Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011

Kazalo

1013. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Osilnica, stran 3044.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 je Občinski svet Občine Osilnica na 5. redni seji dne 18. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Osilnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta pomoči, pogoji, namen, upravičenci in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Osilnica.
2. člen
Finančne sredstva na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list Evropske skupnosti št. L 379, 28. 12. 2006 str. 5–10).
Skupna vrednost pomoči dodeljena istemu podjetju na podlagi pravilnika »de minimis« ne sme preseči 200.000 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja meja pomoči 100.000 EUR), v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči.
Upoštevati je potrebno tudi načelo o kumulaciji pomoči. Skupaj s pomočjo »de minimis« se za iste upravičene stroške ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega zgornjo mejo intenzivnosti po pravilih o državnih pomočeh.
3. člen
Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
1. že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške,
3. in ga pisno obvestila, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »mikro podjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
– »malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima promet, ki je manjši od 10 milijonov EUR ter je neodvisno podjetje;
– »potencialni podjetniki« so občani, ki nameravajo odpreti obrtno ali podjetniško dejavnost in so pri pristojnem organu vložili zahtevo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika;
– »upravičeni stroški« so stroški, ki so lahko predmet sofinanciranja po tem pravilniku;
– »materialne investicije« so investicije v opredmetena osnovna sredstva;
– »nematerialne investicije« so investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva;
– »intenzivnost pomoči« je višina pomoči izražena kot odstotek upravičenih stroškov.
Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem za majhna podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti delniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja aktivne lastniške politike.
Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
5. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma se zagotovijo v proračunu Občine Osilnica v višini, ki je določena z Odlokom o proračunu Občine Osilnica za posamezno proračunsko leto.
II. NAMEN POMOČI IN UPRAVIČENCI
6. člen
Pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma se lahko dodeljujejo za naslednje namene:
– subvencioniranje obrestne mere za posojila, pridobljena pri bankah v Republiki Sloveniji;
– nepovratne finančne vzpodbude namenjene začetnim investicijam, investicijam v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev;
– promocija izdelkov in storitev podjetja;
– nova delovna mesta in samozaposlovanje;
– izobraževanje in usposabljanje.
7. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, razvrščajo na mikro in majhne družbe;
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika, ki se razvrščajo na mikro in majhne podjetnike;
– potencialni podjetniki;
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v register.
Za sredstva lahko zaprosijo upravičenci z dejavnostjo in lokacijo investicije na območju Občine Osilnica. Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje.
8. člen
Upravičenci so podjetja iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso bila na dan 31.12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09);
– imajo pravočasne in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Osilnica.
9. člen
Do finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, niso upravičena:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojnega sektorja, kakor jih zajema Uredba sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljena v Uredbi (ES) št. 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora;
– podjetja v težavah.
III. UPRAVIČENI STROŠKI
10. člen
Subvencioniranje obrestne mere za posojila, pridobljena pri bankah v Republiki Sloveniji:
– Namen: materialne in nematerialne investicije, za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega podjetja, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda in investicije v osnovna sredstva podjetja v obliki prevzema podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
– Oblika pomoči: dotacija – subvencioniranje obrestne mere.
– Pogoji:
– subvencijo obrestne mere pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev;
– minimalni znesek posojila znaša 4.200 EUR;
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Osilnica vsaj 5 let po njenem zaključku;
– posojilo mora biti odobreno v tekočem letu;
– odplačilna doba posojila je od 1–5 let.
– Intenzivnost pomoči:
– višina subvencioniranja obrestne mere znaša do 4 odstotne točke in se določi na podlagi amortizacijskega načrta in posojilne pogodbe, izdane s strani posojilodajalca;
– doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do tri leta;
– višina pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov.
– Upravičeni stroški: stroški obresti posojila za:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov;
– nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost;
– nakup opreme in generalne obnove obstoječe opreme.
Sredstva v obliki subvencioniranja obrestne mere iz občinskega proračuna se za isti program dodeljujejo le enkrat.
11. člen
Nepovratne finančne vzpodbude namenjene začetnim investicijam, investicijam v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev:
Nepovratne finančne vzpodbude se dodeljujejo za ukrepe z enakimi upravičenimi nameni in stroški kot subvencioniranje obrestne mere za materialne in nematerialne začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev.
– Oblika pomoči: dotacija.
Pogoji:
– prosilci morajo zagotoviti najmanj 25% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije;
– nepovratna sredstva se dodeljujejo izključno po izvedeni naložbi/storitvi;
– investicija, ki je predmet sofinanciranja, se mora ohraniti v Občini Osilnica vsaj 5 let po njenem zaključku.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost;
– stroški nakupa opreme – osnovnih sredstev;
– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja, izdelava projektne dokumentacije in investicijskih programov).
Višina:
– višina pomoči za investicije ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije;
– najvišji možni odobreni znesek za sofinanciranje posamezne investicije je 10.000 EUR.
12. člen
Promocija izdelkov in storitev podjetja:
Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih doma in v tujini, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki;
– možnost za začetek novih poslov;
– organizirana predstavitev širšemu krogu;
– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi.
– Oblika pomoči: dotacija.
– Pogoji: občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi potrebnega dokazila (računa).
– Intenzivnost pomoči. Do 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 3.000 EUR.
– Upravičeni stroški. Stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice pri udeležbi na sejmu.
13. člen
Nova delovna mesta in samozaposlovanje
– Namen:
– odpiranje novih delovnih mest;
– zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Ljubljana prijavljena kot brezposelna oseba in spada v skupino težje zaposljivih oseb;
– zaposlitev osebe, ki ji je to prva zaposlitev – pripravnika z najmanj V. stopnjo izobrazbe in je bila na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Ljubljana prijavljena kot brezposelna oseba;
– samozaposlitev osebe, ki je na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Ljubljana prijavljena kot brezposelna oseba;
– Oblika pomoči: dotacija.
– Pogoji:
– zaposlitev brezposelne osebe, če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca;
– če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca v primerjavi s povprečnim številom delovnih mest v zadnjih 12 mesecih;
– novo delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj dve leti po prejeti pomoči;
– zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Ljubljana, vsej en mesec pred dnevom zaposlitve;
– ta oseba ni imela zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo ali pri njegovih povezanih pravnih osebah;
– kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe se upošteva tudi samozaposlitev in brezposelna oseba je morala biti prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Ljubljana, vsej en mesec pred dnevom zaposlitve;
– brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini Osilnica.
– Intenzivnost pomoči: subvencije do 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 5 minimalnih plač pri samozaposlitvi in 7 minimalnih plač pri zaposlitvi težje zaposljive osebe in brezposelne osebe.
– Upravičeni stroški:
– sofinanciranje plač, prispevkov in davkov iz plač za realizacijo samozaposlitve;
– stroški dela plače za zaposlitev težje zaposljive osebe in brezposelne osebe;
– stroški dela plače pripravnika.
14. člen
Izobraževanje in usposabljanje:
– Namen:
– pridobitev posebnega in splošnega znanja;
– pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, ki je uporabljivo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu.
– Oblika pomoči: dotacija.
– Pogoji: Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil.
– Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov pri splošnih usposabljanjih;
– v višini do 50% upravičenih stroškov pri posebnih usposabljanjih.
– Upravičeni stroški: neposredni stroški izobraževanja (stroški kotizacije in šolnine za posameznike, ki se usposabljajo in stroški za opravljeno izobraževanje s strani zunanjih izvajalcev).
IV. NAČIN PRIDOBITVE POMOČI OZIROMA POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SPODBUD
15. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Osilnica se dodeljujejo na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa, ki ga razpiše župan Občine Osilnica.
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način (oglasna deska, spletna stran občine – www.osilnica.si).
16. člen
Način dodeljevanja pomoči:
– Postopek javnega razpisa vodi Občinski svet Občine Osilnica.
– Občinski svet opravi pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu.
– Prejemnikom se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep in se jih hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
– Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
– Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
17. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– namene oziroma ukrepe, za katere se dodeljujejo finančna;
– okvirno višino razpisanih sredstev;
– upravičence za dodelitev finančnih sredstev;
– pogoje za dodelitev finančnih sredstev;
– rok za prijavo na javni razpis;
– naslov, na katerega se vložijo vloge;
– spisek dokumentacije in obrazcev, ki jih prosilci morajo priložiti k vlogi;
– rok, v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan upravičencem.
18. člen
Finančna sredstva za razvoj malega gospodarstva in turizma se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, jih mora vrniti takoj, skupaj z zamudnimi obrestmi.
19. člen
Razpisna dokumentacija:
Prijavitelji lahko podajo vlogo na javni razpis izključno na obrazcih razpisne dokumentacije.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi pogoji, ki jih mora prijava izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– vsebina javnega razpisa;
– okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za vsebino javnega razpisa;
– način določanja deležev sredstev, ki jih prejme posamezen prejemnik;
– vzorec pogodbe;
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do teh sredstev;
– navedba meril za ocenjevanje vlog;
– navedba o tem, kdo z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper to odločbo.
Z javnim razpisom se lahko določijo tudi druge obvezni sestavni deli razpisane dokumentacije.
V. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih virov so (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
21. člen
Namensko porabo sredstev preverja občinska uprava Občine Osilnica.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0053/2010-7
Osilnica, dne 18. marca 2011
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti