Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1632. Odlok o javnem redu in miru, stran 4452.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.), 76/08 – ZIKS-1C), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ter 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Poljčane na 5. redni seji dne 12. aprila 2011 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, zdravja, čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, ukrepi za varstvo ljudi in njihovega premoženja ter obveznosti lastnikov in vodnikov psov v Občini Poljčane (v nadaljevanju: občina).
Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.
2. člen
Občani ter druge fizične in pravne osebe, ki se nahajajo na območju občine, so dolžne ravnati tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javni red, da skrbijo za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravljajo dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorne pravne osebe in odgovorne osebe pravnih oseb, samostojni podjetniki posamezniki in odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost in odgovorne osebe posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ter posamezniki.
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– javne površine – javne prometne površine (npr. ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice, pločniki) ter javne zelene površine (parki, drevoredi, cvetlični nasadi, otroška in športna igrišča) in pokopališča, ki so javno dobro ali v lasti občine oziroma v njenem upravljanju in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s predpisi oziroma je njihova uporaba omejena izključno iz razloga varovanja javnega dobra samega;
– zasebne površine – zemljišča v zasebni lasti fizičnih ali pravnih oseb;
– upravljavec – subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.
6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. prati vozila na javnih površinah;
2. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje v te namene omejeno;
3. s sežiganjem oziroma kurjenjem zadimiti okolico;
4. popivati, piti ali kako drugače uživati alkoholne pijače izven prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (npr. v ali pred prodajalnami, parki ipd.);
5. odlagati les, kosovne in gradbene odpadke, vse trajnega značaja na javno površino;
6. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, javna opozorilna znamenja in obvestila, spomenike, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, klopi, posode za odpadke, avtobusna postajališča ter druge naprave ali predmete za splošno rabo;
7. pljuvanje, uriniranje, opravljanje velike potrebe ali bruhanje na ulicah, pločnikih, parkiriščih, rekreacijskih poteh in drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi in rekreaciji občanov ali igri otrok.
7. člen
Uporaba kosilnic, škropilnic, žag in drugih naprav z motorji na notranje izgorevanje, vrtalnih in brusilnih strojev, kladiv in žag, ki povzročajo v okolju hrup, je prepovedano ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi.
Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za opravljanje nujnih vzdrževalnih del ter nujnih kmečkih del.
8. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi, ki se organizira na zemljišču v lasti občine, je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.
Vodja iz prejšnjega odstavka ima naslednje obveznosti:
1. poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru;
2. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o razglasitvi prireditve;
3. poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke ter s prenosnimi stranišči;
4. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo;
5. zagotoviti izvajanje drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja o dovolitvi prireditve, ki ga izda pristojni upravni organ.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
9. člen
Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se ogroža, poškoduje ali onemogoča nemoteno uporabo premoženja občine ali premoženja, ki predstavlja javne površine.
10. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in površine, ki so javnega pomena;
2. uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline na javnih površinah;
3. nameščati kakršnekoli naprave, ovire ipd. na javne površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe pristojnega organa;
4. graditi ali puščati ograje, drevesa, žive meje ter druge visoke poljske kulture v takem stanju in tako visoko, da preprečujejo polje preglednosti in zmanjšujejo prometno varnost na občinskih cestah;
5. opremljati ograje ob javnih površinah z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti;
6. odmetavati cigaretne in druge ogorke, žvečilne gumije, steklenice, plastenke ter ostale odpadke na javnih površinah;
7. metati kamenje ali druge predmete, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja;
8. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva;
9. poškodovati, prevrniti, odstraniti ali kako drugače v nasprotju z namenom uporabe ravnati z objekti javne infrastrukture, kot so: komunalna infrastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, igrala na otroških igriščih ipd.;
10. onemogočati dostop do objektov in naprav javne komunalne infrastrukture;
11. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati ljudi ali objekte.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
11. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih na pokopališča, otroška igrišča, zelenice in dvorišča vzgojno varstvenih ustanov in druge javne površine, kjer je z ustreznimi oznakami to prepovedano;
2. puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah, zaradi česar mora imeti vodnik psa pri sebi ustrezno vrečko za pobiranje iztrebkov, ki jo mora na zahtevo občinskega redarja ali občinskega inšpektorja tudi pokazati;
3. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih površinah zanemarjati red in čistočo tako, da se kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi;
4. prazniti vsebino kemičnih in ostalih stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine ali v naravno okolje.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN POVRŠIN
12. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je prepovedano:
1. trgati cvetje v parkih, na zelenicah in cvetličnih gredah ali hoditi po zelenih površinah, kjer je to prepovedano;
2. opustiti vzdrževanje, čiščenje in urejanje zgradb, dvorišč, vrtov, nasadov, travnikov, poti, ograj in drugih objektov, ki v neurejenem stanju kazijo zunanji videz kraja;
3. onesnaževati ali zasmetiti javne površine z blatom, zemljo, gnojem, gnojevko, oljem, žagovino, papirjem ali podobnimi snovmi.
13. člen
Po končanih delih na javnih površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo smiselno ustrezalo prvotnemu stanju.
14. člen
Izložbena okna morajo biti čista, urejena in redno vzdrževana ter v skladu s spomeniško varstvenimi zahtevami, kjer je to s predpisi določeno.
Reklamni in javni napisi morajo biti postavljeni, oblikovani in vzdrževani v skladu s prostorskimi predpisi oziroma akti ter ne smejo ovirati prometa ali pešcev.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinski inšpektorat in redarstvo.
VII. GLOBE
16. člen
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki krši določila:
– 4. točke 6. člena,
– 1. in 3. točke 11. člena,
– 12. člena,
– 14. člena.
Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.
17. člen
Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki krši določila:
– 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točke 6. člena,
– 7. člena,
– 10. člena,
– 2. in 4. točke 11. člena,
– 13. člena.
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.
18. člen
Z globo 150 EUR se kaznuje za prekršek vodja shoda oziroma prireditve, ki krši določila 8. člena tega odloka.
VIII. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 19. aprila 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost