Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011

Kazalo

1004. Poslovnik o delu Sveta Krajevne skupnosti Moravče, stran 3018.

Na podlagi Uradnega vestnika Občine Moravče št. 1/95, 3/95, 1/96, 7/98, 9/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/96 je Svet skupnosti Moravče na 4. redni seji dne 10. 3. 2011 sprejel
P O S L O V N I K
o delu Sveta Krajevne skupnosti Moravče
I. SLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
(1) S tem poslovnikom se ureja organizacija in način dela Sveta Krajevne skupnosti (v nadaljevanju: svet KS) ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov sveta Krajevne skupnosti.
(2) Delovna telesa sveta KS delajo po določbah tega poslovnika.
2. člen
(uporaba slovenskega jezika)
Svet KS posluje v slovenskem jeziku.
3. člen
(javnost dela)
(1) Delo sveta KS je javno.
(2) Način zagotavljanja javnosti dela sveta KS določa ta poslovnik.
4. člen
(način dela)
Svet KS dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.
5. člen
(predstavljanje sveta KS)
Svet KS predstavlja in zastopa predsednik sveta KS.
6. člen
(pečat sveta KS)
(1) Svet KS uporablja pečat, določen s Statutom Krajevne skupnosti Moravče.
(2) Pečat je okrogle oblike in ima v krogu na zgornji polovici zapisano OBČINA MORAVČE, v krogu na spodnji polovici pa KRAJEVNA SKUPNOST MORAVČE, v sredini pa je grb Občine Moravče.
(3) Svet KS uporablja pečat na vabilih za seje, na sprejetih internih aktih, drugih odločitvah ter dopisih in ostalih pisnih odpravkih sveta KS.
(4) Pečat sveta KS se hrani v prostorih krajevne skupnosti, dostop do njega pa ima predsednik sveta KS in s strani sveta KS določen delavec sveta KS, ki opravlja administrativna dela za svet KS.
II. KONSTITUIRANJE SVETA KS
7. člen
(splošna določba)
Svet KS se konstituira na prvi seji po izvolitvi, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta KS.
8. člen
(sklic in vodenje prve seje)
(1) Prvo sejo novoizvoljenega sveta KS skliče župan občine, najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta KS.
(2) Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.
(3) Svet KS na prvi seji obravnava poročilo volilne komisije. Sejo sveta KS vodi najstarejši član sveta KS.
9. člen
(izvolitev predsednika sveta KS)
(1) Na prvi seji izvoli svet KS izmed članov sveta na predlog članov sveta KS, predsednika krajevne skupnosti.
(2) Predsednik sveta KS se izvoli z večino glasov vseh članov sveta KS. Če pri prvem glasovanju noben od kandidatov ne dobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o dveh kandidatih, ki sta dobila največ glasov.
10. člen
(izvolitev podpredsednika sveta KS)
Podpredsednika sveta KS izvoli svet KS na predlog predsednika KS.
11. člen
(razrešitev predsednika sveta KS)
Predsednik sveta KS je lahko razrešen na predlog najmanj četrtine članov sveta KS. Predsednik je lahko razrešen, če za predlog razrešitve glasuje več kot polovica vseh članov sveta KS.
12. člen
(nastop in prenehanje mandatov)
(1) Predsedniku, podpredsedniku in članom sveta KS preneha mandat s pretekom časa, za katerega so bili izvoljeni.
(2) Ko se svet KS konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni člani sveta KS.
(3) S prenehanjem mandata članov sveta preneha članstvo tudi članom v delovnih telesih.
13. člen
(odstop člana sveta KS)
(1) Vsak član sveta KS lahko pred potekom mandata odstopi. Odstopna izjava mora biti oddana v pisni obliki in posredovana predsedniku sveta KS.
(2) Predsednik sveta KS je dolžan v roku 15 dni sklicati sejo sveta KS in o tem sprejeti ugotovitveni sklep ter ga posredovati predsedniku volilne komisije krajevne skupnosti.
14. člen
(odstop predsednika sveta KS)
(1) Predsednik sveta KS lahko pred potekom mandatne dobe odstopi. Odstopna izjava mora biti podana v pisni obliki.
(2) Svet KS ob obravnavi odstopne izjave predsednika krajevne skupnosti opravi tudi volitve novega predsednika sveta KS.
(3) Če predsednik ali podpredsednik odstopita kot člana sveta, se najprej izvede postopek po 13. členu pravilnika, nato pa se izvolita novi predsednik in podpredsednik sveta KS.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA KS
15. člen
(splošna določba)
(1) Pravice in dolžnosti članov sveta KS so določene z zakonom, statutom občine, statutom krajevne skupnosti in tem poslovnikom.
(2) Člani sveta KS imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta, uresničevati sprejete odločitve sveta in sodelovati pri delu delovnih teles, katerih člani so.
(3) Člani sveta KS se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.
16. člen
(pravice članov sveta KS)
Član sveta KS ima pravico:
– dajati pobude predsedniku sveta krajevne skupnosti, delovnim telesom sveta krajevne skupnosti in zahtevati odgovore na svoja vprašanja in pobude,
– predlagati dopolnila k predlogom splošnih aktov krajevne skupnosti, drugih aktov in odločitev sveta KS,
– glasovati o predlogih in dopolnilih splošnih aktov krajevne skupnosti, drugih aktov in odločitev sveta KS,
– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej sveta KS in predlagati uvrstitev zadev na dnevni red seje ter predlagati prednostni vrstni red obravnave posamezne zadeve na seji sveta KS,
– kadar svet krajevne skupnosti obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, lahko člani sveta na pobudo župana dajejo pobude in vprašanja, ki se nanašajo na delo občinskega sveta, občinske uprave in župana, v primeru pa, ko je delo občinskega sveta onemogočeno, pa lahko svet krajevne skupnosti nadomešča občinski svet za območje Krajevne skupnosti Moravče,
– zahtevati sklic zbora krajanov za obravnavo določenega vprašanja, ki ga obravnava svet krajevne skupnosti. O takšni pobudi odloči svet krajevne skupnosti z večino glasov vseh članov sveta krajevne skupnosti,
– vpogledati v vsa pisna gradiva s katerimi razpolaga svet KS in posamezna delovna telesa.
17. člen
(dolžnosti članov sveta KS)
Član sveta KS ima dolžnost:
– varovati podatke zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti sveta KS in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere izve pri svojem delu,
– udeleževati se sej sveta KS,
– v primeru, da na sejo sveta KS ne more priti, o tem pravočasno obvestiti sodelavca sveta,
– s svojim ravnanjem in izjavami varovati dobro ime in integriteto sveta KS in krajevne skupnosti.
18. člen
(odškodninska in kazenska odgovornost)
Član sveta KS nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana sveta KS, odškodninsko in kazensko odgovoren.
IV. SEJE SVETA KS
19. člen
(sklicevanje sej)
(1) Seje sveta KS sklicuje predsednik sveta krajevne skupnosti.
(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti sklicuje seje sveta KS po potrebi, na lastno pobudo, pobudo najmanj treh članov sveta KS, občinskega sveta ali župana.
(3) Če predsednik sveta KS ne skliče seje v 15 dneh potem, ko je prejel pisno zahtevo upravičenega predlagatelja, jo lahko skliče predlagatelj sam.
20. člen
(sklic redne seje)
(1) Redno sejo sveta KS se sklicuje po potrebi, najmanj pa štirikrat letno.
(2) Sklic redne seje sveta KS s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti vročen članom sveta KS najkasneje sedem dni pred sejo.
21. člen
(sklic izredne seje)
(1) Izredno sejo sveta KS se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
(2) O sklicu izredne seje sveta KS morajo biti obveščeni člani sveta KS vsaj en dan pred samo sejo.
(3) Gradivo za izredno sejo sveta KS mora biti vročeno članom sveta KS s sklicem izredne seje oziroma se lahko predloži članom tudi na sami seji.
(4) V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje sveta KS morajo biti navedeni razlogi za njen sklic.
(5) Če svet KS ugotovi, da ni bilo razlogov za sklic izredne seje, se seja ne opravi in se skliče redna seja v skladu s tem poslovnikom.
22. člen
(sklic korespondenčne seje)
(1) Korespondenčno sejo sveta KS se lahko skliče zaradi odločanja o nujnih zadevah kadar ni pogojev za sklic redne niti izredne seje sveta KS, ali kadar gre za odločanje o manj pomembnih zadevah glede katerih ne bi bilo smotrno sklicevati redne oziroma izredne seje, ali kadar člani sveta KS na predhodni seji sklenejo, da naj se glede odločanja o posamezni zadevi skliče korespondenčna seja sveta KS.
(2) Korespondenčna seja sveta KS se opravi telefonsko, elektronsko oziroma na drug primeren način, ki omogoča, da lahko člani sveta KS odločajo o posamezni zadevi.
(3) O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, ki mora med drugim vsebovati tudi vzrok za sklic takšne seje. Zapisnik potrdi svet KS na naslednji redni seji.
23. člen
(vodenje sej)
(1) Seje sveta KS vodi predsednik sveta krajevne skupnosti.
(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko za vodenje sej sveta KS pooblasti podpredsednika sveta KS.
24. člen
(javnost sej)
(1) Seje sveta KS so javne.
(2) Javnost se zagotavlja z navzočnostjo krajanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta KS.
(3) Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta KS poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo sveta KS ter pri tem dela ne moti.
25. člen
(izključitev javnosti)
(1) Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko na lastno pobudo ali pobudo kateregakoli člana sveta KS predlaga, da svet KS s sklepom izključi javnost s seje v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če je to potrebno zaradi zagotovitve varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom krajevne skupnosti, občine oziroma druge javne ali zasebne pravne osebe, zaupne narave oziroma pomenijo državno, vojaško ali uradno tajnost.
(2) Kadar svet KS sklene, da bo izključil javnost, odloči, kdo je lahko poleg predsednika krajevne skupnosti, podpredsednika in članov sveta KS še navzoč na seji sveta KS.
26. člen
(predlog dnevnega reda)
(1) Predlog dnevnega reda seje sveta KS pripravi predsednik sveta krajevne skupnosti.
(2) Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta KS.
(3) V predlog dnevnega reda se lahko uvrstijo le točke, za obravnavo katerih so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom.
27. člen
(vzdrževanja reda na seji)
(1) Za red na seji sveta KS je dolžan skrbeti predsedujoči.
(2) Na seji sveta KS ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
(3) Predsedujoči je dolžan skrbeti, da govorniku nihče ne seže v besedo oziroma ga med govorom nihče ne moti.
(4) Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo le predsedujoči.
28. člen
(zapisnik)
(1) O vsaki seji sveta KS se piše zapisnik.
(2) Zapisnik mora obsegati vse glavne podatke o seji sveta KS, predvsem pa:
– podatke o času in kraju seje,
– imena prisotnih in odsotnih članov sveta KS,
– kdo je vodil sejo,
– dnevni red seje,
– dobesedni zapis vseh sklepov o katerih je svet KS odločal,
– izid glasovanja o posameznih predlogih in sklepih,
– čas zaključka seje.
(3) V zapisnik se ne pišejo dobesedni govori članov sveta KS in drugih, ki jim je bila na seji sveta KS dana beseda.
(4) Na predlog posameznega člana sveta KS, se lahko v zapisnik vpisujejo tudi drugi zaznamki. Če predlog člana sveta KS za vpis v zapisnik ni sprejet, ima pravico, da zapisniku o tem predloži svojo pisno izjavo.
(5) Zapisnik se pošlje članom sveta KS praviloma skupaj z vabilom in gradivom za naslednjo sejo sveta KS.
(6) Po potrditvi zapisnika seje sveta KS, zapisnik podpiše predsedujoči, ki je predsedoval seji sveta KS glede katere je bil potrjen zapisnik, in zapisnikar.
29. člen
(glasovno snemanje seje)
(1) Seje sveta KS se glasovno snema na elektronski medij.
(2) Posnetek seje sveta KS se hrani še leto dni po prenehanju mandata članov sveta KS, ki so sestavljali svet KS katerega seja je bila snemana.
30. člen
(poslušanje posnetka seje)
(1) Član sveta KS je upravičen poslušati posnetek seje sveta KS v prostorih krajevne skupnosti.
(2) Druge osebe lahko poslušajo posnetek seje le z dovoljenjem predsednika krajevne skupnosti, če za to izkažejo upravičen interes.
31. člen
(prepis posnetka seje)
(1) Član sveta KS lahko zahteva, da se del posnetka seje sveta KS dobesedno prepiše.
(2) Zahtevo za prepis posnetka seje sveta KS, v kateri navede del seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri predsedniku sveta KS.
(3) Predsednik sveta KS odloči o zahtevi in naroči prepis, če ugotovi, da so razlogi utemeljeni.
(4) Če predsednik sveta KS zahtevi po prepisu posnetka ne ugodi, lahko član sveta KS, ki je vložil zahtevo, na naslednji seji sveta KS zahteva, da se o prepisu odloči svet KS. Odločitev sveta KS je dokončna in zavezuje predsednika sveta krajevne skupnosti.
V. POTEK SEJE SVETA KS
32. člen
(začetek seje)
(1) Seja sveta KS se prične, ko predsedujoči naznani začetek seje, nato pa obvesti svet KS, kdo izmed članov sveta KS ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti.
(2) Predsedujoči nadalje ugotovi, ali je svet KS sklepčen. Če je svet KS po prvem ugotavljanju sklepčnosti nesklepčen, predsedujoči sklepčnost ugotovi še enkrat, in sicer po preteku petnajstih minut od prvega ugotavljanja sklepčnosti.
(3) Po ugotovitvi sklepčnosti predsedujoči obvesti svet KS, kdo je povabljen na sejo sveta KS.
(4) Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.
33. člen
(sprejem zapisnika)
(1) Preden svet KS določi dnevni red, odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje sveta KS, kolikor je le-ta predložen h gradivu.
(2) Član sveta KS lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni ali dopolni.
(3) O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje sveta KS odloči svet KS brez razprave.
(4) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe ali dopolnitve, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.
34. člen
(sprejemanje dnevnega reda)
(1) Svet KS na začetku seje določi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda svet KS najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih predlogih za združitev obravnav ali hitri postopek.
(3) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma razširitev dnevnega reda, da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
35. člen
(obravnavanje točk dnevnega reda)
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem, sprejetem, vrstnem redu.
(2) Med sejo sveta KS lahko svet KS spremeni vrstni red za obravnavo posameznih zadev, če to narekujejo razlogi za racionalni potek seje sveta KS.
(3) Člani sveta KS odločajo o vsaki predlagani spremembi vrstnega reda posebej, in sicer brez razprave.
36. člen
(odložitev obravnave)
(1) Svet KS lahko odloži obravnavo posamezne točke dnevnega reda in odločanje o njej, če ugotovi, da je potrebno pridobiti dodatne informacije in mnenja, ki lahko bistveno vplivajo na samo odločanje.
(2) Člani sveta KS odločajo o tem z glasovanjem.
37. člen
(preložitev)
Če svet KS o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet KS o zadevi ne želi odločati na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na eno izmed naslednjih sej sveta KS.
38. člen
(prekinitev seje)
(1) Predsedujoči lahko prekine sejo sveta in določi kdaj se bo nadaljevala.
(2) Predsedujoči prekine sejo sveta, če so potrebna usklajevanja, posvetovanja, če seja ni sklepčna ter v drugih primerih, kadar to predlagajo člani sveta KS.
39. člen
(zaključek seje)
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, predsedujoči zaključi sejo sveta KS.
VI. SPREJEMANJE ODLOČITEV SVETA KS
40. člen
(sklepčnost)
(1) Svet KS veljavno odloča, če je na seji sveta navzoča večina vseh članov sveta KS.
(2) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov sveta KS v prostoru v katerem poteka seja sveta KS.
41. člen
(odločanje)
Svet KS sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta KS, če ni z zakonom, statutom ali tem poslovnikom določena drugačna večina.
42. člen
(način odločanja)
(1) Svet KS praviloma odloča z javnim glasovanjem.
(2) S tajnim glasovanjem lahko svet KS odloča le, kadar je z zakonom, statutom ali tem poslovnikom določeno, da se glasuje tajno.
43. člen
(obrazložitev glasu)
(1) Pred glasovanjem ima vsak član sveta KS pravico, da obrazloži svoj glas, razen če ta poslovnik ne določa drugače.
(2) Obrazložitev glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat.
44. člen
(javno glasovaje)
(1) Javno se glasuje tako, da predsedujoči pozove člane sveta KS, naj se izjavijo, kdo je za predlog in kdo proti predlogu.
(2) Glasuje se hkrati, in sicer z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.
(3) Član sveta glasuje tako, da glasno izjavi »ZA«, »PROTI« ali »NE GLASUJEM«.
45. člen
(tajno glasovanje)
(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.
(2) Opravila v zvezi z vodenjem in ugotavljanjem izida tajnega glasovanja, vodi tričlanska komisija za glasovanje.
(3) Tričlansko komisijo za glasovanje vodi predsedujoči, v njej pa sta poleg njega še dva člana sveta KS, ki ju na predlog predsedujočega določi svet KS.
46. člen
(glasovnice za tajno glasovaje)
(1) Za tajno glasovanje se natisne toliko glasovnic, kot je članov sveta KS.
(2) Glasovnice morajo biti overjene s pečatom, ki ga uporablja svet KS.
(3) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča in opredelitev »ZA« ter »PROTI«. Opredelitev »ZA« je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, opredelitev »PROTI« pa na levi strani.
(4) Glasovnica za imenovanje posameznih kandidatov mora vsebovati zaporedne številke, priimke in imena kandidatov po abecednem redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.
(5) Glasovnica mora vsebovati tudi navodilo za glasovanje.
47. člen
(potek tajnega glasovanja)
(1) Predsedujoči pred začetkom tajnega glasovanja določi čas, ob katerem se glasovanje začne in ob izteku katerega se sklene.
(2) Komisija za glasovanje vroči glasovnice članom sveta KS in sproti na seznamu označi, kateri član je prejel glasovnico.
(3) Glasuje se na prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost glasovanja.
(4) Član sveta glasuje tako, da obkroži besedico »ZA« ali besedico »PROTI« oziroma, da obkroži številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega glasuje.
(5) Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.
(6) O ugotovitvah izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije za glasovanje.
48. člen
(ponovitev glasovanja)
(1) Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
(2) O ponovitvi glasovanja odloči svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov sveta brez razprave, na predlog člana sveta, ki je utemeljeno ugovarjal poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega oziroma komisije za glasovanje.
49. člen
(objava izida glasovanja)
Po vsakem končanem glasovanju ugotovi predsedujoči izid glasovanja in na podlagi izida razglasi, da je predlog, o katerem je svet KS glasoval, sprejet ali zavrnjen.
50. člen
(ponovno odločanje o zadevi)
Točko dnevnega reda, ki jo je z enako vsebino svet KS že zavrnil, se lahko uvrsti na dnevni red šele po enem mesecu.
VII. DELOVNA TELESA
51. člen
(splošna določba)
(1) Za obravnavo posameznih vprašanj, pripravo predlogov gradiv, razjasnitev določenih spornih vprašanj in opravljanje drugih nalog, lahko svet KS imenuje delovna telesa.
(2) V sklep o imenovanju delovnega telesa se določi njegova sestava in delovno področje.
(3) V vsako delovno telo se imenuje najmanj en član sveta krajevne skupnosti, ki tudi vodi delo delovnega telesa in mu predseduje.
52. člen
(način dela)
(1) Delovno telo sveta KS dela na sejah.
(2) Sejo delovnega telesa skliče in vodi predsednik delovnega telesa na lastno pobudo, na pobudo članov delovnega telesa ali članov sveta KS.
(3) Predsednik delovnega telesa je dolžan sklicati sejo delovnega telesa, če to zahteva predsednik sveta KS, najmanj tretjina članov delovnega telesa ali najmanj četrtina članov sveta KS.
(4) Če predsednik delovnega telesa ne skliče seje delovnega telesa v roku petnajst dni od dneva, ko je bila podana zahteva po sklicu seje s strani oseb iz prejšnjega odstavka, jo skliče predsednik sveta KS.
(5) Delovno telo sveta KS veljavno dela, če je na seji navzočih več kot polovica članov delovnega telesa.
VIII. AKTI SVETA KS
53. člen
(splošna določba)
Svet KS sprejema naslednje akte:
– statut krajevne skupnosti
– pravilnik o delu sveta krajevne skupnosti
– finančni načrt
– sklepe.
54. člen
(podpisovanje aktov sveta KS)
(1) Akte, ki jih sprejema svet KS, podpisuje predsednik sveta krajevne skupnosti.
(2) Izvirnike aktov sveta KS se pečati in shrani v arhivu sveta krajevne skupnosti.
55. člen
(podpisovaje aktov delovnih teles)
Sklepe, stališča in priporočila, ki jih delovna telesa sveta KS sprejemajo pri svojem delu, podpisujejo predsedniki teh delovnih teles.
IX. POSTOPEK SPREJEMANJA AKTOV SVETA KS
56. člen
(splošna določba)
Če z zakonom, statutom ali tem poslovnikom ni drugače določeno, se splošni akti sveta KS obravnavajo in sprejemajo na seji sveta KS po enofaznem postopku v obliki predloga.
X. SPREJEMANJE FINANČNEGA NAČRTA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI
57. člen
(predložitev finančnega načrta)
(1) Predsednik KS predloži skupaj z osnutkom finančnega načrta tudi obrazložitev finančnega načrta.
(2) Predsednik KS pošlje svetnikom sveta KS osnutek finančnega načrta in obrazložitev finančnega načrta ter sklic seje sveta KS, na kateri bo svet KS obravnaval finančni načrt.
58. člen
(pripombe in predlogi)
(1) Med obravnavo finančnega načrta smejo svetniki KS podajati pripombe in predloge k finančnemu načrtu.
(2) Predsednik sveta KS se do pripomb in predlogov opredeli in pripravi dopolnjen predlog finančnega načrta.
(3) Dopolnjen osnutek finančnega načrta se pošlje svetnikom skupaj z vabilom za naslednjo sejo sveta.
(4) Na naslednji seji, najkasneje v petnajstih dneh po prejemu pripomb in predlogov finančnega načrta, svetniki obravnavajo dopolnjen osnutek finančnega načrta.
59. člen
(rebalans finančnega načrta)
prazno
60. člen
prazno
61. člen
(sprejemanje zaključnega računa)
(1) Pred začetkom razprave o zaključnem računu krajevne skupnosti poda najprej obrazložitev predsednik sveta KS, nato pa strokovni sodelavec krajevne skupnosti.
(2) Svet KS glasuje o zaključnem računu krajevne skupnosti v celotii.
XI. VOLITVE IN IMENOVANJA
62. člen
(imenovanje članov delovnih teles)
(1) Člane delovnih teles sveta KS imenuje svet KS na podlagi liste kandidatov, ki jo določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji sveta KS izvede posamično imenovanje članov. Če na ta način niso imenovani vsi člani, se predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje praviloma na isti seji sveta KS.
(3) Če tudi na način iz prejšnjega odstavka tega člena ne pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa sveta KS, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta KS, vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.
63. člen
(imenovanje podpredsednika)
(1) Na predlog predsednika sveta KS imenuje svet KS podpredsednika izmed članov sveta KS.
(2) Posamezen kandidat je imenovan za podpredsednika sveta, če dobi večino glasov opredeljenih članov sveta KS.
64. člen
(postopek za razrešitev)
(1) Svet KS razrešuje člane delovnih teles, ki jih imenuje, po enakem postopku, kot je določen za imenovanje.
(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagateljev, določenih s statutom krajevne skupnosti in tem poslovnikom.
(3) Odločitve o razrešitvi se sprejema z enako večino, kot je določeno za njihovo imenovanje.
65. člen
(odstop članov delovnih teles)
(1) Člani delovnih teles krajevne skupnosti imajo pravico odstopiti.
(2) Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(3) Svet KS ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Pri tem svet KS ne more skleniti, da odstopa ne sprejeme.
XII. DELO SVETA KS V IZREDNIH RAZMERAH
66. člen
(splošna določba)
(1) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje sveta KS ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja sveta KS, ki jih določa statut in ta poslovnik.
(2) Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej sveta KS, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov krajevne skupnosti.
(3) Če je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela sveta KS.
(4) O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet KS, ko se sestane.
XIII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA
67. člen
(spremembe in dopolnitve poslovnika)
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet KS z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov sveta KS.
68. člen
(razlaga poslovnika)
(1) Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga poslovnik med sejo sveta KS predsedujoči.
(2) Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke dnevnega reda in do naslednje seje pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
69. člen
(začetek veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega poslovnika prenehajo veljati akti Krajevne skupnosti Moravče, ki so del poslovnika – poslovnik se v osmih dneh po uveljavitvi pošlje v vednost in hrambo Občini Moravče, poslovnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-03/11
Moravče, dne 10. marca 2011
Predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Moravče
Branko Novak l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina