Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2559. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, stran 7846.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI (100/07 popr.), 10/08, 68/08, 23/09, 42/09, 65/09 – UPB3, 83/09) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10), so Svet Mestne občine Kranj na 5. seji dne 30. 3. 2011 ter občinski sveti: Občine Cerklje na Gorenjskem na 5. seji dne 8. 6. 2011, Občine Jezersko na 3. seji dne 29. 3. 2011, Občine Medvode na 6. seji dne 17. 5. 2011, Občine Naklo na 4. seji dne 13. 6. 2011, Občine Preddvor na 5. seji dne 20. 4. 2011 in Občine Šenčur na 6. seji dne 11. 4. 2011 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zaradi izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, (v nadaljevanju: javno podjetje), in zaradi usklajevanja odločitev občin ustanoviteljic glede zagotavljanja javnih služb na njihovem območju, se s tem odlokom ustanavlja skupni organ Mestne občine Kranj in občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice).
Skupni organ občin ustanoviteljic se imenuje Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev).
2. člen
S tem odlokom je določena sestava sveta ustanoviteljev, njegov sedež, njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, financiranje ter delitev stroškov za delovanje sveta ustanoviteljev med občinami.
SESTAVA IN SEDEŽ
3. člen
Svet ustanoviteljev sestavljajo vsakokratni župani občin ustanoviteljic, ki jim mandat v svetu ustanoviteljev preneha z iztekom funkcije župana.
Župani izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljev (v nadaljevanju: predsednik), ki predstavlja svet ustanoviteljev, sklicuje in vodi seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja.
Sedež sveta ustanoviteljev je v Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
PRISTOJNOSTI SVETA USTANOVITELJEV
4. člen
Svet ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, razen če drugi predpisi ne določajo drugače,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja,
– zahteva sklic skupščine,
– usklajuje investicijsko politiko na področju gospodarskih javnih služb,
– daje soglasje k ustanovitvi gospodarske družbe, kadar bi bil ustanovitelj ali soustanovitelj javno podjetje,
– daje soglasje k vlaganju kapitala v že ustanovljene gospodarske družbe,
– daje soglasje za vse posle, ki jih sklepa direktor, nad vrednostjo, ki jo določi skupščina.
Svet ustanoviteljev usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z:
– izvajanjem javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje,
– odločanjem o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja,
– vstopom novega družbenika,
– statusnimi spremembami ali prenehanjem javnega podjetja,
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
ORGANIZACIJA DELA
a) Splošno
5. člen
Svet ustanoviteljev se sestaja in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik. Pobudo za sklic seje lahko da tudi:
– župan občine ustanoviteljice,
– občinski svet občine ustanoviteljice,
– direktor javnega podjetja.
Pobuda za sklic seje mora vsebovati razloge za sklic seje in gradivo. Pobuda se pošlje predsedniku, ki o pobudi obvesti ostale župane najkasneje v petih delovnih dneh po prejemu pobude.
Predsednik mora v osmih delovnih dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo, in o svoji odločitvi obvestiti ostale župane. V primeru, da seje ne skliče, mora navesti razloge.
6. člen
Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti poslano najkasneje pet delovnih dni pred sejo.
Na sejo se obvezno vabijo vsi župani, lahko pa se povabi tudi druge pobudnike za sklic seje in po potrebi tudi druge strokovnjake za posamezna področja. Seja se lahko skliče tudi korespondenčno.
7. člen
Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
– župan Mestne občine Kranj: 64,79 % glasov,
– župan Občine Cerklje na Gorenjskem: 7,30 % glasov,
– župan Občine Medvode: 7,00 % glasov,
– župan Občine Naklo: 5,77 % glasov,
– župan Občine Preddvor: 4,21 % glasov,
– župan Občine Jezersko: 1,44 % glasov,
– župan Občine Šenčur: 9,49 % glasov.
8. člen
Svet ustanoviteljev odloča na sejah, lahko pa tudi korespondenčno.
Svet ustanoviteljev odloča o zadevah iz svoje pristojnosti z dve tretjinsko večino vseh glasov.
Svet ustanoviteljev praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki jih podpisuje predsednik.
9. člen
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati vse sklepe, ki jih sprejme svet ustanoviteljev. Prepis zapisnika mora biti pripravljen v roku petih delovnih dni po seji in se ga pošlje v podpis vsem županom.
10. člen
Strokovne in administrativno-tehnične naloge, potrebne za nemoteno izvajanje nalog organa, zagotavlja občinska uprava Mestne občine Kranj.
FINANCIRANJE DELOVANJA SVETA USTANOVITELJEV
11. člen
Sredstva za delovanje sveta ustanoviteljev zagotavljajo občine ustanoviteljice v skladu s poslovnimi deleži, ki so sledeči:
– Mestna občina Kranj: 64,79 %,
– Občina Cerklje na Gorenjskem: 7,30 %,
– Občina Medvode: 7,00 %,
– Občina Naklo: 5,77 %,
– Občina Preddvor: 4,21 %,
– Občina Jezersko: 1,44 %,
– Občina Šenčur: 9,49 %.
12. člen
Sredstva za delovanje obsegajo:
– materialne stroške,
– stroške strokovnih delavcev občinske uprave Mestne občine Kranj, ki bodo skrbeli za izvajanje nalog, ki izhajajo iz tega odloka,
– ostale potrebne stroške.
13. člen
Sredstva za delovanje vnaprej zagotavlja Mestna občina Kranj.
Mestna občina Kranj dvakrat letno, in sicer do 30. 3. in do 30. 9. tekočega leta izstavlja račune za nastale stroške v zvezi z delovanjem sveta ustanoviteljev občinam Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur.
Vse občine so račune dolžne plačati v zakonsko določenem roku.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Javno podjetje mora svoje obstoječe akte uskladiti s tem odlokom najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
15. člen
Ustanoviteljice so dolžne svoje predpise v določbah, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja in izvajanje njegove dejavnosti, uskladiti najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije po tem, ko so ga v enakem besedilu sprejeli vsi občinski sveti občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur in Svet Mestne občine Kranj.
Kranj, dne 13. junija 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
 
Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l.r.
 
Župan
Občine Jezersko
Jure Markič l.r.
 
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
 
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.
 
Župan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar l.r.
 
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l.r.

AAA Zlata odličnost