Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2560. Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p. o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d. o. o., stran 7847.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 – ZFPPod, 36/00 – ZPDZC, 45/01 (59/01 popr.), 50/02, 93/02, 57/04, 63/04 – ZZRZI, 124/04, 139/04, 15/05 – UPB1, 24/05, 111/05, 42/06 – ZGD-1 (60/06 popr.)), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99 (16/99 popr.), 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01 – ZSam-1, 16/02, 51/02 – ZLS-L, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05 – UPB1, 21/06, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10) in odlokov o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, (Uradni list RS, št. 15/10), Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/2008), Medvode (Uradni list RS, št. 55/96, 86/09), Naklo (Uradni vestnik Gorenjske, št. 16/2001) Preddvor (Uradni list RS, št. 4/98) in Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/1999), so Svet Mestne občine Kranj na 5. seji dne 30. 3. 2011 ter občinski sveti: Občine Cerklje na Gorenjskem na 5. seji dne 8. 6. 2011, Občine Jezersko na 3. seji dne 29. 3. 2011, Občine Medvode na 6. seji dne 17. 5. 2011, Občine Naklo na 4. seji dne 13. 6. 2011, Občine Preddvor na 5. seji dne 20. 4. 2011 in Občine Šenčur na 6. seji dne 11. 4. 2011 sprejeli
O D L O K
o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p. o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d. o. o.
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se Javno podjetje Komunala Kranj, p.o. preoblikuje v Komunalo Kranj, javno podjetje, d. o. o. (v nadaljevanju: javno podjetje).
Javno podjetje Komunala Kranj v družbeni lastnini, ki je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl. št. 1/00082/00, matična številka 5067731, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo. S tem odlokom se statusna organiziranost Javnega podjetja Komunala Kranj uskladi z zakonom o gospodarskih javnih službah in zakonom o gospodarskih družbah.
II. USTANOVITELJI JAVNEGA PODJETJA
2. člen
Ustanoviteljice javnega podjetja so Mestna občina Kranj, Občina Cerklje, Občina Jezersko, Občina Naklo, Občina Preddvor, Občina Šenčur in Občina Medvode.
Pravice ustanoviteljic izvršujejo občinski sveti občin in Svet Mestne občine Kranj.
III. FIRMA IN SEDEŽ JAVNEGA PODJETJA
3. člen
Firma javnega podjetja se glasi: Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.
Skrajšana firma: Komunala Kranj, d. o. o. Sedež javnega podjetja: Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
Javno podjetje mora pri svojem poslovanju uporabljati firmo v obliki, kot je vpisana v sodni register.
IV. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
4. člen
Javno podjetje v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
11.070  Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in
     drugih stekleničenih vod
35.111  Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
35.119  Druga proizvodnja električne energije
35.210  Proizvodnja plina
36.000  Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000  Ravnanje z odplakami
38.110  Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.200  Ravnanje z odpadki
38.210  Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220  Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.300  Pridobivanje sekundarnih surovin
38.320  Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
     odpadkov
39.000  Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
42.110  Gradnja cest
42.910  Gradnja vodnih objektov
43.120  Zemeljska pripravljalna dela
43.130  Testno vrtanje in sondiranje
43.220  Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
     napeljav in naprav
43.290  Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.390  Druga zaključna gradbena dela
43.990  Druga specializirana gradbena dela
46.400  Druga trgovina na debelo z izdelki za široko rabo
46.730  Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in
     sanitarno opremo
46.770  Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
47.190  Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.520  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
     gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami
     in steklom
47.761  Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.810  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
     živili, pijačami in tobačnimi izdelki
49.410  Cestni tovorni promet
52.210  Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
     prometu
55.209  Druge nastanitve za krajši čas
68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
     nepremičnin
69.200  Računovodska, knjigovodske in revizijske
     dejavnosti; davčno svetovanje
71.111  Arhitekturno projektiranje
71.121  Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129  Drugo inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200  Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
     biotehnologije
72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področjih
     naravoslovja in tehnologije
73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
77.330  Dajanje pisarniške in računalniških naprav v najem
     in zakup
77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
     sredstev v najem in zakup
81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.290  Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
96.030  Pogrebna dejavnost
96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
Javno podjetje prednostno opravlja tiste gospodarske javne službe, ki pomenijo izvajanje naslednjih opisno določenih dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Javno podjetje opravlja tudi druge gospodarske javne službe, če tako določi zakon, odlok družbenice ali drug predpis, in je zagotovljeno financiranje za opravljanje teh služb.
5. člen
Javno podjetje navedene dejavnosti opravlja predvsem na območju občin ustanoviteljic, zaradi boljše izkoriščenosti osnovnih sredstev in produktivnost zaposlenih delavcev pa lahko svoje dejavnosti opravlja tudi na območju drugih občin. Ta del dejavnosti ne sme poslabšati izvajanja nalog v občinah ustanoviteljicah.
Javno podjetje pri opravljanju svoje dejavnosti posebno pozornost namenja varovanju in izboljševanju človekovega okolja.
V. OSNOVNI KAPITAL JAVNEGA PODJETJA
6. člen
Osnovni kapital dosedanjega Javnega podjetja Komunala Kranj p.o. postane na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah, s sklepom delavskega sveta Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o., z dne 17. 10. 1995 in s sprejemom tega odloka, lastnina občin ustanoviteljic. Osnovni kapital, ugotovljen na osnovi bilance za dosedanje Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., se registrira kot osnovni vložek v lasti ustanoviteljic. Infrastrukturne objekte in naprave, ki so po 76. členu zakona o gospodarskih javnih službah postali last občin, dajejo ustanoviteljice – z ustreznimi pogodbami o najemu infrastrukture javnemu podjetju.
Za Občino Medvode je delež v osnovnem kapitalu javnega podjetja ugotovljen na podlagi bilance stanja v okviru postopka lastninskega preoblikovanja, preostali delež pa se deli med pravne naslednice Občine Kranj po ključu delitve iz ponderiranih deležev dohodnine (50 %), števila prebivalcev (45 %) in površine posameznih občin (5 %).
Višina osnovnega kapitala po bilanci stanja na dan 31. 12. 1998 znaša 515,910.461,60 SIT. Občine ustanoviteljice javnega podjetja imajo naslednje deleže v osnovnem kapitalu javnega podjetja:
Mestna občina Kranj     64,79 %     1.394.835,40 EUR
Občina Cerklje        7,30 %      157.158,49 EUR
Občina Medvode        7,00 %      150.699,92 EUR
Občina Naklo         5,77 %      124.219,79 EUR
Občina Preddvor        4,21 %      90.635,24 EUR
Občina Jezersko        1,44 %      31.001,13 EUR
Občina Šenčur         9,49 %     204.306,03 EUR.
7. člen
Skupščina podjetja lahko sklene, da se poveča osnovni kapital javnega podjetja z dodatnim vložkom ustanoviteljic ali z vključitvijo novih družbenikov.
Na podlagi osnovnega vložka pridobi ustanovitelj svoj poslovni delež.
8. člen
Po enakih ključih kot so določeni v drugem odstavku 6. člena tega odloka, se določijo tudi deleži občin v naslednjih primerih:
– če se na območju ene občine ustanovi nova občina,
– če se na območju dveh ali več občin ustanovi nova občina,
– če se del ene občine izloči iz te občine in pripoji drugi občini.
Pri izračunu deleža novo nastale oziroma preoblikovane občine se upoštevajo le deleži tistih občin, na katere se spremembe nanašajo.
VI. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA
9. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
VII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
10. člen
O upravljanju javnega podjetja odločajo:
– Svet ustanoviteljev,
– skupščina družbe,
– direktor.
Skupščina
11. člen
Ustanoviteljice uveljavljajo svoje interese na skupščini. Vsaka ustanoviteljica in morebitna nova družbenica ima na vsakih dopolnjenih 50,00 (petdeset) EUR osnovnega kapitala v javnem podjetju en glas tako, da imajo sedanje družbenice naslednje število glasov:
Mestna občina Kranj                   27897
Občina Cerklje                      3143
Občina Medvode                      3014
Občina Naklo                       2484
Občina Preddvor                     1813
Občina Jezersko                      620
Občina Šenčur                      4086
Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko družbenikov, da imajo večino vseh glasov.
Skupščina sprejema sklepe z dvotretjinsko večino navzočih glasov.
Člane skupščine imenujejo in razrešujejo občinski sveti občin ustanoviteljic. Njihov mandat traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
Na konstitutivni seji skupščine, ki jo skliče dotedanji direktor javnega podjetja, člani izmed sebe izvolijo predsednika in najmanj enega namestnika.
Član sveta ustanoviteljev ne more biti imenovan za člana skupščine.
12. člen
Pristojnosti skupščine javnega podjetja so naslednje:
– sprejema poslovno poročilo, obračun in zaključni račun javnega podjetja,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– odloča o uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali ustanoviteljicam v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju in poslovanju,
– odloča o zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti direktorju,
– sprejema družbeno pogodbo in njene spremembe,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, ta odlok ali družbena pogodba javnega podjetja.
Sklicevanje skupščine in odločanje na skupščini ureja družbena pogodba javnega podjetja.
13. člen
Skupščina družbe nadzoruje tudi vodenje poslov javnega podjetja.
Skupščina družbe kot organ opravlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja, nadzira redno in pravočasno sestavljanje računovodskega izkaza, rentabilnost podjetja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja, o čemer obvešča svete občin ustanoviteljic.
Direktor
14. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje skupščina podjetja po postopku, ki je določen z družbeno pogodbo.
Direktor vodi posle javnega podjetja in ga zastopa. Za zadeve, ki se nanašajo na nakup in prodajo nepremičnin, in vrednost posla presega vrednost, določeno s poslovnim načrtom, mora direktor pridobiti soglasje skupščine, ki je pogoj za veljavnost posla.
Z družbeno pogodbo se podrobneje določijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja javnega podjetja.
VIII. IZGUBA IN DOBIČEK JAVNEGA PODJETJA
15. člen
O kritju morebitne izgube javnega podjetja in o razporejanju morebitnega dobička od opravljanja javnih služb javnega podjetja odloča skupščina družbe v skladu z zakonom in družbeno pogodbo.
IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
16. člen
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
– s ceno javnih dobrin, ki jih zagotavlja javno podjetje z izvajanjem javnih služb,
– iz virov, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja iz javne porabe (proračun),
– iz drugih virov, določenih z zakonom in predpisi občin,
– s prihodki od opravljanja drugih dejavnosti javnega podjetja.
X. JAVNA POOBLASTILA
17. člen
Javno podjetje opravlja kot javna pooblastila tudi naslednje naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja oziroma s sredstvi, s katerimi razpolaga:
– strokovno-tehnične in razvojne naloge ter investicijsko načrtovanje v zvezi z gospodarjenjem s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami, razen energetike,
– izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo ter na druge komunalne objekte in naprave,
– določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo.
XI. AKTI JAVNEGA PODJETJA
18. člen
Skupščina javnega podjetja sprejme družbeno pogodbo, v kateri se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov upravljanja, pogoji in postopek za imenovanje direktorja in druga vprašanja.
Skupščina in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge akte.
XII. POSEBNA DOLOČBA
19. člen
Ustanoviteljice so dolžne svoje akte v določbah, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja in izvajanje njegovih dejavnosti, ter posledično vplivajo tudi na druge ustanoviteljice, medsebojno uskladiti.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Družbena pogodba javnega podjetja mora biti sprejeta najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
21. člen
Sedanjemu direktorju se mandat podaljša do imenovanja direktorja javnega podjetja v skladu s 14. členom tega odloka.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije po tem, ko so ga v enakem besedilu sprejeli vsi občinski sveti občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur in Svet Mestne občine Kranj.
Kranj, dne 13. junija 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
 
Soglašajo!
 
Župan
Občine Cerklje
Franc Čebulj l.r.
 
Župan
Občine Jezersko
Jure Markič l.r.
 
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
 
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.
 
Župan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar l.r.
 
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti