Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011

Kazalo

1003. Statut Krajevne skupnosti Moravče, stran 3016.

Na podlagi Uradnega vestnika Občine Moravče št. 1/95, 3/95, 1/96, 7/98, 9/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/96 je Svet Krajevne skupnosti Moravče na 4. redni seji, dne 10. 3. 2011 sprejel
S T A T U T
Krajevne skupnosti Moravče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Krajevna skupnost Moravče (v nadaljevanju: krajevna skupnost) je ožji del Občine Moravče in obsega območje naselij Češnjice pri Moravčah, Dole pri Krašcah, Drtija, Dvorje, Gaberje pod Limbarsko Goro, Gorica, Hrastnik, Imenje, Katarija, Krašce, Limbarska Gora, Moravče, Negastrn, Podstran, Pogled, Prikrnica, Rudnik pri Moravčah, Selce pri Moravčah, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Spodnja Dobrava, Straža pri Moravčah, Sveti Andrej, Vinje pri Moravčah, Zalog pri Moravčah, Zgornja Dobrava.
Sedež krajevne skupnosti je v Moravčah, Vegova ulica 7, 1251 Moravče.
2. člen
Krajevna skupnost ni pravna oseba javnega prava.
3. člen
Krajevna skupnost pri svojem poslovanju uporablja žig okrogle oblike s premerom 35 mm.
V zgornjem polkrogu je napis »Občina Moravče«, v spodnjem polkrogu pa napis »Krajevna skupnost Moravče«. V sredini žiga je grb Občine Moravče.
4. člen
Krajevna skupnost lahko predlaga zaslužnim krajanom priznanja in plakete. Priznanja in plakete krajevne skupnosti določi svet krajevne skupnosti s svojim sklepom, priznanja podeljuje župan v okviru priznanj občine.
II. NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI
5. člen
Krajevna skupnost opravlja naloge na način, kot je to določeno v odloku o krajevnih skupnostih Moravče, v statutu občine in v tem statutu.
Krajevna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– daje predloge in soglasja pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju ter pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi sanaciji,
– daje predloge za ureditev in olepševanje kraja (ureditev in vzdrževanje rekreacijskih in javnih poti, zelenic ...) in pri tem sodeluje,
– daje pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
– predlaga programe javnih del,
– sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
– oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posreduje pristojnemu organu občine,
– daje mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
– seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
– spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– daje soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,
– daje mnenja k obratovalnim časom gostinskih obratov in sodeluje pri določanju koncesij,
– v primeru, da občinski svet izgubi možnost odločanja, da ni možno doseči večino, (da odstopi večina članov, to je polovica ali več) takrat svet krajevne skupnosti nadomesti občinski svet, toda le za delo občinskega sveta, ki se nanaša na Krajevno skupnost Moravče.
III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
6. člen
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Moravče.
7. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog v krajevni skupnosti svet lahko ustanovi delovne skupine, odbore in komisije.
Delovne skupine, odbore in komisije ustanovi svet po potrebi, za opravljanje posameznih nalog oziroma za izvedbo posameznih projektov.
Vsi člani organov krajevne skupnosti in njenih delovnih skupin, komisij in odborov morajo imeti svoje stalno bivališče na območju krajevne skupnosti. Funkcije članov v njenih delovnih skupinah, odborih in komisijah, so častne.
Mandat članov sveta, delovnih skupin, odborov in komisij traja po sklepu sveta krajevne skupnosti, oziroma do izteka mandata sveta, ki jih je imenoval.
8. člen
Delo sveta krajevne skupnosti, njenih delovnih skupin, odborov in komisij je javno. Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o njihovem delu in aktivnostih preko oglasnih desk, spletne strani krajevne skupnosti in javnih medijev.
Obvestila za javnost so obvezna, kadar organi, delovne skupine, odbori in komisije obravnavajo zadeve, ki pomembno vplivajo na delo in bivanje krajanov.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
9. člen
Najvišji organ v krajevni skupnosti je Svet krajevne skupnosti Moravče, katerega člane izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon. Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Svet krajevne skupnosti sestavlja devet članov. Člani sveta so izvoljeni na rednih lokalnih volitvah. Mandat članov sveta se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta in traja praviloma štiri leta. Določbe zakona in Statuta Moravče, ki urejajo predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta KS.
Volitve v svet krajevne skupnosti se opravijo po določbah Zakona o lokalnih volitvah. Volilne enote za volitve v svet so določene z občinskim odlokom, s katerim se določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.
10. člen
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta. Za vodenje konstitutivne seje župan lahko pooblasti dotedanjega predsednika sveta. Na konstitutivno sejo so vabljeni tudi dotedanji člani sveta.
Novi svet krajevne skupnosti je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov.
Krajevno skupnost predstavlja in zastopa predsednik sveta. Predsednik sveta je izvoljen, če je zanj glasovala večina vseh članov sveta. Podpredsednika sveta izvoli svet z večino glasov, praviloma na predlog predsednika sveta. Podpredsednik predstavlja in zastopa krajevno skupnost po pooblastilu predsednika in ga nadomešča v času njegove odsotnosti.
Svet krajevne skupnosti dela in sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar nima pravice glasovati.
11. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naslednje naloge:
– sprejema statut in poslovnik sveta, odloča o zadevah, ki so s Statutom Občine Moravče dane v pristojnost krajevni skupnosti,
– voli in razrešuje predsednika in podpredsednika sveta, imenuje člane delovnih skupin, komisij in odborov,
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo, ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
– daje mnenja k posameznim odločitvam občinskega sveta, če tako določa zakon ali statut občine,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine.
Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje župan in občinska uprava.
12. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve:
– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane, oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine,
– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma, da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.
Krajevno skupnost ustanovi, ukine ali spremeni njeno območje občinski svet s statutom po predhodno ugotovljeni volji prebivalcev. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.
IV. FINANCIRANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI
13. člen
Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, polovica prispevka od koncesij, ki se poberejo na območju krajevne skupnosti, s samoprispevki in s prihodki od premoženja ožjega dela občine.
Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevne skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikuje in občinskemu svetu predlaga njen svet. Finančni načrt, ki je kot sestavni del občinskega proračuna njegova priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.
Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevne skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevne skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.
Za povrnitev stroškov se v proračunu določi sejnina, ki se za člana krajevne skupnosti, kot občinski odbori.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.
14. člen
Za delovanje in opravljanje nalog krajevne skupnosti se zagotovijo sredstva v proračunu Občine Moravče.
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebuje za svoje delovanje svet krajevne skupnosti, zagotovi svet s pomočjo Občine Moravče.
Občina zagotavlja izvajanje administrativnih opravil za potrebe krajevne skupnosti ter njenih delovnih skupin in odborov.
Finančne in računovodske naloge za krajevno skupnost lahko opravlja uslužbenec uprave Občine Moravče, če s tem soglaša svet krajevne skupnosti.
V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA
15. člen
Oblike neposrednega sodelovanja krajanov pri odločanju v občini in krajevni skupnosti so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
Izvedba posamezne oblike odločanja je podrobneje opisana v statutu občine in se izvaja skladno z določbami občinskega statuta.
VI. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati akti Krajevne skupnosti Moravče, ki se obravnavajo v statutu – statut se v osmih dneh po uveljavitvi pošlje v vednost in hrambo Občini Moravče.
17. člen
Statut je bil sprejet na 4. redni seji Sveta Krajevne skupnosti Moravče.
Statut začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Moravče, dne 10. marca 2011
Predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Moravče
Branko Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti