Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col, stran 2736.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5 in 36/08, 58/09) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 4. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col (Uradno glasilo št. 4/97, 1/98, 3/99, Uradni list RS, št. 53/07) se prvi odstavek 14. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.«
Drugi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »V svet zavoda se izvolijo štirje predstavniki delavcev matične šole in en predstavnik delavcev iz podružnične šole.«.
V četrtem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev, en predstavnik staršev mora imeti stalno prebivališče na območju podružnične šole.«.
2. člen
V 21. členu se sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
»sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,«.
Za šestnajsto alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
»– odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanovitelja,«.
Dosedanja sedemnajsta alinea postane osemnajsta alinea.
3. člen
V drugem odstavku 23. člena se doda nova petindvajseta alinea, ki se glasi:
»je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole,«.
Dosedanja petindvajseta alinea postane šestindvajseta alinea.
4. člen
V prvem odstavku 23.a člena se besedilo »visokokošolsko izobrazbo« nadomesti z besedilom »izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje«.
5. člen
V 25. členu se za besedilom »učiteljski zbor« doda naslednje besedilo »programski učiteljski zbor,«.
6. člen
Drugi in tretji odstavek 30. člena se črtata.
7. člen
V drugem odstavku 31. člena se beseda »lahko« ter besedi »posameznega razreda« črtajo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ne glede na določbo 23.a člena Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col (Uradno glasilo, št. 4/97, 1/98, 3/99, Uradni list RS, št. 53/07) se za imenovanje ravnatelja upoštevajo tudi določbe 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026/01-21/1996
Ajdovščina, dne 5. marca 2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost