Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

334. Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, stran 848.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa standarde in pogoje za izmenjavo računov v elektronski obliki, ki jih izdajajo ali prejemajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki) prek enotne vstopne in izstopne spletne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »e-račun« je račun, izdan v standardni elektronski obliki v skladu s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi s posebnimi predpisi, ki enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki, ki ga izdajatelj računa posreduje prejemniku računa za opravljeno storitev ali dobavljeno blago,
– »izmenjava e-računa« je proces posredovanja e-računa od izdajatelja e-računa do prejemnika e-računa,
– »prejemnik e-računa« je fizična ali pravna oseba ali proračunski uporabnik, ki mu je namenjen e-račun,
– »izdajatelj e-računa« je poslovni subjekt ali proračunski uporabnik, ki izda e-račun,
– »ovojnica e-računa« je osnovni dokument izdajatelja e-računa, na podlagi katerega se izvaja izmenjava e-računa s prilogami,
– »e-prijava« je elektronska oblika izjave o prejemanju e-računov,
– »e-odjava« je elektronska oblika odjave prejemanja e-računov,
– »vloga« je dokument s podatki o izdajatelju, s katerim UJP vključi izdajatelja v evidenco izdajateljev e-računov,
– »evidenca izdajateljev e-računov« je seznam izdajateljev e-računov, ki ga vodi UJP.
3. člen
(1) E-računi morajo po obliki in vsebini ustrezati vsem zahtevam in pogojem, ki so določeni z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, in na njegovi podlagi izdanim predpisom, ter zahtevam posebnih predpisov in standardov, ki urejajo izvrševanje proračuna in računovodsko poslovanje, elektronsko poslovanje in elektronski podpis, varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, varstvo podatkov in poslovna razmerja med dolžnikom oziroma plačnikom, upnikom in ponudnikom plačilnih storitev.
(2) E-računi morajo biti podpisani z elektronskim podpisom.
(3) E-računi morajo biti v obliki e-SLOGA, ki je enotna standardizirana oblika e-računa.
2. STANDARD ZA IZMENJAVO E-RAČUNOV
2.1. Obvezni elementi ovojnice za izmenjavo e-računa
4. člen
Standard za izmenjavo e-računov določa obvezne elemente ovojnice, ki so potrebni za elektronsko izmenjavo e-računov.
5. člen
(1) Ovojnica vsebuje naslednje obvezne elemente: podatke za usmerjanje, podatke o izvoru dokumenta, podatke za plačilo in podatke o prilogah e-računa.
(2) S podatki za usmerjanje se določa identifikacija proračunskega uporabnika – izdajatelja e-računa in identifikacija prejemnika e-računa.
(3) S podatki o izvoru e-dokumenta se določa izvor dokumenta, identifikacija izdajatelja računa, datum in čas nastanka e-računa ter tip dokumenta.
(4) S podatki za plačilo se določa podatke o načinu plačila, identifikaciji prejemnika plačila, namenu nakazila in referenci proračunskega uporabnika izdajatelja e-računa.
(5) S podatki o prilogah e-računa se določa ime priloge, povezava do priloge, tip priloge ter opis priloge.
2.2. Izmenjava e-računov
6. člen
(1) Če proračunski uporabnik – izdajatelj e-računov posluje prek iste davčne številke in podračuna, mora na izdanem e-računu vpisati podatek o referenčni oznaki, na podlagi katere je možno določiti proračunskega uporabnika izdajatelja e-računa.
(2) Izmenjava e-računov za proračunske uporabnike poteka preko spletne aplikacije UJPnet.
7. člen
(1) Struktura ovojnice za elektronsko izmenjavo e-računov je določena v tehničnih navodilih za izmenjavo e-računov, ki so objavljena na spletni strani UJP.
(2) Navodila za uporabo spletne aplikacije UJPnet za namene izmenjave e-računov so objavljena na spletni strani UJP ter dostopna v območnih enotah UJP.
3. POGOJI ZA IZMENJAVO E-RAČUNOV
8. člen
Proračunski uporabnik – izdajatelj e-računa, ki se vključi v izmenjavo e-računov:
– mora sprejeti pogoje spletnega poslovanja UJP med proračunskimi uporabniki in UJP,
– mora podpisati vlogo, na podlagi katere UJP vključi proračunskega uporabnika- izdajatelja e-računa v izmenjavo e-računov,
– prejemnikom e-računa posreduje le vsebine, ki so z e-računom neposredno povezane in v prilogi e-računov ne posreduje reklamnih vsebin,
– sprejema e-prijave oziroma e-odjave e-računov od fizičnih in pravnih oseb ter proračunskih uporabnikov,
– mora o prenehanju izdajanja e-računov pravočasno obvestiti prejemnike e-računov,
– vodi svoj seznam prejemnikov e-računov,
– prejema povratne informacije, vezane na izmenjavo e-računov,
– mora vpisati davčno številko prejemnika e-računa, kadar je prejemnik e-računa pravna oseba ali proračunski uporabnik.
9. člen
(1) Proračunski uporabnik, ki želi prejemati e-račune:
– mora pri UJP podpisati e-prijavo za prejem e-računov,
– od izdajatelja e-računa prejema e-račune, za katere je izpolnil e-prijavo o prejemanju e-računov,
– se lahko z izdajateljem dogovori za podatek o referenčni oznaki ali šifri kupca ali šifra proračunskega uporabnika ali med njima dogovorjen podatek za pravilno usmerjanje e-računa do organizacijskih enot proračunskega uporabnika.
(2) Proračunski uporabnik, ki želi prenehati prejemati e-račune, mora podpisati e-odjavo o prejemanju e-računov.
(3) Proračunski uporabnik mora e-prijavo oziroma e-odjavo podpisati in posredovati UJP najmanj 5 dni pred začetkom oziroma prenehanjem prejemanja e-računov.
10. člen
(1) UJP kot enotna vstopna in izstopna točka, prek katere proračunski uporabniki izdajajo in prejemajo e-račune:
– zagotavlja izmenjavo e-računov in spremljajočih dokumentov med izdajateljem in prejemnikom e-računa,
– zagotavlja izmenjavo e-računov na podlagi prvega odstavka 6. člena tega pravilnika,
– proračunskega uporabnika – izdajatelja e-računa na podlagi podpisane vloge vključi v evidenco izdajateljev e-računov,
– prejete e-račune posreduje prejemnikom e-računov,
– posreduje izdajateljem e-računov povratne informacije, vezane na izmenjavo e-računov,
– lahko vodi za proračunske uporabnike – izdajatelje e-računov seznam prejemnikov e-računov.
(2) UJP zavrne e-račun v primeru, če ovojnica e-računa ni skladna s 5. členom tega pravilnika ali izmenjava e-računov ni v skladu s tehničnimi navodili iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
11. člen
Če izdajatelj e-računov, ki ni proračunski uporabnik, posreduje proračunskim uporabnikom e-račune:
– lahko proračunskim uporabnikom – prejemnikom e-računa posreduje le vsebine, ki so z e-računom neposredno povezane in v prilogi e-računov ne posreduje reklamnih vsebin,
– sprejema e-prijave oziroma e-odjave e-računov od proračunskih uporabnikov,
– o prenehanju izdajanja e-računov obvesti proračunske uporabnike-prejemnike e-računov en mesec pred prenehanjem,
– prejema povratne informacije, vezane na izmenjavo e-računov.
4. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-846/2010/11
Ljubljana, dne 1. februarja 2011
EVA 2010-1611-0187
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost