Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010

Kazalo

4330. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P24 – R1, Zavrč, Športni park Zavrč, stran 12193.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08, ZVO-1B in 108/09) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 12. dopisni seji dne 1. 10. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P24 - R1, Zavrč, Športni park Zavrč
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: podrobni načrt) za območje P24 - R1, Zavrč, Športni park Zavrč, ki vsebuje:
- območje podrobnega načrta,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
- druge pogoje in zahteve za izvajanje podrobnega načrta,
- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo s podrobnim načrtom)
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja, pogoje za gradnjo novih objektov, posege na obstoječih objektih, ureditev utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske in komunalne infrastrukture.
3. člen
(sestava podrobnega načrta)
Podrobni načrt sestavljajo:
A. TEKSTUALNI DEL
B. KARTOGRAFSKI DEL Z GRAFIČNIMI NAČRTI
1. Načrt namenske rabe prostora
   list 01 Izsek iz prostorskih sestavin     M1:5000
   dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
   plana Občine Zavrč
   list 02 Situacija - vplivi na povezave s    M 1:500
   sosednjimi enotami urejanja prostora
2. Načrt območja z načrtom parcelacije
   list 03 Katastrski načrt s prikazom      M 1:500
   območja
   list 04 Geodetski načrt s prikazom območja   M 1:500
   list 05 Katastrski načrt s prikazom      M 1:500
   parcelacije
   list 06 Geodetski načrt s prikazom       M 1:500
   parcelacije
   list 07 Katastrskem načrtu s prikazom     M 1:500
   javnih površin
3. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev
prostorskih ureditev
   list 08 Ureditvena situacija          M 1:500
   list 09 Vzdolžni prerezi            M 1:100
   list 10 Zbirni načrt komunalne         M 1:500
   infrastrukture
   list 11 Prometno tehnična situacija      M 1:500
   list 12 Količbena situacija          M 1:500.
4. člen
(priloge podrobnega načrta)
Priloge podrobnega načrta so:
- izvleček iz prostorskih sestavin Dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč,
- prikaz stanja v prostoru,
- strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev podrobnega načrta,
- povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec podrobnega načrta)
Podrobni načrt je izdelal TMD Invest d.o.o., Prešernova ulica 30, Ptuj, pod št. projekta 17013/10 - OPPN/GK.
II. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA
6. člen
(območje podrobnega načrta)
(1) Območje podrobnega načrta zajema poselitveno območje P24 - R1, Zavrč, Športni park Zavrč in se nahaja v k.o. Zavrč.
(2) Površina podrobnega načrta znaša 23400 m².
(3) Območje podrobnega načrta obsega površine, ki jih tvorijo parcele ali deli parcel s številkami: 122/1, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 126/3, 174/11, 176/3, vse k.o.Zavrč.
(4) Obodna parcelacija: meja območja se začne na severozahodnem delu (točka 1), na skrajni severozahodni točki parc. štev.: 122/1 - na stičišču regionalne ceste R3 - 691 in JP - 983481 (obe izven območja) in poteka po severovzhodnem robu parc. štev.: 122/1 proti jugovzhodu in se nadaljuje po severovzhodnem robu parc. štev.: 122/5, 122/6, 126/3 ter 125/2 (točka 2), se obrne v skrajni severovzhodni točki parc. štev.: 125/2 proti jugozahodu, poteka po vzhodnem robu parcele 125/2 do njenega skrajnega jugozahodnega dela, nato v isti smeri seka parc. štev.: 126/3 do katastrske meje k.o. Zavrč in k.o. Hrastovec (točka 3). Nato se meja obrne proti severozahodu in poteka po katastrski meji do regionalne ceste R3 - 691 (točka 4) in se obrne proti severovzhodu v rahlem loku po vzhodnem robu cestnega sveta regionalne ceste R3 - 691 do točke 1.
(5) Meja območja obdelave podrobnega načrta je razvidna iz grafičnega načrta, list št. 05, Katastrski načrt s prikazom parcelacije.
III. ARHITEKTURNE KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Območje podrobnega načrta leži južno od naselja Zavrč na stiku s kmetijskimi zemljišči. Teren je skoraj raven, nekoliko visi proti jugovzhodu pod regionalno cesto Zavrč-Drenovec, R3 - 691. Na območju podrobnega načrta se celotna komunalna infrastruktura naveže na obstoječe omrežje, ki poteka ob regionalni cesti R3 - 691 Zavrč-Drenovec.
8. člen
(dopustni posegi znotraj območja podrobnega načrta)
Dopustni so naslednji posegi:
- gradnja novih objektov,
- gradnja nogometnega igrišča,
- redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
- urejanje utrjenih zunanjih površin,
- gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture.
9. člen
(namembnost znotraj območja podrobnega načrta)
Območje podrobnega načrta je namenjeno gradnji športnega parka, kjer je nogometno igrišče, pomožno nogometno igrišče, klubski prostori, tribune, parkirišča, javna razsvetljava, razsvetljava igrišča (delno - 2 stebra), dizelski agregat, biološka čistilna naprava in ograja.
10. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)
(1) Namenska raba:
- vrsta gradnje: športni park,
- osnovna namenska raba prostora: območje za šport in rekreacijo,
- podrobnejša namenska raba: nogometno igrišče s pripadajočimi objekti,
- vrste objektov glede na namembnost: nogometno igrišče velikosti 105,00 m x 54,00 m, pomožno nogometno igrišče v velikosti 80,00 m x 54,00 m, klubski prostori v velikosti 29,00 m x 8,00 m (etažnost P + M, streha asimetrična dvokapna z naklonom 25º-45º, višina slemena 6,5 m), tribune v velikosti 22,40 m x 4,00 m (enokapna streha z naklonom 5º-15º, maksimalna višina 4,70 m), parkirišča za uradne osebe (7 parkirišč), parkirišča za gledalce (151 parkirišč), parkirišča za avtobuse (4 parkirišča), stebri za razsvetljavo (2 stebra v višini 20,8 m), dizelski agregat za potrebe razsvetljave igrišča v velikosti 3,50 m x 3,50 m, višina 2,25 m z rezervoarjem najmanj 300 l in elektro omarico (maksimalna moč agregata 220 kVA, trajna moč 200 kVA, napetost 400/231 V), čistilna naprava s 125 PE in žična ograja v višini 1,7 m.
(2) Oblikovanje zunanje podobe objektov:
- mora biti podrejeno krajevnim značilnostim tega dela naselja,
- streha je asimetrično dvokapna,
- strešno sleme poteka v smeri daljše stranice posameznega objekta,
- naklon strehe je med 25º in 45°.
(3) Lega objektov na območju podrobnega načrta:
- lega objektov je natančno prikazana v kartografskem delu, list številka 8.
(4) Dostopi:
- do vseh objektov so zagotovljeni dostopi iz regionalne ceste R3 - 691 in javne poti JP - 983481.
(5) Brežine in oporni zidovi:
- manjše brežine in oporni zidovi so predvideni le na območju parkirišč za gledalce.
(6) Zunanja ureditev:
- podrobnejše urbanistične ureditve za vzpostavitev zelenih površin znotraj območja so prikazane v kartografskem delu, karta list 8.
(7) Ograje:
- ograja je žičnata okrog glavnega igrišča v višini 1,7 metra (ograja pred goli do 6 m),
- ograja ne sme posegati v območje prometnih površin.
(8) Javna razsvetljava:
- ureditev javne razsvetljave bo načrtovana tako, da bodo uporabljena svetila s konstrukcijo, ki omogoča osvetljevanje s predpisi,
- razsvetljava zunanjih javnih površin na območju parkirišča bo izvedena z možnostjo senčenja svetil, izključevanjem svetil v nočnem delu,
- višina drogov bo 4 metre,
- osvetljena bodo le parkirišča.
(9) Ulična oprema:
- ulična oprema (napisi, oznake, luči, klopi, smetnjaki in drugo) mora biti postavljeno tako, da ne bo ovira gibanja funkcionalno oviranih oseb,
- ne zastira preglednosti prometnih površin,
- ne ovira dostopa interventnih vozil,
- napisi in izveski morajo biti na višini najmanj 2,5 m.
11. člen
(pogoji za izgradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)
V območju podrobnega načrta je dovoljena postavitev naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov:
- objekti za potrebe športnega parka,
- ograja za zaščito igrišča,
- urbana oprema,
- brežine, oporni zidovi.
IV. NAČRT PARCELACIJE
12. člen
(načrt parcelacije)
(1) Velikost gradbenih parcel mora omogočiti normalno gradnjo, uporabo in vzdrževanje objektov.
(2) Gradbena parcela oziroma funkcionalno zemljišče k novim (predvidenim) objektom je določeno z načrtom gradbenih parcel (list št. 06, geodetski načrt s prikazom parcelacije).
(3) Površine gradbenih parcel smejo po končni izmeri odstopati do 5%.
V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
13. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Splošni pogoji za prometno urejanje:
- upoštevane so pridobljene smernice Direkcije RS za ceste; prav tako bodo upoštevani podani projektni pogoji, soglasja in dovoljenja Direkcije RS za ceste,
- vse prometne površine so utrjene za vožnjo motornih vozil do 10 ton osnega pritiska (obstoječa javna pot JP - 983481 je izven podrobnega načrta),
- površine vozišč so protiprašno utrjene,
- na cestnem omrežju se izvede ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo, v skladu z veljavnimi predpisi,
- glavni dostopi do objektov, površine za pešce, parkirni prostori ter druge površine in objekti morajo biti urejeni tako, da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi.
(2) Motorni promet:
- motorni promet za dostop v športni park poteka po JP - 983481 (na vzhodni strani zaprta zaradi hrvaške meje). Dostop za uradne osebe se direktno priključi na regionalno cesto R3 - 691,
- potrebna širina vozišča znotraj podrobnega načrta znaša na parkirišča 6 m, dostop za uradne osebe pa 4 m.
(3) Kolesarji: kolesarski promet poteka po vozišču.
(4) Pešci: peš promet poteka po vozišču.
(5) Cestni priključki na javno pot in regionalno cesto so pod kotom 90 stopinj na os ceste.
14. člen
(splošni pogoji za komunalno infrastrukturo)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
- območje urejanja mora biti opremljeno s komunalno opremo, ki obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, omrežje in naprave za oskrbo z električno energijo, omrežje in naprave za ločeno odvajanje komunalnih odpadnih in meteornih voda, urejeno zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov in omrežje ter naprave za telekomunikacijo,
- vsi primarni in sekundarni vodi potekajo po javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje. Upoštevati je potrebno predpisane odmike od obstoječih komunalnih in energetskih vodov ter naprav,
- gradnja komunalnih in energetskih naprav ter objektov mora potekati usklajeno,
- dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev, in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega oziroma energetskega voda po izdelani idejni rešitvi za ureditveno območje,
- obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo je dopustno obnavljati, dograjevati in povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi,
- objekti morajo biti priključeni na obstoječe in na novo izvedeno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje po pogojih pristojnih upravljavcev,
- pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti soglasje na PGD oziroma mnenje na predlog,
- v primeru novih objektov na področju OPPN za potrebe komunalne ureditve, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev.
15. člen
(odpadne vode)
(1) Na osnovi Pogodbe o prenosu objektov in naprav odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v upravljanje in vzdrževanja ter Sklepa o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 40/02) je potrebno upoštevati sledeče:
- v neposredni bližini čistilne naprave je potrebno izvesti urejeno dovozno cesto, po kateri bo možen neoviran dostop s tovornimi komunalnimi vozili, ne glede na vremenske razmere,
- čistilna naprava se ogradi z žično ograjo v višini 2 m in z ustrezno velikimi vrati.
(2) Sistem mora biti zasnovan kot ločen sistem komunalnih odpadnih vod od meteornih odpadnih vod.
(3) V okviru projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se mora izdelati načrt zunanje ureditve z vrisanimi priključki za komunalne odpadne vode na sistem javne kanalizacije, z vsemi detajli.
(4) Padavinske vode iz streh se ponikajo po čiščenju v peskolovih.
(5) V javno kanalizacijo je možno navezati izključno komunalne odpadne vode. Priključek se izvede v revizijski jašek. Navezavo izvede upravljavec ali pod njegovim nadzorom usposobljen izvajalec.
(6) Gravitacijskega priključka komunalnih odpadnih vod se na javno kanalizacijo ne sme izvesti iz delov objekta, ki ležijo pod koto terena. V kleti se izvede interno črpališče, ki odplake prečrpa v kanalizacijski priključek. Na cevovodu črpališča mora biti vgrajen element, ki preprečuje vdor odplak iz kanalizacijskega priključka v črpališče.
(7) Ob izgradnji objekta se ne sme poškodovati javnega kanalizacijskega omrežja in obstoječih kanalizacijskih priključkov.
(8) Padavinske vode iz vozišč ulic se speljejo razpršeno v teren na vsako stran ceste, kjer so robniki odvodnjavamo preko asfaltne mulde v požiralnike z LTŽ mrežo, od tod pa v ponikanje.
(9) Kanalizacija komunalnih odpadnih vod mora biti vodotesna, izbira cevi in revizijskih jaškov bo izvršena v nadaljnjem projektiranju. Predvideni so profili Ø 200 mm ob minimalnem padcu kanalov 3 ‰. Na predvidenem območju je obstoječa kanalizacija odpadnih komunalnih vod, ki bo priključena na čistilno napravo.
(10) Padavinske vode je potrebno voditi v ponikanje oziroma v odvodne jarke; na prometnih površinah se predvidijo točkovni in linijski cestni požiralniki, ki morajo biti opremljeni z LTŽ mrežo. Iz prometnih površin mora potekati odvodnjavanje in ponikanje ločeno od individualnih objektov (streh).
16. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Zavrč in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 135/04), je potrebno upoštevati sledeče:
- ob navedenem območju je že delno zgrajeno javno vodovodno omrežje, ki je sestavljeno iz PVC DN 150 in PE DN 150 in poteka ob obstoječi javni poti do objektov. Za potrebe oskrbe je izveden vodovodni priključek v tipskem vodomernem jašku v skladu z zahtevami upravljavca,
- iz vodovodnega cevovoda PE DN 150 je izveden vodovodni priključek DN po parceli 122/1, k.o. Zavrč. Vodomer DN 20 je nameščen v zunanjem tipskem vodomernem jašku, ki se ukine in zgradi novi na parc. št. 122/1, k.o. Zavrč, izven povoznih površin,
- na parc. št. 126/2, k.o. Zavrč, je v sklopu izvedbe vodovodnega cevovoda PE DN 150 izvedena navezava na vodovodni cevovod PE DN 150 z vodomernim jaškom, vendar brez vodomera,
- vodovodni priključek za ŠD Zavrč poteka pod predvidenimi asfaltnimi površinami, zato ga bo potrebno zaščititi, vodomerni jašek pa zamenjati s povoznim oziroma ga prestaviti na zelenico,
- vsa montažna dela pri zaščiti vodovodnega sistema se izvajajo pod nadzorom upravljavca vodovodnega omrežja. Vsi stroški povezani z izvedbo zaščite bremenijo investitorja,
- pri izvedbi vodovodnega cevovoda in ostalih komunalnih ter energetskih vodov je potrebno upoštevati predpisane minimalne odmike v skladu s Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu Občine Zavrč.
(2) Na obstoječi trasi cevovoda DN 150 se zgradi en hidrant na parc. št. 20/1, k.o. Zavrč, izven območja OPPN; na območju OPPN je že zgrajen en hidrant.
Hidrantno omrežje mora izpolnjevati pogoje glede pritiska in kapacitete ter mora biti izdelana projektna dokumentacija.
17. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Elektroenergetsko omrežje je že zgrajeno. Nove priključne moči niso potrebne, razen za javno razsvetljavo na parkirišču in za čistilno napravo.
18. člen
(zunanja razsvetljava)
(1) Zunanja razsvetljava je predvidena le na parkirišču.
(2) Krmilna omarica bo locirana ob robu parkirišča. Vgrajeni bodo elementi za nočni vklop in časovni izklop.
(3) Dovod do krmilne omarice in razvod za razsvetljavo bo izveden iz obstoječega razdelilca objekta ob športnem parku.
(4) Za meritve porabe energije bo uporabljen obstoječi števec.
19. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Telekomunikacijsko omrežje je že zgrajeno na območju športnega parka Zavrč.
20. člen
(komunalni odpadki)
Komunalni odpadki se bodo zbirali v mobilnih kesonih na individualnih parcelah. Na območju bo uvedeno ločeno zbiranje odpadkov v ekološkem otoku. Njihov odvoz se zagotovi v skladu z veljavnim občinskim odlokom.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
21. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Podrobni načrt se nahaja izven območij zavarovane in varovane kulturne dediščine in je delno v vplivnem območju kulturne dediščine Zavrč - naselbinsko območje, EŠD 600406.
(2) Načrtovano območje gradnje leži izven registriranih arheoloških najdišč. Predstavlja površine, kjer je potrebno na osnovi ZVKD- 1 in Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) pred posegi v prostor ali pred gradnjo zagotoviti predhodne arheološke raziskave - predhodno oceno arheološkega potenciala, da se pridobijo informacije, potrebne za vrednotenje dediščine, natančno določijo ukrepi varstva dediščine pred posegi.
(3) Višina reflektorjev za osvetljevanje nogometnega igrišča ne bo presegla višine kote terena naselbinske dediščine naselja Zavrč (238 m nadmorske višine).
(4) Športni park bo na robovih zasajen z visokoraslimi drevesi, razen na delih, kjer je v neposredni bližini gozd.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
22. člen
(varstvo okolja in naravnih virov)
(1) Splošno:
- V času gradnje je treba upoštevati vse predpisane okoljevarstvene ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov.
(2) Varstvo vode in podtalnice (talna ureditev):
- za obravnavano območje je načrtovan ločen sistem odvajanja za padavinske in komunalne vode iz objektov,
- padavinske vode s strehe in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi, se naj speljejo direktno v tla s ponikanjem; odvodnjavanje padavinskih vod s parkirnih in manipulativnih površin pa je potrebno urediti preko peskolovov in lovilcev olj,
- prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo,
- v času gradnje morajo biti dejavnosti omejene na zemljišče, na katerem ima posamezni investitor pravico razpolaganja,
- z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Prst mora biti odstranjena tako, da bo ohranjena njena plodnost in količina. Preprečiti je potrebno mešanje mrtvice in živice.
(3) Varstvo zraka:
- posamezni objekti se ogrevajo na kurilno olje (lahko sicer tudi na elektriko ali na druge alternativne vire),
- prezračevanje vseh delov posameznega objekta se lahko izvede naravno ali prisilno,
- zagotoviti je potrebno odvajanje dimnih plinov nad strehe ali terase objektov.
(4) Varstvo pred hrupom:
- mejna raven hrupa ne sme presegati z veljavnimi predpisi dovoljene ravni.
(5) Ravnanje z odpadki:
Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu s predpisom o ravnanju z odpadki in predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo.
23. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na področju podrobnega načrta ali v območju daljinskega vpliva ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost. Na podlagi petega odstavka 97. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - UPB2, 61/06 - ZDru-1 in 32/08 Odl.US; v nadaljevanju: ZON) za območje podrobnega načrta nista potrebni izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja. Na osnovi 105. člena ZON v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za objekt na tem območju pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja ni potrebna. Pri pripravi prostorskega akta na območjih strnjene poselitve, je ne glede na to, da izdelava naravovarstvenih smernic zanje ni potrebna, treba upoštevati določilo 36. člena ZON.
(2) V času gradnje mora investitor vzdrževati avtohtono vegetacijo, ki je element obstoječega krajinskega urejanja, istočasno pa ima tudi vizualno ločevalno vlogo med različnimi objekti ali pozidavami.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
24. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo)
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.
25. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Območje podrobnega načrta leži na ravnini in ni nevarnosti poplav, visoke podtalnice, erozije ali plazovitosti terena. Zato ni potrebno predvideti posebnih tehničnih rešitev gradnje in izvesti posebnih hidroloških in geoloških raziskav.
(2) Haloze, kjer leži obravnavano območje podrobnega načrta, spadajo v potresno območje 7. stopnje MSK. Potresno ogroženost je potrebno upoštevati pri gradnji objektov (karta maksimalnih intenzitet potresov - http://www. arso.gov.si).
(3) Na območju podrobnega načrta ni večje požarne ogroženosti.
(4) Razlitje nevarnih snovi je manj verjetno in manj nevarno zaradi ilovnatih tal.
26. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Zagotoviti je treba varstvo pred požarom v skladu z 22. in 23. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo).
(2) Upoštevati je potrebno Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) s poudarkom na 3., 5., 6. in 7. členu.
(3) Upoštevani so odmiki stavb od mej in med objekti na podlagi 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).
(4) Ker glede na predpisano vsebino načrta iz tega člena ne morejo biti razvidni vsi predpisani ukrepi požarne varnosti, je v podrobnem načrtu opredeljeno, da so investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 - odločba US in 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
27. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Načrtovana ureditev zunanjih in prometnih površin ter ureditev pripadajoče komunalno energetske infrastrukture se izvede etapno. Posamezna etapa mora predstavljati funkcionalno zaključeno celoto, ki lahko služi svojemu namenu tudi brez izvedbe ostalih delov prostorske ureditve.
(2) Pri objektih predstavlja etapo gradnja posameznega objekta z vso potrebno zunanjo ureditvijo. Izvaja se postopno. Objektov ni možno pričeti uporabljati, dokler javna gospodarska infrastruktura ni zgrajena.
(3) Namembnost zemljišč do vzpostavitve gradbene parcele ostaja enaka sedanji. Do tedaj so možne le tiste gradnje in prostorske ureditve, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.
X. OBMOČJE ZA DOLOČITEV STRANK V POSTOPKU OPPN IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA
28. člen
(opis območij in povezav s sosednjimi enotami urejanja prostora)
(1) Območje za določitev strank v postopku je obravnavano ureditveno območje in tiste ureditve izven podrobnega načrta, ki so potrebne za izvedbo javne gospodarske infrastrukture.
(2) Območje za določitev strank v postopku podrobnega načrta vsakega posameznega novega objekta ne sega preko meje območja podrobnega načrta.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV
29. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Podrobni načrt v odloku in kartografskem delu prikazuje okvirne tlorisne in višinske gabarite objektov, ki upoštevajo odmike od prometnic in med samimi objekti.
(2) Za objekte in naprave, ki bodo grajeni na podlagi gradbenega dovoljenja, so dopustna naslednja odstopanja od načrtovanih rešitev:
- tlorisni gabariti objekta: dolžina in širina teh objektov lahko odstopa do največjega prikazanega možnega tlorisnega obsega do 10%, vendar le ob sočasni zagotovitvi vseh predpisanih pogojev,
- višinska regulacija terena (odkopavanje in nasipavanje zemljišč): odstopanja so lahko do +/-0,50 m.
(3) Na podlagi projektne dokumentacije so dopustne spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, racionalnejša raba prostora ali bolj ekonomična investicijska vlaganja, kolikor te ne spreminjajo vsebinskega koncepta podrobnega načrta in so za izvedbo teh odstopanj pridobljene pisne privolitve vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora (soglasodajalcev).
(4) Spremembe, dovoljene z odstopanji, ne smejo ovirati realizacije podrobnega načrta in morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in varovanje okolja. Odstopanja se lahko izvajajo na podlagi predhodne prostorske preveritve.
30. člen
(posegi izven območja podrobnega načrta)
(1) Ne glede na določbe 6. člena ureja podrobni načrt izgradnjo potrebne javne gospodarske infrastrukture izven območja urejanja, v skladu z določbami tega člena.
(2) Za izvedbo ustreznega cestnega priključka s parcele na javno pot bodo predvidoma potrebni posegi tudi v območje javne poti in regionalne ceste, ki se nahajata izven območja podrobnega načrta. Sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje bo potrebno tudi poti, ki bodo zaradi nesorazmerne uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane.
XII. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE PROSTORSKEGA NAČRTA
31. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev v času gradnje)
(1) V času gradnje je potrebno zagotoviti ustrezen strokovni nadzor.
(2) Vsi ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje in projektnimi pogoji, ki so jih podali pristojni nosilci urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
(3) Morebitne poškodbe infrastrukture in naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati. Izvedena sanacija je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
32. člen
(merila in pogoji po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta)
Po izvedbi s podrobnim načrtom predvidenih prostorskih ureditev so dopustna investicijska vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah. Glede postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov se upoštevajo pogoji iz 11. člena tega odloka.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(vpogled v podrobni načrt)
Podrobni načrt s prilogami je v času uradnih ur na vpogled v prostorih Skupne občinske uprave občin v spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, in v občinskih prostorih Občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč.
34. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določil tega podrobnega načrta opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor.
35. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2009-19
Zavrč, dne 1. oktobra 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti