Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010

Kazalo

682. Odlok o javnem redu in miru v Občini Vransko, stran 1773.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 22. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja varstvo javnega reda in miru, določajo ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru, kršitev varstva občanov in premoženja, zunanjega videza naselij, in javnih površin na območju občine, ter sankcije za taka ravnanja.
2. člen
Osebe na območju Občine Vransko so dolžne urediti svoje življenje in delo tako, da ne vznemirjajo ali motijo drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja in počutja, da skrbijo za urejen videz svojega kraja in da ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
3. člen
V času med 22. in 6. uro zjutraj je brez soglasja občinskega organa prepovedano uporabljati glasbila in druge zvočne naprave na javnih mestih.
Javni shodi in javne prireditve potekajo v skladu z določbami zakona, ob tem pa so dolžne osebe, ki so odgovorne za vzdrževanje javnega reda in miru:
1. skrbeti za red in disciplino ter varnost na prireditvenem prostoru oziroma lokalu,
2. odstraniti osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane,
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v dovoljenju pristojnega organa,
4. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev ter drugih lokalov parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu, da s tem ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje,
5. po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje.
4. člen
Organizator javne prireditve oziroma javnega shoda mora k vlogi za pridobitev dovoljenja oziroma priglasitvi prireditve ali shoda priložiti soglasje lastnika oziroma upravljavca zemljišča ter si pridobiti pozitivno mnenje upravljavca komunalnih in infrastrukturnih objektov.
5. člen
Zaradi zagotovitve in upoštevanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki niso določena za točenje alkoholnih pijač,
2. prenočevati na javnih površinah, avtobusnih postajah ter drugih neprimernih prostorih,
3. vznemirjati ljudi in okolico z vpitjem, prepiranjem, nedostojnim vedenjem, prepevanjem ali uporabo zvočnih aparatov in glasbil, ter povzročanjem močnih pokov, zlasti pa v času zagotavljanja nočnega miru med 22. in 6. uro,
4. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem obratovalnem času,
5. na vsiljiv ali žaljiv način nadlegovati ljudi z beračenjem za denar ali druge materialne dobrine,
6. nositi na javnih mestih orožje, če osebe za to niso pooblaščene oziroma nimajo uradnega dovoljenja,
7. puščati motorna vozila z delujočim motorjem v strnjenih naseljih več kot tri minute,
8. v strnjenem naselju v času od 20. do 8. ure, ob nedeljah in praznikih pa ves dan, opravljati dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup (kmetijska sezonska opravila so pri tem izvzeta),
9. imeti v bivalnem okolju živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače motijo okolico (izvzete so vasi, kjer so kmetijska gospodarstva),
10. voditi pse brez vrvice in dopustiti živalim, da z iztrebki onesnažujejo pašnike in travnike, ki so v zasebni lasti, površine kjer se igrajo otroci, parke in druge javne površine.
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
6. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. poškodovati, prevrniti, odstraniti ali kako drugače v nasprotju z namenom uporabe ravnati z objekti javne infrastrukture, kot so: komunalna infrastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave in naprave na rekreativnih površinah, igrala na otroških igriščih itd.,
2. na travnikih, njivah, gozdovih, javnih mestih, zelenih površinah in v bližini objektov povzročati splošno požarno nevarnost,
3. onemogočati dostop do hidrantov in javnega hidrantnega omrežja,
4. namerno ovirati uporabo vode, elektrike ali poškodovati telefonske, domofonske ali druge komunikacijske naprave,
5. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na javnih površinah in ob cestah,
6. puščati živali brez nadzora, puščati pse na javnih cestah in javnih površinah, ščuvati ali z razkazovanjem živali namenoma povzročati ogroženost,
7. kampirati na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika,
8. pisati ali risati po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih,
9. nadlegovati občane s širjenjem in vsiljevanjem idej in naukov po stanovanjih in javnih krajih.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
7. člen
Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. odmetavati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke na prostore, ki za to niso določeni,
2. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih v javne lokale ali druge javne prostore, pokopališča in otroška igrišča,
3. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik takoj dolžan odstraniti z javne površine,
4. pobirati in prevažati odpadke na način, ki povzroča onesnaževanje okolja,
5. odvažati odpadke in odpadne vode ob nedeljah in praznikih,
6. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih postavljene ali nameščene posode za odpadke,
7. v javnih objektih in na javnih površinah zanemarjati red in čistočo,
8. odlagati hlevski gnoj, gnojnico, gnojevko in razvažati gnojnico in gnojevko v nasprotju z določili Uredbe o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 68/96 in 35/01).
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN POVRŠIN
8. člen
Zaradi urejenosti zunanjega videza naselij in površin so lastniki, upravljavci in uporabniki nepremičnin dolžni:
1. vzdrževati in skrbeti za urejenost zunanjega videza objektov in naprav,
2. skrbeti za ureditev javnih površin,
3. skrbeti za pravočasno košnjo in splošno čistočo teh površin,
4. odstraniti s pločnikov, z dohodov k hišam, s kanalizacijskih jaškov ali hidrantov sneg, ki je ponoči zapadel ali padel s strehe, najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti tako, da je mogoč dostop,
5. dnevno odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene sveče,
6. ob poledici posipati pločnike ob hišah oziroma drugih zgradbah s soljo, peskom ali žaganjem,
7. poskrbeti, da so na objektih ob cestah in poteh nameščeni in vzdrževani žlebovi, odtoki meteornih voda, snežni ščitniki, strešne kritine in podobne naprave.
9. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom. Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.
10. člen
Prepovedano je:
1. ustavljati in parkirati motorna vozila v stanovanjskih naseljih, kjer ni za to posebej urejenih parkirišč,
2. parkiranje avtobusov, tovornih vozil in delovnih strojev v stanovanjskih naseljih in na površinah, ki za to niso namenjene,
3. postavljanje provizoričnih objektov in naprav na javnih površinah, v stanovanjskih naseljih in na površinah, ki temu niso namenjene,
4. puščanje motornega vozila brez registrskih tablic in drugih opuščenih vozil na parkirnem prostoru, pločniku ali drugi javni površini, ki za to ni namenjena,
5. parkiranje na pločniku, če ni posebej dovoljeno,
6. parkiranje na zasebnem zemljišču ali dvorišču brez soglasja lastnika,
7. kositi zelenice in druge površine v naselju ob času javnega shoda ali prireditve, v večernih ali zgodnjih jutranjih urah, ob nedeljah in praznikih, ter s tem motiti in vznemirjati občane in okolico.
11. člen
Nameščanje letakov, oglasov transparentov in podobnih objav je dovoljeno samo na mestih, ki jih določa občina oziroma pooblaščeno podjetje, kadar gre za nameščanje na njihove oglasne deske oziroma druge za to namenjene prostore.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega Odloka izvaja Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, Skupna občinska uprava Velenje.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek glede določb tega odloka, se kaznuje z globo od 800,00 EUR do 6.000,00 EUR.
Odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba s. p. se kaznuje z globo od 600,00 EUR do 1.500,00 EUR.
14. člen
Z globo od 80,00 EUR do 850,00 EUR se na kraju samem kaznuje posameznik, ki krši določbe 3., 5., 6., 7. in 9. člena odloka.
VIII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320/2010
Vransko, dne 23. februarja 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost