Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2010 z dne 29. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2010 z dne 29. 11. 2010

Kazalo

4994. Merila za prehode med študijskimi programi, stran 14729.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi 39. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip; 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS) na svoji enajsti seji dne 18. novembra 2010 določil
M E R I L A
za prehode med študijskimi programi
1. člen
(področja urejanja)
Ta akt določa merila za prehode med javno veljavnimi višješolskimi in visokošolskimi študijskimi programi.
2. člen
(opredelitev)
Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu.
Prvi študijski program je program, iz katerega študent prehaja. Prvi študijski program so lahko tudi vsi študijski programi iste stopnje, pri katerih je kandidat že opravil študijske obveznosti in se lahko priznavajo v drugem študijskem programu.
Drugi študijski program je program, v katerega študent prehaja.
3. člen
(namen)
S prehodom so zagotovljene primerne možnosti za nadaljevanje in dokončanje študija.
4. člen
(oblike)
Prehodi so možni med:
1. študijskimi programi iste stopnje;
2. višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje.
5. člen
(nebolonjski študijski programi)
Ne glede na določbe prejšnjega člena so do prenehanja izvajanja študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004 (v nadaljevanju besedila: nebolonjski študijski programi), prehodi mogoči tudi med:
1. študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
2. študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe;
3. študijskimi programi za pridobitev univerzitetne in visoke strokovne izobrazbe.
Študenti lahko prehajajo tudi iz:
1. višješolskih in visokošolskih študijskih programov v študijske programe prve stopnje;
2. univerzitetnih študijskih programov v študijske programe prve ali druge stopnje;
3. študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti v študijske programe tretje stopnje.
6. člen
(pogoji)
Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
7. člen
(drugi pogoji)
Določitev drugih pogojev prehoda med študijskimi programi je v pristojnosti višješolskih in visokošolskih zavodov. Te pogoje morajo zavodi javno objaviti.
8. člen
(priznavanje opravljenih študijskih obveznosti)
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.
Pri prehodu se lahko priznavajo:
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti.
9. člen
(obseg priznanih opravljenih študijskih obveznosti)
V skladu z merili višješolskega ali visokošolskega zavoda za prehode in priznavanje opravljenih študijskih obveznosti se lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
10. člen
(vključitev priznanih študijskih obveznosti v Prilogo k diplomi)
Vse opravljene študijske obveznosti v prvem in v drugem študijskem programu morajo biti vključene v Prilogo k diplomi.
11. člen
(postopek)
Vloge za prehod med študijskimi programi obravnava posebna komisija višješolskega ali visokošolskega zavoda po postopku, ki je določen v statutu tega zavoda.
12. člen
(prehodna določba)
V študijskih programih, ki so bili akreditirani pred veljavnostjo teh meril, se uskladijo pogoji za prehode med študijskimi programi s temi merili najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko začnejo veljati.
Če visokošolski zavod spremeni pogoje za prehode med študijskimi programi, si k tej spremembi študijskega programa pridobi soglasje sveta agencije najkasneje do 31. decembra 2012.
Spremenjeni pogoji za prehode med študijskimi programi se po pridobitvi soglasja sveta agencije javno objavijo.
13. člen
(veljavnost meril)
Ta merila začnejo veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/9
Ljubljana, dne 18. novembra 2010
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Predsednica sveta
Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu

AAA Zlata odličnost