Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1274. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana, stran 3624.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – ZUPUDPP popr.), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 4. seji dne 21. marca 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: Program opremljanja MOL), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 6895, v oktobru 2010.
2. člen
(sestavni deli Programa opremljanja MOL)
(1) Program opremljanja MOL vsebuje tekstualni del in grafični del.
(2) Tekstualni del Programa opremljanja MOL vsebuje:
– obstoječo in predvideno komunalno opremo,
– roke za gradnjo predvidene komunalne opreme,
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– merila za odmero komunalnega prispevka,
– izračun in odmero komunalnega prispevka.
(3) Grafični del Programa opremljanja MOL vsebuje naslednje karte:
+----------+----------------------------------------+-----------+
|Številka |Ime karte                |Merilo   |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|1.1    |Grafični izris cest in pripadajočih   |1 : 25 000 |
|     |objektov                |      |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|1.2    |Grafični izris vodovodnega omrežja   |1 : 25 000 |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|1.3    |Grafični izris kanalizacijskega omrežja |1 : 25 000 |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|1.4    |Grafični izris plinovodnega omrežja   |1 : 25 000 |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|1.5    |Grafični izris vročevodnega omrežja   |1 : 25 000 |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|1.6    |Grafični izris objektov za ravnanje z  |1 : 25 000 |
|     |odpadki                 |      |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|1.7    |Grafični izris drugih javnih površin  |1 : 25 000 |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|2.1.a   |Obračunsko območje CE (primarne)    |1 : 70 000 |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|2.1.b   |Obračunsko območje CE (sekundarne)   |1 : 70 000 |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|2.2.a   |Obračunska območja VO (primarno-    |1 : 70 000 |
|     |centralni), VO (lokalni), VOP (lokalni) |      |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|2.2.b   |Obračunsko območje VO (sekundarno-   |1 : 70 000 |
|     |centralni)               |      |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|2.3.a   |Obračunska območja KA (primarno-    |1 : 70 000 |
|     |centralni), KAP (Rakova Jelša – ČN), KAP|      |
|     |(lokalni – ČN)             |      |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|2.3.b   |Obračunsko območje KA (sekundarno-   |1 : 70 000 |
|     |centralni)               |      |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|2.3.c   |Obračunska območja KAP (sekundarno-   |1 : 70 000 |
|     |centralni), KAP (Rakova Jelša), KAP   |      |
|     |(lokalni)                |      |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|2.4.a   |Obračunsko območje PL (primarno)    |1 : 70 000 |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|2.4.b   |Obračunsko območje PL (sekundarno)   |1 : 70 000 |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|2.5.a   |Obračunsko območje VR (primarno)    |1 : 70 000 |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|2.5.b   |Obračunsko območje VR (sekundarno)   |1 : 70 000 |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|2.6    |Obračunsko območje OD          |1 : 70 000 |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|2.7.a   |Obračunsko območje JP (primarne)    |1 : 70 000 |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|2.7.b   |Obračunsko območje JP (sekundarne)   |1 : 70 000 |
+----------+----------------------------------------+-----------+
3. člen
(območje Programa opremljanja MOL)
Program opremljanja MOL velja na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.
4. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Mestni občini Ljubljana.
6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
7. Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
8. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen.
9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
10. Faktor izrabe (v nadaljevanju: FI) je razmerje med bruto tlorisno površino stavbe (v nadaljevanju: BTP) in celotno površino parcele, namenjene gradnji. V izračunu FI se ne upoštevajo BTP kleti, ki so namenjene servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije). FI se vedno izračuna na dve decimalni mesti natančno.
II. KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(komunalna oprema)
(1) Program opremljanja MOL obravnava naslednjo komunalno opremo:
– ceste in pripadajoče objekte,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo (ločen sistem in mešan sistem) (v nadaljevanju: kanalizacijsko omrežje),
– plinovodno omrežje,
– vročevodno omrežje,
– objekte za ravnanje z odpadki,
– druge javne površine.
(2) Ceste in pripadajoči objekti po tem odloku so:
– javne ceste s pripadajočimi objekti,
– javna razsvetljava in semaforizacija,
– kanalizacijsko omrežje za padavinsko vodo (ločen sistem).
(3) Druge javne površine po tem odloku so:
– športne in rekreacijske površine,
– parki,
– Pot spominov in tovarištva,
– otroška igrišča.
(4) Grafični izris komunalne opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja MOL.
6. člen
(roki za gradnjo predvidene komunalne opreme)
Roki za gradnjo predvidene komunalne opreme se določijo v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme)
(1) Obračunski območji za ceste in pripadajoče objekte sta:
– obračunsko območje z oznako CE (primarne) za obstoječe lokalne glavne ceste, lokalne zbirne ceste in lokalne ceste med naselji ter za predvidene lokalne glavne ceste, lokalne zbirne ceste, lokalne ceste med naselji in parkirne hiše iz načrta razvojnih programov Mestne občine Ljubljana za tekoče in naslednje leto,
– obračunsko območje z oznako CE (sekundarne) za obstoječe lokalne krajevne ceste in javne poti ter za predvidene lokalne krajevne ceste in javne poti iz načrta razvojnih programov Mestne občine Ljubljana za tekoče in naslednje leto.
(2) Obračunska območja za vodovodno omrežje so:
– obračunsko območje z oznako VO (primarno-centralni) za obstoječe primarno vodovodno omrežje na območju centralnega javnega vodovodnega sistema in na območjih lokalnega javnega vodovnega sistema, ki se bodo dolgoročno priključevala na centralni javni vodovodni sistem,
– obračunsko območje z oznako VO (sekundarno-centralni) za obstoječe sekundarno vodovodno omrežje in za predvideno sekundarno vodovodno omrežje iz načrta razvojnih programov Mestne občine Ljubljana za tekoče in naslednje leto na območju centralnega javnega vodovodnega sistema in na območjih lokalnega javnega vodovnega sistema, ki se bodo dolgoročno priključevala na centralni javni vodovodni sistem,
– obračunsko območje z oznako VO (lokalni) za obstoječe vodovodno omrežje in za predvideno vodovodno omrežje iz načrta razvojnih programov Mestne občine Ljubljana za tekoče in naslednje leto na območjih lokalnega javnega vodovnega sistema,
– obračunsko območje z oznako VOP (lokalni) za predvideno vodovodno omrežje na območjih lokalnega javnega vodovodnega sistema.
(3) Obračunska območja za kanalizacijsko omrežje so:
– obračunsko območje z oznako KA (primarno-centralni) za obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje na območju centralnega javnega kanalizacijskega sistema in na območjih lokalnega javnega kanalizacijskega sistema, ki se bodo dolgoročno priključevala na centralni javni kanalizacijski sistem,
– obračunsko območje z oznako KA (sekundarno-centralni) za obstoječe sekundarno kanalizacijsko omrežje na območju centralnega javnega kanalizacijskega sistema in na območjih lokalnega javnega kanalizacijskega sistema, ki se bodo dolgoročno priključevala na centralni javni kanalizacijski sistem,
– obračunsko območje z oznako KAP (sekundarno-centralni) za predvideno sekundarno kanalizacijsko omrežje na območju centralnega javnega kanalizacijskega sistema in na območjih lokalnega javnega kanalizacijskega sistema, ki se bodo dolgoročno priključevala na centralni javni kanalizacijski sistem,
– obračunsko območje z oznako KAP (Rakova Jelša – ČN) za predvideno čistilno napravo na območju lokalnega javnega kanalizacijskega sistema Rakova Jelša,
– obračunsko območje z oznako KAP (Rakova Jelša) za predvideno kanalizacijsko omrežje na območju lokalnega javnega kanalizacijskega sistema Rakova Jelša,
– obračunsko območje z oznako KAP (lokalni – ČN) za predvidene čistilne naprave na območjih lokalnih javnih kanalizacijskih sistemov razen Rakove Jelše,
– obračunsko območje z oznako KAP (lokalni) za predvideno kanalizacijsko omrežje na območjih lokalnih javnih kanalizacijskih sistemov razen Rakove Jelše.
(4) Obračunski območji za plinovodno omrežje sta:
– obračunsko območje z oznako PL (primarno) za obstoječe povezovalno plinovodno omrežje na območju javnega distribucijskega plinovodnega omrežja,
– obračunsko območje z oznako PL (sekundarno) za obstoječe razdelilno plinovodno omrežje na območju javnega distribucijskega plinovodnega omrežja.
(5) Obračunski območji za vročevodno omrežje sta:
– obračunsko območje z oznako VR (primarno) za obstoječe tranzitno vročevodno omrežje na območju javnega distribucijskega vročevodnega omrežja,
– obračunsko območje z oznako VR (sekundarno) za obstoječe razdelilno vročevodno omrežje na območju javnega distribucijskega vročevodnega omrežja.
(6) Obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki je:
– obračunsko območje z oznako OD za obstoječe objekte za ravnanje z odpadki in za predvidene objekte za ravnanje z odpadki iz načrta razvojnih programov Mestne občine Ljubljana za tekoče in naslednje leto.
(7) Obračunski območji za druge javne površine sta:
– obračunsko območje z oznako JP (primarne) za obstoječe primarne javne površine in za predvidene primarne javne površine iz načrta razvojnih programov Mestne občine Ljubljana za tekoče in naslednje leto,
– obračunsko območje z oznako JP (sekundarne) za obstoječe sekundarne javne površine in za predvidene sekundarne javne površine iz načrta razvojnih programov Mestne občine Ljubljana za tekoče in naslednje leto.
(8) Grafični izris obračunskih območij je v grafičnem delu Programa opremljanja MOL.
(9) Če se objekt nahaja v obračunskem območju z oznako KA (sekundarno-centralni) in se priključuje na obstoječe kanalizacijsko omrežje, se ne glede na grafični izris obračunskih območij iz osmega odstavka tega člena upošteva, da se objekt ne nahaja v obračunskem območju z oznako KAP (sekundarno-centralni).
(10) Če se objekt nahaja v obračunskem območju z oznako KAP (sekundarno-centralni) in se priključuje na predvideno kanalizacijsko omrežje, se ne glede na grafični izris obračunskih območij iz osmega odstavka tega člena upošteva, da se objekt ne nahaja v obračunskem območju z oznako KA (sekundarno-centralni).
(11) Za objekte, ki se ne nahajajo v obračunskih območij, prikazanih v grafičnem izrisu iz osmega odstavka tega člena, se v primeru, da se lahko priključijo na posamezno vrsto komunalne opreme, upošteva, da se nahajajo v tistih obračunskih območjih posamezne vrste komunalne opreme, v katerih se nahaja priključek na to vrsto komunalne opreme.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI KOMUNALNE OPREME
8. člen
(skupni in obračunski stroški)
(1) Skupni in obračunski stroški komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:
+---------------------------------------------------------------+
|         CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI         |
+---------------------+------------------+----------------------+
| Obračunsko območje | Skupni stroški | Obračunski stroški |
|           |    (EUR)   |     (EUR)    |
+---------------------+------------------+----------------------+
|CE (primarne)    |  714.244.412,90|    714.244.412,90|
+---------------------+------------------+----------------------+
|CE (sekundarne)   |  773.709.863,77|    773.709.863,77|
+---------------------+------------------+----------------------+
+---------------------------------------------------------------+
|            VODOVODNO OMREŽJE            |
+---------------------+------------------+----------------------+
| Obračunsko območje | Skupni stroški | Obračunski stroški |
|           |    (EUR)   |     (EUR)    |
+---------------------+------------------+----------------------+
|VO (primarno-    |  109.924.270,58|    109.924.270,58|
|centralni)      |         |           |
+---------------------+------------------+----------------------+
|VO (sekundarno-   |  155.301.373,53|    155.301.373,53|
|centralni)      |         |           |
+---------------------+------------------+----------------------+
|VO (lokalni)     |   10.157.944,57|     10.157.944,57|
+---------------------+------------------+----------------------+
|VOP (lokalni)    |   10.076.426,20|     10.076.426,20|
+---------------------+------------------+----------------------+
+---------------------------------------------------------------+
|           KANALIZACIJSKO OMREŽJE          |
+---------------------+------------------+----------------------+
| Obračunsko območje | Skupni stroški | Obračunski stroški |
|           |    (EUR)   |     (EUR)    |
+---------------------+------------------+----------------------+
|KA (primarno-    |  220.014.865,74|    220.014.865,74|
|centralni)      |         |           |
+---------------------+------------------+----------------------+
|KA (sekundarno-   |  233.063.036,22|    233.063.036,22|
|centralni)      |         |           |
+---------------------+------------------+----------------------+
|KAP (sekundarno-   |   34.730.861,63|     34.730.861,63|
|centralni)      |         |           |
+---------------------+------------------+----------------------+
|KAP (Rakova Jelša – |   6.652.779,84|     6.652.779,84|
|ČN)         |         |           |
+---------------------+------------------+----------------------+
|KAP (Rakova Jelša)  |   14.162.952,38|     14.162.952,38|
+---------------------+------------------+----------------------+
|KAP (lokalni – ČN)  |   1.438.080,00|     1.438.080,00|
+---------------------+------------------+----------------------+
|KAP (lokalni)    |   2.159.808,00|     2.159.808,00|
+---------------------+------------------+----------------------+
+---------------------------------------------------------------+
|            PLINOVODNO OMREŽJE           |
+---------------------+------------------+----------------------+
| Obračunsko območje | Skupni stroški | Obračunski stroški |
|           |    (EUR)   |     (EUR)    |
+---------------------+------------------+----------------------+
|PL (primarno)    |   94.993.110,21|     94.993.110,21|
+---------------------+------------------+----------------------+
|PL (sekundarno)   |  109.622.738,05|    109.622.738,05|
+---------------------+------------------+----------------------+
+---------------------------------------------------------------+
|            VROČEVODNO OMREŽJE           |
+---------------------+------------------+----------------------+
| Obračunsko območje | Skupni stroški | Obračunski stroški |
|           |    (EUR)   |     (EUR)    |
+---------------------+------------------+----------------------+
|VR (primarno)    |   94.781.533,31|     94.781.533,31|
+---------------------+------------------+----------------------+
|VR (sekundarno)   |  113.038.940,62|    113.038.940,62|
+---------------------+------------------+----------------------+
+---------------------------------------------------------------+
|         OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI         |
+---------------------+------------------+----------------------+
| Obračunsko območje | Skupni stroški | Obračunski stroški |
|           |    (EUR)   |     (EUR)    |
+---------------------+------------------+----------------------+
|OD          |   21.267.797,00|     21.267.797,00|
+---------------------+------------------+----------------------+
+---------------------------------------------------------------+
|           DRUGE JAVNE POVRŠINE           |
+---------------------+------------------+----------------------+
| Obračunsko območje | Skupni stroški | Obračunski stroški |
|           |    (EUR)   |     (EUR)    |
+---------------------+------------------+----------------------+
|JP (primarne)    |  133.529.693,58|    133.529.693,58|
+---------------------+------------------+----------------------+
|JP (sekundarne)   |   64.715.604,31|     64.715.604,31|
+---------------------+------------------+----------------------+
(2) Skupni in obračunski stroški za ceste in pripadajoče objekte, plinovodno omrežje, vročevodno omrežje in druge javne površine vključujejo DDV. Skupni in obračunski stroški za vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje in objekte za ravnanje z odpadki ne vključujejo DDV.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV KOMUNALNE OPREME NA ENOTO MERE
9. člen
(preračun na enoto mere)
(1) Obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na m2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct), po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:
+---------------------------------------------------------------+
|         CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI         |
+----------------------+------------------+---------------------+
| Obračunsko območje |  Cp (EUR/m2)  |   Ct (EUR/m2)   |
+----------------------+------------------+---------------------+
|CE (primarne)     |       15,27|        16,54|
+----------------------+------------------+---------------------+
|CE (sekundarne)    |       18,44|        23,16|
+----------------------+------------------+---------------------+
+---------------------------------------------------------------+
|            VODOVODNO OMREŽJE            |
+----------------------+------------------+---------------------+
| Obračunsko območje |  Cp (EUR/m2)  |   Ct (EUR/m2)   |
+----------------------+------------------+---------------------+
|VO (primarno-     |       2,46|         2,63|
|centralni)      |         |           |
+----------------------+------------------+---------------------+
|VO (sekundarno-    |       3,90|         4,85|
|centralni)      |         |           |
+----------------------+------------------+---------------------+
|VO (lokalni)     |       10,52|        21,96|
+----------------------+------------------+---------------------+
|VOP (lokalni)     |       18,50|        43,29|
+----------------------+------------------+---------------------+
+---------------------------------------------------------------+
|           KANALIZACIJSKO OMREŽJE          |
+----------------------+------------------+---------------------+
| Obračunsko območje |  Cp (EUR/m2)  |   Ct (EUR/m2)   |
+----------------------+------------------+---------------------+
|KA (primarno-     |       5,22|         5,43|
|centralni)      |         |           |
+----------------------+------------------+---------------------+
|KA (sekundarno-    |       7,20|         8,44|
|centralni)      |         |           |
+----------------------+------------------+---------------------+
|KAP (sekundarno-   |       7,79|        12,69|
|centralni)      |         |           |
+----------------------+------------------+---------------------+
|KAP (Rakova Jelša –  |       2,79|         4,27|
|ČN)          |         |           |
+----------------------+------------------+---------------------+
|KAP (Rakova Jelša)  |       8,56|        16,81|
+----------------------+------------------+---------------------+
|KAP (lokalni – ČN)  |       2,49|         5,02|
+----------------------+------------------+---------------------+
|KAP (lokalni)     |       4,51|        10,29|
+----------------------+------------------+---------------------+
+---------------------------------------------------------------+
|            PLINOVODNO OMREŽJE           |
+----------------------+------------------+---------------------+
| Obračunsko območje |  Cp (EUR/m2)  |   Ct (EUR/m2)   |
+----------------------+------------------+---------------------+
|PL (primarno)     |       3,01|         3,11|
+----------------------+------------------+---------------------+
|PL (sekundarno)    |       3,91|         4,67|
+----------------------+------------------+---------------------+
+---------------------------------------------------------------+
|            VROČEVODNO OMREŽJE           |
+----------------------+------------------+---------------------+
| Obračunsko območje |  Cp (EUR/m2)  |   Ct (EUR/m2)   |
+----------------------+------------------+---------------------+
|VR (primarno)     |       6,85|         5,35|
+----------------------+------------------+---------------------+
|VR (sekundarno)    |       9,83|         9,58|
+----------------------+------------------+---------------------+
+---------------------------------------------------------------+
|         OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI         |
+----------------------+------------------+---------------------+
| Obračunsko območje |  Cp (EUR/m2)  |   Ct (EUR/m2)   |
+----------------------+------------------+---------------------+
|OD          |       0,45|         0,49|
+----------------------+------------------+---------------------+
+---------------------------------------------------------------+
|           DRUGE JAVNE POVRŠINE           |
+----------------------+------------------+---------------------+
| Obračunsko območje |  Cp (EUR/m2)  |   Ct (EUR/m2)   |
+----------------------+------------------+---------------------+
|JP (primarne)     |       2,86|         3,09|
+----------------------+------------------+---------------------+
|JP (sekundarne)    |       1,61|         1,99|
+----------------------+------------------+---------------------+
(2) Obračunski stroški, preračunani na m2 parcele, v obračunskem območju VOP (lokalni) se znižajo in so ne glede na določila prvega odstavka tega člena 12,72 EUR/m2 parcele, s čimer se zagotovi, da obračunski stroški na m2 parcele v obračunskem območju VOP (lokalni) bistveno ne odstopajo od obračunskih stroškov na m2 parcele na drugih obračunskih območjih za vodovodno omrežje.
(3) Obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine, na obračunskem območju VO (lokalni) in na obračunskem območju VOP (lokalni) se znižajo in so ne glede na določila prvega odstavka tega člena 14,96 EUR/m2 neto tlorisne površine, s čimer se zagotovi, da obračunski stroški na m2 neto tlorisne površine na obračunskem območju VO (lokalni) in na obračunskem območju VOP (lokalni) bistveno ne odstopajo od obračunskih stroškov na m2 neto tlorisne površine na drugih obračunskih območjih za vodovodno omrežje.
(4) Za bistveno odstopanje se šteje, če je razlika med najvišjimi in najnižjimi stroški na enoto mere več kot dvakratna.
VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(parcela)
(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za površino parcele, ki se upošteva pri odmeri komunalnega prispevka, upošteva površino parcele iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se za površino parcele upošteva površino parcele iz projektne dokumentacije za ta objekt ali površino parcele po podatkih iz uradnih evidenc in veljavnega prostorskega akta.
11. člen
(neto tlorisna površina)
(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno površino iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno površino iz projektne dokumentacije za ta objekt ali podatke iz uradnih evidenc.
12. člen
(namembnost)
(1) Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunalnega prispevka se objekte razvrsti po namembnosti glede na pretežni namen v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Kadar gre za funkcionalno zaokroženo območje, na katerem se nahaja več med seboj povezanih stavb oziroma gradbenih inženirskih objektov, je treba vsakega od teh objektov razvrstiti kot ločeno enoto.
(3) Pri vseh stavbah, z izjemo enostanovanjskih stavb (CC-SI 11100) in dvostanovanjskih stavb (CC-SI 11210), se ne glede na pretežni namen stavbe ločeno upošteva dele stavb v kleti, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
13. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo)
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi na podlagi podatkov lastnika in upravljavca te vrste komunalne opreme.
(4) Za vse parcele se upošteva, da so opremljene z drugimi javnimi površinami in objekti za ravnanje z odpadki.
14. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in za vse vrste komunalne opreme je 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti (K(dejavnost) za vse objekte, ki imajo FI manjši od 1,00, je 1,0.
(3) Faktor dejavnosti za vse objekte, ki imajo FI enak ali večji od 1,00 in manjši od 2,00, se izračuna po formuli:
K(dejavnost) = (0,2 * FI) + 0,9
(4) Faktor dejavnosti za vse objekte, ki imajo FI enak ali večji od 2,00, je 1,3.
(5) Ne glede na ostala določila tega člena je faktor dejavnosti 0,7 za:
– enostanovanjske stavbe (CC-SI 11100), dvostanovanjske stavbe (CC-SI 11210), industrijske stavbe (CC-SI 12510) in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI 1271),
– objekte, katerih investitor je Mestna občina Ljubljana,
– dele stavb iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov za vsako posamezno komunalno opremo, na katero lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno opremo se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov po posameznih obračunskih območjih te vrste komunalne opreme, v katerih se nahaja objekt.
(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(ij) * Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij)     znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti komunalne opreme na
        posameznem obračunskem območju,
A(parcela)   površina parcele,
Cp(ij)     obračunski stroški opremljanja kvadratnega
        metra parcele oziroma njenega dela v
        določenem obračunskem območju z določeno
        komunalno opremo določeno komunalno opremo na
        obračunskem območju,
Dp       delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka,
K(dejavnost)  faktor dejavnosti,
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta,
Ct(ij)     obračunski stroški opremljanja kvadratnega
        metra neto tlorisne površine objekta z
        določeno komunalno opremo na obračunskem
        območju,
Dt       delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka,
i    .   posamezna vrsta komunalne opreme,
j        posamezno obračunsko območje.
16. člen
(izračun komunalnega prispevka v primeru povečanja neto tlorisne površine ali spremembe namembnosti objekta)
Če se objektu poveča neto tlorisna površina ali spremeni namembnost, je komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme enak razliki med komunalnim prispevkom po povečanju neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti in komunalnim prispevkom pred povečanjem neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti objekta. Če je razlika za določeno vrsto komunalne opreme negativna, se komunalni prispevek za to vrsto komunalne opreme ne plača.
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
17. člen
(uporaba odloka)
Program opremljanja MOL določa podlage za odmero komunalnega prispevka:
– za objekte, ki se priključujejo na že zgrajeno komunalno opremo ali na predvideno komunalno opremo, ki je določena v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana za tekoče in naslednje leto,
– za objekte, ki se priključujejo na predvideno komunalno opremo, ki je upoštevana v Programu opremljanja MOL in ki se bo gradila na podlagi pogodbe o opremljanju iz prvega odstavka 22. člena tega odloka,
– za objekte, ki se priključujejo na predvideno komunalno opremo, ki ni upoštevana v Programu opremljanja MOL in ki se bo gradila na podlagi pogodbe o opremljanju iz drugega odstavka 22. člena tega odloka.
18. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek odmeri organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za odmero komunalnega prispevka, (v nadaljevanju: pristojni organ) z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
19. člen
(posebnosti pri odmeri komunalnega prispevka)
(1) Za dele stavb iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije), se komunalni prispevek odmeri samo za ceste in pripadajoče objekte ter vodovodno omrežje.
(2) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele, in sicer samo za ceste in pripadajoče objekte ter za tisto komunalno opremo, na katero se objekti priključujejo prek samostojnih priključkov. Tako dobljeno vrednost komunalnega prispevka se pomnoži s faktorjem 2.
(3) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost.
20. člen
(upoštevanje že plačanih sredstev za opremljanje stavbnih zemljišč)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja:
– v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj parcele, na kateri se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek,
– v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele, na kateri se nahaja objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek, na podlagi dokazil o plačilih. O upoštevanju predloženih dokazil o plačilih odloči pristojni organ.
21. člen
(indeksiranje stroškov)
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ctij) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve Programa opremljanja MOL.
IX. POGODBA O OPREMLJANJU
22. člen
(pogodba o opremljanju)
(1) Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upoštevana v Programu opremljanja MOL, lahko Mestna občina Ljubljana s pogodbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
(2) Mestna občina Ljubljana lahko na podlagi Programa opremljanja MOL sklene pogodbo o opremljanju tudi za gradnjo predvidene komunalne opreme, ki ni upoštevana v Programu opremljanja MOL.
(3) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in Mestna občina Ljubljana dogovorita, da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcele, na kateri namerava graditi objekt, oziroma za izboljšanje opremljenosti parcele, na kateri ima obstoječi objekt. V tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
X. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
23. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Plačilo komunalnega prispevka se ob upoštevanju pogojev iz drugega in tretjega odstavka tega člena oprosti za:
– gradnjo neprofitnih stanovanj,
– gradnjo stavb za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (CC-SI 12630),
– gradnjo stavb za zdravstvo (CC-SI 12640).
(2) Za gradnjo objektov iz prvega odstavka tega člena se oprosti plačila komunalnega prispevka, če je 100% lastnik in investitor teh objektov Mestna občina Ljubljana ali Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Če je Mestna občina Ljubljana ali Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana lastnik in investitor samo dela objekta, se lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta.
(3) Za gradnjo objektov iz prvega odstavka tega člena se oprosti plačila komunalnega prispevka, če se priključujejo na že zgrajeno komunalno opremo ali na predvideno komunalno opremo, ki je že določena v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana za tekoče in naslednje leto.
(4) Plačilo komunalnega prispevka se delno oprosti za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI 1271), in sicer v višini 75%.
XI. PODROBNEJŠI PROGRAM OPREMLJANJA
24. člen
(podrobnejši program opremljanja)
(1) Podrobnejši program opremljanja je program opremljanja, s katerim se opremlja stavbna zemljišča s komunalno opremo, ki ni upoštevana v Programu opremljanja MOL.
(2) Določila tega odloka se za območje, ki ga obravnava podrobnejši program opremljanja, v času veljavnosti le tega ne uporabljajo.
(3) Program opremljanja MOL je podlaga za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo v podrobnejšem programu opremljanja.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(dokončanje postopkov za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah predpisov o komunalnem prispevku in programov opremljanja, veljavnih v času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.
26. člen
(podrobnejši program opremljanja)
Programi opremljanja, ki so sprejeti pred uveljavitvijo tega odloka in ostanejo v veljavi, se štejejo za podrobnejše programe opremljanja po tem odloku.
27. člen
(dokončanje že obravnavanih programov opremljanja)
Programi opremljanja, ki so bili pred uveljavitvijo tega odloka že obravnavani na Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana in so v fazi sprejemanja, se dokončajo po določbah predpisov o komunalnem prispevku, veljavnih v času obravnave na Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana, in se po uveljaviti štejejo za podrobnejše programe opremljanja po tem odloku.
28. člen
(vpogled v Program opremljanja MOL)
Program opremljanja MOL je na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
29. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih predpisov o komunalnem prispevku)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku za Mestno občino Ljubljana (Uradni list RS, št. 36/00).
30. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnejših programov opremljanja)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
1. Program opremljanja zemljišč za gradnjo infrastrukture v VS 2/6 Trnovo, morfološka enota 2B/2 (št. 3596-5/04-1 z dne 22. 12. 2004)
2. Program opremljanja zemljišč za gradnjo naprav in objektov v VS 2/7 Murgle (št. 351-17/03-03 z dne 21. 8. 2003)
3. Program opremljanja zemljišč za gradnjo infrastrukture v stanovanjskem kompleksu Poljansko nabrežje – CS 7/22 Spodnje Poljane (št. 3596-4/04-1 z dne 28. 6. 2004)
4. Program opremljanja za izgradnjo komunalne infrastrukture v območju urejanja MS 3/3-2 Sneberje in delu območja urejanja MK 3/1 (št. 3596-2/03-1 z dne 20. 10. 2003)
5. Program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture v ŠS 6/8 Vižmarje (št. 3596-8/00-2 z dne 15. 2. 2001)
6. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del) (Uradni list RS, št. 74/06)
7. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja CO 2/26 – Opera (Uradni list RS, št. 74/06)
8. Odlok o programu opremljanja na območju Litostroja – severni del (Uradni list RS, št. 76/06)
9. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in delu območja urejanja ŠR 2/1 Stadion (Uradni list RS, št. 76/06)
10. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna in ŠP 4/1-2 Avtohiša (Uradni list RS, št. 106/06)
11. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 križišče Drama (Uradni list RS, št. 106/06)
12. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del) (Uradni list RS, št. 19/07).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporabljati določila naslednjih prostorskih aktov, ki se nanašajo na program opremljanja:
1. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del) (Uradni list RS, št. 109/07, 15/09, 30/09 – obvezna razlaga in 78/10)
2. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP (Uradni list RS, št. 14/08 in 78/10).
(3) Šest mesecev po uveljavitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10) prenehajo veljati naslednji podrobnejši programi opremljanja sprejeti z odloki:
1. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci (Uradni list RS, št. 3/07)
2. Odlok o programu opremljanja za stanovanjsko naselje Koseze (Uradni list RS, št. 32/07)
3. Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju Bavarskega dvora (Uradni list RS, št. 68/07)
4. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja CS 10/1 Tribuna (Uradni list RS, št. 19/07)
5. Odlok o programu opremljanja za severni del območja urejanja BI 3/2, del območja urejanja BI 2/2, del območja urejanja BT 3/2 in del območja urejanja BK 3/1 (Uradni list RS, št. 106/06).
(4) Šest mesecev po uveljavitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10) se prenehajo uporabljati določila naslednjih prostorskih aktov, ki se nanašajo na program opremljanja:
1. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most (Uradni list RS, št. 65/07 in 78/10)
2. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama (Uradni list RS, št. 109/07 in 78/10).
3. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt (Uradni list RS, št. 109/07 in 78/10)
31. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati sedmi dan po objavi.
Št. 350-23/2010-7
Ljubljana, dne 21. marca 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost