Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

5473. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, stran 16396.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena ter drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07 in 63/09) se v celotnem besedilu uredbe besedilo »srednji nizki pretok« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »srednji mali pretok« v ustreznem sklonu.
V celotnem besedilu uredbe se beseda »izpust« v različnih sklonih nadomesti z besedo »iztok« v ustreznem sklonu.
V celotnem besedilu uredbe se beseda »dotok« v različnih sklonih nadomesti z besedo »vtok« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 2. členu se v 10. in 11. točki besedilo »s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, in predpisom, ki ureja kakovost kopalnih voda« nadomesti z besedilom »s predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda, ter predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda«.
Na koncu 18. točke se pika nadomesti s podpičjem in se dodata novi 19. in 20. točka, ki se glasita:
»19. upravljavec javne kanalizacije je upravljavec javne kanalizacije oziroma upravljavec komunalne čistilne naprave;
20. kopalna sezona je obdobje koledarskega leta, določeno s predpisom, ki ureja podrobnejše kriterije za ugotavljanje kopalnih voda.«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedama »na izpustu« doda beseda »iz«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta besedilo »amonijev dušik,«.
V tretjem odstavku se za besedama »na izpustu« doda beseda »iz«.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedilom »Občutljiva območja zaradi evtrofikacije so« doda besedilo »vodna telesa površinskih voda,« ter besedilo »rečna ustja, morje« nadomesti z besedilom »vodna telesa rečnih ustij, vodna telesa morja«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Občutljiva območja zaradi kopalnih voda so vodna telesa površinskih voda ali njihovi deli, na katerih so v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda, določene kopalne vode.«.
V petem odstavku se beseda »mej« nadomesti z besedo »mejah«.
Šesti odstavek se črta.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
6. člen
V četrtem odstavku 9. člena se besedilo »upravljavec komunalne čistilne naprave in« nadomesti z besedilom »lastnik in upravljavec komunalne čistilne naprave oziroma«.
7. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »morata upravljavec komunalne čistilne naprave in upravljavec skupne čistilne naprave« nadomesti z besedilom »mora upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave«.
V tretjem odstavku se besedilo »čistilne naprave in upravljavec« nadomesti z besedo »ali«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave mora zagotoviti dodatno obdelavo odpadne vode v skladu z drugim odstavkom tega člena tudi, kadar gre za odvajanje na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov in se odpadna voda odvaja posredno v podzemno vodo, če gre za zakraselo območje oziroma pri najvišji gladini podzemne vode ni mogoče zagotoviti odvajanja preko zadostne plasti nezasičene cone vodonosnika, kjer zadrževalne sposobnosti neomočenih sedimentov ali kamnin preprečujejo vnos onesnaževal v podzemno vodo.«.
8. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »komunalne in skupne« nadomesti z besedilom »komunalne ali skupne«.
V drugem odstavku se besedilo »čistilne naprave in upravljavec« nadomesti z besedo »ali«.
9. člen
V 12. členu se na začetku prvega odstavka doda oznaka »(1)«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek:
»(2) Za izpad iz prejšnjega odstavka se šteje vsako odstopanje od normalnega obratovanja komunalne ali skupne čistilne naprave, ki lahko povzroči preseganje mejnih vrednosti parametrov odpadne vode na iztoku iz komunalne oziroma skupne čistilne naprave.
(3) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvaja odpadno vodo na prispevnem območju občutljivega območja zaradi kopalnih voda, mora o izpadu iz prvega odstavka tega člena v času kopalne sezone obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje zaradi obveščanja in opozarjanja kopalcev.«.
10. člen
V 14. členu se beseda »odvajajo« nadomesti z besedo »odvaja«, besedilo »kemijsko stanje površinskih voda, ekološko stanje površinskih voda, standarde kakovosti podzemne vode ali kakovost kopalne vode« pa se nadomesti z besedilom »stanje površinskih voda, stanje podzemnih voda ali upravljanje kakovosti kopalnih voda«.
11. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
12. člen
V preglednici 2 priloge 4 se črta tretja vrstica.
13. člen
Priloga 6 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Upravljavec obstoječe komunalne ali skupne čistilne naprave mora zagotoviti, da se obratovanje čistilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje odpadne vode na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov, najpozneje do 22. decembra 2015.
15. člen
Za obstoječo komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim čiščenjem, ki ima v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave določeni mejni vrednosti za celotni in amonijev dušik, se do izteka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja za parameter:
– amonijev dušik uporabljajo mejne vrednosti iz preglednice 1 priloge 2,
– celotni dušik uporabljajo določbe iz priloge 2 in se čezmernega obremenjevanja ne vrednoti glede na celotni dušik.
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-67/2010
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-2511-0114
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti