Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1335. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje, stran 3798.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena Ustave Republike Slovenije /URS/ (Uradni list RS/I, št. 33/91, Uradni list RS, št. 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50 in 68/06 – UZ121, 140, 143), 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US: U-I-176/08-10), 3., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US: U-I-51/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 70/08 in 108/09), 18. in 44. člena Zakona o javnih cestah /ZJC/ (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09 in 109/10 – ZCes-1), 2. člena Zakona o gasilstvu /ZGas/ (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1), drugega odstavka 27. člena Zakona o zaščiti živali /ZZZiv/ (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03, 61/06 – Zdru-1 in 14/07), 2. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/ (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS - stari, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 – ZZdrl-A), 6., 14. in 42. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) in 52. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/99 in 33/01) je Občinski svet Občine Razkrižje na 4. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so opredeljene kot občinske gospodarske javne službe v Občini Razkrižje (v nadaljevanju: »javne službe«), vrste in oblike njihovega izvajanja, strokovno tehnične in razvojne naloge, financiranje ter varstvo uporabnikov javnih dobrin na območju Občine Razkrižje (v nadaljevanju: »občina«).
2. člen
Z javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Javne službe so obvezne in izbirne.
Obvezne javne službe so določene z zakonom, izbirne pa predpisane s tem odlokom.
4. člen
Obvezne občinske gospodarske javne službe na območju občine so naslednje:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. vzdrževanje občinskih javnih cest in poti,
9. gasilska služba (varstvo pred požarom),
10. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
5. člen
Izbirne občinske gospodarske javne službe na območju občine so naslednje:
1. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
2. pokopališka in pogrebna dejavnost,
3. urejanje pokopališč,
4. oskrba naselij z zemeljskim plinom,
5. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
6. plakatiranje,
7. vzdrževanje javnih parkov, zelenih površin, drevoredov in okrasnih gred ter okrasitev naselij,
8. urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
9. izvajanje obveščanja lokalnega prebivalstva,
10. druge dejavnosti, če tako določa zakon ali odlok občine.
III. UPORABA JAVNIH DOBRIN
6. člen
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom ali odlokom občine, dostopne vsakomur.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi službami, ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa drugače.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA IN NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
7. člen
Občina zagotovi lokalne gospodarske javne službe v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij, in
– v drugih oblikah javno-zasebnega partnerstva.
8. člen
V režijskem obratu se kot javna služba zagotavljajo predvsem naslednje dejavnosti:
– dejavnost gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje parkov, zelenih površin, drevoredov in okrasnih gred ipd.,
– urejanje pokopališča,
– vzdrževanje in upravljanje objektov in pripadajočih zemljišč Doma kulture Razkrižje, mrliške vežice, zdravstvene postaje ipd.,
– plakatiranje,
– izvajanje obveščanja lokalnega prebivalstva.
Druge gospodarske javne službe se opravljajo in izvajajo v eni izmed oblik iz 7. člena tega odloka.
9. člen
Način opravljanja lokalne gospodarske javne službe občina predpiše z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
S predpisom iz prvega odstavka tega člena se za posamezno lokalno gospodarsko javno službo določi:
– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa, ter
– drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
V. STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
10. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, iz 12. člena ZGJS, opravlja pristojni občinski organ v skladu s predpisom o organizaciji in delu občinske uprave občine.
Razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb, ter investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb, pa se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
11. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin lokalnih gospodarskih javnih služb na območju Občine Razkrižje skrbi Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem, kmetijstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: Odbor), ki ga imenuje Občinski svet Občine Razkrižje.
12. člen
Odbor daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb pristojnemu občinskemu organu, ki ga je dolžan o svojih stališčih, predlogih in predlaganih ukrepih obvestiti.
Sestava, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pravice Odbora se določijo z aktom o njegovi ustanovitvi oziroma imenovanju, s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj administrativno strokovna opravila.
13. člen
V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izvajalca gospodarske javne službe lahko uporabnik od pristojnega organa lokalne skupnosti zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu lokalne gospodarske javne službe ustrezno ravnanje.
VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
14. člen
Gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
15. člen
Cene za storitve gospodarskih javnih služb se oblikujejo in določajo na način in po postopku, kot jih določa zakon ali občinski odlok v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter rednosti njihove uporabe.
VIII. RAČUNOVODSTVO IN REVIDIRANJE IZVAJALCEV LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
16. člen
Vsi izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb so obvezani voditi računovodstvo v skladu z veljavnimi predpisi tako, da je možen stalen nadzor nad njihovim finančnim poslovanjem.
17. člen
Izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, ki imajo status pravne osebe, morajo imeti revidirane letne računovodske izkaze v skladu z zakonom.
Pri reviziji se ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe proračunskih sredstev.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo določila drugih predpisov, če ti niso v nasprotju z veljavno zakonodajo in tem odlokom.
19. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 33/01 in 134/03 – Odl. US: U-I-159/01-11).
20. člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo odloki iz 9. člena tega odloka, kolikor so v nasprotju s tem odlokom. Do uveljavitve njihovih sprememb in dopolnitev ostajajo v veljavi sprejeti odloki.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0047/2011/1
Šafarsko, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti