Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1911. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-A), stran 5271.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. maja 2011.
Št. 003-02-5/2011-17
Ljubljana, dne 27. maja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH (ZSVarPre-A)
1. člen
V Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10) se v prvem odstavku 12. člena na koncu 26. točke pika nadomesti z vejico in doda nova točka »27. nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb.«.
2. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»65. člen
(način dokončanja postopkov za pridobitev denarne socialne pomoči)
(1) V postopkih ugotavljanja upravičenosti do denarne socialne pomoči na podlagi vloženih vlog na prvi stopnji, o katerih do začetka uporabe tega zakona še ni bilo odločeno, odloči center za socialno delo za obdobje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge za priznanje navedene pravice do začetka uporabe tega zakona po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr. in 41/07 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZSV).
(2) Če upravičenci iz tega člena vložijo vlogo za priznanje pravic po tem zakonu v roku dveh mesecev po vročitvi odločbe iz prejšnjega odstavka, se jim pravice po tem zakonu priznajo od začetka uporabe tega zakona. Če pravico uveljavljajo po tem roku, se jim ta prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge.«.
3. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»68. člen
(prenos varstvenega dodatka in državne pokojnine ter dolžnost izdaje novih odločb)
(1) Centri za socialno delo v roku treh mesecev od začetka uporabe tega zakona po uradni dolžnosti ugotovijo, ali prejemniki ali prejemnice varstvenega dodatka po Zakonu o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/08; v nadaljnjem besedilu: ZVarDod) in državne pokojnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZvarDod in 98/09 – ZIUZGK; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), izpolnjujejo pogoje za preoblikovanje njihovih pravic v pravice do socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu.
(2) V postopku, izvedenem po prejšnjem odstavku, izda center za socialno delo odločbo, s katero razveljavi odločbo o priznanju pravice do varstvenega dodatka po ZVarDod oziroma pravice do državne pokojnine po ZPIZ-1. Če upravičenec izpolnjuje pogoje za pridobitev socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu, mu z isto odločbo z začetkom uporabe tega zakona prizna ustrezno pravico do socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu, v nasprotnem primeru pa odloči, da ne izpolnjuje pogojev za pridobitev socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu.
(3) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prenese iz lastnih zbirk ministrstvu osebne in druge podatke, potrebne za izdajo odločb iz prejšnjega odstavka, v roku enega meseca pred začetkom uporabe tega zakona. O prenosu podatkov in pravice do varstvenega dodatka po ZVarDod in do državne pokojnine po ZPIZ-1 v sistem socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu v istem roku obvesti upravičence do teh pravic.
(4) Upravičencem, ki so na dan začetka uporabe tega zakona upravičeni do državne pokojnine ali do varstvenega dodatka, se te pravice izplačujejo do zadnjega dne v mesecu, v katerem je izdana nova odločba o upravičenosti ali neupravičenosti do socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu.
(5) Sredstva, izplačana na podlagi prejšnjega odstavka, se štejejo kot akontacija socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu. V primeru, da je upravičenec na podlagi odločbe iz drugega odstavka tega člena upravičen do višjega mesečnega zneska, kot mu je bil izplačan z akontacijo, se mu s to odločbo za obdobje, ko mu je bila izplačana akontacija, prizna le razlika med akontativno izplačanimi sredstvi in dejansko višino sredstev, do katerih je upravičen na podlagi te odločbe.«.
4. člen
V tretjem odstavku 70. člena se črta besedilo »ali do nadomestila za invalidnost ali dodatka za tujo nego in pomoč po ZDVDTP«.
5. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»72. člen
(izjema pri upoštevanju dohodka)
Ne glede na določbe 12. člena tega zakona se varstveni dodatek in državna pokojnina, ki sta bila izplačana v obdobju štirih mesecev pred začetkom uporabe tega zakona in v obdobju do izdaje odločbe prve stopnje po tem zakonu, ne upoštevata pri odločanju po tem zakonu.«.
6. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»73. člen
(domneva narave javnih sredstev)
Če upravičenec, ki je bil na dan pred začetkom uporabe tega zakona upravičen do prejemkov po ZVarDod ali do državne pokojnine po ZPIZ-1 ali do denarne socialne pomoči po ZSV, umre pred odpremo informativnega izračuna, pa so mu bila po začetku uporabe tega zakona izplačana sredstva iz naslova ZVarDod ali ZPIZ-1, se šteje, da so to sredstva iz naslova tega zakona.«.
7. člen
V četrtem odstavku 79. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z uveljavitvijo tega zakona v Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83, 114/06 – ZUTPG in 61/10 – ZSVarPre; v nadaljnjem besedilu: ZDVDTP) prenehajo veljati:«.
8. člen
V 82. členu se besedilo »1. junija 2011« nadomesti z besedilom »1. januarja 2012«.
KONČNE DOLOČBE
9. člen
(1) V 3. členu ZDVDTP se dodata novi točki:
»3.a nadomestilo za invalidnost (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) in
4.a dodatek za tujo nego in pomoč«.
(2) Za 7. členom ZDVDTP se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Invalidi pridobijo pravico do nadomestila z dopolnjenim 18. letom starosti oz. z dnem ugotovitve invalidnosti, če je bila ta ugotovljena kasneje.
Invalid, ki ima pravico do pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali pravico do invalidnine po predpisih o vojaških invalidih ali po predpisih o civilnih invalidih vojne, ima pravico do razlike med zneskom pokojnine oz. invalidnine in zneskom nadomestila, če je znesek nadomestila višji od zneska pokojnine oz. invalidnine.
V znesek pokojnine oz. invalidnine se pri ugotavljanju pravice do razlike med tem zneskom in zneskom nadomestila po prejšnjem odstavku všteva tudi varstveni dodatek po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, invalidski dodatek po predpisih o vojaških invalidih in dodatna denarna pomoč po predpisih o civilnih invalidih vojne.«.
(3) Za 8. členom ZDVDTP se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Nadomestilo znaša 36 % povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v minulem letu (čisti osebni dohodek).«.
(4) Za 9. členom ZDVDTP se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Invalid, ki mu je za osnovne življenjske potrebe neogibna stalna pomoč in postrežba drugega, ima poleg nadomestila pravico do dodatka za tujo nego in pomoč, če takega dodatka ne prejema že po kakšnem drugem predpisu.
Če potrebuje invalid pomoč za opravljanje vseh drugih osnovnih življenjskih potreb, znaša dodatek najmanj 20 % in največ 30 % čistega osebnega dohodka. Če potrebuje pomoč za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb, znaša dodatek najmanj 10 % in največ 20 % čistega osebnega dohodka.
Za ugotavljanje upravičenosti do dodatka za tujo nego in pomoč se smiselno uporabljajo kriteriji, določeni s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti socialnega skrbstva in pokojninskega in invalidskega zavarovanja.«.
(5) Za 10. členom ZDVDTP se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije vsako leto na osnovi uradno ugotovljenega porasta čistega osebnega dohodka valorizira nadomestilo in določi višino dodatka za tujo nego in pomoč.
Novi zneski nadomestila in dodatka za tujo nego in pomoč se izplačujejo uživalcu od 1. aprila dalje.«.
(6) Za 11. členom ZDVDTP se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Pravica do nadomestila in dodatka za tujo nego in pomoč se uveljavlja po postopku, določenim s samoupravnim splošnim aktom skupnosti socialnega skrbstva.«.
(7) Za 12. členom ZDVDTP se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Postopek za priznanje pravice do nadomestila in dodatka za tujo nego in pomoč se začne na zahtevo upravičenca, njegovega zakonitega zastopnika, centra za socialno delo ali krajevne skupnosti.
Nadomestilo in dodatek za tujo nego in pomoč se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahteve, če so izpolnjeni pogoji iz tega zakona.«.
(8) Za 13. členom ZDVDTP se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Nezmožnost za samostojno življenje in delo ter potreba po pomoči in postrežbi druge osebe se ugotavlja na podlagi izvida in mnenja komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri skupnosti socialnega skrbstva ali invalidske komisije skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.«.
(9) V 14. členu ZDVDTP se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Skupnost socialnega skrbstva Slovenije vodi evidenco uživalcev nadomestil.«.
(10) Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
Sredstva za uresničevanje pravic po tem zakonu zagotavljajo delavci in drugi delovni ljudje s prispevkom za socialno skrbstvo.
S samoupravnimi sporazumi o temeljih plana občinskih skupnosti socialnega skrbstva in Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije se določi enoten del stopnje prispevka, s katerim se v okviru skupne stopnje prispevka zagotavljajo sredstva, potrebna za uresničevanje pravice do nadomestila in dodatka za tujo nego in pomoč po tem zakonu.«.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 541-01/11-8/18
Ljubljana, dne 19. maja 2011
EPA 1815-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti