Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1345. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010, stran 3813.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09, 38/10 – ZUKD in 107/10) ter 14. in 86. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 5. redni seji dne 31. marca 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010.
2. člen
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010 so znašali:
+--------+---------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v EUR|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |Skupina / podskupina kontov      |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  | 6.937.922,68|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   6.085.878|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |   4.319.113|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   3.064.038|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    912.992|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    342.083|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |706 Drugi davki            |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)|   1.766.765|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   1.567.330|
|    |od premoženja             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     1.743|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |    21.679|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    26.807|
|    |storitev                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    149.206|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |    534.170|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    444.060|
|    |sredstev                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    90.110|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)       |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujne     |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)     |  317.874,68|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |  151.830,68|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |    166.044|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |       |
|    |Evropske unije             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   7.092.257|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |   2.528.255|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    539.490|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    83.669|
|    |varnost                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   1.874.449|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    19.658|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve              |    10.990|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) |   1.914.699|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |    202.729|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |    229.143|
|    |in gospodinjstvom           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam|    245.320|
|    |in ustanovam              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   1.237.507|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |   2.260.588|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   2.260.588|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |    388.715|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim  |    50.000|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski|       |
|    |uporabniki               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi      |    338.715|
|    |proračunskim uporabnikom        |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI   |  –154.334,75|
|    |PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki |       |
|    |minus skupaj odhodki)         |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    17.144|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    17.144|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |    17.144|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila           |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |       0|
|    |in finančnih naložb          |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       0|
|    |privatizacije             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v |       0|
|    |javnih skladih in drugih pravnih osebah|       |
|    |javnega prava,             |       |
|    |ki imajo premoženje v svoji lasti   |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |    17.144|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |       |
|    |V.)                  |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    119.765|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    119.765|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    119.765|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       |  –256.955,75|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v letu 2010 in Poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem.
3. člen
Sklep Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Podrobnejši prikaz splošnega dela proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov in poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem se objavi na internetnih straneh Občine Šempeter - Vrtojba.
Št. 01101-6/2011-2
Šempeter pri Gorici, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti