Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1284. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Slovenske Konjice, stran 3643.

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 29/10 in 17/11) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo, 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 6. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Slovenske Konjice.
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
Javna služba po tem odloku obsega obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
3. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se izvaja za celotno območje Občine Slovenske Konjice.
4. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabniki na območjih občine, na katerih se izvaja javna služba, imajo pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja varstvo okolja in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim aktom sprejetim po javnem pooblastilu.
(2) Uporaba storitev javne službe je za uporabnike storitev javne službe obvezna, razen v primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
(3) Uporabniki prepuščajo odpadke izvajalcu javne službe zbiranja in prevoza odpadkov v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Slovenske Konjice.
(4) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov vse ločeno zbrane frakcije in preostanek mešanih komunalnih odpadkov zbira na Centru za ravnanje z odpadki Slovenske Konjice, CERO SK.
(5) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov mešane komunalne odpadke dovaža na naslov koncesionarja, izbranega skladno z določili tega odloka.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe so:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti izvedbeni program izvajanja dejavnosti javne službe na območju Občine Slovenske Konjice, za katerega se podeli koncesija.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
6. člen
(javno pooblastilo)
(1) Koncendent pooblašča koncesionarja za opravljanje javne službe.
(2) Koncesionar opravlja javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
7. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, predpisi občine in splošnimi akti sprejetimi na podlagi javnega pooblastila.
VII. OBSEG MONOPOLA
8. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka na območju Občine Slovenske Konjice iz 3. člena tega odloka se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na območju Občine Slovenske Konjice iz 3. člena tega odloka.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
9. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
10. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje pet let.
IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
11. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz:
– plačil uporabnikov storitev javne službe preko izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov, ki storitev ne zaračunava izvornim povzročiteljem odpadkov, temveč za opravljene storitve koncesionar zaračuna storitev izvajalcu gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov. Slednji je dolžan stroške, ki nastajajo pri koncesionarju, vključiti v izračun lastne cene celovitega ravnanja z odpadki in le-to upoštevati pri predložitvi kalkulacij in predlogo cen Občini Slovenske Konjice.
– drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
X. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
12. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
(2) Način obračuna in plačila koncesijske dajatve se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska dajatev.
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
13. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne službe občinske uprave občine in občinski svet občine.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ občinske uprave.
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
14. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. K odkupu koncesije daje soglasje občinski svet.
17. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da je so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
18. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
XIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
19. člen
(način podelitve koncesije)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
20. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja področje javnih naročil.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem odlokom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi ali pa se koncesija podeli neposredno s pogodbo.
(4) Strokovno komisijo za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine.
(5) Župan lahko z župani drugih občin, ki imajo skupni interes na izvedbi postopka razpisa in dodelitvi koncesije, imenuje skupno strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka in izvede skupni javni razpis.
21. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora vsebovati pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 5. členu tega odloka, obveznost predložitve programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in merila za izbor.
XIV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
22. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz četrtega odstavka 21. člena.
XV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
23. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan občine.
XVI. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Prenos koncesije
24. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
2. Višja sila
25. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju Občine Slovenske Konjice v nepredvidljivih okoliščinah. Razmerje v zvezi z načinom izvajanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah, se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
26. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
4. Začasen prevzem
27. člen
(začasen prevzem)
Kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
28. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju Občine Slovenske Konjice, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.
6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
29. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
XVII. KONČNA DOLOČBA
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 00700-0004/2011-1 (126)
Slovenske Konjice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost