Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010

Kazalo

666. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – uradno prečiščeno besedilo (NUSZ-UPB1), stran 1751.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 26. seji dne 17. 2. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki obsega:
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 24/99 z dne 10. 4. 1999),
– Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 24/01 z dne 5. 4. 2001),
– Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 03/02 z dne 15. 1. 2002),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 59/03 z dne 20. 6. 2003),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 19/08 z dne 25. 2. 2008) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 33/09 z dne 30. 4. 2009).
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – uradno prečiščeno besedilo (NUSZ-UPB1)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Občini Pivka se za uporabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
1.a člen
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
I. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
1. pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore) ugotovljena po določilih stanovanjskega zakona ter tlorisna površina prosto stoječih garaž, s pripadajočo gradbeno parcelo;
2. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, s pripadajočo gradbeno parcelo.
Poleg površin iz drugega odstavka tega člena se štejejo za določitev nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča tudi:
– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč;
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, trdih odpadkov in nasipov zemlje;
– površine namenjene delavnicam na prostem;
– odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti;
– kamnolomi in peskokopi;
– javne površine namenjene trajni ali začasni pridobitni dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice, zabavne prireditve, razstave in sejmi za gospodarske namene, vodne in obvodne površine;
– površine, na katerih so grajeni daljnovodi, telekomunikacijski objekti, površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv, ter vsi ostali infrastrukturni objekti, ki po zakonu o graditvi objektov, niso objekti gospodarske javne infrastrukture;
– ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
II. Nezazidano stavbno zemljišče
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, se upošteva površina nezazidanega stavbnega zemljišča iz prejšnjega odstavka.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
II. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
2. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami;
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča;
3. smotrna uporaba stavbnega zemljišča.
3. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe in dejanske možnosti priključka na te objekte in naprave se ovrednoti glede na prisotno število naprav v naselju.
Območja iz 6. člena tega odloka imajo popolno komunalno opremljenost, če je v naselju:
– omrežje javnih cest;
– kanalizacijsko omrežje;
– javno vodovodno omrežje;
– toplovodno omrežje (ali plinsko);
– električno omrežje;
– telefonsko omrežje;
– avtobusno postajališče.
Točkuje se dejansko število prisotnih komunalnih in drugih objektov in naprav iz drugega odstavka tega člena, in sicer po 20 točk za vsako.
Stavbna zemljišča z manj kot tremi komunalnimi objekti in napravami se ne točkujejo. Od teh stavbnih zemljišč se ne plačuje nadomestilo.
4. člen
Glede na lego in namembnost se stavbno zemljišče točkuje z naslednjim številom točk:
+---------------------+----------------------------------------+
| Vrsta dejavnosti  |    Lega stavbnega zemljišča    |
|           +--------+-------+-------+-------+-------+
|           |1. obm. |2. obm.|3. obm.|4. obm.|5. obm.|
+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
|1. Stanovanja,    |   400|  300|  250|  200|  150|
|samski in dijaški  |    |    |    |    |    |
|domovi        |    |    |    |    |    |
+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
|2. Počitniški    |   500|  300|  300|  300|  300|
|objekti       |    |    |    |    |    |
+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
|3. Skupina družbenih |    |    |    |    |    |
|in sorodnih     |    |    |    |    |    |
|dejavnosti:     |    |    |    |    |    |
+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
|1. skupina      |    –|   –|   –|   –|   –|
+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
|2. skupina      |   400|  300|  200|  100|   50|
+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
|4. Gospodarske    |    |    |    |    |    |
|dejavnosti      |    |    |    |    |    |
+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
|1. skupina      |  1000|  600|  400|  200|  100|
+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
|2. skupina      |   150|  150|  100|  100|  100|
+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
|3. skupina      |  1000|  200|  150|   80|   50|
+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
|4. skupina      |   300|  250|  200|  100|   50|
+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
Skupina družbenih in sorodnih dejavnosti zajema:
1. skupina: dejavnosti, ki so pretežno financirane iz občinskega proračuna;
2. skupina: vse ostale družbene in sorodne dejavnosti.
Gospodarske dejavnosti zajemajo:
1. skupina: skladišča (razen priročnih skladišč), mehanične delavnice, kamnoseštvo, kmetijska proizvodnja in farme, kovinsko-predelovalna in sorodne dejavnosti, proizvodne dejavnosti, mizarstvo, vulkanizerstvo;
2. skupina: trgovine na drobno, restavracije, storitvene dejavnosti, čevljarstvo, krojaštvo, pletiljstvo, optika, domača in umetna obrt, graverstvo, steklarstvo, popravilo, montaža in izdelava sobnega pohištva, RTV mehanika;
3. skupina: površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti kot: nepokrita skladišča, interna parkirišča in dvorišča, delavnice na prostem, kampi in športno rekreacijski tereni v sklopu turističnih objektov, deponije idr.;
4. skupina: ostale dejavnosti.
5. člen
Smotrna uporaba stavbnega zemljišča se točkuje glede na tip (vrsto) objektov in se točkuje z naslednjim številom točk:
+--------------------+---------------------------------------+
|  Vrsta objekta  |    Lega stavbnega zemljišča    |
|          +-------+-------+-------+-------+-------+
|          |1. obm.|2. obm.|3. obm.|4. obm.|5. obm.|
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1. Enodružinske   |  300|  150|  120|  100|  100|
|prosto stoječe   |    |    |    |    |    |
|stanovanjske hiše  |    |    |    |    |    |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|2. Enodružinske   |  250|  120|  100|   80|   80|
|vrstne stanovanjske |    |    |    |    |    |
|hiše        |    |    |    |    |    |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|3. Večstanovanjske |  200|  100|   60|   60|   60|
|hiše do 20     |    |    |    |    |    |
|stanovanjskih enot |    |    |    |    |    |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|4. Večstanovanjske |  150|   80|   60|   –|   –|
|stavbe nad 20    |    |    |    |    |    |
|stanovanjskih enot |    |    |    |    |    |
|in objekti družbenih|    |    |    |    |    |
|dejavnost      |    |    |    |    |    |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|5. Gospodarski   |  1000|  200|  100|   40|   20|
|objekti, hale, farme|    |    |    |    |    |
|z do 200 m2 tlorisne|    |    |    |    |    |
|površine      |    |    |    |    |    |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|6. Poslovni objekti |  100|   80|   40|   20|   10|
|z do 200 m2 tlorisne|    |    |    |    |    |
|površine      |    |    |    |    |    |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|7. Gospodarski   |  1500|  500|  200|   80|   30|
|objekti, hale, farme|    |    |    |    |    |
|z nad 200 m2    |    |    |    |    |    |
|tlorisne površine  |    |    |    |    |    |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|8. Poslovni objekti |  200|  100|   50|   20|   10|
|z nad 200 m2    |    |    |    |    |    |
|tlorisne površine  |    |    |    |    |    |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|9. Objekti iz 3.  |  200|  150|  100|   50|   10|
|skupine gospodarske |    |    |    |    |    |
|dejavnosti do 200 m2|    |    |    |    |    |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10. Objekti iz 3.  |  1000|  150|  100|   50|   10|
|skupine gospodarske |    |    |    |    |    |
|dejavnosti nad 200 |    |    |    |    |    |
|m2         |    |    |    |    |    |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
III. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA
6. člen
Območje Občine Pivka se razdeli:
1. območje: Postojnska cesta in Kolodvorska cesta;
2. območje: Naselja mestnega značaja Pivka, izven 1. in 3. območja;
3. območje: Del naselja mestnega značaja Pivka, ki zajema ulice: Pod nasipom, Pot na Kal, del Kolodvorske ceste od razcepa železniške proge Ljubljana–Reka in Ljubljana–Trst v smeri proti Reki, Pod Primožem, del Radohovske poti in Snežniške ceste od »Melesa« dalje v smeri proti Zagorju. Ureditvenega območja primestnih naselij v okolici Pivke: Petelinje;
4. območje: Ureditvena območja naselij: Dolnja Košana, Drskovče, Gornja Košana, Kal, Klenik, Neverke, Nadanje selo, Narin, Nova Sušica, Parje, Selce, Šmihel, Trnje, Zagorje;
5. območje: Ureditvena območja ostalih naselij: Gradec, Juršče, Mala Pristava, Palčje, Slovenska vas, Stara Sušica, Velika Pristava, Čepno in Volče.
7. člen
Meje območij naselij iz 6. člena so zarisane v kartografskem delu veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Pivka za obdobje 1986–2000, ki so sestavni del tega odloka in so na vpogled na Občini Pivka.
IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
8. člen
Poleg primerov, navedenih v prvem in drugem odstavku 59. člena Zakona o stavbnih zemljiščih so zavezanci lahko oproščeni plačevanja nadomestila v naslednjih primerih:
– če zavezanec prejema stalno socialno pomoč – zavezanec mora predložiti pisno mnenje Centra za socialno delo,
– zaradi elementarnih nesreč (poplava, potres, požar), dokler se te posledice ne odpravijo.
Zahtevek za oprostitev plačila nadomestila mora zavezanec osebno vložiti pri pristojnem davčnem uradu. O oprostitvi plačila nadomestila odloča na podlagi zahteve zavezanca župan Občine Pivka z odločbo.
Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča v lasti Občine Pivka, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti občinske uprave.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
9. člen
Višina nadomestila za stanovanjske in poslovne prostore se določi tako, da se skupno število točk iz 2., 3., 4. in 5. člena odloka pomnoži s površino (v m2) za zazidano stavbno zemljišče in z vrednostjo točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča.
Višina nadomestila za gradbeno parcelo se določi tako, da se skupno število točk iz 2., 3., 4. in 5. člena odloka pomnoži s površino (v m2) gradbene parcele in z vrednostjo točke za izračun nadomestila za uporabo gradbene parcele.
Višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se skupno število točk iz 2., 3., 4. in 5. člena odloka pomnoži s površino (v m2) za nezazidano stavbno zemljišče in z vrednostjo točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
Pri obračunu nadomestila za nad 6 mesecev prazne ali nezasedene objekte oziroma posamezne prostore se upošteva desetkratna vrednost točke.
10. člen
Vrednost točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za koledarsko leto določi s sklepom Občinski svet Občine Pivka na predlog župana.
11. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila so skladno z Zakonom o stavbnih zemljiščih neposredni uporabniki zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastniki ali najemniki stanovanja oziroma poslovnega prostora).
Lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora je dolžan sporočiti najemnika prostora, kolikor ga le-temu oddaja, in spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila.
Kolikor najemnik ali lastnik ne sporočijo občinski upravi Občine Pivka sprememb v zvezi z najemom ali lastništvom stanovanja, poslovnega prostora oziroma nepremičnine, ki vplivajo na odmero nadomestila, se šteje, da je zavezanec v celoti lastnik nepremičnine. Na podlagi tega občinska uprava lahko po pozivu lastnika vključi zavezanca v evidenco nadomestila po uradni dolžnosti.
12. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ.
Za vse postopke v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačil obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
13. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki, ki jih občinski upravi sporoči zavezanec, ki je dolžan sam ali na poziv občinske uprave Občine Pivka, v roku 8 dni posredovati točne podatke, ki omogočajo odmero nadomestila ter podatki iz uradnih evidenc. V istem roku je zavezanec dolžan posredovati vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila. Če nastane sprememba za plačilo nadomestila med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem tekočem letu.
Zavezancem za plačilo, ki podatkov občinski upravi ne sporočijo se odmeri nadomestilo od 200 m2 za stanovanja v individualnih stanovanjskih hišah, do 100 m2 za stanovanja v tri ali več stanovanjskih hišah, od 80 m2 za počitniško dejavnost in od 500 m2 za poslovno dejavnost.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
14. člen
Z denarno kaznijo 834,59 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. ne prijavi občinski upravi Občine Pivka nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v osmih dneh po nastanku obveznosti, oziroma po nastali spremembi (13. člen odloka),
2. na poziv občinske uprave Občine Pivka v roku osem dni od prejema poziva ne posreduje točnih podatkov, ki omogočajo odmero nadomestila (13. člen odloka).
Z denarno kaznijo 417,29 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 208,65 eurov se kaznuje fizična oseba, ki stori dejanje iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena.
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 24/99) vsebuje naslednji prehodni in končni določbi:
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju Občine Pivka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/92) ter Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 8/93).
16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 24/01) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Odlok o dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 03/02) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 59/03) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 19/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter se uporablja vključno z odmero v letu 2008 dalje.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 33/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter se uporablja vključno z odmero v letu 2009 dalje.
Št. 3201-26/2010
Pivka, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.