Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011

Kazalo

3464. Odlok o podeljevanju Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko, stran 10518.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 27. in 101. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 10. redni seji dne 26. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o podeljevanju Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa pogoje, postopek in način podeljevanja Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko (v nadaljevanju: priznanje).
2. člen
(priznanje)
Priznanje je nagrada Občine Kočevje, ki jo občinski svet podeljuje za strokovno odličnost na področju umetnosti, humanističnih znanosti in kulture.
Prejemniki Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko dosegajo v slovenskem kulturnem prostoru nacionalno ali mednarodno primerljive vrhunske rezultate na področjih svoje ustvarjalnosti tako, da je njihovo delo povezano z regionalnim področjem Občine Kočevje, in zato bistveno prispevajo k umetniškemu, znanstvenemu in kulturnemu razvoju Kočevske.
3. člen
(sestava priznanja)
Priznanje sestavljata plaketa, kot obeležje Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko, ter denarna nagrada v višini ene povprečne neto plače v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo.
4. člen
(podeljevalec)
O prejemniku priznanja odloča Občinski svet Občine Kočevje na predlog žirije za podeljevanje Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko (v nadaljevanju: žirija).
II. NOSILEC PRIZNANJA OBČINE KOČEVJE DEKLICA S PIŠČALKO
5. člen
(čas podelitve)
Priznanje se svečano podeli na občinski prireditvi ob nacionalnem kulturnem prazniku 8. februarja.
6. člen
(prejemniki)
Priznanje se podeli domačim in tujim posameznikom, društvom, ustanovam ter drugim pravnim osebam javnega ali civilnega prava oziroma organiziranim skupinam ljudi v najširšem smislu, ki delujejo na področju umetnosti, humanističnih znanosti in kulture.
Priznanje se dodeli prejemniku v trajno last.
Priznanje se lahko dodeli tudi posthumno ali po prenehanju obstoja društva, ustanove oziroma druge pravne osebe javnega ali civilnega prava.
Občinski svet lahko podeli ob vsakem razpisu največ eno priznanje.
Priznanje ne more biti podeljeno:
– posameznikom in ustanovam, ki so ga že prejeli;
– dvakrat za isto delo, dosežke ali zasluge.
III. IMENOVANJE IN SESTAVA ŽIRIJE
7. člen
(imenovanje in mandat žirije)
Žirijo imenuje župan s sklepom za obdobje trajanja mandata občinskega sveta.
Žirija mora biti imenovana najkasneje dva tedna pred izidom prvega javnega poziva v svojem mandatnem obdobju.
8. člen
(sestava žirije)
Žirijo sestavlja skupaj 7 članov. V sestavi žirije sta po dve osebi za vsako izmed naslednjih krovnih področij:
– umetnost,
– humanistična znanost,
– kultura.
Dvojice so sestavljene tako, da vsako izmed naštetih treh področij zastopa po eden ustvarjalec oziroma delavec, ki na tem področju ustvarja oziroma deluje v Občini Kočevje, in eden, v slovenskem kulturnem prostoru nacionalno ali mednarodno priznan strokovnjak, s posameznega področja, ki ni nujno povezan s Kočevsko.
Sedmega člana žirije imenuje župan iz vrst strokovnih služb Občine Kočevje.
Predsednika žirije imenujejo člani žirije iz svojih vrst na prvi seji, ki jo skliče župan. Predsednik ne more biti član žirije, imenovan iz vrst strokovnih služb Občine Kočevje.
Člani žirije ne smejo nominirati kandidatov za nagrado v fazi objave javnega poziva.
9. člen
(denarno nadomestilo)
Člani žirije so za njihovo delo upravičeni do sejnin in povračila stroškov na način in v višini, kot pripada članom delovnih teles občinskega sveta.
10. člen
(svetovalci žirije)
Žirija lahko za presojo posameznih kandidatur, ki sega zunaj področij njihovih ekspertiz, zaprosi še dodatne svetovalce, ki morajo biti v slovenskem kulturnem prostoru nacionalno ali mednarodno priznani strokovnjaki s področja, ki ga zadeva kandidatura, in niso nujno povezani s Kočevsko.
Dodatne svetovalce na predlog žirije angažira župan najkasneje dva tedna potem, ko ga je za to zaprosila žirija.
Svetovalci žiriji imajo mandat samo za presojo posameznih kandidatur.
Svetovalci žiriji presojajo kandidature po istih kriterijih kot člani žirije.
Svetovanje žiriji in kandidatura za nagrado se izključujeta.
Svetovalci žiriji ne smejo presojati o kandidatih, ki so jih nominirali.
Svetovalci žiriji so za njihovo delo upravičeni do sejnin in povračila stroškov na način in v višini, kot pripada članom delovnih teles občinskega sveta.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR
11. člen
(merila in kriteriji)
Žirija ocenjuje doseženo odličnost kandidatov glede na naslednje tri sklope:
– Sklop I – v slovenskem kulturnem prostoru nacionalno ali mednarodno primerljivi vrhunski rezultati;
– Sklop II – povezanost z regionalnim področjem Občine Kočevje;
– Sklop III – strokovna presoja članov žirije.
Sklop I – v slovenskem kulturnem prostoru nacionalno ali mednarodno primerljivi vrhunski rezultati, se točkuje z naslednjimi ocenami.
Posamezna dosežena nagrada svetovnega merila     200 točk
Posamezna nagrada zunaj meja Republike Slovenije   50 točk
Posamezna monografska predstavitev v osrednjih
nacionalnih ustanovah zunaj meja Republike
Slovenije                      100 točk
Posamezna dosežena nagrada nacionalnega (v
slovenskem kulturnem prostoru) merila        100 točk
Posamezna monografska predstavitev v osrednjih
nacionalnih (v slovenskem kulturnem prostoru)
ustanovah v Republiki Sloveniji            50 točk
Posamezna druga dosežena nagrada           10 točk
Posamezna druga predstavitev              5 točk
Univerzitetna izobrazba iz področja, na katerem
kandidat ustvarja, ali več kot 20-letna
kontinuiteta ustvarjanja na istem področju      50 točk
Vodilna vloga v skupini ustvarjalcev         10 točk
Vzporedno delovanje na dveh ali več področij
ustvarjalnosti                    5 točk.
Sklop II – povezanost z regionalnim področjem Občine Kočevje, se točkuje z naslednjimi ocenami.
Tematska navezava na Kočevsko            100 točk
Pionirska obravnava dejstev o Kočevski        200 točk
Stvaritev referenčne točke za obravnavo Kočevske   300 točk
Razpoznaven odziv v lokalnem okolju Kočevske     50 točk
Razpoznaven odziv v nacionalnem (v slovenskem
kulturnem prostoru) ali mednarodnem okolju
Kočevske                      100 točk.
Sklop III – strokovna presoja članov žirije, se točkuje z naslednjimi ocenami.
+----------------------+------------+--------------+------------+
|           |Odlično   |Nadpovprečno |Izjemno   |
|           |      |odlično    |odlično   |
+----------------------+------------+--------------+------------+
|Konceptualne zasnove |100 točk  |200 točk   |300 točk  |
+----------------------+------------+--------------+------------+
|Metode izvedbe    |100 točk  |200 točk   |300 točk  |
+----------------------+------------+--------------+------------+
|Rezultati       |100 točk  |200 točk   |300 točk  |
+----------------------+------------+--------------+------------+
Vsak posamezen član žirije izbere ustrezno stopnjo v vsaki posamezni kategoriji.
Doseženo število točk se zabeleži v ocenjevalne liste za vsakega posameznega kandidata.
V. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJA
12. člen
(javni poziv)
Župan Občine Kočevje najmanj štiri mesece pred predvidenim datumom podelitve objavi poziv za nominacijo prejemnikov priznanja Deklica s piščalko.
Poziv se objavi v lokalnih glasilih, na spletni strani Občine Kočevje, lahko pa tudi v drugih medijih s širšim dosegom.
Javni poziv mora vsebovati:
– kriterije za podelitev priznanja;
– podatke, ki jih mora vsebovati nominacija;
– rok, do katerega morajo biti poslane nominacije;
– naslov, kamor morajo biti poslane nominacije.
Sestavni del javnega poziva je tudi nominacijski obrazec, ki vsebuje vsaj kriterije za podelitev priznanja, določene v 11. členu tega odloka, in besedilo za izjavo nominiranca, s katero soglaša z izvajanjem določb tretjega in šestega odstavka 13. člena tega odloka in 20. člena tega odloka.
13. člen
(predložitev nominacije)
Nominirance lahko predlagajo posamezniki, pravne osebe ali druge neformalne skupine ljudi v najširšem smislu, iz katerekoli države sveta.
Pobudniki za podelitev priznanja ne morejo nominirati samih sebe.
Pobudniki za podelitev priznanja morajo za nominacijo pridobiti pisno soglasje kandidatov, ki jih želijo predlagati.
Nominacija mora slediti javnemu pozivu za podelitev priznanja in prispeti na v pozivu navedeni naslov v razpisu navedenem roku.
Nominacija mora biti predložena pisno, na nominacijskem obrazcu, kot je določen v pozivu, v slovenskem jeziku in v sedmih identičnih izvodih.
Vse priloge k nominacijskemu obrazcu morajo biti predložene v sedmih identičnih izvodih. Avtorska dela ali reprodukcije avtorskih del, ki so bila priložena obrazcem za nominacijo, preidejo v trajno in neomejeno last Občine Kočevje.
Po preteku roka iz javnega razpisa občinska uprava Občine Kočevje pregleda vložene nominacije in iz postopka izloči nominacije, ki niso v skladu s tem odlokom. Žiriji predloži le popolne nominacije, ki tako postanejo kandidature.
14. člen
(neuspeh javnega poziva)
V primeru, da na javni poziv v razpisanem roku ne prispe nobena nominacija, lahko župan Občine Kočevje odloči, da se poziv ponovi, ali pa pozove žirijo, da nominira kandidata za priznanje.
15. člen
(zahteve)
Kandidati za priznanje morajo izpolnjevati vsaj enega izmed naslednjih regionalnih kriterijev:
– imajo ali so imeli v Občini Kočevje stalno ali začasno bivališče;
– ustvarjajo ali so ustvarjali v Občini Kočevje;
– njihovo ustvarjanje je ali je bilo vezano na sedanje življenje ali zgodovino na področju Občine Kočevje;
– njihovo ustvarjanje je ali je bilo vezano na naravno in kulturno dediščino v Občini Kočevje;
– s svojim delom izpostavljajo ali so izpostavili posebno vlogo Kočevske v umetniških, humanistično znanstvenih ali kulturnih projektih.
Kandidati za priznanje morajo izpolnjevati naslednje strokovne kriterije:
– ustvarjati ali delovati morajo na področju umetnosti, humanističnih znanosti ali kulture;
– s svojim delom morajo izražati interes za Kočevsko oziroma morajo ustvarjati v kontekstu Kočevske;
– njihovo delo mora biti teoretsko utemeljeno in strokovno relevantno;
– njihovo delo mora biti lokalno, v slovenskem kulturnem prostoru nacionalno ali mednarodno odmevno in vplivno;
– dosegati morajo izjemno odličnost v konceptualnih zasnovah, metodah izvedbe in rezultatih svojega ustvarjanja ali delovanja.
16. člen
(postopek žirije)
Žirija pregleda kandidature in jih oceni skladno z merili in kriteriji iz 11. člena tega odloka.
Na podlagi izpolnjenih ocenjevalnih listov žirija evidentira kandidata z najvišjim številom točk.
Priznanje se podeli kandidatu, ki zbere najvišje število točk, vendar priznanje ne more biti podeljeno kandidatu, ki v sklopih I. in II. strokovnih kriterijev in meril ni dosegel najmanj 301 točko.
Glede na tretji odstavek tega člena, člani žirije, v primeru, da je kandidat z najvišjim številom točk in ki dosega več kot 301 točko v sklopih I. in II. strokovnih kriterijev in meril, le eden, katerikoli član žirije pa izrazi pomisleke o dodelitvi nagrade temu kandidatu, glasujejo za ali proti dodelitvi nagrade temu kandidatu. Če kandidat z najvišjim številom točk ni potrjen z glasovanjem, žirija kot kandidata za nagrado izbere kandidata, ki je bil po številu zbranih točk na drugem mestu.
V primeru, da je kandidatov, ki ustrezajo prejšnjemu odstavku, več, člani žirije glasujejo za vsakega posameznega kandidata, ali so za ali proti podelitvi nagrade. Postopek se ponavlja, dokler ni izbran en sam kandidat.
Žirija je sklepčna, če je na seji prisotno več kot polovica vseh članov žirije.
Glasovalno pravico za izbiro nagrajenca imajo samo člani žirije.
Glasovanje žirije poteka po načelu, da ima en član žirije en glas. Sklep je izglasovan z večino glasov prisotnih članov žirije. Za čas, ko se glasuje o kandidaturi člana žirije, se šteje, kot da le-ta na seji ni prisoten.
V primeru, da soglasja o izboru na podlagi predhodnih določb tega člena ni mogoče doseči, pridobi najstarejši član žirije moč dvojnega glasu le za čas dokončne izpeljave postopka izbire, v katerem poprej ni bilo mogoče doseči soglasja.
Zapisnik o glasovanju žirije se zapečati v pisno ovojnico, na kateri se označi vsebino, letnico in navede: »Zapisnik o glasovanju žirije priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko – ne odpiraj!«. Ovojnica se vloži v spis.
17. člen
(sprejem odločitve o nagrajencu)
Skladno s postavljenimi merili in kriteriji žirija pripravi utemeljitev predloga za podelitev priznanja ter ga posreduje županu, da ga predlaga občinskemu svetu v sprejem.
18. člen
(javna dostopnost gradiva)
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanja je javno in je na vpogled pri občinski upravi po predhodni pisni vložitvi zahteve po vpogledu.
Izjemo od načela javnosti predstavlja zapisnik iz glasovanja žirije, ki ni javen in se nahaja v spisu v zapečateni ovojnici.
VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREJEMNIKA PRIZNANJA
19. člen
(pravice in dolžnosti prejemnika)
Prejemnik priznanja lahko uporablja priznanje brez omejitev.
Prejemnik priznanja lahko sodeluje pri promocijskih aktivnostih v zvezi s priznanjem v koledarskem letu, v katerem mu je bilo dodeljeno in v vseh naslednjih letih.
Prejemnik priznanja je dolžan v komuniciranju osvojene nagrade navajati njen celotni naziv.
Prejemnik priznanja Občini Kočevje dovoli brezplačno uporabo reprodukcijskih pravic na svojem ustvarjenem avtorskem delu najmanj do zneska denarne premije, ki je del nagrade, za promocijo Občine Kočevje, geografsko in časovno neomejeno. Za realizacijo navedenega se lahko sklene poseben dogovor med Občino Kočevje in prejemnikom priznanja.
VII. VODENJE EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
20. člen
(opravljanje strokovnih in administrativnih del)
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco podeljenih priznanj opravlja Občinska uprava Občine Kočevje.
21. člen
(evidenca priznanj)
Priznanja in nagrade se vpisujejo v posebno evidenco (knjigo) kronološko. Evidenca vsebuje zaporedno številko, priimek in ime ter osebne podatke o prejemniku oziroma naziv pravne osebe in podatke o njenem sedežu, navedbo področja, za katero sta bila priznanje in nagrada podeljena, številko sklepa občinskega sveta ter datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sklep sprejet.
22. člen
(hranjenje in uporaba avtorskih del)
Način uporabe in hranjenja avtorskih del in avtorskih pravic, pridobljenih v zvezi s podeljevanjem priznanja, določi župan.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(plaketa)
Obliko, velikost in vsebino plakete iz 3. člena tega odloka določi v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka župan.
24. člen
(imenovanje žirije)
Prvo žirijo imenuje župan Občine Kočevje v roku tridesetih dni po uveljavitvi tega odloka.
Mandat komisije poteče hkrati z mandatom občinskega sveta.
25. člen
(poziv za nominacijo za leto 2012)
Ne glede na določbe drugega odstavka 7. člena in določbe 12. člena župan Občine Kočevje poziv za nominacijo za leto 2012 objavi v roku najkasneje 30 dni po sprejetju tega odloka.
26. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2011-1504
Kočevje, dne 30. septembra 2011
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.