Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1428. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2010, stran 4035.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na 5. redni seji dne 13. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2010.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Gorje so bili v letu 2010 realizirani v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v eurih
-------------------------------------------------------------
   Konto                  Realizacija2010
   (K3)
-------------------------------------------------------------
   1                           4
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)      2.598.273
TEKOČI PRIHODKI (70+71)               2.367.112
70  DAVČNI PRIHODKI                2.179.867
   700  Davki na dohodek in dobiček      1.908.232
   703  Davki na premoženje           171.289
   704  Domači davki na blago in
       storitve                 100.347
   706  Drugi davki                  0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                187.245
   710  Udeležba na dobičku in dohodki
       od premoženja               68.238
   711  Takse in pristojbine            1.058
   712  Globe in druge denarne kazni        2.605
   713  Prihodki od prodaje blaga in
       storitev                    0
   714  Drugi nedavčni prihodki         115.345
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  0
   720  Prihodki od prodaje osnovnih
       sredstev                    0
   721  Prihodki od prodaje zalog           0
   722  Prihodki od prodaje zemljišč in
       neopredmetenih dolgoročnih
       sredstev                    0
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730  Prejete donacije iz domačih
       virov                     0
   731  Prejete donacije iz tujine           0
74  TRANSFERNI PRIHODKI               231.161
   740  Transferni prihodki iz drugih
       javnofinančnih institucij        220.072
   741  Prejeta sredstva iz državnega
       proračuna iz sredstev proračuna
       EU                    11.089
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE          0
   787  Prejeta sredstva od drugih
       evropskih institucij              0
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.645.834
40  TEKOČI ODHODKI                 831.226
   400  Plače in drugi izdatki
       zaposlenim                120.708
   401  Prispevki delodajalcev za
       socialno varnost             18.947
   402  Izdatki za blago in storitve       680.940
   403  Plačila domačih obresti          1.232
   409  Rezerve                  9.399
41  TEKOČI TRANSFERI               1.033.732
   410  Subvencije                45.676
   411  Transferi posameznikom in
       gospodinjstvom              659.530
   412  Transferi neprofitnim
       organizacijam in ustanovam        89.278
   413  Drugi tekoči domači transferi      239.247
   414  Tekoči transferi v tujino           0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              603.898
   420  Nakup in gradnja osnovnih
       sredstev                 603.898
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             176.978
   431  Investicijski transferi pravnim
       in fizičnim osebam, ki niso
       proračunski uporabniki          56.379
   432  Investicijski transferi
       proračunskim uporabnikom         120.599
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)           –47.562
-------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                  19.661
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          19.661
   750  Prejeta vračila danih posojil       7.767
   751  Prodaja kapitalskih deležev        11.895
   752  Kupnine iz naslova
       privatizacije                 0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)         0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
   440  Dana posojila                 0
   441  Povečanje kapitalskih deležev
       in finančnih naložb              0
   442  Poraba sredstev kupnin iz
       naslova privatizacije             0
   443  Povečanje namenskega premoženja
       v javnih skladih in drugih
       osebah javnega prava, ki imajo
       premoženje v svoji lasti            0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      19.661
-------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500  Domače zadolževanje              0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)              19.418
55  ODPLAČILO DOLGA                 19.418
   550  Odplačilo domačega dolga         19.418
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       –47.318
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –19.418
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)      47.562
-------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2010      197.848
od tega:   9009 Splošni sklad za drugo       162.225
       sredstva iz naslova vračila
       vlaganj v javno
       telekomunikacijsko omrežje         1.361
       sredstva proračunske rezerve za
       odpravo posledic naravnih
       nesreč                  28.919
       sredstva rezervnega sklada
       oblikovana po stanovanjskem
       zakonu                   5.342
-------------------------------------------------------------
3. člen
Neporabljena sredstva proračuna Občine Gorje za leto 2010 v znesku 162.225,41 €, se prenesejo v leto 2011, kot sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene z razporeditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji Občinskega sveta Občine Gorje.
Saldo sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč na dan 31. 12. 2010 v višini 28.919,29 € se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2011.
Saldo sredstev rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu na dan 31. 12. 2010 v višini 5.342,30 € se prenese med sredstva rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu v letu 2011.
Saldo sredstev iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na dan 31. 12. 2010 v višini 1.361,11 € se prenese med denarna sredstva na računih v letu 2011.
4. člen
Sestavni del tega odloka so: Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja Občine Gorje za leto 2010.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-3/2011-2
Gorje, dne 13. aprila 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost