Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011

Kazalo

1012. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2011, stran 3043.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 60/07) je Občinski svet Občine Odranci na 4. seji dne 28. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Odranci za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna Občine Odranci za leto 2011 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+-------------------------------------+----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |      v EUR|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  2.993.127,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  1.124.724,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |   947.934,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |   882.674,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje       |    42.840,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago in     |    22.420,00|
|    |storitev               |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |706 Drugi davki           |        0|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |   176.790,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |    44.990,00|
|    |od premoženja            |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     300,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |712 Denarne kazni          |        0|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |        0|
|    |storitev               |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |   131.500,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |   339.383,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    7.400,00|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |   331.983,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |        0|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |  1.529.020,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |   546.441,00|
|    |javnofinančnih institucij      |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega  |   982.579,00|
|    |proračuna in sredstev proračuna EU  |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  3.103.633,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |   569.242,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki      |   125.142,00|
|    |zaposlenim              |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |    21.113,00|
|    |socialno varnost           |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |   331.540,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |    7.700,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve             |    83.747,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   499.254,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije            |    21.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |   293.500,00|
|    |gospodinjstvom            |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |    54.360,00|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |   130.394,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |  2.019.683,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |  2.019.683,00|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    15.454,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim |        0|
|    |in fizičnim osebam, ki niso     |        |
|    |proračunski uporabniki        |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |432 Investicijski transferi     |    15.454,00|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI – PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |   –110.506,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |        0|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        0|
|    |(750+751+752)            |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.  |        0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)      |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA     |        0|
|    |(IV-V.)               |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |        0|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)        |    6.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA           |    6.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga     |    6.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠEVANJE) SREDSTEV NA |   –116.506,00|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)  |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –VIII.)   |    –6.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII. –  |   110.506,00|
|    |IX.)                 |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31.  |        |
|    |12. PRETEKLEGA LETA         |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo     |   116.506,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (prihodki od prodaje, zamenjave stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj) tudi naslednji prihodki: turistična taksa, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, sredstva pridobljena od kupnin in najemnin za stanovanja.
5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za vrednost projekta, ki je vključen v finančnem načrtu in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 4.000,00 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.000,00 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
O uporabi nad tem zneskom, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
1. Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži največ do višine 5% prihodkov proračuna.
2. Občina lahko najame posojilo za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna EU, in sicer največ do višine odobrenih sredstev sofinanciranja ter največ za obdobje do prejema teh sredstev.
3. Zadolžitve iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo izpolnjevati pogoj, da prvo črpanje in zadnje odplačilo zapadeta v istem proračunskem letu.
11. člen
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Odranci, v letu 2011 ne bo izdala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 18-04/11
Odranci, dne 28. marca 2011
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.