Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1363. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestnoprometne svetlobne signalizacije v Občini Zreče, stran 3828.

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
S tem odlokom se določi način opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije, ki je namenjena osvetljevanju ulic in cest ter varnosti v prometu (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Zreče (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja javne službe,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe in
– nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz prvega člena tega odloka.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba na celotnem območju občine.
(2) Koncesijo podeljuje občina.
(3) Izbira koncesionarja za opravljanje javne službe iz prvega člena tega odloka se opravi na podlagi javnega razpisa. Izbiro koncesionarja opravi občinska uprava.
(4) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju Občine Zreče.
(5) Podrobneje se standardi storitev javne službe, ki jih mora zagotavljati koncesionar, določijo v pravilniku, ki ga sprejme župan.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
(vrste in obseg storitev javne službe)
Javna služba po tem odloku obsega:
– izvajanje administracije za potrebe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije na območju občine,
– vzdrževanje in zagotavljanje osvetlitve občinskih cest, javnih površin, javnih zgradb, spomenikov ter ostalih osvetljenih javnih objektov,
– vzdrževanje ostale infrastrukture javne razsvetljave,
– vzdrževanje cestno prometno svetlobne signalizacije.
6. člen
(izvajanje administracije za potrebe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije)
Izvajanje administracije za potrebe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije iz prve alineje prvega odstavka 5. člena tega odloka obsega:
– izdelava predlogov letnih programov javne službe v skladu s programi, načrti in strategijami občine, vključno s pripravo ukrepov za učinkovito rabo energije in pričakovanimi finančno-energetskimi učinki, do 1. septembra tekočega leta za naslednje leto,
– izdelava poročila realizacije letnega programa in finančno-energetskih učinkov, ki so povezani z obratovanjem infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije, do 15. februarja tekočega leta, za preteklo leto,
– vodenje mesečne evidence porabe električne energije po posameznih odjemnih mestih,
– omogočanje dnevnega vpogleda oziroma nadzora občini v vse procese povezane z urejanjem in vzdrževanjem infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije,
– posredovanje informacij občini o zakonodajnih obveznostih in spremembah, ki vplivajo na razvoj, urejanje in vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije. Informacije se nanašajo na izvajanje vsebine javne službe in na izvajanje vsebine, ki ni predmet javne službe, vpliva pa posredno na razvoj, urejanje in vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije,
– pripravo in vodenje odškodninskih postopkov proti povzročiteljem škode na infrastrukturi javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije.
7. člen
(vzdrževanje in zagotavljanje osvetlitve občinskih cest, javnih površin, javnih zgradb, spomenikov ter ostalih osvetljenih javnih objektov)
Vzdrževanje in zagotavljanje osvetlitve občinskih cest, javnih površin, javnih zgradb, spomenikov ter ostalih osvetljenih javnih objektov iz druge alineje prvega odstavka 5. člena tega odloka obsega:
a. vzdrževanje, dobava in menjava sijalk v skladu z zahtevami pravilnika iz petega odstavka 4. člena,
b. vzdrževanje, popravilo ali zamenjavo svetlobnih glav in drugih sestavnih delov,
c. vzdrževanje, čiščenje stekel, nastavitev optike in nastavitev kota svetilk,
d. vzdrževanje, popravilo okvar in poškodb na prižigališčih, nadzornih in krmilnih napravah, napeljavah in razvodih ter ostalih podobnih naprav,
e. vzdrževanje, popravilo poškodb na drogovih, ki obsega popravilo in čiščenje,
f. čiščenje in odstranjevanje ovir v osvetljevalnem polju posamezne svetilke, ki obsega rezanje vej dreves, odstranjevanje nepravilno nameščenih delov na drogovih, ter ostale ovire, ki omejujejo in zmanjšujejo osvetljevalno polje svetilke.
8. člen
(vzdrževanje ostale infrastrukture javne razsvetljave)
Vzdrževanje ostale infrastrukture javne razsvetljave iz tretje alineje prvega odstavka 5. člena tega odloka obsega:
a. vzdrževanje, popravilo okvar in poškodb na prižigališčih, nadzornih in krmilnih napravah, napeljavah in razvodih ter ostalih podobnih naprav,
b. vzdrževanje, popravilo poškodb na drogovih, ki obsega popravilo in čiščenje,
c. vzdrževanje in obešanje drugih elementov na drogove svetilk, kot so obešanke, transparenti, novoletne in ostale okrasitve ter podobno.
9. člen
(vzdrževanje cestno prometne svetlobne signalizacije)
Vzdrževanje cestno prometne svetlobne signalizacije iz četrte alineje prvega odstavka 5. člena tega odloka obsega:
– popravilo ali zamenjavo svetlobnih glav in drugih sestavnih delov,
– zagotavljanje popolne funkcionalnosti svetlobne signalizacije,
– popravilo poškodb na drogovih svetilk, ki obsega popravilo in čiščenje,
– popravilo okvar in poškodb na nadzornih in krmilnih napravah, napeljavah in razvodih ter ostalih podobnih naprav.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
10. člen
(evidence)
Koncesionar mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
11. člen
(javna obvestila in naznanila)
Koncesionar mora uporabnike občinske javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja redno obveščati o stanju občinske javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
12. člen
(pravice uporabnikov)
Javna razsvetljava in cestno prometna svetlobna signalizacija zagotavlja splošno in prometno varnost ter varnejše gibanje uporabnikov v nočnem času in jo kot takšno lahko, na način in pod pogoji, določenimi s področnimi predpisi, prosto uporabljajo občani in vsi drugi, ki so na območju občine.
13. člen
(obveznosti uporabnikov)
(1) Uporabnik mora pristojni strokovni službi občine sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na infrastrukturi javne razsvetljave in cestno prometno svetlobni signalizaciji, ki lahko vpliva na cestno prometno varnost in varnost na drugih javnih površinah.
(2) Uporabnik ne sme:
– namerno poškodovati drogove svetilk, svetilke ali sijalke, omarice in prižigališča ter ostalo infrastrukturo javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije,
– posegati v napeljave javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije z namenom nepooblaščenih izklopov ali dodatnih vklopov drugih porabnikov,
– lepiti nalepke, obešati transparente ali okraševati drogove javne razsvetljave.
(3) Uporabnik je dolžan nastalo škodo, ki jo je povzročil z dejanjem iz prejšnjega odstavka tega člena, poravnati na podlagi ocene izvajalca javne službe.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
14. člen
(viri financiranja storitev)
Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračuna občine in drugih virov.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
15. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe)
Objekti gospodarske infrastrukture javne službe so:
– svetilke za osvetlitev občinskih cest, javnih zelenih površin, pročelij javnih objektov, ambientalno osvetlitev javnih površin in okrasno osvetlitev javnih površin,
– drogovi na katerih so nameščene svetilke,
– cestno prometna svetlobna signalizacija s pripadajočo nosilno opremo, kot so drogovi in podobno,
– napajalna mesta in prižigališča s pripadajočo opremo za napajanje javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije,
– NN kabelsko omrežje z razvodi in napeljavo,
– ostali objekti in naprave za upravljanje sistema javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije.
16. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe)
Za izvajanje javne službe se nameni infrastruktura javne razsvetljave in cestno prometne signalizacije na območju občine.
17. člen
(javno dobro)
Objekti javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije so javno dobro in so izven pravnega prometa.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA
18. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni medobčinski inšpektorat in občinska uprava.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
IX. KONČNA DOLOČBA
19. člen
(objava in veljavnost odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3541-0015/2011
Zreče, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost