Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1304. Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja, stran 3669.

Na podlagi petega odstavka 89. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) v zvezi s prvim odstavkom 148. in prvim odstavkom 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vsebino posameznih katastrov gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: javna infrastruktura), za katero mora lastnik javne infrastrukture državnega in lokalnega pomena posredovati podatke Geodetski upravi Republike Slovenije za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: zbirni kataster).
2. člen
(javna infrastruktura)
(1) Javna infrastruktura po tem pravilniku je namenjena izvajanju naslednjih dejavnosti:
– ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo odlaganje,
– sežiganje komunalnih odpadkov,
– ravnanje z živalskimi odpadki, ki so po predpisih s področja veterinarstva stranski živalski proizvodi kategorije 1 in 2,
– zbiranje, predelava ali odstranjevanje določenih vrst drugih odpadkov,
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Območja javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka obsegajo objekte in naprave ter funkcionalne in manipulativne površine, ki so potrebne za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(katastri)
Katastri javne infrastrukture so:
1. kataster javne infrastrukture državnega pomena za ravnanje z odpadki,
2. kataster javne infrastrukture lokalnega pomena za ravnanje z odpadki,
3. kataster javne kanalizacije in
4. kataster javnega vodovoda.
4. člen
(vsebina katastra javne infrastrukture državnega pomena za ravnanje z odpadki)
Javna infrastruktura državnega pomena za ravnanje z odpadki, ki se evidentira v katastru javne infrastrukture državnega pomena za ravnanje z odpadki, je:
– odlagališče radioaktivnih odpadkov,
– sežigalnica komunalnih odpadkov in
– objekt ali naprava za obdelavo živalskih odpadkov, ki so po predpisih s področja veterinarstva stranski živalski proizvodi kategorije 1 in 2.
5. člen
(vsebina katastra javne infrastrukture lokalnega pomena za ravnanje z odpadki)
Javna infrastruktura lokalnega pomena za ravnanje s komunalnimi odpadki, ki se evidentira v katastru javne infrastrukture lokalnega pomena za ravnanje s komunalnimi odpadki, je:
– zbiralnica ločenih frakcij,
– zbirni center,
– center za ravnanje s komunalnimi odpadki z objekti in napravami za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in
– odlagališče ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
6. člen
(vsebina katastra javne kanalizacije)
(1) Javna infrastruktura lokalnega pomena primarnega in sekundarnega omrežja javne kanalizacije, ki se evidentira v katastru javne kanalizacije, je:
– kanalizacijska cev,
– črpališče,
– razbremenilnik,
– komunalna ali skupna čistilna naprava,
– iztok javne kanalizacije,
– revizijski jašek,
– zadrževalnik in
– ponikovalnica padavinske vode.
(2) V katastru javne kanalizacije se evidentirajo tudi mesta priključitve na javno kanalizacijo.
7. člen
(vsebina katastra javnega vodovoda)
(1) Javna infrastruktura lokalnega pomena primarnega, sekundarnega in transportnega omrežja javnega vodovoda, ki se evidentira v katastru javnega vodovoda, je:
– vodovodna cev,
– vodohran,
– vodni stolp,
– vodnjak ali zajetje,
– objekt in naprava za črpanje, filtriranje ali zajem vode,
– razbremenilnik in ponikovalnica,
– jašek,
– objekt in naprava za obdelavo pitne vode,
– zajetje in
– objekt in naprava za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika.
(2) V katastru javnega vodovoda se evidentirajo tudi mesta priključitve na javni vodovod.
8. člen
(prehodna določba)
Lastnik javne infrastrukture za ravnanje z odpadki državnega in lokalnega pomena, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo tega pravilnika, mora posredovati podatke za vpis v zbirni kataster najpozneje do 31. decembra 2011.
9. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati 20. člen Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08), in 27. člen Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 33/07 – ZPNačrt in 41/08)
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-64/2011
Ljubljana, dne 13. aprila 2011
EVA 2010-2511-0071
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost