Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011

Kazalo

3475. Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna na dan 30. 6. 2011, stran 10548.

Na podlagi določil 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UBP2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R), 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09, 14/11) in 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011) sta Občinski svet Občine Trebnje na 5. redni seji dne 28. 9. 2011 in Občinski svet Občine Mirna na 7. redni seji dne 11. 10. 2011 sprejela
D O G O V O R
o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna na dan 30. 6. 2011
1. člen
(1) Podpisnici dogovora ugotavljata, da sta na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UBP2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R), Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – ZUODNO-UPB1, 99/10 Odl. US: U-I-137/10-47, 9/11 – ZUODNO-G) in Zakona o dopolnitvi zakona o financiranju občin (ZFO-1B, Uradni list RS, št. 36/11) s 1. 7. 2011 na območju prejšnje občine Trebnje ustanovljeni novi občini, Občina Trebnje in Občina Mirna (v nadaljevanju: podpisnici dogovora).
(2) Premoženje prejšnje Občine Trebnje se razdeli med Občino Trebnje in Občino Mirna in uredi medsebojna premoženjska razmerja na podlagi določb tega dogovora.
(3) Če ni posebej določeno drugače, se za delitev premoženja, nepremičnin in premičnin, delitev obveznosti in terjatev, delitev denarnih sredstev, okoljskih dajatev, kapitalskih naložb, ustanoviteljskih pravic, kratkoročnih obveznosti, vrednostnih papirjev in vseh ostalih smiselno povezanih pravic in obveznosti upošteva stanje na dan 30. 6. 2011.
2. člen
V tem dogovoru uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. »dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij« je predmetni akt, ki ga sprejmeta občinska sveta Občine Trebnje in Občine Mirna in je podlaga za sklenitev sporazuma o razdelitvi premoženja, ki ga sprejmeta župana;
2. »prejšnja občina« je Občina Trebnje v obsegu do 30. 6. 2011;
3. »Občina Mirna« je novonastala Občina Mirna;
4. »Občina Trebnje« je Občina Trebnje v zmanjšanem obsegu od 1. 7. 2011 dalje;
5. »splošni delitveni ključ« je razmerje števila prebivalcev Občine Trebnje oziroma Občine Mirna, v primerjavi s številom prebivalcev prejšnje občine na dan 30. 6. 2011;
6. »premoženje v upravljanju« je premoženje (oziroma sredstva) prejšnje občine, dano v upravljanje javnemu zavodu;
7. »delež prejšnje občine v premoženju v upravljanju skupnih javnih zavodov« je delež prejšnje občine v premoženju (oziroma sredstvih), danem v upravljanje skupnim javnim zavodom;
8. »delež prejšnje občine v osnovnem kapitalu javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.« je poslovni delež prejšnje občine v osnovnem kapitalu javnega podjetja Komunale Trebnje d.o.o. po Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. (Uradni list RS, št. 19/09 in 43/09) in Družbeni pogodbi o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o., št. SV111/09.
3. člen
(1) Podlaga za razdelitev premoženja je Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju 2011 in bruto bilanca na dan 30. 6. 2011, kot jo ugotovi pooblaščeni neodvisni revizor, imenovan skladno z določbami tega dogovora, ter delitveni ključi in merila določena s tem dogovorom.
(2) Podpisnika dogovora se dogovorita, da se pridobi neodvisnega zunanjega izvajalca za revizijo Poročila o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju 2011, in ugotovitev in izdelavo Bilance stanja na dan 30. 6. 2011 ob upoštevanju zaključnega računa in bilance na dan 31. 12. 2010, z namenom potrditve verodostojnosti podatkov o stanju na dan 30. 6. 2011. Stroške izvedbe revizije krijeta obe občini po splošnem delitvenem ključu.
(3) Neodvisnega revizorja se izbere skladno z Zakonom o javnem naročanju. V strokovno komisijo za izvedbo javnega naročila imenuje župan Občine Trebnje dva javna uslužbenca iz občinske uprave, župan Občine Mirna ravno tako imenuje dva člana.
4. člen
(1) Splošni delitveni ključ (število prebivalcev) na dan 30. 6. 2011
– Občina Trebnje: 81,33 %
– Občina Mirna: 18,67 % se kot delitveno razmerje uporablja v vseh primerih, ko razmerja ni mogoče ali ni primerno določiti po drugih kriterijih.
(2) Število prebivalcev je povzeto po podatkih centralnega registra prebivalcev in predstavlja število državljanov RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini) na dan 30. 6. 2011 (vir: baza ECRP2).
5. člen
Za delitev skupnega premoženja se uporabljajo merila, navedena v nadaljevanju:
1. Splošni delitveni ključ;
2. Lega nepremičnin (lastnik je občina, na območju katere nepremičnina leži);
3. Način dosedanje uporabe (lastnik je občina, katere prebivalstvu ali območju premoženje služi – eni ali obema občinama).
6. člen
(1) Premoženje prejšnje občine se razdeli:
1. Nepremičnine:
a) Nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura pripadejo občini, na območju katere ležijo, razen če v celoti služijo izvrševanju obveznih gospodarskih javnih služb druge občine – v tem primeru pripadejo tej občini.
b) Nepremično premoženje, ki je po predpisih o lastninjenju družbene lastnine postalo premoženje krajevnih skupnosti, ali njihovih pravnih naslednikov, postane premoženje občine, na območju katere leži.
c) Nepremično premoženje, ki je po predpisih o lastninjenju družbene lastnine, po Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Zakonu o javnih skladih, Zakonu o dedovanju, postalo premoženje prejšnje občine, postane premoženje občine, na območju katere leži.
d) Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.
2. Premičnine – oprema in druga opredmetena sredstva:
a) Premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postane premoženje občine, na območju katere nepremičnina leži.
b) Premičnine, ki so jih uporabljali občinski organi in občinska uprava prejšnje občine do 30. 6. 2011, postanejo last Občine Trebnje, razen neodpisane vrednosti premičnin – opredmetenih osnovnih sredstev, ki se deli po splošnem delitvenem ključu. Neamortizirana vrednost premičnin iz tega odstavka na dan 30. 6. 2011 se glede na delitveni ključ nakaže v obliki denarnih sredstev Občini Mirna, s čimer postanejo premičnine v celoti last Občine Trebnje.
3. Premoženje ukinjene Krajevne skupnosti Mirna:
a) Občina Mirna postane lastnik nepremičnin in premičnin, ki jih je uporabljala krajevna skupnost Mirna.
4. Javni zavodi:
a) Občina postane ustanoviteljica javnih zavodov in prevzame pravice in obveznosti do javnih zavodov ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati, samo na njenem območju in za njene prebivalce.
b) Občini postaneta (tudi skupaj z Občino Mokronog-Trebelno in Občino Šentrupert) soustanoviteljici javnih zavodov ter skupaj prevzameta pravice in obveznosti do javnih zavodov ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu z mrežo javnih služb opravljajo dejavnosti, ki jih morata občini zagotavljati, na celotnem območju in za vse prebivalce prejšnje občine.
c) Izvrševanje soustanoviteljskih pravic občin v skupnih javnih zavodih ter usklajevanje odločitev občin se zagotavlja v skupnem organu Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno, Občine Šentrupert in Občine Mirna. Način sprejemanja odločitev je vezan na višino sredstev v upravljanju posamezne občine v skupnem javnem zavodu po splošnem delitvenem ključu.
d) Nepremičnih in premičnih stvari, ki so namenjene izvajanju dejavnosti in z njimi upravlja javni zavod, ni mogoče fizično deliti.
5. Kapital javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.:
(a) Osnovni vložek prejšnje občine v javnem podjetju Komunala Trebnje d.o.o. je definiran v Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. (Uradni list RS, št. 19/09 in 43/09) in Družbeni pogodbi o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o., št. SV111/09.
(2) Premoženje v upravljanju javnih zavodov, ki služi izključno prebivalcem ene občine in katerega ustanoviteljica je ena od občin, pripada tej občini.
(3) Delež premoženja v upravljanju skupnih javnih zavodov, ki služi prebivalcem obeh novonastalih občin, Občine Mirna in Občine Trebnje, ter delež prejšnje občine v osnovnem kapitalu javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o., se deli po splošnem delitvenem ključu po stanju na dan 30. 6. 2011. S posebno pogodbo se uredijo medsebojni odnosi (pravice in obveznosti) med soustanoviteljicami – skupaj z Občino Mokronog - Trebelno in Občino Šentrupert.
(4) Vse investicije v infrastrukturo (novogradnje, selitve, prenove, opremljanje ipd.) javnih zavodov, ki presegajo okvire rednega vzdrževanja, financira občina, na katere področju se nahaja infrastruktura, razen če se občine posebej ne dogovorijo drugače.
(5) Sedež organa je v občini, v kateri je sedež javnega zavoda. Strokovne naloge za posamezen oddelek oziroma izpostavo opravlja občina, na območju katere je sedež oddelka oziroma izpostave, v okviru pristojnosti, ki jih ima ta oddelek oziroma izpostava.
7. člen
Ustanoviteljske pravice na področju otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja in kulture
(1) Prejšnja občina je ustanoviteljica in je izvrševala ustanoviteljske in lastninske pravice za naslednje javne zavode s področja otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja in kulture:
– javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Trebnje (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje – Uradni list RS, št. 20/97, 80/98, 69/99, 48/08 in 64/11). S tem odlokom so bile ustanovljene tudi podružnične šole Dobrnič, Dolenja Nemška vas in Šentlovrenc;
– javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Mirna (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna – Uradni list RS, št. 20/97, 69/99 in 48/08). S tem odlokom je bila ustanovljena tudi osnovna šola s prilagojenim programom, VVE – vrtec Deteljica, Mirna in VDC Mirna;
– javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Veliki Gaber (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber (Uradni list RS, št. 20/97, 80/98, 69/99, 48/08 in 64/11). S tem odlokom je bil ustanovljen tudi VVE – vrtec Sončnica, Veliki Gaber;
– javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Trebnje (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trebnje – Uradni list RS, št. 20/97, 69/99 in 108/05, 48/08 in 19/10);
– javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Trebnje (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trebnje – Uradni list RS, št. 19/09).
(2) Prejšnja občina je soustanoviteljica in izvršuje soustanoviteljske in solastninske pravice za naslednje javne zavode s področja vzgoje, izobraževanja in kulture:
– javni zavod Center za izobraževanje in kulturo (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo – Uradni list RS, št. 19/09);
– javni zavod Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie – Uradni list RS, št. 19/09).
8. člen
(1) Občina Mirna od 1. 7. 2011 dalje prevzema in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice za Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Mirna z osnovno šolo s prilagojenim programom, VVE – vrtec Deteljica, Mirna in VDC Mirna.
(2) Osnovna šola s prilagojenim programom na Mirni izvaja dejavnost tudi za Občino Trebnje. Medsebojna razmerja v zvezi s tem uredita Občina Trebnje in Občina Mirna s posebno pogodbo po kriteriju dejanskega števila otrok, ki imajo stalno prebivališče v posamezni občini.
9. člen
(1) Občina Trebnje in Občina Mirna prevzameta in izvršujeta soustanoviteljske in solastninske pravice prejšnje občine za naslednje zavode:
– Javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Trebnje,
– Javni zavod Center za izobraževanje in kulturo Trebnje,
– Javni zavod Knjižnica Pavla Golie Trebnje.
(2) Delež soustanoviteljskih in solastninskih pravic Občine Trebnje in Občine Mirna pri javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Glasbena šola Trebnje se določi po splošnem delitvenem ključu, glede na delež prejšnje občine v tem zavodu.
(3) Delež soustanoviteljskih in solastninskih pravic Občine Trebnje in Občine Mirna pri javnemu zavodu Center za izobraževanje in kulturo se določi po splošnem delitvenem ključu, glede na delež prejšnje občine v tem zavodu.
(4) Delež soustanoviteljskih in solastninskih pravic Občine Trebnje in Občine Mirna pri javnemu zavodu Knjižnica Pavla Golie Trebnje, z izposojevališčem tudi na Mirni, se določi po splošnem delitvenem ključu, glede na delež prejšnje občine v tem zavodu.
(5) Občini – soustanoviteljici javnih zavodov (skupaj z Občino Šentrupert in Občino Mokronog - Trebelno) prevzameta pravice in obveznosti do javnih zavodov in pravico sodelovati pri upravljanju po splošnem delitvenem ključu. V istem razmerju postaneta tudi solastnici idealnih deležev skupnega premoženja v upravljanju, ki je bil v solasti prejšnje občine. Soustanoviteljici se zavežeta, da bosta za bodoče investicije in investicijsko vzdrževanje skupnih zavodov prispevali finančna sredstva po splošnem delitvenem ključu. Upravljavske pravice in sankcije za neizpolnjevanje obveznosti posamezne občine se določijo v posebnem aktu.
(6) Izvrševanje soustanoviteljskih pravic vseh štirih občin v skupnih javnih zavodih ter usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb se zagotavlja v skupnem organu občin Trebnje, Mirna, Mokronog - Trebelno in Šentrupert.
10. člen
Občina Trebnje od 1. 7. 2011 izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice za naslednje zavode s področja vzgoje, izobraževanja in otroškega varstva:
– Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Trebnje, s podružničnimi šolami Dobrnič, Dolenja Nemška vas in Šentlovrenc,
– Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Veliki Gaber, z VVE – vrtec Sončnica, Veliki Gaber,
– Javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Trebnje.
11. člen
Ustanoviteljske pravice na področju zdravstva
(1) Prejšnja občina je soustanoviteljica in izvršuje soustanoviteljske pravice v javnem zavodu Zdravstveni dom Trebnje skupaj z Občino Šentrupert in Občino Mokronog - Trebelno (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje – Uradni list RS, št. 19/09).
(2) V javnem zavodu Zdravstveni dom Trebnje Občina Trebnje in Občina Mirna prevzameta in izvršujeta soustanoviteljske pravice prejšnje občine po splošnem delitvenem ključu.
(3) Zdravstveni dom Trebnje od 1. 7. 2011 upravlja z vsem premoženjem, s katerim je upravljal do 30. 6. 2011.
(4) Peti in šesti odstavek 9. člena tega dogovora se uporablja tudi za javni zavod Zdravstveni dom Trebnje, v delu, ki ureja soustanoviteljske pravice in obveznosti.
12. člen
Ustanoviteljske pravice na področju lekarniške dejavnosti
(1) Na podlagi Odloka o ustanovitvi Dolenjskih lekarn Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/1991, Uradni list RS, št. 108/03) je soustanoviteljica Dolenjskih lekarn tudi prejšnja občina. Dolenjske lekarne imajo lekarno v Trebnjem in lekarniško podružnico na Mirni.
(2) Osnovno lekarniško službo zagotavlja javni zavod Dolenjske lekarne na celotnem območju prejšnje občine. V odnosu do Dolenjskih lekarn si Občina Trebnje in Občina Mirna pridržujeta pravice do svoje udeležbe pri odločanju in obveznostih v razmerju, kot ga bo določal nov odlok, ki je v pripravi.
13. člen
Javna podjetja
(1) Ustanovitvena akta javnega podjetja Komunala Trebnje, d.o.o. sta:
– Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. (Uradni list RS, št. 19/09 in 43/09),
– Družbena pogodba o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o., št. SV111/09.
(2) Občina Trebnje in Občina Mirna (skupaj z Občino Šentrupert ter Občino Mokronog - Trebelno) prevzameta in izvršujeta soustanoviteljske in solastninske pravice prejšnje občine na javnem podjetju Komunala Trebnje d.o.o. po splošnem delitvenem ključu.
(3) Osnovni vložek oziroma poslovni delež posamezne občine v osnovnem kapitalu podjetja se določi z upoštevanjem splošnega delitvenega ključa.
(4) Peti in šesti odstavek 9. člena tega dogovora se uporablja tudi za javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o., v delu, ki ureja soustanoviteljske pravice in obveznosti.
14. člen
Civilna zaščita in požarna varnost
(1) Oprema in sredstva civilne zaščite in požarne varnosti, ki jo uporabljajo pripadniki obeh služb pripada tisti občini, kjer se oprema nahaja.
(2) Gasilska zveza Trebnje in občini skleneta poseben dogovor o vzdrževanju sistema alarmiranja.
(3) V primeru nevarnosti večjih naravnih in drugih nesreč se vključita v reševanje z materialnimi sredstvi kot tudi z enotami za zaščito in reševanje obe občini ter si medsebojno pomagata pri reševanju in sanaciji terena. Do vzpostavitve lastne organizacije in Občinskega štaba za civilno zaščito v Občini Mirna, vodi reševanje Štab civilne zaščite Občine Trebnje.
(4) Glede intervencij na področju nevarnosti v primeru razlitja nevarnih snovi in reševanja v prometnih nesrečah do vzpostavitve gasilskega poveljstva v Občini Mirna opravlja naloge reševanja specialna enota PGD Trebnje. Glede požarne varnosti občini uskladita dolžnosti, naloge in organizacijo s posebnim dogovorom (pogodbo) z Gasilsko zvezo Trebnje.
15. člen
Dogovor o razporeditvi javnih uslužbencev občinske uprave prejšnje občine v občinsko upravo Občine Mirna sprejmeta župana Občine Trebnje in Občine Mirna sporazumno.
16. člen
Vsa cestna, prometna in energetska infrastruktura se deli po teritorialnem načelu in pripada tisti občini, kjer infrastruktura poteka.
17. člen
Denarna sredstva
(1) Razpoložljiva denarna sredstva, razen namenskih sredstev (v blagajni, dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah) se delijo glede na stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2011 po splošnem delitvenem ključu.
Proračunski primanjkljaj, kot presežek odhodkov nad prihodki, ugotovljen v »Poročilu o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2011«, v celoti bremeni Občino Trebnje.
Sredstva rezervnega sklada na dan 30. 6. 2011 se razdelijo po splošnem delitvenem ključu.
Sredstva okoljskih dajatev – odpadki na dan 30. 6. 2011, zmanjšana za delež Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert, se razdelijo po splošnem delitvenem ključu.
Sredstva okoljskih dajatev – odpadne vode na dan 30. 6. 2011, zmanjšana za neporabljena sredstva iz leta 2006 (Odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 42618-61/2007-14, z dne 19. 10. 2007) in zmanjšana za delež Občine Mokronog – Trebelno in Občine Šentrupert, se razdelijo po splošnem delitvenem ključu.
(2) Sredstva (prihodki in odhodki) izplačana oziroma dobljena iz/v skupni proračun Občine Trebnje po 1. 7. 2011, ki bodo izplačana oziroma dobljena iz ločenega podračuna proračuna prejšnje občine in se nanašajo na Občino Mirna, se vključijo v proračun Občine Mirna.
(3) Terjatve: Kratkoročne terjatve do Krajevne skupnosti Mirna prevzame Občina Mirna.
Kratkoročne terjatve prejšnje občine do javnih agencij, skladov in ostalih organov Republike Slovenije se delijo po splošnem delitevnem ključu na dan 30. 6. 2011.
Kratkoročne terjatve do javnih zavodov se delijo po pripadnosti javnih zavodov posamezni občini – prevzame jih tista občina, na območju katere so javni zavodi ustanovljeni, v primeru skupnega javnega zavoda, pa občini soustanoviteljici po splošnem delitvenem ključu.
(4) Dolgoročne kapitalske in druge naložbe se delijo po splošnem delitvenem ključu.
(5) Vrednostni papirji: delnice, obveznice, točke investicijskih skladov in delež prejšnje Občine Trebnje v vrednostnih papirjih, se (po izločitvi dela, ki pripada Občini Mokronog - Trebelno in Občini Šentrupert) delijo po splošnem delitvenem ključu.
(6) Kratkoročne obveznosti: Kratkoročne obveznosti do Krajevne skupnosti Mirna prevzame Občina Mirna.
Kratkoročne obveznosti prejšnje občine do javnih agencij, skladov in ostalih organov Republike Slovenije se delijo po splošnem delitvenem ključu na dan 30. 6. 2011.
Kratkoročne obveznosti do javnih zavodov se delijo po ustanovitvi javnih zavodov posameznih občin – prevzame jih tista občina, na območju katere so javni zavodi ustanovljeni, v primeru skupnega javnega zavoda, pa občini soustanoviteljici po splošnem delitvenem ključu.
(7) Sredstva krajevnih skupnosti Občine Trebnje niso predmet delitvene bilance.
18. člen
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov se delijo po legi nepremičnine: krediti za Osnovno šolo Mirna, POŠ Dolenja Nemška vas in POŠ Dobrnič.
19. člen
Pogodbene obveznosti
Pogodbe, ki jih je prejšnja občina podpisala do 30. 6. 2011, prevzame tista občina, na katere območje se nanaša predmet pogodbenih obveznosti – investicija, dejavnost zavodov ali stalno bivališče upravičencev.
20. člen
Obveznosti krajevne skupnosti
Obveznosti Krajevne skupnosti Mirna prevzame Občina Mirna.
21. člen
Finančne obveznosti iz naslova uresničevanja zakonskih obveznosti na področjih socialnega varstva, zdravstva, otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja, prevzame občina, kjer imajo upravičenci (posamezni občani) stalno prebivališče.
22. člen
Občina Trebnje se zavezuje poravnati vse račune za projekt vodovodnega sistema Sajenice in projekt vodovodnega sistema Zabrdje – VH Koren v celotni vrednosti in obsegu projekta kot je bil oddan na podlagi javnega naročila oziroma naročilnice. Hkrati se Občina Trebnje zavezuje Občini Mirna predati vso projektno dokumentacijo iz navedenega predmetnega javnega naročila. Podpisnici dogovora se zavezujeta sodelovati in si medsebojno pomagati pri izvedbi projekta vodovodnega sistema Zabrdje – VH Koren, kot je določeno v obstoječi projektni dokumentaciji.
Občina Mirna se zavezuje poravnati na zahtevo Občine Litija obveznost v višini 10.000,00 EUR za asfaltiranje dela lokalne ceste (Migolica–Cirnik–Gornje Ravne) na meji med prejšnjo občino in Občino Litija v naselju Cirnik.
23. člen
(1) Na podlagi predmetnega dogovora, ki ga sprejmeta občinska sveta Občine Trebnje in Občine Mirna, župana Občine Trebnje in Občine Mirna skleneta v roku treh mesecev Sporazum o razdelitvi premoženja, ki mora vsebovati podatke o višini denarnih sredstev in določene roke medsebojnih poplačil med občinama.
(2) Sklenjen sporazum o razdelitvi premoženja iz prejšnjega odstavka bo podlaga za vpis lastninske pravice na nepremičnem premoženju v zemljiško knjigo in druge ustrezne evidence.
(3) Občina Trebnje se zavezuje Občini Mirna finančne obveznosti iz tega dogovora poravnati v roku 3 mesecev od sklenitve sporazuma, ki ga skleneta župana v skladu z 51.b členom Zakona o lokalni samoupravi, v vsakem primeru pa najkasneje v 6 mesecih od potrditev tega dogovora s strani obeh občinskih svetov.
(4) Občina Trebnje se zaveže vse ostale obveznosti izpolniti najkasneje v roku 12 mesecev od sprejema tega dogovora.
(5) Župan Občine Trebnje se obvezuje, da bo za nepremičnine, ki bodo kot posledica razdelitve prejšnje občine prešle na Občino Mirna, zemljiškoknjižna dovolila v skladu z veljavno zakonodajo podpisoval Občini Mirna ažurno.
24. člen
Ta dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-14/2011-3
Trebnje, dne 12. oktobra 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
 
Župan
Občine Mirna
Dušan Skerbiš l.r.

AAA Zlata odličnost