Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2776. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1B), stran 8550.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2011.
Št. 003-02-7/2011-6
Ljubljana, dne 21. julija 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANKI SLOVENIJE (ZBS-1B)
1. člen
V Zakonu o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 22.b člena besedilo »da bi zavarovala« nadomesti z besedilom »ki se uporablja za zavarovanje«.
V tretjem odstavku se besedilo »vpis in izpis podatkov iz« nadomesti z besedo »upravljanje«.
2. člen
V naslovu 22.c člena se beseda »Pridobitev« nadomesti z besedo »Vpis«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Imetnik finančnega premoženja lahko kot zavarovanje, ki se vpiše v register, ponudi le premoženje, za katerega je v dobri veri, da na njem ne obstajajo pravice, ki bi bile prizadete zaradi prednostne pravice iz 22.f člena tega zakona.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Finančno premoženje, ki se vpiše v register, se označi z enolično identifikacijsko oznako. S to oznako in podatkom, da je finančno premoženje dano v zavarovanje, se označi tudi listina, ki dokazuje obstoj finančnega premoženja, če listina obstaja.«.
3. člen
Besedilo 22.d člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za finančna zavarovanja iz prvega odstavka 22.b člena tega zakona se uporabljajo določbe zakona, ki ureja finančna zavarovanja.«.
4. člen
V 22.e členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Oseba, ki ji je v zavarovanje ponujeno premoženje, ki se lahko uporablja tudi za zavarovanje obveznosti do oseb iz prvega odstavka 22.b člena tega zakona, lahko pri Banki Slovenije poizve, ali je na tem premoženju vzpostavljena pravica zavarovanja v korist oseb iz prvega odstavka 22.b člena tega zakona. Ta oseba lahko Banko Slovenije pozneje tudi obvesti, da je bilo na tem premoženju vzpostavljeno zavarovanje v njeno korist.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Določbe tega zakona ne vplivajo na veljavnost zavarovanj Banke Slovenije, ki so nastala pred dnem uveljavitve tega zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/11-12/8
Ljubljana, dne 13. julija 2011
EPA 1851-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti