Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1651. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2010, stran 4476.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06, 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na 4. seji dne 14. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2010 izkazuje:
                               v EUR
+-------------------------------------------------+-------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |       |
+---------------------------------------------------------------+
|Skupina/Podskupina                       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  3.143.270|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.834.681|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  1.745.901|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.634.225|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    65.530|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    46.145|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |    88.781|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    2.676|
|    |premoženja                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |     455|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in     |      0|
|    |storitev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    85.649|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |   164.978|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |   164.978|
|    |sredstev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.143.610|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   325.553|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   818.058|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  3.322.056|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |   932.525|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   154.874|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    24.572|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   728.057|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    25.022|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |   546.821|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   383.605|
|    |gospodinjstvom              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    67.641|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |    95.55|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.839.423|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.839.423|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    3.287|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |    3.287|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  |   –178.786|
|    |(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)          |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIH IN  |      0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0|
|    |KAPITALSKIH DELELŽEV           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |      0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |   149.986|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |   149.986|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |   –28.800|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   149.986|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX) |   178.786|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Stanje sredstev na računu 31. 12. 2009  |    39.850|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vitanje za leto 2010.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-03/2011-08
Vitanje, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost