Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2774. Zakon o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB), stran 8547.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB)
Razglašam Zakon o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2011.
Št. 003-02-7/2011-11
Ljubljana, dne 21. julija 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DAVKU NA BILANČNO VSOTO BANK (ZDBVB)
1. člen
(vsebina zakona)
S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja davka na bilančno vsoto bank (v nadaljnjem besedilu: davek).
2. člen
(uporaba pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja bančništvo.
(2) Nefinančne družbe po tem zakonu so nefinančne družbe, kot so opredeljene v Uredbi Sveta (ES) št. 2223/96, z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (UL L št. 310, z dne 30. 11. 1996, str. 1; s spremembami).
3. člen
(pripadnost davka)
Davek po tem zakonu je prihodek državnega proračuna.
4. člen
(obdobje za davek)
Obračunsko obdobje za davek je koledarsko leto.
5. člen
(zavezanec za davek)
Zavezanec oziroma zavezanka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) za davek po tem zakonu je:
– banka, ki je v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
– banka države članice, ki je v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, upravičena na območju Republike Slovenije opravljati bančne in druge vzajemno priznane finančne storitve preko podružnice ali neposredno; pri tem je banka iz te alineje, ki opravlja bančne in druge vzajemno priznane finančne storitve neposredno, zavezanec, če ima v Republiki Sloveniji poslovno enoto po zakonu, ki ureja obdavčitev dohodkov pravnih oseb;
– banka tretje države, ki je v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobila dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji.
6. člen
(osnova za davek)
(1) Osnova za davek je bilančna vsota (vrednost sredstev v izkazu finančnega položaja) zavezanca, izračunana kot povprečje vrednosti stanj na vsak zadnji dan meseca v koledarskem letu.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je osnova za davek banke države članice in banke tretje države, ki je upravičena na območju Republike Slovenije opravljati bančne in druge vzajemno priznane finančne storitve preko podružnice, bilančna vsota podružnice, izračunana na način iz prvega odstavka tega člena.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je osnova za davek banke države članice, ki je upravičena na območju Republike Slovenije opravljati bančne in druge vzajemno priznane finančne storitve neposredno, sorazmerni del bilančne vsote upoštevaje obseg poslovanja v Republiki Sloveniji.
7. člen
(stopnja davka)
Davek se plačuje po stopnji 0,1  % od osnove za davek.
8. člen
(zmanjšanje davka)
(1) Zmanjšanje davka znaša 0,167  % stanja kreditov, izračunanega na podlagi 9. člena tega zakona, danih nefinančnim družbam in samostojnim podjetnikom.
(2) Zavezanec lahko davek zmanjša pod pogoji iz 9. člena tega zakona, vendar največ v višini obračunanega davka.
9. člen
(stanje kreditov)
(1) Stanje kreditov iz 8. člena in prvega odstavka 10. člena tega zakona je povprečno stanje kreditov pred oblikovanimi popravki vrednosti zaradi oslabitev oziroma spremembe poštene vrednosti v koledarskem letu, izračunano na podlagi stanj na vsak zadnji dan v mesecu, v skladu z metodologijo, ki jo z uredbo določi vlada in v kateri določi izbor postavk iz metodologije Banke Slovenije, pri tem pa izhaja iz ciljev in namenov tega zakona.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je stanje kreditov banke države članice in banke tretje države, ki je upravičena na območju Republike Slovenije opravljati bančne in druge vzajemno priznane finančne storitve preko podružnice, stanje kreditov podružnice, izračunano na način iz tega člena.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je stanje kreditov banke države članice, ki je upravičena na območju Republike Slovenije opravljati bančne in druge vzajemno priznane finančne storitve neposredno, stanje kreditov poslovne enote, izračunano na način iz tega člena.
10. člen
(oprostitve)
(1) Davka ne plačajo zavezanci, pri katerih je stanje kreditov danih nefinančnim družbam in samostojnim podjetnikom v koledarskem letu, za katerega se plačuje davek, višje od stanja teh kreditov v preteklem koledarskem letu najmanj za 5  % bilančne vsote preteklega koledarskega leta. Bilančna vsota se izračuna kot povprečje vrednosti na vsak zadnji dan meseca v koledarskem letu.
(2) Davka ne plačajo zavezanci, pri katerih stanje kreditov danih nefinančnim družbam in samostojnim podjetnikom na zadnji dan meseca uveljavitve tega zakona v bilančni vsoti, znaša manj kot 20  %.
11. člen
(obračunavanje in plačevanje davka)
(1) Zavezanec sam obračuna davek. Davek obračuna in obračun predloži pristojnemu davčnemu organu do 31. marca za preteklo obračunsko obdobje za davek.
(2) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona predpiše obrazec za obračun davka.
(3) Zavezanec mora plačati davek v roku 30 dni od predložitve obračuna davka.
(4) V zvezi z obveznostjo pobiranja davka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek, če s tem zakonom ni drugače določeno.
12. člen
(kazenska določba)
(1) Z globo od 3.200 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje zavezanec za davek, če:
1. ne ugotovi pravilno osnove za davek (6. člen);
2. ne obračuna in plača davka (prvi in tretji odstavek 11. člena).
(2) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba zavezanca za davek.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko davčni organ v hitrem postopku o prekršku izreče globo v katerikoli višini znotraj razpona, ki je predpisan v posameznem odstavku.
13. člen
(prehodne določbe)
(1) Za leto, v katerem je uveljavljen ta zakon, se osnova za davek in zmanjšanje davka računata kot povprečje vrednosti stanj na vsak zadnji dan meseca v obdobju od začetka uporabe tega zakona do konca koledarskega leta, v katerem je bil uveljavljen ta zakon.
(2) Ne glede na prvi odstavek 10. člena tega zakona, za leto, v katerem je uveljavljen ta zakon, davka ne plačajo zavezanci, pri katerih je stanje kreditov, danih nefinančnim družbam in samostojnim podjetnikom v letu uveljavitve tega zakona, za katerega se plačuje davek, višje od stanja teh kreditov na zadnji dan meseca, v katerem je bil uveljavljen ta zakon, najmanj za 2,1  % bilančne vsote na zadnji dan meseca, v katerem je bil uveljavljen ta zakon. Pri tem se stanje kreditov danih nefinančnim družbam in samostojnim podjetnikom v letu uveljavitve tega zakona računa kot povprečje vrednosti stanj na vsak zadnji dan meseca v obdobju od začetka uporabe tega zakona do konca koledarskega leta, v katerem je bil uveljavljen ta zakon.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2011.
Št. 435-02/11-1/13
Ljubljana, dne 13. julija 2011
EPA 1799-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost