Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1360. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2010, stran 3825.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06) je občinski svet na 6. seji dne 24. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2010 izkazuje:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |    v EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  7.087.480|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  6.047.842|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  5.409.827|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  4.954.508|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   258.880|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   196.439|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   638.015|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   211.739|
|    |premoženja                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    3.008|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |    18.759|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    9.022|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   395.487|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    39.606|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    25.449|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    14.157|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |    24.352|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    24.352|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   975.679|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   682.058|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   293.621|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  6.580.814|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  2.280.204|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   576.288|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    95.703|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.501.057|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    32.519|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    74.637|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  2.504.222|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |    67.200|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   982.790|
|    |gospodinjstvom              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   175.641|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.278.591|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.548.541|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.548.541|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   247.847|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |   174.485|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |    73.362|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  |   506.666|
|    |(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIH IN  |    3.551|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    3.551|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |    3.551|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|    1.677|
|    |DELELŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    1.677|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |     500|
|    |finančnih naložb             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |    1.177|
|    |privatizacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |    1.875|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |C.) RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       |   172.522|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   172.522|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV      |   336.018|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   –172.522|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX) |   –506.666|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Stanje sredstev na računu 31. 12. 2009  |    32.064|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vojnik za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0031-2010/10
Vojnik, dne 24. marca 2011
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti