Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

944. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Gorje, stran 2752.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 36/08) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet občine Gorje na 24. redni seji dne 3. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Gorje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje glasila Občine Gorje (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: »GORJANC – GLASILO OBČINE GORJE«.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Gorje.
Naslov uredništva glasila je: »Gorjanc – glasilo Občine Gorje«, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje.
Uredništvo ima elektronski naslov: »gorjanc@gorje.si«.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku praviloma vsak mesec, lahko pa izide tudi izredna številka.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki.
Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Gorje brezplačno, glasilo v elektronski obliki pa se objavi na spletni strani Občine Gorje.
II. NAMEN IN CILJ USTANOVITVE TER IZDAJANJA GLASILA
5. člen
Temeljni cilj in naloga glasila je obveščanje, občanov Občine Gorje o vseh pomembnih dogodkih v občini.
Namen glasila je seznanjanje občanov z lokalnimi predpisi, javnimi razpisi, sklepi občinskega sveta, delovanjem občinske uprave, obvestili drugih državnih organov, obveščanje o kulturnih, izobraževalnih in drugih potrebah društev institucij in podjetij.
Programska vsebina po tem odloku so vesti, obvestila, sporočila, intervjuji, reportaže, komentarji in analize.
III. UPRAVLJANJE IN UREJANJE GLASILA
6. člen
Programsko in vsebinsko usmeritev ter nadzor nad izvajanjem programa opravlja Občinski svet Občine Gorje.
Glasilo ima časopisni svet, ki šteje pet članov. Člane časopisnega sveta imenuje občinski svet za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi članov občinskega sveta.
Po funkciji je član časopisnega sveta tudi župan. Predsednika časopisnega sveta imenuje Občinski svet Občine Gorje izmed članov časopisnega sveta.
7. člen
Časopisni svet ima naslednje pristojnosti:
– predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem programsko zasnovo glasila ter spremlja njeno uresničevanje,
– določa obvezne vsebine in obseg glasila,
– v primeru nejasnosti in na zahtevo urednika odloča o vsebini glasila,
– poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno ali na njegovo zahtevo.
8. člen
Odgovorni urednik opravlja svoje delo nepoklicno, poleg splošnih pogojev pa mora izpolnjevati še pogoje iz 19. člena Zakona o medijih. Imenuje ga Občinski svet Občine Gorje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predlagatelji odgovornega urednika so člani občinskega sveta in zainteresirana javnost. Zainteresirano javnost se obvesti z objavo.
Odgovornega urednika se izbira po poslovniškem postopku, ki je predviden za kadrovanje oseb, ki jih imenuje občinski svet. Odgovorni urednik ne more biti funkcionar politične stranke.
9. člen
Odgovorni urednik je v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisen in samostojen.
Odgovorni urednik:
– sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila,
– predlaga temeljno, programsko in vsebinsko zasnovo glasila,
– pripravlja in ureja glasilo,
– pripravlja poročila, ki so potrebna pri izdajanju glasila,
– angažira zaposlene v občinski upravi, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– enkrat letno pred novim proračunskim letom pisno poroča ustanovitelju in izdajatelju o uresničevanju programske politike,
– opravlja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Mandat odgovornega urednika traja štiri leta in se lahko ponovi. Odgovorni urednik je lahko razrešen, če s svojim delom deluje proti vsebinski in programski zasnovi glasila in krši kodeks novinarske etike. V roku enega meseca je ta dolžan ustanovitelju izročiti vsa slikovna in tekstualna gradiva, ki so nastala med časom opravljanja dela odgovornega urednika.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar je dolžan o razlogih obvestiti avtorja.
IV. VIRI FINANCIRANJA TER FINANČNO POSLOVANJE GLASILA
10. člen
Viri financiranja:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodek iz reklam, oglasov in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo izhaja v okviru zagotovljenih sredstev v vsakoletnem proračunu občine.
11. člen
Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave glasila in materialne stroški uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
Za svoje delo je odgovorni urednik upravičen do nagrade v skladu z določili Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskih organov ter o povračilih stroškov. Višina nagrade lahko letno znaša največ 15% plače župana.
Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Na predlog odgovornega urednika imajo pravico do nagrade tudi zunanji sodelavci (avtorji prispevkov). O nagradi in njeni višini odloči župan s sklepom.
Izplačila avtorskih honorarjev, izdajanje računov in izterjavo zapadlih terjatev in ostale finančne zadeve v zvezi z izdajanjem glasila opravlja občinska uprava.
Za tehnično izvedbo izdajanja glasila, to je za tisk in distribucijo, sklene izdajatelj ustrezno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom na podlagi določil zakona o javnih naročilih.
12. člen
Oglaševanje je mogoče samo na straneh in na način, kot ga določi časopisni svet. Oglaševanje na naslovni strani ni mogoče.
Ceno oglaševanja določi župan na predlog časopisnega sveta.
V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev mora glasilo del prostora brezplačno nameniti za predstavitev kandidatov in list kandidatov. Vse stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki jo določi zakon, na voljo enak brezplačen prostor, ki ga na predlog urednika določi časopisni svet. Če tako presodi časopisni svet, lahko občina izda posebno volilno številko glasila.
Brezplačen prostor se nameni tudi za potrebe volilne kampanje ob volitvah v državni zbor in volitvah predsednika republike. Objave v času volilne kampanje se izvede v skladu z zakonom o volilni kampanji.
13. člen
Finančno poslovanje glasila se opravlja v okviru proračuna Občine Gorje.
14. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov izdajateljskega sveta,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-2/2010-3
Zgornje Gorje, dne 3. marca 2010
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost