/5, 2181/4, 2181/3, 2176/37, 2183/1, 2180/1, 2180/2, 2176/35, 2176/34, 2176/33, 2176/32, 2176/31, 2176/30, 2176/29, 2176/28, 2176/27, 2176/26, 2177, 2176/38;
– k.o. Potov Vrh: 1720/29, 1720/30, 1720/31, 1720/11, 1720/18, 1720/17, 1720/10, 1720/4, 1691/1, 1825/1, 1719/10, 1690/10, 1719/11, 1719/6, 1690/11, 1719/7, 1830/1;
– k.o. Stopiče: 1431, 1429, 1430, 1426/8, 1426/5, 1425, 1424, 1423, 1422, 1421, 1420, 1419, 1418, 1417, 1416, 1415, 1414, 1413, 1412, 1411, 1410, 1409, 1408, 1407, 1406, 1389, 1388, 1387/1, 1387/3, 1387/2, 1386, 1385, 2325, 1501, 1500, 2317, 1503/5, 1503/6, 1503/7, 1503/8, 1503/9, 1503/10, 1503/11, 1528/1, 1528/2, 1530, 1532, 1533, 1534, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1925/73, 1925/72, 1925/70, 1925/69, 1925/68, 1925/65, 1925/64, 1925/59, 1925/76, 1925/56, 1925/58, 1925/57, 1925/48, 1925/77, 1925/51, 1925/45, 1925/41, 1925/38, 1925/31, 1925/79, 1925/29, 1925/80, 1925/32, 1925/27, 1925/28, 1925/22, 1925/16, 1925/9, 1925/3, 1925/86;
– k.o. Gotna vas: 395/1, 1175, 395/2, 1172, 396.
5. člen
(Podrobnejša raba zemljišč in opredelitev varovalnih pasov)
(1) Na območju OPPN so zemljišča, ki so opredeljena kot:
– koridor daljnovoda obsega območje širine 30 m, ki sega 15 m levo in 15 m desno od osi daljnovoda. V to območje niso zajeta zemljišča stojnih mest stebrov in dostopnih poti. Zemljišča se po končani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje oziroma so na novo urejena v skladu z zahtevami tega OPPN za gradnjo nadzemnega voda ter celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstvo okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varovanja zdravja ljudi, namenska raba zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se zahteve omejene rabe iz 6. člena tega odloka;
– koridor kablovoda obsega območje širine 6 m, ki sega 3 m levo in 3 m desno od osi kablovoda. Zemljišča se po končani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje oziroma so na njih nove ureditve v skladu z zahtevami tega OPPN za gradnjo podzemnega voda ter celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstvo okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varovanja zdravja ljudi; namenska raba zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se zahteve omejene rabe iz 6. člena tega odloka;
– območja dostopnih poti so območja širine 5 m, ki vodijo od javne poti do posameznega stojnega mesta daljnovoda ali voda; namenska raba zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se zahteve omejene rabe iz 6. člena tega odloka;
– območji RTP Ločna in RTP Cikava obsegata uravnan plato v velikosti do 80 m x 80 m. Na teh zemljiščih je območje izključne rabe;
– stojna mesta stebrov daljnovoda se nahajajo v območju varovalnega pasu nadzemnega voda na zemljiščih v obliki kvadrata z dolžinami stranic 45 m. Na teh zemljiščih se postavi daljnovodni steber; namenska raba zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se zahteve omejene rabe iz 6. člena tega odloka;
– območje načrtovanih posekov gozda na zemljiščih se selektivno poseka gozd, po končani gradnji se na novem robu gozdnih površin uredi gozdni rob, v koridorju kablovoda in daljnovoda se ohranja poseka; namenska raba zemljišč se ne spreminja.
(2) V varovalnem pasu daljnovoda (15 m levo in desno od osi daljnovoda) in v varovalnem pasu kablovoda (3 m levo in desno od osi kabelskega sistema) se ne sme spreminjati namenske rabe zemljišč v rabo, ki se uvršča v I. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem.
6. člen
(Omejitev rabe na ureditvenem območju tega OPPN)
(1) Poleg ureditev, načrtovanih s tem odlokom o OPPN, so na območju tega OPPN dovoljene kmetijske, gozdnogospodarske in vodnogospodarske ureditve.
(2) V varovalnem pasu nadzemnega in podzemnega voda velja omejena raba v skladu s predpisi, ki določajo tehnične normative za graditev elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo do 110 kV in predpisujejo obvezne odmike grajenih in naravnih struktur ter mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju.
(3) V varovalnem pasu nadzemnega voda so ob upoštevanju predpisov iz drugega odstavka tega člena dovoljeni gradnja novih objektov, obnovitve, vzdrževanje objektov, sprememba namembnosti, nadomestne gradnje, če je njihova gradnja smiselno skladna z določili veljavnega občinskega prostorskega načrta in ni v neskladju z določili tega odloka. Dovoljene so tudi odstranitve vseh zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Gradnja objektov za dejavnosti oziroma rabe, ki se uvrščajo v I. območja varstva pred elektromagnetnim sevanjem, in objektov za skladiščenje vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih snovi, ni dovoljena. Na parkiriščih v varovalnem pasu daljnovodov je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne snovi.
(4) V varovalnem pasu podzemnega voda je ob upoštevanju predpisov iz drugega odstavka tega člena dovoljena gradnja linijskih infrastrukturnih objektov in tistih enostavnih objektov, ki se priključujejo nanje, ter tistih preostalih gradbeno inženirskih objektov, ki v varovalnem pasu ne zahtevajo gradnje nosilnih elementov, ki bi lahko vplivali na kablovod, če je njihova gradnja smiselno skladna z določili veljavnega občinskega prostorskega načrta in ni v neskladju z določili tega odloka.
(5) Na območju RTP je območje izključne rabe, na katerem je dovoljeno izvajati gradbena in druga dela v zvezi z objekti in napravami RTP.
(6) Na celotnem območju tega OPPN je za gradnjo objektov, načrtovanih z veljavnimi prostorskimi akti iz prvega odstavka 39. člena tega odloka, in za izvedbo drugih posegov v prostor treba pridobiti soglasje upravljavca daljnovoda, ki se načrtuje s tem odlokom.
7. člen
(Vplivi in povezave s sosednjimi območji – ureditev dostopnih poti)
Do stojnih mest daljnovoda in do RTP postaj se predvidene dostopne poti uredijo tako, da predstavljajo čim krajšo navezavo na obstoječe omrežje javnih poti in ob tem upoštevajo že obstoječe poti. V primeru novih prostorskih ureditev na teh območjih je urejanje dostopnih poti dopustno, če njihova ureditev ni v nasprotju z določili tega odloka.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV DALJNOVODA
8. člen
(Tehnične rešitve in umestitev v prostor)
(1) Dvosistemski daljnovod z nazivno napetostjo 110 kV je načrtovan delno kot kablovod in delno kot daljnovod.
(2) Trasa daljnovoda DV 2 x 110 kV Bršljin–Gotna vas poteka od RTP Bršljin do vznožja Petelinovega hriba nad Bučno vasjo kot dvosistemski 110 kV kablovod. Kabel se namesti v predhodno izkopanem jarku, ki se po montaži kabla zasuje, deloma pa se kabel namesti v polietilenske cevi s tehniko horizontalnega vrtanja. Kabelska trasa se konča na stojnem mestu SM1, kjer se izvede prehod kablovoda v daljnovod. Novi specialni dvosistemski 110 kV steber na SM1 se postavi na lokaciji obstoječega stebra na SM108A, kjer je izveden prehod obstoječega 20 kV daljnovoda v 20 kV kablovod.
(3) Daljnovod od SM1 do SM8 v dolžini 1950 m poteka po trasi obstoječega 20 kV nadzemnega voda Bršljin–Kronovo. Na SM4 je predvidena postavitev specialnega odcepnega stebra do RTP Ločna, na SM27 pa je predvidena postavitev specialnega odcepnega stebra, na katerem se lahko izvede odcep za predvideno RTP 110/20 kV Cikava.
9. člen
(Tehnični pogoji urejanja)
(1) Načrtovani daljnovod je dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 2 x 110 kV, delno narejen kot kablovod v dolžini 1,35 km in delno kot daljnovod v dolžini 10,44 km, kar vključuje odcep za predvideno RTP Ločna (360 m) in odcep za predvideno RTP Cikava (140 m). Skupna dolžina daljnovodne povezave med RTP Bršljin in RTP Gotna vas v nadzemni in podzemni izvedbi znaša 11,8 km.
(2) Kablovod v dolžini 1,35 km se izvede s kabli iz omreženega polietilena, položenimi v jarek. Način polaganja se uskladi s tehničnimi predpisi in standardi. Na trasi so zaradi dolžine trase predvideni tudi jaški za prepletanje. Kabli se položijo v trikotni formaciji. Na mestih, kjer površinski izkop jarka ni mogoč, se uporabi ena od tehnik horizontalnega vrtanja. Na tem mestu se uredi delovni plato. Kablovod se zaključi z namestitvijo na specialni končni steber za prehod v kabel.
(3) Daljnovod sestavljajo stebri, ki so jeklene, prostorske, palične konstrukcije z obliko glave »sod«, predvideni za obešenje dveh trojk vodnikov in zaščitne vrvi v konici stebra. Daljnovod vključuje 44 stebrov. Uporabijo se nosilni in napenjalni stebri ter specialni končni steber za prehod v kabel (SM1) in dva specialna odcepna napenjalna stebra (stojno mesto SM4 in SM28). V tlorisu so stebri kvadratnega oziroma pravokotnega prereza. V tlorisu so nosilni stebri pravokotnega prereza velikosti od 2,4 m x 1,8 m do 4 m x 2,5 m ter višine od 26 m do 39 m do konice stebra. Napenjalni stebri so kvadratnega prereza velikosti od 4 m x 4 m do 5 m x 5 m ter višine od 28 m do 34 m do konice stebra. Specialni končni napenjalni steber, na katerem se izvede prehod kablovod – daljnovod, je kvadratnega prereza velikosti 5 m x 5 m ter višine 31 m do konice stebra. Specialna odcepna napenjalna stebra sta prav tako kvadratnega prereza velikosti 5 m x 5 m ter višine 36 m do konice stebra.
(4) Konstrukcije stebrov so temeljene v betonske temelje, armirane s konstruktivno armaturo.
(5) Ozemljitve se izvedejo v osnovni obliki štirih krakov, položenih diagonalno na vogalnike stebrov, za ozemljilo se uporabi pocinkani valjanec.
(6) RTP Ločna in RTP Cikava: Za izgradnjo obeh RTP se predvidi uravnan plato v velikosti do 80 m x 80 m. Zaradi razgibanega terena se plato na obeh lokacijah izvede delno z opornimi zidovi in brežinami. Plato Ločna delno posega na kmetijske površine – travnik, delno pa v gozd, plato za RTP Cikava pa se izvede v gozdu. Na platoju RTP-ja se uredi zunanja izvedba stikališča s 110 kV polji, energetskimi transformatorji 110/20 kV moči po 31,5 MVA oziroma največ 40 MVA.
(7) Objekt RTP: v objektu so prostori stikališča s komandnim delom: 20 kV stikališče in komandni prostor s hodnikom, kabelski prostor s kompenzacijo in ostalimi prostori komandnega dela z dostopom in hodnikom. Vertikalni gabarit: pritličje in nadstropje, maksimalna višina objekta od platoja do vrha strehe je 13 m. Tlorisni gabarit: največ 15 m x največ 35 m. Streha: objekt je lahko pokrit z enokapno ali dvokapno streho z naklonom 5% do 20% v temni kritini, ki ne sme biti trajno bleščeča. Oblikovanje objekta se prilagodi tehnološkim zahtevam vsebine, za katere je predviden. Fasada objekta se uskladi z okoljem in se izvede v temnejših toplih, nesvetlečih barvah.
(8) Sanitarna voda za RTP je zagotovljena iz požarne cisterne 10 m3 s polnitvijo deževnice s strehe objekta. Fekalne odplake iz sanitarij se speljejo v zaprto, nepretočno greznico. Napajanje postaje poteka iz 0,4 kV iz lastnega vira transformatorja lastne porabe 20/0,4 kV. Ureditev naprav na platoju je podrejena tehnološkim zahtevam vsebine, za katere se RTP postavlja. Maksimalna višina vhodnih portalov za 110 kV daljnovodno priključitev je 13 m.
10. člen
(Vključevanje v elektroenergetski sistem)
(1) Priključne točke daljnovoda so:
– en sistem podzemnega voda se vključi v RTP Bršljin,
– drugi sistem podzemnega voda se poveže z enim od sistemov nadzemnega voda DV 2 x 110 kV Hudo–Bršljin,
– vključitev v RTP Ločna se izvede z dvosistemskim daljnovodom, ki se vzanka v južni sistem projektiranega daljnovoda. Za potrebe izvedbe vzankanja je za RTP Ločna predvidena postavitev odcepnega stebra na SM4,
– vključitev RTP Cikava se izvede z dvosistemskim daljnovodom, ki se vzanka v vzhodni sistem projektiranega daljnovoda. Za vzankanje RTP Cikava je predvidena postavitev odcepnega stebra na SM28,
– vključitev v RTP Gotna vas se izvede z daljnovodom. V RTP se vključi zahodni sistem vodnikov. Vzhodni sistem vodnikov projektiranega daljnovoda pa se pripne na severni sistem DV 2 x 110 kV Hudo–Črnomelj.
(2) Pri izvedbi oziroma tekom življenjske dobe daljnovoda so dovoljene prevezave med sistemi daljnovoda kakor tudi spremembe navezave na RTP-je in daljnovode.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
11. člen
(Krajinske ureditve)
(1) Stebri daljnovoda se umestijo tako, da se čim bolj zmanjša njihova vidnost in da se pri tem minimalno odstrani gozdna vegetacija.
(2) Vse poseke gozdne vegetacije je treba izvesti selektivno. V koridorju daljnovoda se odstrani drevesno vegetacijo, ki presega zahtevano varnostno višino oziroma odmike, povečano za razdaljo letne rasti vegetacije. Grmičevje se kar najbolj ohrani. Za nove zasaditve se uporabi avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo.
(3) Po postavitvi stebra se površine med vogalnimi temelji zatravijo.
(4) Pri poteku daljnovoda skozi gozdne površine se zaradi varnostnih razlogov gozd poseka. Gozdna poseka ima v vzdolžni smeri (gledano v tlorisu) razgibane robove. V prečnem prerezu je poseka oblikovana tako, da se pod daljnovodom ohrani nižje grmičevje, proti robovom poseke pa se višina vegetacije postopno dviga. S tako zasaditvijo se ščiti na novo nastali gozdni rob.
(5) Pri vseh zasaditvah je treba upoštevati naravne danosti prostora, od katerih je odvisna uspešna rast posameznih vrst rastlin. Pri načrtovanju zasaditve se uporabijo avtohtone vrste vegetacije, ki uspevajo v bližnji okolici. Vzdrževanje poseke poteka brez uporabe herbicidov, le z občasnim žaganjem ali sekanjem previsoko zrasle vegetacije.
V. ZASNOVE PROJEKTNIH REŠITEV ZA PREČKANJE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
12. člen
(Križanje prometnic)
(1) Križanja daljnovoda s prometnicami se izvedejo v skladu s predpisi s področja križanja prometnic z infrastrukturo in se podrobneje opredelijo v dokumentaciji projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: PGD).
(2) Vsa križanja cest se izvedejo v skladu s pogoji upravljavcev cest. V sklopu izdelave dokumentacije za PGD se izdelajo elaborati križanj daljnovoda s cestami, ki zajema tudi vse posege daljnovoda v varovalni pas ceste ali v cestno telo.
(3) Daljnovod prečka obstoječe prometno omrežje:
– avtocesto A2 odsek 0124 priključek Novo mesto vzhod,
– avtocesto A2 odsek 0025 Novo mesto–Lešnica (Kronovo),
– glavno cesto II. reda št. 105, odsek 0254 Novo mesto (AC – Ločna),
– regionalno cesto II. reda št. 448, odsek 0223 Mačkovec–Lešnica,
– regionalno cesto II. reda št. 419, odsek 1204 Novo mesto–Šentjernej,
– lokalno cesto LC 295261 Mačkovec–Sevno–Trška gora,
– lokalno cesto LC 295181 Mali Slatnik–Veliki Slatnik–Hrušica,
– javno pot JP 799202 Ob potoku,
– in nekatere druge nekategorizirane poti.
(4) Za prečkanje avtocest in glavnih cest velja, da varnostna višina od cestišča do spodnjega vodnika znaša najmanj 7 m, izolacija mora biti električno in mehansko ojačena, kot križanja ne sme biti manjši od 30°, oddaljenost kateregakoli dela stebra od roba avtoceste znaša najmanj 40 m, od roba glavne ceste pa najmanj 20 m. Če to zahtevajo terenski pogoji, je oddaljenost od glavne ceste ali avtoceste lahko manjša in zanaša 10 m.
(5) Za regionalne in lokalne ceste velja, da varnostna višina od cestišča do spodnjega vodnika znaša najmanj 7 m, kot križanja voda in lokalne ceste ni omejen, izolacija mora biti električno in mehansko ojačana, kot križanja ne sme biti manjši od 20°, oddaljenost katerega koli dela stebra (ali vodnika) od zunanjega roba cestišča pa najmanj 10 m. Če to zahtevajo terenski pogoji, je oddaljenost od regionalne ali lokalne ceste lahko manjša in znaša 5 m.
13. člen
(Urejanje zračnega prometa)
(1) Zaradi varnosti zračnega prometa se daljnovod na določenih mestih označi v skladu s predpisi, ki urejajo področje varnosti zračnega prometa.
(2) Daljnovod v manjši meri poteka po območju nadzorovane rabe letališča Novo mesto–Prečna. Konica stebra na SM2 se zato označi z barvanjem v izmenično rdeče in beli barvi.
(3) Daljnovod predstavlja oviro za zračni promet zunaj cone letališča le v varovalnem pasu avtoceste in glavne ceste, kjer stebri ali vodniki segajo višje od 25 m. Zaradi križanja z avtocesto in glavno cesto se označitev daljnovoda izvede z montažo 8 krogel za označevanje na najvišjo vrv daljnovoda v razpetini med SM6 in SM7, montažo dveh svetilk ob stebru na SM7 ter barvanjem konice stebra. Zaradi križanja z regionalno cesto se označitev daljnovoda izvede z montažo 5 krogel za označevanje na najvišjo vrv daljnovoda v razpetini med SM13 in SM14 ter montažo dveh svetilk ob stebru na SM13.
14. člen
(Križanje vodovoda)
(1) Pri križanjih daljnovoda z vodovodi se upošteva varnostna višina vodnikov, ki sicer velja za naseljene kraje, ki ne sme biti manjša od 7 m, izolacija pa mora biti električno ojačana.
(2) Daljnovod križa vodovodno omrežje na odsekih: SM11–SM12, SM20–SM21 in dvakrat na odseku SM40–SM41.
15. člen
(Križanje kanalizacije)
(1) Pri križanjih daljnovoda s kanalizacijo se upošteva varnostna višina vodnikov, ki sicer velja za naseljene kraje, ki ne sme biti manjša od 7 m, izolacija pa mora biti električno ojačana.
(2) Daljnovod križa kanalizacijo enkrat na odseku SM9–SM10 in dvakrat na odseku SM40–SM41.
16. člen
(Križanje elektroenergetskih vodov)
(1) Pri križanju daljnovoda z drugimi visokonapetostnimi vodi varnostna višina ne sme biti manjša od 2,5 m, varnostna oddaljenost pa ne sme biti manjša od 1 m. Varnostne višine in oddaljenosti veljajo tudi tedaj, kadar je na zgornjem vodu dodatno breme, na spodnjem pa ga ni.
(2) Vod višje napetosti praviloma poteka nad vodom nižje napetosti, zgornji vod mora biti električno ojačen.
(3) Pri križanju daljnovoda z nizkonapetostnimi vodi varnostna višina ne sme biti manjša od 2,5 m, varnostna oddaljenost pa ne sme biti manjša od 2 m oziroma varnostna višina pri odpadu ledu v sosednji razpetini ne sme biti manjša od 2 m. Izolacija mora biti električno in mehansko ojačena.
(4) Daljnovod križa elektroenergetske vode na odsekih:
– DV 20 kV na odsekih SM9–SM10, SM12–SM13 in SM22–SM23,
– DV 2 x 20 kV na odseku SM41–SM42,
– DV 20 kV – zemeljski kabel na odsekih: SM6–SM7, SM40–SM41 (večkratno križanje zemeljskih kablov), SM41–SM42 (večkratno križanje zemeljskih kablov),
– nizkonapetostni vod (v nadaljnjem besedilu: NN) na odseku SM40–SM41.
17. člen
(Križanje telekomunikacijskega omrežja)
(1) Obstoječe telekomunikacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: TK) se zaščiti ali prestavi, če se na podlagi zaključkov študije vpliva daljnovoda na obstoječe telekomunikacijsko omrežje, ki bo izdelana v fazi priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, to izkaže za potrebno.
(2) Pri križanjih daljnovoda z vodi TK se upošteva varnostna višina, ki ne sme biti manjša od 3 m. Izolacija mora biti električno in mehansko ojačana. Vodnikov in zaščitne vrvi v križni razpetini ni dovoljeno podaljševati. Kot križanja praviloma ne sme biti manjši od 45°.
(3) Na mestih približevanja mora biti vodoravna oddaljenost med vodniki obeh vodov enaka višini višjega stebra, povečanega za 3 m (vodoravna oddaljenost je lahko enaka varnostni višini, če je vod električno in mehansko ojačen).
(4) TK kabli, položeni v zemljo, morajo biti od stebrov z nazivno napetostjo 110 kV oddaljeni najmanj 10 m. Vodoravna oddaljenost vodnika visokonapetostnega (v nadaljnjem besedilu: VN) voda od stebra TK voda ne sme biti manjša kot 5 m, pri čemer tega pogoja ni potrebno izpolniti, če znaša višinska razlika med najbližjima vodnikoma obeh vodov najmanj 10 m. Vodoravna oddaljenost stebra VN voda od najbližjega vodnika TK voda ne sme biti manjša od 2 m. Če prehaja zemeljski TK kabel v prostozračni vod, mora znašati razdalja med drogom TK linije in vodnikom VN voda najmanj višine stebra VN voda, povečanega za 3 m.
(5) Daljnovod križa TK omrežje, in sicer zemeljski TK kabel na odseku SM21–SM22 in TK kabel na odsekih SM23–SM24 in SM40–SM41.
18. člen
(Križanje plinovodov)
(1) Daljnovod prečka obstoječi plinovod M4 na odseku SM12–SM13 in načrtovana plinovoda: R45 na odsekih SM23–SM24 in SM34–SM35 in plinovod M5 Novo mesto–Trebnje med SM2 in SM3 ter na trasi do RTP Ločna. Prečkanja plinovoda se izvedejo v skladu s predpisi, ki urejajo tangence plinovodnega in energetskega omrežja.
(2) Kablovod na območju krožišča v Bučni vasi prečka distribucijski plinovod z delovnim tlakom 1 bar.
(3) Pri križanju cevovoda z daljnovodom razdalja med cevovodom in temeljem stebra ne sme biti manjša od 8 m, razdalja med cevovodom in ozemljitvijo stebra pa ne manjša od 3 m. Izolacija mora biti mehansko in električno ojačena, kot križanja ne sme biti manjši od 30°, na mestu križanja mora biti cevovod ustrezno ozemljen. Minimalna oddaljenost plinovoda in ozemljitve stebra znaša 3 m.
(4) Površinsko dostopne armature cevovoda morajo biti oddaljene vsaj 10 m od temeljev daljnovodnih stebrov.
(5) Izpihovalni nastavki plinovoda morajo biti oddaljeni vsaj 30 m od vertikalne projekcije skrajnega zunanjega vodnika daljnovoda, napetosti 110 kV.
VI. PARCELACIJA
19. člen
(Parcelacija)
Parcelacija območij RTP se izvede v skladu s prikazom v grafičnem delu OPPN na karti z naslovom Načrt parcelacije na DKN, list št. 9.1–9.3, na katerem so pripisani tehnični elementi, ki omogočajo prenos novih parcel v naravo.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, ZA OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE, ZA TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN TER ZA OBRAMBO
20. člen
(Posegi v obstoječe prostorske ureditve ter omejitve rabe)
(1) Investitor daljnovoda mora lastnikom zemljišč ali drugih nepremičnin v ureditvenem območju OPPN izplačati odškodnine za omejitev rabe v skladu s predpisi o graditvi daljnovodov ter o zmanjšanju vrednosti nepremičnin.
(2) Izgradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov je dopustna samo izven predvidenega elektroenergetskega koridorja (varovalnega pasu), to je na oddaljenosti najmanj 15 m obojestransko od osi daljnovoda oziroma najmanj 3 m obojestransko od osi kablovoda oziroma več, če bodo to narekovale varnostne zahteve (zanihani vodnik). Na območju tega OPPN so dopustni gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov in infrastrukturnih omrežij v skladu s projektnimi pogoji upravljavca elektroenergetskega omrežja in ostalih nosilcev urejanja prostora, ki so pristojni za to območje.
(3) Ob izgradnji novih in ob rekonstrukcijah obstoječih objektov in izvedbi drugih posegov v prostor na območju tega OPPN morajo biti zagotovljene varnostne zahteve, navedene v SIST EN 50341-1 (nadzemni električni vodi za napetosti nad 45kV) in s predpisi, ki urejajo področje elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju.
21. člen
(Varovanje kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Med gradnjo na območju delovnega pasu ni dovoljeno izvajati kmetijske dejavnosti. Po izvedbi del se površino rekultivira z nanosom zemlje debeline 1 m.
(2) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč mora biti delovni pas čim ožji. Vsa gradbena dela je treba izvajati zunaj časa najintenzivnejših poljskih opravil. Med gradnjo na območju delovnega pasu ni dovoljeno izvajati kmetijske dejavnosti, kljub temu pa je lastnikom treba omogočiti dostop do kmetijskih zemljišč tudi med gradnjo.
(3) Prst je treba odstranjevati in premeščati na drugo lokacijo tako, da se ne posega na kmetijska zemljišča in da se proizvodni potencial kmetijskih zemljišč ne poslabša ter da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in mešanja z manj kvalitetnim materialom. Deponije prsti se izvedejo tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina. Pri izvedbi je treba ločiti zgornji humusni sloj prsti od spodnjih slojev ter ob zasutju vračati plasti tal tako, kot so si sledile pred izkopom.
(4) Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev je treba upoštevati naslednje pogoje:
– v neposredni bližini posegov je treba kar najbolj ohraniti naravno stanje gozda,
– preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podrasti,
– sečnja gozda mora biti izvedena strokovno,
– pred posekom trase in dovoznih poti mora biti skupno s krajevno pristojnimi delavci Zavoda za gozdove Slovenije določena površina za posek in evidentirana lesna masa,
– sečnje v koridorjih daljnovoda je treba izvesti selektivno, le do zahtevane varnostne višine oziroma odmikov, povečano za razdaljo letne rasti vegetacije,
– kjer se prizadene gozd in gozdni rob, morata le-ta biti ustrezno sanirana; uporabljati je treba avtohtone vrste v ustrezni sestavi,
– omogočiti je treba dostop do gozdov med gradnjo in po njej.
(5) Posek in spravilo lesa se izvajata v skladu s predpisi.
(6) Širina gozdnih posekov je odvisna od konfiguracije terena in višine vodnikov nad terenom, višine dreves in prečnega profila terena. Varnostna oddaljenost vodnika od kateregakoli dela drevesa je najmanj 3 m in se upošteva tudi pri sečnji, pri čemer se varnostna oddaljenost meri od neodklonjenega vodnika.
(7) Na območjih gozdnega poseka se za potrebe montaže vodnikov izvede golosek v širini oddaljenosti obesišča spodnjega vodnika od osi stebra, povečani za 1 m. Gozdni posek se izvede s selektivno sečnjo dreves in se oblikuje v skladu s prikazi v grafičnem delu.
22. člen
(Ohranjanje narave)
(1) Za ohranjanje narave in naravnih vrednot se upoštevajo pogoji:
– Na območju gozda in na območju obrežne vegetacije ob reki Krki se poseki na območju koridorja izvedejo selektivno.
– Na območju prečkanja vodotokov se dela izvajajo tako, da se ne poškoduje obvodna vegetacija ali pa je poškodovanje minimalno.
– Izpuščanje tekočin ali odlaganje kakršnega koli materiala v vodotoke je prepovedano, ker lahko povzroči spremembe bivalnih razmer redkih in ogroženih živalskih vrst.
– Posegi in gradbena dela na območjih vodotokov z obrežji se ne smejo izvajati med sezono gnezditve ptic in med reprodukcijo dvoživk (od marca do oktobra).
– Poseganje v prostor se mora kar najbolj mogoče prilagoditi življenjskemu ciklu živali, na posameznih lokacijah znotraj koridorja je dopustno urejati ekološke otoke, dela se izvajajo podnevi, ponoči pa le v izjemnih primerih in na omejenem območju.
– Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se načrtujejo in opravijo izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor. Dela ob vodotokih se opravijo od začetka julija do konca januarja.
(2) Poleg navedenih pogojev je treba upoštevati še naslednja splošna pogoja:
– Z gradnjo ne smejo biti prizadeta naravno ohranjena območja, na katerih niso neposredno predvideni posegi ali gradbišča.
– Za zasaditev se uporabi avtohtono vegetacijo.
23. člen
(Varovanje tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim manjše površine. Površine, ki se med gradnjo razgalijo, je treba ponovno zatraviti oziroma zasaditi. Pri ravnanju med gradnjo je treba upoštevati:
– Pri izvedbi ozemljitve posameznih stebrov je treba vse izkopane jarke ponovno zasuti, površinsko komprimirati, minimalno humuzirati in zatraviti.
– Vse posege zaradi ozemljitve je treba po končani izvedbi vzpostaviti v prvotno stanje.
– Pri kopanju jarkov za ozemljitve v hribovitem in gričevnatem terenu je treba paziti, da ne pride do preusmeritev površinskih in talnih vod v pogojno stabilne hribine, kar bi posledično lahko povzročilo zemeljske usade in plazove.
(2) Predvidi se zaščita pred erozijo, utrditev terena in urejeno odvodnjavanje površinskih voda.
(3) Zagotovita se ločeno začasno deponiranje in način varovanja pred zdrsom zemljine.
(4) Zagotovi se tudi sanacija prizadetih površin (izkopi, profili in drugo). V sklopu izdelave PGD je treba določiti način uporabe rodovitnega dela prsti. Prst se mora odstraniti in začasno deponirati tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Prst je treba uporabiti za sanacijo poškodovanih in degradiranih tal po gradnji.
(5) Gradnja daljnovoda ne predvideva viškov zemljine, ki bi zahtevala določitev ukrepov za viške zemljine. Rodovitni del prsti se ustrezno odstrani in deponira tako, da se ohrani rodovitnost in količina prsti ter se uporabi za sanacijo poškodovanih in manj kakovostnih tal.
24. člen
(Varstvo voda)
(1) Vsi stebri daljnovoda in spremljajoči objekti so locirani zunaj vodnih in priobalnih zemljišč, to je najmanj 15 m od zgornjega roba brežin reke Krke ter najmanj 5 m od zgornjega roba drugih vodotokov in zunaj poplavnih površin.
(2) Zaradi gradnje daljnovoda ali drugih posegov znotraj ureditvenega območja se kakovost voda in vodni režim na vplivnem območju ne smeta poslabšati.
(3) Pri izdelavi nadaljnje projektne dokumentacije (PGD) in pri gradnji je treba nameniti posebno pozornost območju prečkanja reke Krke.
(4) Pri gradnji in izkopih gradbenih jam za kablovod je treba preprečiti morebitna izlitja nevarnih snovi v gradbeno jamo oziroma podtalnico.
(5) V projektu PGD je treba opredeliti tudi čas izvajanja morebitnega posega v vodotok med gradnjo.
(6) Na območju varstvenih pasov vodnih virov je med gradnjo treba upoštevati varstvene režime in ukrepe, predpisane v posameznih občinskih odlokih o zaščiti vodnih virov.
(7) Daljnovod prečka naslednje vodotoke: Bršljinski potok, Krko, Slatenski potok in potok Težka voda.
25. člen
(Varovanje kulturne dediščine)
(1) Trasa prečka dve območji kulturne dediščine, obe opredeljeni kot kulturni krajini. Na severnem delu trasa preči kulturno krajino Trška gora (na dolžini 1625 m, od tega poteka 1120 m po trasi obstoječega daljnovoda), na srednjem delu pa trasa preči še kulturno krajino Petelinjek (na dolžini 526 m).
(2) Pri poteku trase čez območja kulturnih krajin je potrebno upoštevati in ohranjati značilnosti prostora in ohraniti tipične poglede v območju.
(3) Na trasi daljnovoda je treba preventivno paziti tudi na arheološko dediščino in arheološka najdišča: če se pri izkopu za temelje stebrov naleti na najdbe zunaj varovanih vrednot (gomil), mora izvajalec del v skladu s kulturno-varstvenimi pogoji za posege v zemeljske plasti obvestiti pristojni zavod za varovanje kulturne dediščine.
(4) Za posege na območje registrirane kulturne dediščine je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.
(5) Investitor mora o začetku del vsaj 10 dni prej obvestiti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(6) Zaradi varstva arheoloških ostalin je treba Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
26. člen
(Varstvo pred hrupom)
(1) Posebni ukrepi med obratovanjem daljnovoda niso potrebni.
(2) Med gradnjo in obratovanjem ne smejo biti presežene predpisane ravni hrupa, upoštevani pa morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom.
27. člen
(Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Vsi objekti in naprave nazivne napetosti nad 1 kV, ki lahko predstavljajo vire elektromagnetnih sevanj, morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da bodo vplivi na okolje čim manjši in v skladu s predpisi, ki urejajo področje elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju in predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(2) Razmestitev stebrov in potek daljnovoda morata upoštevati izračun in analizo elektromagnetnega sevanja, v katerem so opredeljena območja sevanja in preverjena razmestitev stebrov.
28. člen
(Varstvo zraka)
(1) Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da se kar najbolj prepreči dodatno onesnaženje zraka.
(2) Za kar največje preprečevanje in zmanjšanje negativnih vplivov na kvaliteto zraka je med gradnjo treba upoštevati ukrepe za varstvo zraka med gradnjo:
– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin v suhem in vetrovnem vremenu;
– preprečevanje nekontroliranega raznašanja materiala z gradbišč, tudi s čiščenjem vozil pri vožnji z gradbišč na javne prometne površine;
– pravilna izbira delovnih strojev in transportnih vozil;
– upoštevanje vremenskih razmer med gradnjo;
– upoštevanje emisijskih norm za gradbeno mehanizacijo in vse naprave, ki se uporabljajo za gradnjo.
29. člen
(Varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi gradnje in obratovanja daljnovoda ne sme poslabšati.
(2) Varstvo pred požarom se zagotavlja z zadostnimi odmiki vodnikov od objektov in ustreznim vzdrževanjem trase (pred padcem objekta, dreves) oziroma z uporabo negorljivih materialov na objektih pod daljnovodom in ob njem.
(3) Glavni varnostni ukrep glede zaščite pred požarom je avtomatski izklop delovanja prenosa energije.
(4) Do vsakega stebra se za potrebe vzdrževanja in upravljanja uredi utrjena dostopna pot, ki služi tudi za dostop interventnih vozil.
30. člen
(Obramba)
Na celotni trasi daljnovoda se za potrebe obrambe v optičnem kablu daljnovoda zagotovi rezervacijo dveh optičnih vlaken s priključnimi mesti v RTP Bršljin in RTP Gotna vas.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
31. člen
(Etapnost izvedbe)
(1) Daljnovod se lahko gradi etapno, v skladu z elektroenergetskimi potrebami območja. V prvi etapi se izgradi daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas, v drugi etapi RTP Ločna z vključitvijo v omrežje, v tretji etapi pa RTP Cikava z vključitvijo v omrežje.
(2) Pred začetkom gradnje posameznega stebra daljnovoda se uredijo dostopne poti do njega.
(3) Prestavitve oziroma preureditve daljnovodov vodov s kabliranjem oziroma preureditve druge križane infrastrukture se praviloma izvedejo pred montažo vodnikov daljnovoda, razen kjer je to treba izvesti pred temeljenjem stebrov.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
32. člen
(Spremljanje in nadzor)
Investitor zagotovi celosten načrt za spremljanje in nadzor med gradnjo in obratovanjem daljnovoda v skladu z veljavno zakonodajo.
33. člen
(Obveznosti investitorja in izvajalca)
(1) Dovozne poti do trase daljnovoda morajo čim več potekati po obstoječih cestah in vlakah. Po izvedenih gradbenih delih je treba površine v čim večji meri vrniti v stanje pred posegom, razen na območjih, kjer so s tem odlokom določene drugačne ureditve.
(2) Začasna skladišča opreme daljnovoda lahko investitor uredi le na zemljiščih, ki so znotraj ureditvenega območja OPPN.
(3) Dovozne poti, ki so bile narejene izključno zaradi montaže in za poznejša vzdrževalna dela niso več potrebne, se ponovno uredijo v prvotno stanje, razen če se investitor ne dogovori z lastnikom drugače.
(4) Po končani gradnji je treba sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih prometnicah ter začasnih gradbenih površinah in odstraniti ves neporabljeni material. Za vsa pripravljalna dela v gozdnem prostoru in posege v gozdni prostor je treba h gradbenemu dovoljenju obvezno pridobiti soglasje pristojnega zavoda za gozdove. Investitor mora med gradnjo in po izvedbi posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kakor pred načrtovanimi posegi.
(5) Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličenja, zaščite in prestavitve telekomunikacijskega omrežja ter nadzora krije investitor gradnje na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški za odpravo napak, ki bi nastale zaradi del na daljnovodu, kakor tudi morebitni stroški zaradi izpada prometa.
34. člen
(Organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča je omejena na ureditveno območje OPPN.
(2) Uredi se čiščenje oziroma pranje blata s koles vozil, ki zapuščajo gradbišče.
(3) Za potrebe gradbišča se uporabijo obstoječe ceste in poti, novih dostopnih poti naj bo čim manj.
(4) Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih, so obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo tudi:
– zagotovitev ustreznega motornega prometa in pešprometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi morebiti služile obvozu ali prometu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji pa sanacija vseh poškodb,
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav ter drugih objektov, po končani gradnji pa sanacija poškodb,
– v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja ustrezno usposobljenih delavcev,
– v območjih, kjer trasa daljnovoda prečka koridorje ostalih infrastrukturnih objektov, je potrebno zagotoviti ustrezne varnostne ukrepe.
(5) Pri delih z gradbenimi stroji, dvigali in pri raznih montažnih delih ter prevozu mora biti upoštevana najmanjša varnostna razdalja približevanja faznim vodnikom.
35. člen
(Razmejitev financiranja prostorske ureditve)
Razmejitev investicij med upravljavcem daljnovoda in upravljavci državne, lokalne in energetske infrastrukture se določi na podlagi predpisov, ki urejajo posamezno področje infrastrukture.
36. člen
(Razmejitev in primopredaja)
(1) Investitor daljnovoda mora poskrbeti za primopredajo vseh objektov in naprav, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo ne bo prevzel v upravljanje in pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem.
(2) Po končani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture, ki ni daljnovod DV 2 x 110 kV Bršljin–Gotna vas (prometne in vodnogospodarske ureditve, komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave in vodi ter drugi vodi in naprave), dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
37. člen
(Dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih, so obveznosti investitorja in izvajalcev:
– nadomestiti izpad dohodka od kmetijskih površin, ki bodo začasno izvzete iz kmetijske rabe,
– pred vsakim posegom v vodni ali obvodni prostor, ki bi lahko povzročil škodo pri ribah, vsaj sedem dni pred posegom obvestiti Ribiško družino Novo mesto zaradi učinkovite izvedbe intervencijskih izlovov rib,
– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci,
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov po obstoječih infrastrukturnih objektih in napravah,
– kriti stroške zaradi zaščite, prestavitve, nadzora, zakoličenja tras in morebitnih poškodb, prekinitev prometa, ki bi nastale zaradi izvedbe OPPN,
– vzdrževanje ureditev in naprav na območju rekonstruiranih cest ter kolesarskih, poljskih poti in pešpoti,
– vzdrževanje vegetacije ob stebrih,
– ureditev dostopov do zemljišč in objektov, ki v OPPN niso opredeljeni, so pa utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank.
X. ODSTOPANJA IN TOLERANCE
38. člen
(Dovoljena odstopanja)
(1) Za lociranje daljnovodnih stebrov se upoštevajo koordinate Gauss-Kruegerjevega geodetskega sistema, ki so določene v obrazložitvi OPPN. Dopustna so odstopanja oziroma tolerance od navedenih na podlagi določil geodetskega certifikata. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbami drugega odstavka tega člena.
(2) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, tras, lokacij, višin, globin in dimenzij ter tehnologije gradnje objektov, vodov, naprav in zasaditev, določenih s tem OPPN, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z energetsko tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere, določene s tem OPPN.
(3) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(Veljavni prostorski akti)
Z dnem uveljavitve tega odloka se za območje OPPN iz 4. člena tega odloka šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Občinski lokacijski načrt za Poslovno-storitveno cono Mačkovec – 1 (Uradni list RS, št. 107/06 in 62/10),
– Lokacijski načrt primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu, 1. faza (Skupščinski Dolenjski list 21/89, 6/90),
– Lokacijski načrt primarne mreže plinovoda v Novem mestu, 2. faza (Skupščinski Dolenjski list 6/91 in 11/91),
– Lokacijski načrt plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90),
– Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105 (Uradni list RS, št. 68/07),
– Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada (Uradni list RS, št. 43/08),
– Občinski podrobni prostorski načrt Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 39/10).
40. člen
(Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega dokumenta opravlja pristojni inšpektorat.
41. člen
(Hramba OPPN)
OPPN je skupaj s prilogami na vpogled pri službi, pristojni za urejanje prostora v Mestni občini Novo mesto.
42. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04-3/2004
Novo mesto, dne 27. januarja 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti