Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011

Kazalo

3486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto, stran 10579.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 43/11 – ZKZ-C) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 9. seji dne 29. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve UN), ki je bil sprejet z Odlokom o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (Uradni list RS, št. 48/08).
Spremembe in dopolnitve UN je izdelal Topos, d.o.o., Novo mesto, pod št. 01/11-SD UN v septembru 2011.
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve UN se nanašajo na spremembe prostorskih ureditev, ki obsegajo:
– prilagoditev vertikalnih in horizontalnih gabaritov poslovnega objekta s parkirno hišo A3 tehnološkim zahtevam parkirne hiše,
– povišanje objekta B2 za še eno (inštalacijsko) etažo in vertikalna uskladitev heliporta na stavbi,
– spremembe gradbenih linij ob obstoječi in razširjeni stavbi Splošne bolnišnice (stavbe B1, B2 in B3),
– spremembe pogojev za večnamenski objekt B9,
– spremembo lokacije objekta za začasno skladišče infektivnih odpadkov E5,
– možnost fleksibilne izvedbe podzemnih hodnikov po tehnoloških potrebah bolnišnice,
– začasne ureditve za mirujoči promet med Zdravstvenim domom in Splošno bolnišnico,
– upoštevanje smernic nosilcev urejanja prostora in uskladitev posameznih določb odloka z novo zakonodajo.
(2) Spremembe in dopolnitve UN sestavlja tekstualni in grafični del ter priloge:
A.   TEKSTUALNI DEL (ODLOK)
B.   GRAFIČNI DEL
1    Izsek iz grafičnih prilog izvedbenega dela OPN
    Mestne občine Novo mesto s prikazom lege prostorske
    ureditve na širšem območju,
    M 1:5000
2    Pregledna situacija s prikazom območja sprememb in
    dopolnitev UN (DOF), M 1:2000
3    Digitalni katastrski načrt z mejo območja urejanja,
    M 1:1000
4.1   Ureditvena situacija – 1. faza, M 1:500
4.2   Ureditvena situacija – končno stanje, M 1:500
5    Rušitve objektov – prikaz na geodetskem načrtu, M
    1:1000
6    Prikaz ureditev glede poteka omrežij in
    priključevanja objektov na gospodarsko javno
    infrastrukturo ter grajeno javno dobro
6.1.1  Zasnova projektnih rešitev komunalne in energetske
    infrastrukture – 1. faza, M 1:1000
6.1.2  Zasnova projektnih rešitev komunalne in energetske
    infrastrukture – končno stanje,
    M 1:1000
6.2.1  Prometna infrastruktura; M 1:500
6.2.2  Pregledna situacija z oznakami cest, M 1:2000
6.2.3  Situacija cestnega omrežja, M 1:500
6.2.4  Situacija prometa – oskrba, urgenca in intervencija,
    M 1:1000
6.2.5  Situacija prometa – mirujoči in peš promet,
    M 1:1000
6.2.6  Situacija prometne ureditve, M 1:500
6.2.7  Karakteristični prečni prerez Kandijske ceste,
    M 1:1000/100
6.2.8  Vzdolžni profil Kandijske ceste, M 1:1000/100
6.3   Prikaz priletne – odletne smeri helikopterja,
    M 1:5000
7    Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja,
    naravnih virov in ohranjanje narave, M 1:1000
8    Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo
    pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
    varstvom pred požarom, M 1:1000
9    Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za
    zakoličbo:
9.1   Načrt parcelacije, M 1:1000
9.2   Zakoličbena situacija, M 1:500
C.   PRILOGE
1.   Izvleček iz strateškega prostorskega akta
2.   Prikaz stanja prostora
3.   Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo
    rešitve prostorskega akta
4.   Smernice nosilcev urejanja prostora
5.   Mnenja nosilcev urejanja prostora
6.   Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev
    UN
7.   Povzetek za javnost
8.   Odločba glede CPVO
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
V 3. členu se:
– v prvem odstavku na koncu besedila pika nadomesti z vejico ter v nadaljevanju doda naslednje besedilo:
»… razen v delu, kjer je dopuščena možnost podaljška etaže objekta A3 v južno smer in predvidena izvedba krožnega križišča za dostop na parkirna mesta južno od Zdravstvenega doma ter do etaž objekta A3; v tem delu se meja ureditvenega načrta spreminja oziroma povečuje.«
– drugi odstavek v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»V območje urejanja, ki meri 10,80 ha, so vključena zemljišča oziroma deli zemljišč s parc.št.: 589, 590, 591, 592, 594/1, 595/1, 595/2, 596, 597, 599, 600, 604, 605, 606, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627/1, 628, 629, 630, 631/1, 631/2, 632/1, 634/1, 635/1, 635/2, 636/1, 636/2, 637/1, 637/2, 638, 639, 643/2, 643/4, 643/5, 646/2, 646/3, 647/1, 647/2, 647/3, 648/1, 648/2, 649/1, 649/2, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5, 651/1, 651/2, 652, 653, 654, 655, 656, 657/2, 657/3, 657/4, 658/1, 658/2, 659, 660/1, 660/3, 660/6, 660/16, 660/18, 663/6, 669/1, 680/1, 681/1, 681/2, 682, 683/1, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691/1, 691/2, 692, 693/1, 694, 708, 709, 710, 711, 712/1, 712/2, 713, 715, 729, 730/1, 730/2, 732/1, 739, 741, 748, 1392 (Krka) in 1393 (Težka voda), vse k.o. Kandija.«
III. SKUPNA MERILA IN POGOJI
4. člen
V 4. členu (Namembnost območja) se prvi odstavek v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Osrednje območje ureditvenega načrta je namenjeno zdravstveni dejavnosti na primarni in sekundarni ravni ter lekarniški dejavnosti na nivoju regije. Severozahodni del območja je namenjen za gradnjo objekta za potrebe parkiranja, za pomožne dejavnosti Zdravstvenega doma, drugo zdravstveno dejavnost, delno pa tudi za druge, s tem odlokom dovoljene dejavnosti. Objekta na severnem oziroma severovzhodnem delu območja se po preselitvi internega in pljučnega oddelka v sklop Splošne bolnišnice namenjata prvenstveno podaljšanemu programu bolnišničnega zdravljenja, lahko pa tudi drugim zdravstvenim dejavnostim in dejavnostim socialnega varstva ali za drugo socialno funkcijo s spremljajočimi programi. V Gradiču Kamen in Neuhof so poleg teh dovoljene tudi druge dejavnosti javnega značaja. V primeru preselitve lekarniške dejavnosti v osrednji del območja se za te ali sorodne programe namenja tudi objekt Dolenjskih lekarn. V območju, namenjenem za zdravstveno dejavnost na primarni in sekundarni ravni, se izvajajo tudi ostale dejavnosti, ki zagotavljajo normalno funkcioniranje osnovne dejavnosti.«
5. člen
V 6. členu (Koncept) se v prvem odstavku prvi in drugi stavek spremenita tako, da se glasita:
»Potek novega dela regionalne ceste R3-664/2501 od km 21,760 do km 22,250 z navezavo na križišče pri mostu čez reko Krko omogoča preureditev sedanje Šmihelske ceste v notranjo komunikacijo za potrebe oskrbe kompleksa, urgence in intervencije. Glavni dostop v zdravstveni kompleks se uredi z nove Šmihelske (Ljubenske) ceste preko že izvedenega krožnega križišča pri Železniški postaji Kandija.«
6. člen
7. člen (Gradbena linija) se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom fasade ali delom fasade postavljeni objekti – osnovni kubus objekta.
Maksimalna gradbena linija kleti, pritličja, nadstropja je črta, do katere je dovoljen največji razvoj objekta v različnih etažah. Funkcionalni elementi objekta (nadstreški, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi in podobno) lahko presegajo maksimalno gradbeno linijo, če je zagotovljen razpoložljiv prostor za nemoteno funkcioniranje objekta.«
7. člen
9. člen (Rušitve objektov) se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»V območju urejanja se zaradi novih ureditev odstranijo naslednji objekti:
– dva gospodarska objekta na zemljišču s parc. št. 628, k.o. Kandija,
– gospodarski objekt in severni, gospodarski del stavbe Interne bolnišnice na zemljišču s parc. št. 627/1, k.o. Kandija,
– kiosk na zemljišču s parc. št. 612, k.o. Kandija,
– kiosk na delu zemljišč s parc. št. 612 in 618, k.o. Kandija,
– objekt na zemljišču s parc. št. 652, k.o. Kandija,
– nadstrešnica nad parkirnim prostorom ob Splošni bolnišnici na zemljišču s parc. št. 600, k.o. Kandija,
– stanovanjska stavba s parc. št. 657/2 in dva gospodarska objekta na zemljišču s parc. št. 657/4, obe k.o. Kandija,
– gospodarski objekt na zemljišču s parc. št. 658/2, k.o. Kandija.«
IV. URBANISTIČNO ARHITEKTURNI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV
8. člen
V 10. členu (Objekti za zdravstveno dejavnost na primarni ravni in spremljajoči program) se predzadnja alineja pri urbanistično arhitekturnih pogojih za gradnjo objekta »A2 – Zdravstveni dom – dozidava« spremeni tako, da se glasi:
»– Gradbena linija:
Gradbena linija na južni strani objekta je obvezna in je prikazana v grafičnem delu na listu 4.2 Ureditvena situacija – končno stanje.
Oddaljenost od fasade obstoječega objekta na vzhodni strani je okoli 7,00 m.«
9. člen
11. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»A3 – Parkirna hiša
Namembnost:
Parkiranje. Del objekta se lahko nameni za pomožne dejavnosti Zdravstvenega doma, lahko pa je namenjen tudi za druge, s tem odlokom dovoljene dejavnosti. V objektu se uredi tudi prostor za začasno skladiščenje infektivnih in drugih odpadkov, ki nastajajo pri zdravstveni dejavnosti na primarni ravni.
Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: tlorisni gabarit je definiran z dolžinami stranic in maksimalnimi gradbenimi linijami. Objekt je trapezne oblike z dolžino na zahodu do 88,90 m, na vzhodu do 96,30 m in širino do 24,00 m. Tlorisni gabarit objekta se v posameznih etažah lahko poveča do maksimalnih gradbenih linij.
– Vertikalni gabariti: objekt po višini obsega največ 3K+P+2, in sicer v dolžini 42,60 m (severni del; merjeno s SZ vogala) ter do največ 3K+P+1, in sicer v dolžini 42,60 m (južni del), s tem da maksimalna višina objekta zaradi zagotovitve ustrezne osončenosti zahodne fasade Zdravstvenega doma na severnem delu ne sme preseči kote 187,00 m n.v., na južnem delu pa kote 183,80 m n.v..
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: dovoljene vse vrste sodobnih gradbenih konstrukcij.
– Kota pritličja: 176,60 m n.v.
– Streha: streha je ravna. Na njej je možno urediti tudi parkiranje.
– Kritina: glede na tehnološko rešitev konstrukcije ravne strehe.
– Fasada: zahodna in severna fasada naj imata zaradi dominantnosti položaja glede na pogled s križišča Šmihelska–Kandijska karakter ulične fasade, kjer naj bo poudarek na dinamičnosti oblikovanja. Del ali celotna fasada naj deluje lahko in transparentno. Vzhodna fasada proti Zdravstvenem domu je lahko bolj zadržana in prilagojena dejavnosti objekta, pri čemer je vzdolž objekta dovoljena tudi izvedba nadstreška v lahki konstrukciji, širine največ 3,0 m.
Drugi pogoji:
Na severni strani je potrebno zagotoviti zadosten odmik od plinovoda (najmanj 2,5 m).
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: na zahodni in severni strani je objekt postavljen na gradbeno linijo, na vzhodni in južni strani pa so določene maksimalne gradbene linije posameznih etaž in so prikazane v grafičnem delu, na listu 4.1 oziroma 4.2 Ureditvena situacija.
Vrsta gradnje: novogradnja.«
10. člen
V 12. členu (Objekti za zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in spremljajoči program) se:
(1) urbanistično arhitekturni pogoji za gradnjo objekta B2 – Splošna bolnišnica – dozidava spremenijo in dopolnijo tako, da se besedilo v celoti nadomesti z naslednjim:
»Namembnost:
Specialistične bolnišnične dejavnosti (center za urgentno medicino), na ploščadi nad streho heliport.
Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: center za urgentno medicino (v nadaljevanju tudi urgentni blok) je postavljen v kompoziciji glavnika na obstoječo os objekta, ki poteka v smeri sever–jug. Tlorisni gabarit objekta je definiran z dolžinami stranic in maksimalnimi gradbenimi linijami. Objekt je predvidoma dimenzij 88,00 x 24,00 m, ki se v posameznih etažah lahko poveča do maksimalnih gradbenih linij. Med novim in obstoječim objektom na južni strani se izvede vezni člen 14,60 x 23,60 m. Nadstrešek za potrebe reševalnih vozil nad bočnim vhodom v objekt je okvirne dimenzije 24,00 m x 16,50 m oziroma se njegova tlorisna velikost prilagodi potrebam manipulativnih površin pred vhodom. Nad streho objekta se izvede ploščad z radijem najmanj 20,00 m za potrebe heliporta.
– Vertikalni gabariti: objekt po višini obsega največ K+P+3N z inštalacijsko etažo, nad katero je ploščad za heliport. Nadstrešek je pritličen, z ravno streho.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: dovoljene so vse vrste konstrukcij.
– Kota pritličja: prilagojena koti pritličja obstoječega objekta.
– Streha: streha je ravna, z možnimi kubusi za inštalacije (inštalacijsko etažo).
– Fasada: sodobno koncipirana, z uporabo materialov: aluminij, steklo, plastika ipd., pri čemer mora biti poudarek na horizontalni členitvi fasade.
– Oblikovanje odprtin: usklajeno s funkcijo objekta.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: maksimalne gradbene linije kleti, pritličja in nadstropij so prikazane v grafičnem delu, na listu 4.1 oziroma 4.2 Ureditvena situacija.
Ostali pogoji za heliport:
– Smeri prileta in odleta so določene v grafičnem delu, na listu 6.3 Prikaz priletne-odletne smeri helikopterja in znašajo 340°–160°.
– Za dostop na ploščad se izvede vertikalna komunikacija v objektu ali ob njem (dvigalo), tako da se zagotovi tudi povezava s prostori urgentne medicine preko podzemnega hodnika.
Vrsta gradnje: novogradnja.«
(2) pri urbanistično arhitekturnih pogojih za gradnjo objekta B3 – Glavni vhod v Splošno bolnišnico se predzadnja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Gradbena linija:
Določena je gradbena linija na zahodni strani, ki je dovoljena, ne pa obvezna in se lahko premakne tudi proti vzhodu. Prikazana je v grafičnem delu, na listu 4.1 oziroma 4.2 Ureditvena situacija.«
(3) pri urbanistično arhitekturnih pogojih za gradnjo objekta B4 – Južni objekt s parkirno hišo se:
– sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»Kota pritličja: 179,00 m n.v.«
– predzadnja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Gradbena linija:
Določeni sta gradbeni liniji na zahodni in vzhodni strani objekta, ki sta obvezni. Prikazani sta v grafičnem delu, na listu 4.2 Ureditvena situacija – končno stanje.«
(4) pri urbanistično arhitekturnih pogojih za gradnjo objekta B5 – Uprava z energetiko in pralnico se besedilo drugega stavka dopolni tako, da se glasi: »Na objektu so dovoljena redna in investicijska vzdrževalna dela ter rekonstrukcije in preureditve v objektu in izven objekta, ki bodo zagotovile optimalno funkcioniranje navedenih dejavnosti.«
(5) pri urbanistično arhitekturnih pogojih za gradnjo objekta B6 – Pralnica – dozidava se:
– druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Horizontalni gabariti: Tlorisni gabarit je definiran z dolžinami stranic in gradbeno linijo in znaša na zahodnem delu največ 13,50 x 6,00 m, na vzhodnem delu pa največ 18,00 x 10,00 m.«
– predzadnja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Gradbena linija:
Dolžina dozidave objekta je določena s širino obstoječega objekta, kar določa tudi gradbeno linijo dozidave in je razvidna v grafičnem delu, na listu 4.1 oziroma 4.2 Ureditvena situacija.«
(6) pri urbanistično arhitekturnih pogojih za gradnjo objekta B8 – Restavracija – dozidava predzadnja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Gradbena linija:
Določeni sta gradbeni liniji na jugozahodni in vzhodni strani objekta in prikazani v grafičnem delu, na listu 4.1 oziroma 4.2 Ureditvena situacija.«
(7) urbanistično arhitekturni pogoji za gradnjo objekta B9 – Večnamenski objekt spremenijo in dopolnijo tako, da se besedilo v celoti nadomesti z naslednjim:
»Namembnost:
Lekarniška dejavnost, prodaja sadja, časopisov ipd., okrepčevalnica ali/in druge dejavnosti v povezavi ali kot dopolnitev zdravstvene dejavnosti.
Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: definiran je z dolžinami stranic in gradbeno linijo in znaša predvidoma 26,00 x 22,00 m. Odstopanje je dovoljeno v vzhodno stran, pri čemer mora biti objekt od ceste odmaknjen vsaj 2 m. V primeru spremenjene prometne rešitve je dovoljeno povečanje tlorisnega gabarita na severno stran do linije, prikazane v grafičnem delu, na listu 4.2 Ureditvena situacija.«.
– Vertikalni gabariti: objekt po višini obsega P+1 ali P+2, možna izvedba tudi kletne etaže.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: dovoljene so vse vrste konstrukcij.
– Kota pritličja: 181,00 m n.v.
– Streha: streha je ravna.
– Fasada: koncipirana iz sodobnih materialov, po možnosti transparentna in lahka (aluminij, steklo, plastika ipd.). Oblikovanje odprtin je usklajeno s funkcijo objekta.
Drugi pogoji:
– Na severni strani objekta se lahko na nivoju terena po njegovi celotni dolžini izvede tlakovana ali lita pohodno povozna površina, ki omogoča funkcijo zunanje terase. Terasa se lahko delno ali v celoti nadkrije. Nadkritje v enakih materialih se lahko izvede tudi vzdolž objekta na zahodni strani, kjer poteka širša peš komunikacija. Nanjo se naj odpirajo vhodi v poslovne prostore.
– Izvede se tudi povezava objekta preko podzemnega hodnika s Splošno bolnišnico.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: določeni sta gradbeni liniji na zahodni in severni strani objekta in prikazani v grafičnem delu, na listu 4.2 Ureditvena situacija – končno stanje.
Vrsta gradnje: novogradnja.«
(8) v urbanistično arhitekturnih pogojih za gradnjo objekta B10 – Parkirna hiša se:
– v prvi alineji pika na koncu besedila nadomesti z vejico ter doda naslednje besedilo: »… ki mora biti izvedena z upoštevanjem tehnoloških zahtev parkirne hiše.«
– v sedmi alineji se del besedila: »… 82 parkirnih mest, …« nadomesti z: »… 75 parkirnih mest, …«.
(9) v urbanistično arhitekturnih pogojih za gradnjo objekta B12 – Kolesarnica se besedilo druge alineje spremeni tako, da se glasi: »Tlorisni gabarit je definiran z dolžinami stranic in znaša največ 34,00 x 2,50 m.«
(10) za urbanistično arhitekturnimi pogoji za gradnjo objekta B12 – Kolesarnica doda naslednje besedilo:
»B13 – Začasni objekt (kiosk)
Do izgradnje večnamenskega objekta (B9) se na površini za postavitev objekta (B13) lahko postavi en ali več kioskov (v skupni tlorisni velikosti 12,00 x 5,00 m) skladno z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08).«
11. člen
V 13. členu (Objekta za lekarniško dejavnost) se pri urbanistično arhitekturnih pogojih za gradnjo objekta C2 – Parkirišče predzadnja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Lega objekta na zemljišču:
Razvidna iz grafičnega dela, list 4.1 oziroma 4.2 Ureditvena situacija.«
12. člen
V 15. členu (Gospodarski objekti za zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni) se urbanistično arhitekturni pogoji za gradnjo objekta E5 – Objekt za začasno skladišče infektivnih odpadkov spremenijo in dopolnijo tako, da se besedilo nadomesti z naslednjim:
»Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: objekt je tlorisne velikosti 15,00 x 13,20 m, z možnim manjšim odstopanjem ± 20 % glede na tehnološke zahteve v času projektiranja. Plato za postavitev mobilne dezinfekcijske naprave se izvede na vzhodni strani, v površini, ki bo omogočala njeno postavitev, dostop in potrebno manipulativno površino.
– Vertikalni gabariti: objekt je pritličen, možna izvedba tudi kletne etaže.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: poljubna.
– Kota pritličja: 180,00 m n.v. oziroma prilagojena koti obstoječega objekta.
– Streha: streha je ravna.
– Kritina: glede na tehnološko rešitev konstrukcije ravne strehe.
– Fasada: klasična – izhaja iz funkcije objekta.
Drugi pogoji:
V objektu se namestijo posebne posode za infektivne odpadke z ustreznim volumnom. Objekt mora biti zgrajen in opremljen skladno z določbami Navodila o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 30/95).
Lega objekta na zemljišču: razvidna iz grafičnega dela, list 4.1 oziroma 4.2 Ureditvena situacija.
Vrsta gradnje: novogradnja.«
13. člen
V 16. členu (Ostali objekti v območju urejanja) se pri urbanistično arhitekturnih pogojih za gradnjo objektov H3 do H9 – Objekti ob Šmihelski cesti in v Ulici Mirana Jarca zadnja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Gradbena linija:
Gradbene linije so določene na severozahodni in severovzhodni strani objektov (za primere novogradnje) ter prikazane v grafičnem delu, na listu 4.1 oziroma 4.2. Ureditvena situacija.«
14. člen
17. člen (Enostavni objekti) se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»V območju urejanja je skladno z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) dovoljeno graditi oziroma postaviti:
– nezahtevne objekte: ograje, škarpe in podporne zidove, pomožne infrastrukturne objekte, začasne objekte, spominska obeležja, objekt za oglaševanje;
– enostavne objekte: nadstrešek, pomožne infrastrukturne objekte (pomožne cestne objekte, pomožne energetske objekte, telekomunikacijske antene in oddajnike, pomožne komunalne objekte, pomožne objekte za spremljanje stanja okolja, vrtino ali vodnjak, potrebno za raziskave;
– urbano opremo.
Usmerjevalne table ob javnih cestah in javnih površinah morajo biti usklajene in izbrane v skladu z določili občinskih predpisov na področju usmerjevanja.
Na območju stanovanjskih objektov ob Šmihelski cesti, v Ulici Mirana Jarca in Ob Težki vodi je poleg objektov iz predhodnega odstavka dovoljeno graditi oziroma postaviti še:
– nezahtevne objekte: objekte za lastne potrebe (razen pretočnih in nepretočnih greznic) in rastlinjak;
– enostavne objekte: rezervoar za utekočinjeni naftni plin in nafto, zbiralnik za kapnico in utrjena dvorišča.
V krožnem križišču ter ob vstopu v zdravstveni kompleks se lahko postavijo tudi usmerjevalne table (kot objekt za oglaševanje), ki morajo biti oblikovane enotno in združene na skupnem označevalnem stebru. Stebra sta lahko višine največ 5 m in širine 2 m, lahko sta osvetljena. Ekološke otoke (kot pomožni komunalni objekt) se uredi na betonski podlagi, ogradi z leseno, netransparentno ograjo, višine do 2 m ter se, če prostor dopušča, maskira z visokim in nizkim grmičevjem.«
V. POGOJI ZA ZUNANJE UREDITVE
15. člen
V 18. členu (Parkirne površine) se:
(1) besedilo drugega odstavka v celoti nadomesti z naslednjim: »V prvi fazi se za potrebe dejavnosti na sekundarni ravni ohranja parkirne površine na jugozahodnem delu območja urejanja (pribl. 82 PM) ter preuredi parkirne površine za potrebe zaposlenih zahodno od Splošne bolnišnice (pribl. 18 PM), dostop do parkirišč pa uredi preko skupnega uvoza. V drugi fazi se izvede parkirna hiša ob novem vhodu v Splošno bolnišnico, to je na jugozahodnem območju urejanja, vključno z navezavo na vzhodni krak krožnega križišča na novi Šmihelski (Ljubenski) cesti. Parkirna hiša se izvede minimalno v dveh etažah s pribl. 250 PM oziroma v primeru izvedbe treh kletnih etaž se zagotovi do pribl. 450 PM. V prvi kleti se izvede tudi podzemni (pasažni) hodnik za povezavo južnega in severnega dela Splošne bolnišnice (med B3 – glavni vhod in B2 – dozidavo) ter ostalih objektov zdravstvenega kompleksa. Ob dostopni cesti v parkirno hišo se na nivoju terena izvede še pribl. 75 PM za osebna vozila, ob njihovi vzhodni strani pa nadstrešnica za kolesa in kolesa z motorji (B12) ter v nadaljevanju objekt vhoda v parkirno hišo (B11). Na severni strani Centra za urgentno medicino (B2) se za kratkotrajno parkiranje osebnih vozil lahko uredi pribl. 15 PM, za potrebe nujne medicinske pomoči.«
(2) besedilo četrtega odstavka se v celoti nadomesti z naslednjim: »Za potrebe dejavnosti na primarni ravni se poleg obstoječih parkirnih mest južno od Zdravstvenega doma (pribl. 39 PM) zagotovi še parkirna mesta vzhodno od Zdravstvenega doma (pribl. 20 PM) do izgradnje dozidave A2 ter v osrednjem delu, vzhodno od objektov B5 in B7 (prilbl. 40 PM), do izgradnje objekta B9 oziroma zagotovitve nadomestnih parkirišča v sklopu parkirnih hiš. Do izgradnje objekta A3 zahodno od Zdravstvenega doma se na površini, namenjeni za gradnjo objekta, lahko uredijo tudi začasna parkirišča za potrebe Zdravstvenega doma (pribl. 70 PM) oziroma javnega parkiranja z uvozom/izvozom desno–desno na/z nove Šmihelske (Ljubenske) ceste. Z izgradnjo objekta A3 se za potrebe te dejavnosti v parkirni hiši zagotovi najmanj 250 PM. Sedanje parkirišče pred vhodom v Zdravstveni dom se nameni deloma za zaposlene ter za hitro parkiranje, za kar se uvede poseben režim. Tu se ohranja največ 29 PM, parkirišče v osrednjem delu pa se ukine.«
16. člen
V 20. členu (Zunanje in druge posebne ureditve) se v prvem stavku drugega odstavka del besedila: »… Poslovnega objekta s parkirno hišo (A3) …« nadomesti z: »… Parkirne hiše (A3) …«, v prvem stavku četrtega odstavka pa črta beseda: »… obojestranski …«.
VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
17. člen
V 23. členu (Cestno omrežje) se:
(1) besedilo prvega odstavka črta.
(2) v drugi alineji drugega odstavka prvi del besedila: »– dostop do poslovnega objekta s parkirno hišo (A3) …« nadomesti z: »– dostop do Parkirne hiše (A3) …«.
(3) besedilo prve alineje tretjega odstavka nadomesti z naslednjim:
»– promet za potrebe Splošne bolnišnice se odvija po notranji cesti (opuščena Šmihelska cesta), ki se jo rekonstruira oziroma deloma prestavi z upoštevanjem umestitve Centra za urgentno medicino (B2). Ob severozahodnem delu objekta B2 se izvede krožno križišče, preko katerega se zagotavlja tudi dostop do parkirišč in do vhoda v objekt s severne strani. Ob cestišču se izvede hodnik za pešce (enostransko, na delu tudi obojestransko), ki se na določenih mestih povezuje z ostalimi peš komunikacijami na območju urejanja. Na notranjo cesto se v severnem delu priključi požarno dostavna cesta, ki poteka vzhodno od Splošne bolnišnice in se na jugovzhodnem delu območja zaključuje s krožnim obračališčem. Elementi te ceste morajo omogočati dostop za večja tovorna vozila. Na jugozahodnem delu Splošne bolnišnice je predviden dostop do parkirne hiše, in sicer posebej dostopi za parkirišča na terenu in do obeh parkirnih hiš (B4 in B10). Na sedanjem nivoju parkirišča pred objektom Porodnišnice se dostopna cesta za parkirišča predvidi kot napajalno gospodarska cesta vzhodnega dela Splošne bolnišnice;«
(4) v drugi, četrti in deseti alineji petega odstavka besedilo spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»– ceste B: 8,10 m, to je širina vozišča 2 x 2,75 m, hodnika za pešce 1 x 1,60 m in bankin 2 x 0,50 m, ki se na posameznih odsekih razširi tako, da profila znašata:
– 12,45 m, to je širina vozišča 2 x 2,75 m, hodnika za pešce 1 x 1,60 m levo, zavijalnega pasu 1 x 2,75 m, hodnika za pešce 1 x 1,60 m desno in bankin 2 x 0,50 m; zavijalni pas se po izgradnji parkirne hiše (B10) nameni za parkiranje/ustavljanje vozil taksi službe;
– 9,70 m, to je širina vozišča 2 x 2,75 m, hodnika za pešce 2 x 1,60 m in bankin 2 x 0,50 m;
– ceste D: 9,70 m, to je širina vozišča 2 x 2,75 m, hodnika za pešce 2 x 1,60 m in bankin 2 x 0,50 m;
– ceste K: 5,00 m, to je širina cestišča 1 x 4,0 m ter bankin 2 x 0,50 m, s potrebno razširitvijo na delu uvoza/izvoza s ceste D na širino profila 2 x 2,75 m;«
(5) v šestem odstavku besedilo drugega stavka spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Cesta je deloma že rekonstruirana, rekonstrukcija pa se izvede na preostalem odseku, kjer le-ta še ni izvedena.«
(6) besedilo osmega odstavka spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Pri projektiranju cestnega omrežja je potrebno upoštevati Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – ZJC-UPB1, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09) in skladno z njim pridobljene pogoje Direkcije RS za ceste za rekonstrukcijo Kandijske ceste, Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – ZVCP-1-UPB5, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09 in 36/10) ter Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05).
Koncept zasaditve površin ob cesti mora biti skladen z določbami Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05 in 26/06).«
18. člen
24. člen (Vodovodno omrežje) se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Znotraj kompleksa se vodovodno omrežje obnovi z upoštevanjem predvidenih tras notranjega cestnega omrežja, vključno z deviacijo Šmihelske ceste. Vodovod na območju Zdravstvenega doma se prestavi in z zazankanjem naveže na vodovod ob novi Šmihelski (Ljubenski) cesti. Vode, ki se jih ukine, se jih nadomesti z novimi, kar je prikazano v grafičnem delu, na listu 6.1.1 oziroma 6.1.2 Zasnova projektnih rešitev komunalne in energetske infrastrukture. Znotraj kompleksa se predvidi obnova obstoječih individualnih priključkov večjih odjemalcev.
Za kompleks se upošteva en požar istočasno. Pri projektiranju se upošteva Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št. 30/91) in požarno vodo 12 l/s in najmanjši notranji premer DN 100.
Vodovod se v celoti izvede iz cevi nodularne litine (NL) različnih profilov. Profili se definirajo po znanem končnem odvzemu.
Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upošteva:
– Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85 in Uradni list RS, št. 64/95),
– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 10/10) ter
– Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 115/00, 1/10 in 39/10).«
19. člen
25. člen (Kanalizacija) se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na območju urejanja je kanalizacija izvedena v mešanem sistemu. En krak kanalizacije poteka pod parkirišči južno od objekta Porodnišnice, drugi krak pa po obstoječi Šmihelski cesti do Kandijske ceste. Na celotnem območju urejanja se kanalizacija po rekonstrukciji izvede v ločenem sistemu.
Obstoječa kanalizacija se po posameznih odsekih znotraj kompleksa v celoti rekonstruira, pri čemer se ločitev od zalednega sistema izvede z vmesnimi razbremenilniki. V Ulici Mirana Jarca se izvede nova fekalna kanalizacija, ki se navezuje na zadrževalni bazen na severovzhodnem delu območja, prečiščeno meteorno vodo pa se z več izpusti spušča v potok Težka voda. Osrednji del kompleksa se naveže na že izvedeno fekalno in meteorno kanalizacijo v Kandijski cesti.
Rekonstruirano meteorno kanalizacijo iz Zdravstvenega doma, parkirne hiše, parkirišč in utrjenih manipulativnih površin se preveže na izpustni jašek zadrževalnika meteornih vod s cestnega telesa Šmihelske ceste in nato po skupnem kanalu v reko Krko. Fekalno kanalizacijo se izvede na novo ob rekonstruirani Kandijski cesti.
Odpadne vode iz objektov, namenjenih zdravstveni, lekarniški in laboratorijski dejavnosti, morajo biti pred izpustom v javno kanalizacijo očiščene do stopnje, določene z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni lis RS, št. 10/99), iz objektov, v katerih se opravljajo druge dejavnosti pa do stopnje, določene z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).
Pri projektiranju meteorne kanalizacije se predvidi dolgoročni koncept pozidave okoliških parcel, pri čemer je sposobnost prevodnosti kanalov potrebno izkazati s hidravličnim preračunom. V meteorno kanalizacijo se smejo spuščati zgolj meteorne vode s parkirišč, cest in platojev preko lovilcev olj in maščob ter vodo s streh in drugih strešin in površin. Meteorno kanalizacijo se združuje z odvodom iz objektov in utrjenih površin ter cestnih in parkirnih površin preko lovilcev olj in maščob.
Cestna kanalizacija mora biti ločena od meteorne kanalizacije območja. V primeru, da bi bila skupna, se stroške vzdrževanja prilagodi prispevni površini. Parkirišča morajo biti opremljena z lovilci olj.
Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije se upošteva:
– Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09),
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07 in 63/09),
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/99),
– Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 76/00) in
– Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 77/06, 21/08, 75/08 in 1/10).«
20. člen
V 26. členu (Energetsko omrežje) se:
(1) podnaslov v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »(Elektroenergetsko omrežje)«
(2) besedilo prvega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
»Visoko-napetostni razvod in trafo-postaja: Za potrebe novih objektov, predvidenih po tem ureditvenem načrtu, se predvidijo nove kabelske trafo-postaje oziroma se izkoristijo kapacitete obstoječih in sicer TP Porodnišnica, TP Bolnica NM ter TP Bo-Energetika. Tangirane 20 kV KBV je potrebno prestaviti v novo EKK.«
(3) besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka črta.
(4) v petem odstavku del besedila: »… novi poslovni objekt z garažno hišo …« nadomesti z: »… nova parkirna hiša …«.
21. člen
27. člen (Plinovodno omrežje) se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zahodno od območja urejanja, v cestnem svetu nove Šmihelske (Ljubenske) ceste in deloma v območju, poteka prenosni plinovod P4611, od P 461 v km 0+632-MRP Bolnica Novo mesto, ki je v upravljanju Geoplina plinovodi, d.o.o.. V primeru načrtovanja objektov v varovalnem oziroma varnostnem pasu prenosnega plinovoda je treba pridobiti pogoje in soglasje sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.
Na območju urejanja je delno izvedena tudi mestna plinska mreža, v upravljanju Istrabenz plini, d.o.o., ki se za potrebe novih objektov dogradi, kot je razvidno iz grafičnega dela, list 6.1.1 oziroma 6.1.2 Zasnova projektnih rešitev komunalne in energetske infrastrukture. Zaradi gradnje novih objektov je na območjih tangiranja potrebna prestavitev le-te, pri čemer je treba upoštevati predpisane odmike od predvidenih oziroma obstoječih objektov.
Pri projektiranju je treba upoštevati:
– Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02) ter
– Tehnične predpise za plinsko napeljavo DVGW – Trgi 86 in interne smernice dobavitelja za gradnjo plinovoda.«
22. člen
V 28. členu (Ogrevanje) se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
»Poleg osnovnega energenta se naj predvidi maksimalna uporaba alternativnih virov energije za ogrevanje in hlajenje ter izkoristi obnovljive vire energije (sončna, zemeljska, voda).«
23. člen
29. člen (Tk omrežje in zveze) se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zaradi gradnje novih objektov, zunanje ureditve in gradnje ostale cestne in komunalne infrastrukture je potrebna prestavitev obstoječega TK omrežja Telekoma Slovenije. K projektni dokumentaciji zaščite in prestavitve TK omrežja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje.
Pri projektiranju je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s področja prostorskega načrtovanja ter elektronskih komunikacij.
Za oskrbo predvidenih objektov znotraj območja ureditvenega načrta z novimi telekomunikacijskimi povezavami se dogradi TK omrežje z izgradnjo nove TK kabelske kanalizacije in navezavo na obstoječe TK omrežje ob Šmihelski ali Kandijski cesti, pri čemer se izvede tudi manjkajoči del TK kabelske kanalizacije na še nerekonstruiranem delu Kandijske ceste med Lekarno in pljučno bolnico. Horizontalni odmiki drugih komunalnih vodov od TK kabelske kanalizacije naj bodo minimalno 0,30 m. Na kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje drugih komunalnih vodov. Pri potekih trase v cestišču oziroma drugih povoznih površinah je treba PEHD cevi dodatno zaščititi s PVC 125 cevmi.
Kabelska kanalizacija za KKS in ostale operaterje telekomunikacijskih sistemov se gradi vzporedno z ločenimi kabelskimi jaški. Ločeno se pripravi tudi projektno dokumentacijo za posameznega operaterja.«
24. člen
V 30. členu (Odstranjevanje odpadkov) se:
(1) v tretjem odstavku del besedila: »… s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01 in 13/03) …« nadomesti z: »… z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) …«.
(2) za zadnjim odstavkom doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»V času izvajanja gradbenih del mora investitor z gradbenimi odpadki ravnati na način, ki je predpisan z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).
Pri projektiranju je potrebno upoštevati še:
– Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 39/10).«
VII. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO GRADENJ IN DRUGIH UREDITEV
25. člen
V 32. členu (Varstvo kulturne dediščine) se:
(1) zadnji del drugega stavka »za posamezno stavbo« črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »posamezne stavbe in vrtne ureditve.«
(2) na koncu besedila dodata nova odstavka z besedilom, ki se glasi:
»Vsi posegi so možni le ob upoštevanju splošnih varstvenih usmeritev za nepremično dediščino ter podrobnejših varstvenih usmeritev za stavbe, za parke in vrtove ter za stavbe s parki ali vrtovi skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
Za vse posege v enote kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine. Med te posege se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.«
26. člen
V 34. členu (Varstvo pred hrupom) se v prvem odstavku del besedila: »… Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) …« nadomesti z: »… Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08 in 109/09) …«.
27. člen
35. člen (Varstvo zraka) se v celoti nadomesti z naslednjim:
»Zrak, ki se spušča v ozračje, ne sme presegati dovoljenih koncentracij po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09). Dejavnosti, ki bi na obravnavanem območju lahko povzročale večje onesnaženje zraka od predpisanega z uredbo, niso dovoljene.
Pri ureditvi ogrevanja objektov je treba upoštevati Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11). Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da zagotavljajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino. Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri, v skladu z zakonskimi zahtevami.«
28. člen
36. člen (Varstvo voda) se v celoti nadomesti z naslednjim:
»Na delu območja, kjer to razmere dopuščajo, se padavinske odpadne vode spelje v ponikalnice, na preostalem delu območja pa se le-te speljejo v meteorno kanalizacijo z izpustom v reko Krko in potok Težko vodo. Onesnažene padavinske vode s parkirišč in utrjenih povoznih površin je treba predhodno očistiti na standardiziranem(ih) lovilcu(ih) olj (SIST EN 858-2).
Odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda s pozidanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred priključkom na javno meteorno kanalizacijo (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni ipd.).
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).«
29. člen
V 37. členu (Varstvo pred požarom) se:
(1) v prvem odstavku za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Za namen preprečitve širjena požara je treba upoštevati potrebne protipožarne ločitve.«
(2) na koncu besedila doda nov odstavek z besedilom, ki se glasi:
»Za objekte, določene v Pravilniku o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 – odl. US in 123/06), je treba v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja izdelati študijo požarne varnosti, za objekte, pri katerih le-ta ni zahtevana, pa mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti.«
30. člen
V 38. členu (Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) se:
(1) prvi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice, ki velja na tem območju (projektni pospešek tal je 0,175 g). V skladu z določili Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05) morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.«
(2) drugi odstavek dopolni tako, da se na koncu doda naslednje besedilo: »V objektih, ki so določeni s predpisi, je treba graditi zaklonišča. V ostalih objektih je obvezna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo. Investitor graditve objekta mora poskrbeti za revizijo projektne dokumentacije za zaklonišče. Revizija je obvezna tudi pri posegih v obstoječa zaklonišča, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.«
(3) za drugim odstavkom doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Območje urejanja leži izven območja poplavnosti in visoke podtalnice, erozivnosti ali plazovitosti terena, zato dodatni ukrepi za zagotovitev potrebnega varstva s tega področja pri gradnji objektov in ostalih ureditev niso potrebni. Pri projektiranju objektov je potrebno predhodno pridobiti geomehansko in geotehnično poročilo o stabilnosti terena ter skladno s temi izhodišči predvideti eventualno potrebne zaščitne ukrepe pri gradnji objektov in ureditvi brežin.«
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
31. člen
V 39. členu (Pogoji in zahteve upravljavca državnih cest) se:
(1) besedilo prvega odstavka črta.
(2) na koncu tretjega odstavka doda naslednje besedilo v novem odstavku:
»Upravljavec državnih cest ne prevzema obveznosti za izvedbo dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za načrtovane stavbe in njihove funkcionalne površine ob državnih cestah, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja državne ceste, glede na že izvedene oziroma načrtovane zaščitne ukrepe. Za izvedbo cestnih priključkov na R2-419/1203 Soteska–Novo mesto in R3-664, odsek 2501 Gaber–Uršna sela–Novo mesto, investitor in upravljavec skleneta pogodbo za ureditev vseh medsebojnih obveznosti v zvezi z izgradnjo cestnih priključkov, vključno s pripravo projektne dokumentacije in njene recenzije.«
(3) besedilo zadnjega odstavka nadomesti z naslednjim:
»V primeru, da bi se kateremu od objektov v območju urejanja bistveno spremenila namembnost ali povečala njegova zmogljivost, je potrebno predhodno s prometno analizo preveriti spremenjene prometne obremenitve in prepustnosti in s tem ustreznost obstoječih cestnih priključkov na državne ceste.«
32. člen
V 41. členu (Pogoji za gradnjo heliporta) se na koncu drugega odstavka doda naslednje besedilo: »Pred izdajo predhodnega soglasja mora investitor poskrbeti za izdelavo navigacijske študije, s katero je treba prikazati, kako bo zagotovljen varen zračni promet na heliportu ter določiti ukrepe, potrebne za doseganje varne uporabe zračnega prostora, ki si ga bo heliport delil z letališčem Novo mesto.«
IX. FAZNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
33. člen
43. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Gradnje, načrtovane z ureditvenim načrtom, se lahko izvajajo v fazah, znotraj posameznih faz pa tudi v etapah. Faznost izvajanja ureditvenega načrta je odvisna od razpoložljivih finančnih virov države, lokalne skupnosti oziroma investitorjev gradenj, pri čemer pa je treba zagotoviti, da bodo posamezne faze zaključene funkcionalne celote, ki lahko služijo svojemu namenu tudi brez izgradnje ostalih delov prostorske ureditve. V sklopu zaključenih funkcionalnih celot mora biti sočasno zagotovljena vsa pripadajoča infrastruktura.
Po končanju gradbenih del v sklopu posameznih funkcionalnih celot je treba sanirati začasne površine deponij materiala ter zaključiti zunanje ureditve z ustreznimi poravnavami, oblikovanjem brežin, zatravitvami in zasaditvami.
Z dokončanjem nove Šmihelske (Ljubenske) ceste ter dokončanjem rekonstrukcije Kandijske ceste na preostalem odseku bodo dani pogoji za zaprtje sedanje Šmihelske ceste v območju urejanja in izvedbo ustreznejšega dovoza v sam zdravstveni kompleks, s tem pa tudi za ustreznejšo ureditev mirujočega prometa ter poti za urgenco, intervencijo in dostavo. Ob rekonstrukciji Kandijske ceste na poteku, ki je obravnavana s tem ureditvenim načrtom, se izvede tudi nov uvoz do objektov Lekarne in Interne bolnišnice.
Faznost izgradnje objektov za potrebe zdravstvene dejavnosti na primarni in sekundarni ravni je prikazana v grafičnem delu, na listih 4.1 Ureditvena situacija – 1. faza in 4.2 Ureditvena situacija – končno stanje, pri čemer je dovoljeno tudi odstopanje od predlagane opredelitve ob pogoju, da je zagotovljeno normalno funkcioniranje dejavnosti v obstoječih objektih. Pred izvedbo objektov B2 oziroma B9 so dovoljene ureditve parkirišč v osrednjem delu kompleksa (vzhodno od objektov B5 in B7), pri čemer pa je potrebno v bližnji okolici zagotoviti drug ustrezen prostor za pristajanje helikopterja.«
34. člen
44. člen se v celoti črta.
XI. TOLERANCE
35. člen
V 46. členu se:
(1) besedilo druge alineje nadomesti z naslednjim:
»– Višinske kote objektov, platojev in ostalih ureditev so določene v grafičnem delu, na listu 4.1 oziroma 4.2 Ureditvena situacija oziroma v členih od 10 do 16 osnovnega odloka, z možnim odstopanjem do +-0,50 m v fazi projektiranja.
Odstopanje od maksimalnega višinskega gabarita objekta A3 je možno, če se za projektirani objekt z dodatno študijo osončenosti/osenčenosti dokaže, da je osvetljenost delovnih prostorov Zdravstvenega doma skladna s predpisi.«
(2) dopolni besedilo tretje alineje, ki se v celoti glasi:
»– Pri poteku notranjih cest so dovoljena manjša odstopanja, če se pojavijo utemeljeni razlogi, ki izhajajo iz detajlnih terenskih meritev ali so vezani na umestitev načrtovanih objektov. Dovoljeno je odstopanje tudi pri izvedbi oblike križišč, če se v fazi projektiranja objektov in spremljajočih zunanjih ureditev ugotovi in dokaže, da drugačna oblika križišča zagotavlja prometno ugodnejšo rešitev.«
(3) za zadnjo alinejo doda nova alineja z naslednjim besedilom:
»– Trase novih podzemnih hodnikov za povezave med posameznimi objekti lahko odstopajo od tras, prikazanih v grafičnem delu, list 4.1 oziroma 4.2 Ureditvena situacija za namen prilagoditve tehnološkim potrebam bolnišnice, pri čemer pa je treba upoštevati, da spremembe poteka ne bodo imele za posledico spremembe načrtovanih gradenj objektov in ureditev po tem ureditvenem načrtu.«
36. člen
Za 46. členom se doda novo poglavje: »XII. UKREPI V ČASU GRADNJE PARKIRNE HIŠE A3«, poglavje v nadaljevanju pa se ustrezno preštevilči ter doda nov 46.a člen z naslednjim besedilom:
»V času gradnje parkirne hiše (A3) je na zemljiščih južno od obstoječih parkirišč Zdravstvenega doma (A1) in severno od parkirišč v osrednjem delu kompleksa (vzhodno od objektov B5 in B7) dopustna izvedba nadomestnih začasnih parkirišč in dostopa za potrebe Zdravstvenega doma.«
XII. KONČNE DOLOČBE
37. člen
V 47. členu se na koncu doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Z uveljavitvijo tega odloka na delu zemljišč v območju urejanja prenehajo veljati določbe Odloka o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250 (Uradni list RS, št. 63/08 – UPB-1).«
38. člen
48. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na stičnem območju tega ureditvenega načrta in lokacijskega načrta za Šmihelsko (Ljubensko) cesto so gradnje in druge ureditve načrtovane tako, da se za potrebe rekonstrukcije Kandijske ceste v severozahodnem območju dovoljujejo posegi tudi na območje tega ureditvenega načrta (predvsem z izvedbo brežin, ki se ob izgradnji parkirne hiše in izvedbi zunanjih ureditev po tem ureditvenem načrtu odstranijo).«
39. člen
V 49. členu se v prvem stavku del besedila: »… ki je predmet lokacijskega načrta za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu (Uradni list RS, št. 22/02, 36/03 – popr. in 68/07) …« nadomesti z naslednjim besedilom: »… ki je predmet lokacijskega načrta za Šmihelsko (Ljubensko) cesto – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250 (Uradni list RS, št. 63/08 – UPB-1) …«.
40. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev UN opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto.
41. člen
Spremembe in dopolnitve UN so stalno na vpogled na Oddelku za prostor Mestne občine Novo mesto.
42. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-20/2010
Novo mesto, dne 29. septembra 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti