Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010

Kazalo

663. Odlok o gospodarskih javnih službah (uradno prečiščeno besedilo), stran 1748.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in št. 21/06 – odločba US), 148. in 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06), 30. in 33. člena Energetskega zakona (EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07), 153. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 31. seji dne 25. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe in način njihovega izvajanja na območju Mestne občine Kranj.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce,
– urejanje zelenih površin,
– vzdrževanje občinskih cest.
3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
– urejanje mestnega potniškega prometa,
– urejanje javne razsvetljave,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– vzdrževanje javnih parkirišč,
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobava plina,
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote in dobava toplote,
– urejanje javnih tržnic,
– urejanje oglaševalnega in usmerjevalnega sistema.
III. NAČIN IZVAJANJA
4. člen
Obvezne in izbirne gospodarske javne službe se zagotavljajo v javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, režijskem obratu, na podlagi podeljene koncesije ali v obliki, določeni v odloku, ki ureja izvajanje posamezne gospodarske javne službe.
5. člen
Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti, ter medsebojne pravice in obveznosti med občino in javnim podjetjem ureja pogodba o najemu javne infrastrukture ter ustrezen odlok o javnem podjetju.
6. člen
Za izvajanje javnih služb lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, in izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti.
Uprava Mestne občine Kranj na podlagi javnega razpisa z odločbo določi koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe iz 4. člena tega odloka.
7. člen
Posamezno lokalno gospodarsko javno službo lahko Mestna občina Kranj z odlokom neposredno prenese v upravljanje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali če to narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva.
Določbe prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo, kadar gre za razmerja javno-zasebnega partnerstva.
8. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za gospodarske javne službe iz tega odloka izvaja uprava Mestne občine Kranj. Opravljanje posamezne gospodarske javne službe iz 4. člena tega odloka se podrobneje uredi z odlokom, v katerem se določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v javnem podjetju, na podlagi koncesije ali na podlagi javnih kapitalskih vložkov),
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine, ter del javne lastnine, ki je javno dobro, in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
Do sprejetja odlokov iz predhodnega odstavka tega člena se uporabljajo sedaj veljavni odloki, pravilniki in drugi splošni akti, ki urejajo dejavnosti s področja gospodarskih javnih služb.
9. člen
Do ureditve razmerij z izvajalci gospodarskih javnih služb se opravljanje gospodarskih javnih služb izven javnega podjetja zagotavlja na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju dejavnosti z izvajalci, ki so usposobljeni za opravljanje teh dejavnosti.
10. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin, določeno v skladu z zakonom,
– s sredstvi proračuna,
– iz prihodkov javnega podjetja, koncesionarja ali oseb zasebnega prava, ki izvajajo javno službo,
– iz drugih virov.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin ustanovi Svet Mestne občine Kranj Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Sestavo, delovno področje ter pristojnosti in pravice sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin uredi občinski svet s posebnimi akti o ustanovitvi teh teles.
Svet iz prvega odstavka tega člena daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb pristojnim organom republike in lokalnih skupnosti, ki so jih dolžni o svojih stališčih in ukrepih obvestiti.
Svet iz prvega odstavka tega člena se ustanovi za posamezno ali za več gospodarskih javnih služb.
Administrativno-strokovna opravila za Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin opravlja organ mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe
Svet Mestne občine Kranj mora sprejeti akt o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
12. člen
Izvajalci gospodarskih javnih služb so dolžni, glede na vrsto in lego, izdelati in vzdrževati katastre infrastrukturnih objektov, naprav, omrežij ter mobilnih in drugih sredstev, ki so skladno s predpisi namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb v Mestni občini Kranj.
13. člen
V roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka je potrebno z ustreznimi akti urediti izvajanje izbirnih gospodarskih javnih služb.
14. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 70/94).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2009-46/16
Kranj, dne 25. novembra 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

AAA Zlata odličnost