Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

933. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šturje, Ajdovščina, stran 2737.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5 in 36/08, 58/09) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 4. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šturje, Ajdovščina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šturje, Ajdovščina (Uradni list RS, št. 32/07) se v prvi alinei prvega odstavka 9. člena za besedilom »Polževa ulica« doda besedilo »razen hišnih številk 18 in 18/a,«, za besedilom »Vojkova ulica« pa se doda »Ulica Milana Klemenčiča,«.
2. člen
V tretjem odstavku 11. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,«.
Za sedmo alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
»– odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanovitelja,«.
Dosedanja osma alinea postane deveta alinea.
3. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni, tako da se glasi: »Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.«.
Prvi stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev, en predstavnik staršev mora imeti stalno prebivališče na območju podružnične šole.«.
4. člen
V drugem odstavku 22. člena se doda nova sedemnajsta alinea, ki se glasi:
»je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole,«.
Dosedanja sedemnajsta alinea postane osemnajsta alinea.
5. člen
V prvem odstavku 23. člena se besedilo »visokokošolsko izobrazbo« nadomesti z besedilom »izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje«.
6. člen
V prvem odstavku 30. člena se za besedilom »učiteljski zbor,« doda naslednje besedilo »programski učiteljski zbor,«.
7. člen
Četrti odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi: »Svet staršev opravlja naloge, ki so mu določene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugih predpisih.”.
8. člen
V prvem odstavku 34. člena se beseda »lahko« ter besedi »posameznega razreda« črtajo.
9. člen
Naslov VII. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »KRITJE PRIMANJKLJAJA«.
10. člen
36. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ne glede na določbo 23. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šturje, Ajdovščina (Uradni list RS, št. 32/07) se za imenovanje ravnatelja upoštevajo tudi določbe 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-2/2007
Ajdovščina, dne 5. marca 2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost