Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1344. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža, stran 3812.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.), 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 Odl. US: U-I-56/08-15, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 10/11 Odl. US: Up-319/10-14, U-I-63/10-7) in 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 5. seji dne 7. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o občinskih taksah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 94/09).
2. člen
V prvem odstavku 2. člena odloka se za besedo storitve doda besedna zveza »na javnih mestih in površinah«.
3. člen
V odloku se črtajo šesta, sedma in deseta alineja prvega odstavka 2. člena. Alineje 8, 9 in 11 se preimenujejo v alineje 6, 7 in 8.
4. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi: »Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišča, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.«
5. člen
V Tarifah občinskih taks v Občini Straža, sprejetih na seji Občinskega sveta Občine Straža dne 5. 11. 2009 se črtajo Tarifna št. 1 Uporaba glasbenih avtomatov in igralnih sredstev v javnih lokalih, Tarifna št. 4 Uporaba vitrin ali panojev v oziroma na katerih se razstavlja blago ali predstavlja dejavnost zunaj poslovne stavbe in Tarifna št. 6 Oglaševanje za lastne potrebe.
Tarifna št. 2 Uporaba javnega pločnika in javne površine pred poslovnim prostorom se preimenuje v Tarifno št. 1, Tarifna št. 3 Uporaba trgov in drugih javnih površin (razen pločnikov) za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene v Tarifno št. 2, Tarifna št. 5 Reklamni napisi, objave in oglasi v Tarifno št. 3, Tarifna št. 7 Za uporabo javnega prostora za kampiranje in šotorjenje v Tarifno št. 4.
6. člen
V Tarifni št. 5 Reklamni napisi, objave in oglasi se črta 1. točka drugega odstavka Pojasnila. Točke 2, 3, 4, 5 in 6 postanejo točke 1, 2, 3, 4 in 5.
7. člen
Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-6/2011-3
Straža, dne 7. aprila 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost